Hur fungerar det med skuldsanering och arv?

2019-04-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur fungerar det om man har skuldsanering och man får ett arv kan man överlåta arvet till sina egna barn?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avgörande är huruvida arvet kommer påverka den ekonomiska förmågan för den person som befinner sig i en skuldsaneringsprocess. Enligt 49§ 1p Skuldsaneringslagen kan skuldsaneringen omprövas om arvet skulle medföra att personens ekonomiska förhållande väsentligt förbättras. Om så vore fallet kan arvet komma att tas i anspråk för att betala skulderna. För att undvika detta går det att göra ett sk. arvsavstående vilket innebär att arvsfördelningen sker som om den som avstår arvet vore avliden. Det går alltså att avstå från arvet till förmån för ens barn om så önskas. Detta ska då särskilt underrättas till dödsboet innan boet skiftas efter den avlidne som arvet kommer från. Ett arvsavstående ska ske skriftligt och måste vara villkorslöst samt oåterkalleligt. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur överklagar jag tingsrättens dom om skuldsanering?

2019-04-15 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag skulle behöva hjälp med att överklaga tingsrättens beslut om min skuldsanering.Utsatt för ett bedrägeri som även är polisanmält fick skuldsanering.Sålde min lägenhet kontaktade kronofogden om detta ville betala min skuld gick ej att göra så fick jag till svar utan skulle firtsätta och betala som vanligt. Fick sedan ett papper om att skuldsaneringen upphört fast jag varit i kontakt med dom överklagade till tingsrätten men dom gick på kronofogdens beslut. Så min enda chans nu är att överklaga till hovrätten men behöver hjälp hur jag skall göra. Detta är bara i stora drag vad som hänt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du tidigare beviljats skuldsanering. Du har sedermera sålt din lägenhet och kontaktat Kronofogden för att betala din skuld, men inte fått göra så. Därefter fick du ett beslut om att skuldsaneringen upphört, vilket du överklagade till tingsrätten. Tingsrätten ogillade din talan och fastställde Kronofogdens beslut. Du behöver nu hjälp med hur du överklagar till hovrätten.Vad en överklagan ska innehållaI domen du ska ha fått från tingsrätten ska finnas en anvisning om hur du överklagar domstolens beslut. Även om du ska överklaga till hovrätten ska din överklagan sändas till tingsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. I din skrivelse med överklagande ska du uppge den dom som överklagas vari tingsrättens namn, dag och nummer ska anges, båda parternas namn, vilken ändring du vill ha av tingsrättens dom, grunderna till ändringen (dvs. varför du vill att beslutet ändras och varför det är felaktigt) samt de omständigheter och bevis du åberopar. I tvistemål krävs prövningstillståndFör att hovrätten ska pröva ett tvistemål på nytt i sin helhet krävs det prövningstillstånd. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligen för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.Prövningstillstånd beviljas i fyra fall: (1) när hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt, (2) om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt, (3) om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor och (4) när det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.Sammanfattning och rådDet är möjligt att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. I regel krävs det i tvistemål prövningstillstånd vilket kan beviljas i fyra fall. I överklagan till hovrätten ska du uppge varför tingsrättens dom är felaktig, hur du begär att den ändras samt vilka omständigheter och bevis du åberopar för att styrka din talan. Även om du överklagar målet till hovrätten ska din överklagan lämnas in till tingsrätten, som sedan skickar den vidare.Det kan i många fall vara svårt att skriva en överklagan rätt och få beviljat ett prövningstillstånd. Min rekommendation är att du anlitar en jurist vid Lawlines juristbyrå som företräder dig. Juristen kan i sådana fall gå igenom ditt ärende och om ni finner att det finns möjlighet till framgång skriva en överklagan. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att bli beviljad skuldsanering?

2019-03-27 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag är 62 år gammal man som jobbar med en fastanställning . Har skulder (krediter) på ca 600 000 kronor. Tänkte gå på pension när jag är 65 ( om tre år ) och då hinner jag inte betala mina skulder helt och hållet .Vad behöver jag göra ?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du misstänker att du aldrig kommer att kunna betala tillbaka vad du är skyldig så kan du ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Det innebär att du helt eller delvis slipper betala dina skulder. För att så ska bli fallet krävs att ett antal villkor ska vara uppfyllda; du ska bl.a. ha dina huvudsakliga intressen i Sverige (d.v.s. du ska exempelvis bo eller arbeta här), din oförmåga att betala kan antas bestå under många år samt att det ska, utifrån dina ekonomiska och personliga förhållanden, vara rimligt att du bör bli beviljad skuldsanering. När man avgör huruvida det är rimligt eller inte tar man särskilt hänsyn till bl.a. under vilka omständigheter skulderna uppkommit samt vilka åtgärder du iakttagit för att själv försöka betala av dem. Regelverket kring skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen (2016:675), här. Du kan även läsa vidare om skuldsanering på kronofogdens hemsida. Som tidigare nämnt så är det där du ansöker om skuldsanering.Lycka till! Vänligen,

Skuldsanering

2019-03-12 i Skuldsanering
FRÅGA |Har skuldsanering nu som slutar i maj. Nu ringer en av de som är med i saneringen och frågar om vi kan göra upp en betalningsplan för den resterande skulden. Om jag inte går med på det kommer det bli en polisanmälan på förskingring. Kan de göra så?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att en av dem som du står i skuld till vill förmå dig till att betala den skuld som inte kommer betalas tillbaka genom skuldsaneringsförfarandet. Efter en skuldsanering har ägt rum och avlutats ska gäldenären, i detta fall du, vara fri från sin skuld enligt 47§ skuldsaneringslagen. Detta trots att hela skulden inte har blivit avbetalad.Jag antar att det inte har förekommit något som gjort att ditt beslut om skuldsanering ska omprövas, tex att dina ekonomiska förhållanden väsentligt har förändrats. I sådana fall kan det bli aktuellt att upprätta en ny betalningsplan. Om så inte är fallet så kan inte de borgenärer, de som du står i skuld till, som deltar i skuldsaneringen kräva att du betalar den skuld som inte täcks genom skuldsaneringen. Innebörden av en skuldsanering för de borgenärer som deltar är just att deras fordran skrivs ner, vilket innebär att de inte får fullt betalt för sin skuld. Att denna borgenär näst intill hotar dig för att förmå dig att betala resterande skuld är inte acceptabelt. Olaga hot kan en person dömas för om den hotar någon med en brottslig gärning enligt 4 kap. 5§ brottsbalken. Att anmäla en person för brott är dock inte olagligt. Dock skulle det kunna röra sig om olaga tvång eller utpressning men det är svårt att avgöra utifrån den information du har lämnat.Jag skulle uppmana dig till att höra av dig till den person som har skött om din skuldsanering och tala om vad som inträffat.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Avslag på ansökan om skuldsanering med hänsyn till partnerns tillgångar. Hur kommer det sig och hur görs egentligen den bedömningen?

2019-04-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min make (sedan 1 år tillbaka) är svår skuldsatt sedan 90-talet och har ansökt om skuldsanering. Han har haft löneutmätning under flera år. Nu fick han avslag med motiveringen:"Med hänsyn till din partners tillgångar bedömer vi att du har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering för digVi har gjort en helhetsbedömning av din situation men det väger inte upp ovanstående omständighet. Vi bedömer därför att i dagsläget inte är skäligt att bevilja skuldsanering för dig. Vi avslår därför din ansökan."Är det verkligen juridiskt rätt anledning för avslag? Vi trodde att var och en har ansvar för sina skulder. Vi har dessutom ett äktenskapsförord där mina tillgångar är enskild egendom. Jag har även bättre ekonomi. Vi vet att vi kan överklaga. Hur gör vi det på bästa sätt?Med vänlig hälsning,
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i olika rubriker som var för sig behandlar delar av din fråga. De regelverk som aktualiseras i din fråga är främst äktenskapsbalken (ÄktB) och skuldsaneringslagen (SL).Betydelsen av äktenskapDet stämmer att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Det som gör att ert äktenskap trots detta inverkar på bedömningen är att en helhetsbedömning görs. Där vägdes antagligen in att makar, även om de svarar för sina egna skulder och bestämmer över sin egen egendom, har ett underhållsansvar gentemot varandra (6:1-2 ÄktB). Detta innebär att det vid bedömningen av din makes levnadsstandard sannolikt vägts in att du har underhållsskyldighet gentemot honom, samt att du har tillräckliga tillgångar för det.Är det en korrekt anledning för avslag?Vid bedömningen av huruvida skuldsanering ska beviljas ska först och främst så kallad kvalificerad insolvens föreligga. Med detta menas att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder i tid och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § SL). Det är utifrån din beskrivning uppenbart att din make är på obestånd, och alltså inte kan betala sina skulder i tid. Antagligen kan detta också antas bestå en längre tid med hänsyn till storleken på skulderna.När det klarlagts att kvalificerad insolvens föreligger går man vidare till att enligt 9 § SL göra en helhetsbedömning utifrån gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Detta gör man för att komma fram till om det är "skäligt" att skuldsanering beviljas, med hänsyn till alla relevanta omständigheter.Det är i denna helhetsbedömning som det vägts in att du har tillgångar. Som jag förstår det, utifrån det korta citat du medskickat, fanns det flera omständigheter som talade för att din make skulle beviljas skuldsanering. Dock så verkar hans levnadsstandard ha vägt för tungt i bedömningen och gjort att skuldsanering trots allt inte beviljats. Det är osäkert om dina tillgångar hade kunnat vägas in på detta sätt om ni endast var sambor. Sambor har nämligen ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Dock hade det möjligtvis kunnat vägas in lite grann om du de facto ändå bidrar till hans levnadsstandard.Nu har jag alltså kortfattat gått igenom den bedömning som görs och gjorts i detta fall. Nästa fråga är då om ni bör överklaga och hur detta görs på bästa sätt?ÖverklaganHur ni överklagar förmodar jag att ni fått bra instruktioner om i slutet av beslutet. Det är bara att följa dessa vid ett eventuellt överklagande.Hur ni ska argumentera i en eventuell överklagan är dock svårt att svara på. Jag har kortfattat förklarat hur bedömningen går till och varför det i ert fall bedömts på detta sättet. De möjligheter ni kan ha att få beslutet ändrat vid en överklagan är framför allt om någon omständighet av betydelse utelämnats från bedömningen, eller om din makes situation utgör ett gränsfall och att högre instans kan komma till ett annat beslut. Det är därför i princip omöjligt för mig att säga något om huruvida ni kan ha någon framgång vid ett överklagande i just denna situation.Med det sagt tycker jag att ni bör testa att överklaga. Ni bör då återigen trycka på de saker som talar för att skuldsanering bör beviljas. Så som att skulderna bestått mycket länge (minst 20 år?), att din make gjort allt i sin makt eller i varje fall ansträngt sig mycket för att betala tillbaka skulderna, att utsikterna för att någonsin bli skuldfri utan skuldsanering är små eller obefintliga, att han vid handläggningen av ansökan om skuldsanering varit behjälplig, samt alla andra relevanta omständigheter ni kan komma på.Jag hoppas att du i varje fall fått lite klarhet i hur bedömningen görs och gjorts i ert fall. Tyvärr har jag inte kunnat svara närmare på hur ni ska vinna framgång, eftersom det är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall. Om du ha några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan banken kräva mig på hela lånet om den andra låntagaren undergår en skuldsanering?

2019-03-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag och min föredetta fru hadde en gemensam skuld,och hon fick skuldsanering sin del av skulden,men fodrings ägaren flyttade hela skulden till mig istället när hon fick sin skuldsanering.är detta verkligen rätt och göa så.då hadde hon inte ens behövt nån skuldsanering.tacksam för svar
Binh Tran |Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att var och en av makarna svarar för sina egna skulder, se äktenskapsbalken 1 kapitlet 3 §. Det är lätt att tro att makar har gemensamt skuldansvar eftersom de är gifta men detta finns inte.Om ni har tagit ett gemensamt lån och din man blir beviljad skuldsanering så kommer enbart hennes skulder att avskrivas. Detta beror på att beslutet om skuldsanering bara gäller hans skulder och inte dina. Så det kan troligtvis bli så att hans del av skulden avskrivs medan din del består. Angående att borgenärer kräver dig på hela lånet så kan sägas att det är möjligt beroende på hur lånet är skrivet. Huvudregeln vid gemensamma lån är att om förbehåll om ansvarsfördelning inte har skrivit så svarar en för alla och alla för en, innebärande att lånegivare kan kräva vem som helst på betalning, skuldebrevslagen 2§.Det är således helt okej att göra så beroende på hur skuldebrevet är skrivet. Emellertid kan du kräva den andel du har betalat från henne, men eftersom hon är under skuldsanering kan det bli svårt att få ut hela skulden men det är värt ett försök. Allt gott!

Påverkas skuldsaneringen om man flyttar ihop

2019-03-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har skuldsanering sen 3 år bakåt.Har nu träffat en man och vi vill bo tillsammans.Vad händer då med min skuldsanering?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna kring skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen. När skuldsaneringen gjordes bräkandes ett förbehållsbelopp, detta är den summan som du skulle behöva för att kunna försörja dig själv, utsökningsbalken 7 kap 5 §. När ni nu flyttar ihop kommer du med största sannolikhet få en bättre ekonomi. Främst för att ni kommer att dela på kostnader som du stod för ensam innan, exempelvis hyra och mat. Det görs en bedömning där man tar hänsyn till bådas inkomster och i vilken mån du kommer då en förbättrad ekonomi just på grund av att ni flyttar ihop. Dock är skulderna du har personliga och kommer inte på något sätt påverka mannen du vill flytta in med, du har ett personligt ansvar över skulderna. Därav kan en omprövning av skuldsaneringen aktualiseras om det anses att du får en väsentlig bättre ekonomi, 49 § skuldsaneringslagen.Eftersom det är Kronofogdemyndigheten som har hand om skuldsanering rekommenderar dig att kontakta dem för att få en klarare bild av det hela. Och om du inte vill nämna ditt namn när du ringer/mejlar behöver du inte göra det. Myndigheten har serviceskyldighet vilket innebär att de måste hjälpa dig även om du är anonym. Sammanfattningsvis kan alltså din skuldsanering påverkas om du får en väsentlig bättre ekonomi, men det måste nödvändigtvis inte bli så. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag söka skuldsanering?

2019-03-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, är med i ett bedrägerifall tillsammans med väldigt många andra. Vi blev inlurade av nära kompisar att ta lån och investera i en killes företag. Lång historia kort. Denna killen greps av Interpol utomlands och har suttit häktad i mer än 12 månader. Väldigt stor utredning på 10 000 sidor i dagsläget. Mycket pengar inblandat.Samtliga inblandade sitter nu med väldigt mycket skulder. Otroligt dumt och naivt gjort av samtliga men många godtrogna som litat för mycket på nära vänner.Då detta är ett pågående brottsfall så undrar jag om det samtidigt går att söka skuldsanering?Har försökt få tag i skuld och konsumentrådgivare men då kommunen enbart har ett par stycken så känns det omöjligt att nå dem. Tacksam för svar!Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. Om du är skuldsatt och är kvalificerat insolvent finns det inget hinder mot att söka skuldsanering. Betänk dock att om det kan tillkomma nya skulder på grund av en kommande rättegång, är min rekommendation att du väntar med att söka. En skuldsanering gäller bara för de skulder du har nu, tillkommer det nya skulder efter att skuldsanering beviljats ingår inte de. Om du skulle få ytterligare stora skulder i och med rättegången går det förvisso att ansöka om en skuldsanering igen, dock får sådan beviljas endast om det finns särskilda skäl.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,