Måste bostadsrätt säljas för att skuldsanering ska beviljas?

2018-12-06 i Skuldsanering
FRÅGA |hej ! min rådgivare vill att jag ska ansöka om skuldsanering ,om skuldsanering beviljas ,måste jag sälja min bostadsrätt eller inte? var ska jag bo om jag blev utan lgh.vad ska jag göra då?
Lovisa Lundqvist |Hej, tack för att du vänder till Lawline med dina frågor!Den rättsliga reglering som din berör din fråga är dels Skuldsaneringslagen, dels Barnkonventionen, och dels Europakonventionen. Den myndighet som hanterar skuldsanering är Kronofogdemyndigheten.Som huvudregel gäller att en bostadsrätt ska säljas innan personen som äger den kan bli beviljad skuldsanering. Det finns dock omständigheter som kan påverka situationen så att skuldsanering beviljas trots att personens bostadsrätt inte sålts. Bedömningen av omständigheter ska utgå från den sökandes ekonomiska och sociala situation. Den ekonomiska situationen Bostadens nettoövervärde ska ligga till grund för bedömningen; är värdet högst ca 200 000 kr ska inte bostaden vara ett direkt hinder mot skuldsanering. Nettoövervärde ska beräknas med hänsyn till kapitalvinstskatt och eventuell uppskjuten kapitalvinstskatt, mäklararvode, flyttkostnader och andra kostnader som kan uppstå på grund av försäljningen. Beloppsgränsen är ett riktvärde och gäller som utgångspunkt. Detta undantag från huvudregeln kräver att så kallad kvalificerad insolvens är uppfylld, alltså att personen inte kan betala sina skulder innan de förfaller och det inte enbart är tillfälligt. Det krävs att en helhetsbedömning visar att det är skäligt att skuldsanering beviljas trots att den sökande äger en bostadsrätt. Den sociala situationen Om bostadens nettoövervärde överstiger ca 200 000 kr kan sociala skäl göra att skuldsanering ändå kan beviljas, trots att bostaden inte sålts. Beroende på om den sökande har barn eller inte kan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) behöva tas hänsyn till. Utifrån Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) ska den så kallade proportionalitetsprincipen tillämpas i bedömningen. Proportionalitetsprincipen innebär kortfattat att en åtgärd ska stå i rimlig proportion till det som skulle vinnas med åtgärden. Exempelvis kan en skuld med ett relativt lågt värde vara en orimlig grund för att en bostad säljs. Alternativ bostadSkulle din bostad behöva säljas, och det inte skulle bli några pengar över från försäljningen till att köpa en ny bostad, så blir alternativet att hyra en bostad. Hyra av bostad sker oftast via ett kommunalt bolag, ett privat bolag eller en privatperson. Beroende på vilken stad du bor i är det olika lätt eller svårt att hitta en ledig lägenhet. SammanfattningsvisHuvudregeln säger att en bostadsrätt ska säljas före skuldsanering kan beviljas. Undantag kan göras om värdet är högst ca 200 000 kr eller om det finns vissa sociala skäl att ta hänsyn till. Dessutom ska åtgärden (att bostaden säljs) stå i proportion till beloppet på skulderna. Om det inte går att köpa en ny bostad får man söka efter en hyreslägenhet istället. Det är oftast enklast att kolla på din kommuns hemsida för att få reda på vilka hyresvärdar som finns i din kommun. Bostadsuthyrning av privatpersoner sker oftast via olika hemsidor som exempelvis Blocket eller via grupper i sociala medier som exempelvis Facebook. Jag rekommenderar att du och din rådgivare kontaktar Kronofogdemyndigheten så att ni tillsammans kan gå igenom din situation och få mer information om skuldsanering utifrån just dina förutsättningar. Klicka här för att komma till Kronofogdens hemsida med kontaktuppgifter. Vänliga hälsningar,

Finns betalningsanmärkningar kvar under skuldsaneringstiden?

2018-11-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering. Jag söker mindre lägenhet. Om nya hyresvärden kollar upp mina betalningsanmärkningar finns dom kvar hela skuldsaneringstiden? Eller försvinner dom efter 3år. Jag behöver inte betala något på mina skulle. Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalningsanmärkningar finns kvar under hela skuldsaneringstiden. De försvinner först efter att skuldsaneringen är slutförd.Vanligen är skuldsaneringstiden fem år och i så fall försvinner betalningsanmärkningarna efter dessa fem år. De försvinner månaden efter sista betalningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Blev beviljad skuldsanering för 20 år sedan. Finns det någon möjlighet till att få skuldsanering igen?

2018-10-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Blev beviljad skuldsanering för 20 år sedan. Finns det någon möjlighet till att få skuldsanering igen? Är förtidspensionerad sddan 2008 efter en trafikolycka som nästan tog mitt liv.
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har tidigare blivit beviljad skuldsanering och undrar nu om det finns någon möjlighet till skuldsanering igen. Bestämmelser om skuldsanering återfinns i Skuldsaneringslag 2016:675 (SksanL).Dessa villkor måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering: Skuldsanering får beviljas för person som har sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 § SksanL).För person som inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga förväntas best under en längre tid (7 § SksanL).Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till personens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar personen har gjort för att fullgöra sina förpliktelser (9 § SksanL).Om personen tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering beviljas endast om det finns särskilda skäl (10 § SksanL).I ditt fall blir det särskilt väsentligt att behandla sista punkten lite närmare. Innebörden av "särskilda skäl" enligt (10 § SksanL).För att kunna få skuldsanering en andra gång krävs särskilda skäl. Tanken är att man enbart ska kunna få skuldsanering en gång under sin livstid. Från denna huvudregel finns dock ett undantag som säger att i speciella undantagssituationer kan det framstå som godtagbart med en andra skuldsanering. Tillämpningen ska dock vara mycket restriktiv. Har den tidigare skuldsaneringen misslyckats ska anledningen till detta särskilt beaktas. I rättsfallet NJA 2013 s. 689 förekom det synnerliga skäl för att bevilja skuldsanering en andra gång. Sedan A.B:s förordnande av god man upphävts, började hennes misskötsamhet med betalningar. Under tiden som hon misskötte betalningarna var hon dessutom allvarligt psykiskt sjuk. Enligt min mening kan din livssituation, med hänsyn till din fruktansvärda trafikolycka, utgöra synnerliga skäl för att bevilja skuldsanering en andra gång. En god idé är att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Detta gör du antingen genom deras e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Mer information finns här.Hoppas verkligen att du fått hjälp på vägen! Jag önskar dig lycka till!

Vilka regler gäller för extra inkomster under en skuldsanering?

2018-09-07 i Skuldsanering
FRÅGA |SKULDSANERING OCH INKOMSTHej. Jag har två frågor angående skuldsanering. Först och främst lever jag idag med en total skuld på nästan en miljon kronor, vilket är helt stört såklart. Skulder som jag bla drog på mig under en lång tids sjukdom där jag inte kunde arbeta under lite mer än tre år. Jag arbetar idag och tjänar ca 19000kr efter skatt, skulderna kostar mig nästan 16000kr per månad och övriga kostnader plus skuld gör att jag har legat minus varje månad under flera år. Hur stor är sannolikheten att bli beviljad skuldsanering? Jag har än så länge också lyckats undvika skuld hos KFM och anmärkningar. Fråga två handlar om inkomst under pågående skuldsanering. Jag har en sidoinkomst i form av handel med aktier. Jag har i nuläget inget kapital, men vad händer/kan hända under en pågående skuldsanering om jag skulle bli några kronor rikare plötsligt, t ex ett arv eller en gåva och använder dessa som kapital och tjänar några extra kronor då och då?Tack på förhand, T.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.En persons möjligheter till skuldsanering är något som kronofogden tar ställning till i varje enskilt fall. För att beviljas skuldsanering ska situationen för den skuldsatte vara sådan att denne rätteligen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid, som lagen beskriver i §7 skuldsaneringslagen (2016:675). Detta innebär att du måste visa att du befinner dig i en situation som du omöjligen kan ordna själv. Vid ansökan om skuldsanering görs således en skälighetsbedömning kring personens personliga och ekonomiska förhållanden. I en sådan bedömning tar man även hänsyn till hur skulderna uppstått och vad personen gjort för att lösa situationen. Personen får inte ha beviljats skuldsanering tidigare och behöver även kunna visa på en enorm ansträngning att försökt och fortfarande försöker få situationen bättre. Det blir som sagt en individuell bedömning varje gång någon ansöker om skuldsanering.Mitt råd blir därför att du kontaktar kronofogdemyndigheten för att få en personlig bedömning över din situation. En ansökan om skuldsanering lämnas skriftligen till kronofogden.För den som beviljats skuldsanering upprättas en betalningsplan som gäller under en femårsperiod, § 34 samma lag. Under den perioden får den skuldsatte behålla en uträknad del av alla inkomster och resten ska betalas in till skulderna. Skulle det inkomma extra inkomster någon månad i form av extra lön, avkastningar, gåvor eller arv så kommer dessa att gå till avbetalningen enligt planen. Det är av stor vikt att dessa rapporteras in till kronofogden under den tiden skuldsanering pågår, då detta är en begränsad tid som du ska visa din högsta vilja att betala av. Du får med det heller inte avtacka dig eventuella gåvor och arv.Det finns ett tidigare fall som gick till rätten där en kvinna tre månader före skuldsanering skulle upphöra fick ett arv från sina föräldrar. Hon avstod då arvet till förmån för sina egna barn för att det inte skulle försvinna till borgenärerna. Skuldsaneringen hos KFM upphörde omedelbart utan möjlighet att beviljas ny ansökan. Du skriver att du idag inte har någon skuld hos KFM och heller inga anmärkningar. Har du levt med din situation under lång tid har du nog en god chans att kunna beviljas skuldsanering

Skuldsanering: kungörelse i Post- och Inrikes Tidingar

2018-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Min bror har ansökt och ska troligen få skuldsanering. Han påstår att uppgifter om skuldsanering och vem som får skuldsanering publiceras offentligt i tidning, vilket han tycker känns lite jobbigt. Låter märkligt i mina öron. Är detta fallet? Mvh Stefan
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen (2016:675). Regleringen gällande beslut om skuldsanering återfinns i 25-28 §§ samma lag. Där anges i 28 § att "när ett beslut om skuldsanering har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar". Bestämmelsen finns till för att din brors borgenärer, dvs. de som han är skyldig pengar, ska ha en möjlighet att bevaka sina intressen som ju riskerar att inkräktas på i och med en skuldsanering.Med vänlig hälsning,

Hur fungerar regressrätten efter en skuldsanering?

2018-11-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skrivit på ett lån som andra låntagare. Nu ska jag betal in d mesta. Hur får jag tillbaka pengarna från min förre detta vän? Hon har fått skuldsanering
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du lånat pengar tillsammans med en kompis, och att du därefter betalat av en majoritet av skulden. Du vill enligt din fråga nu ha reda på hur du kan få din kompis att betala "sin del" av skulden. Därutöver antar jag att ni inte gjort några särskilda förbehåll eller så när ni tog upp skulden. Sist men inte minst utgår jag ifrån att skuldsaneringen ägt rum efter det att skulden vi nu pratar om uppstod. Två låntagare svarar som huvudregel inbördes för hälften var av skuldenGrundläggande fordringsrättsliga principer finns i skuldebrevslagen (hädanefter SkbrL). 2 § SkbrL innebär förenklat att om två gemensamt tagit på sig en skuld, är båda två skyldiga att betala hela beloppet till den de är skyldig pengar. Den som betalt "för mycket" kan därefter kräva ut sina medgäldenärer på deras del. Detta kallas regressrätt. Din kompis svarar som huvudregel för halva skulden, och om du betala hela skulden skulle du då alltså ha rätt att kräva henne på hennes halva (2 § andra stycket SkbrL). Om din kompis fått fullbordad skuldsanering efter att skulden uppstod, är det möjligt att du inte längre rätt till betalningDu har i din fråga skrivit att din kompis fått skuldsanering. Om din kompis skuldsanering är klar (d.v.s fullbordats), och lånet var en av skulderna som ingick i skuldsaneringen, så har du troligtvis inte längre rätt till full betalning. Detta framgår av 47 § skuldsaneringslagen. Om just den skuld du delade med din kompis inte satts ner eller annars inte ingår i skuldsaneringen, har du dock rätt till full betalning. Det är omöjligt för mig att veta om just den skulden du delade med din kompis ingick i skuldsaneringen. Gjorde den det, finns det som sagt en stor risk att du inte längre kan få ut hela beloppet du "har rätt till", men gjorde den inte det så ser möjligheterna betydligt bättre ut.Min rekommendation är att du tar reda på om skulden ingick i skuldsaneringen eller ejEftersom det är av stor vikt om skulden ifråga ingick i skuldsaneringen, rekommenderar jag att du tar reda på detta, om du inte redan vet det. Det kan du göra genom att kontakta Kronofogdemyndigheten och försöka begära ut handlingarna i ärendet.Om det visar sig att skulden inte ingick i saneringen, kan du därefter kräva ut dina pengar med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Ett första steg är då att ansöka om betalningsföreläggande, och därefter begära att Kronofogdemyndigheten driver in skulden. Jag lämnar en länk till Kronofogdens hemsida, där det finns mer information om detta. SammanfattningNär två personer tar ett lån tillsammans, svarar de som huvudregel för hälften var inbördes. Om någon av de skuldsatta betalar hela skulden, har denne därefter rätt att kräva de övriga på deras del, så kallad regressrätt. Men i och med att din före detta vän fått skuldsanering, blir saker och ting mer komplicerade. Du måste nu ta reda på om skulden du vill få betalt för ingick i skuldsaneringen eller ej; gjorde den inte det, kan du kräva betalt som vanligt, men om den gjorde det kanske du inte kan kräva lika mycket. I värsta fall kanske du inte kan kräva någonting alls.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om något är oklart är du välkommen att ställa fler frågor likt den du just ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

En person är skyldig mig pengar och söker nu om skuldsanering, vad händer?

2018-09-08 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad kan jag göra om vännen inte betalar tillbaka lånet?Hej!FRÅGAHej jag har lånat ut 200 000 kr till en vän, alla överföringarna finns dekomenterade, och konversationer där han lovar att betala tillbaka.Det har gått flera år sen han fick pengarna och lovade att jag skulle få tillbaka pengarna.Ärendet har gått till Kronofogden som nu säger att kompisen yrkar på Skuldsanering.Kronofogden har drivit in typ några tusen lappar... men nästan hela kakan är kvar.OH Men fasiken!Har jag ingen rätt att kräva tillbaka mina pengar?Hur kan jag gå tillvägar för att få tillbaka min rätt?Jag har smått Facebook konversationer sparade som bevis och lite till.Vill gå vidare med detta ärende och yrka min rätt.Kronofogden kommer troligtvis att lägga ner fallet, då "kompisen" inte har möjlighet att betala!Men detta är vansinnigt och långt ifrån rättvist.Vad ska jag göra?
Binh Tran |Hejsan! Det verkar som att kronofogdemyndigheten är medveten om den skuld som du innehar. Jag vet inte omständigheterna kring personens ekonomi och om han kommer att bli skuldsanerad eller inte. Men jag kan berätta om vad som krävs för att bli skuldsanerad samt vad som händer med skulden om han blir beviljad skuldsanering. Vad krävs för att bli beviljad skuldsanering?Villkoren stadgas i skuldsaneringslagen, 5 - 9 §§. Det krävs att personen är inte har några, pengar eller egendomar som kan säljas samt att han eller hon inte kommer att kunna betala av sina skulder på väldigt lång tid. Det är således ganska stränga villkor för att bli beviljas skuldsanering.Vad händer om han blir beviljad skuldsanering? Vad som kommer att hända om personen blir skuldsanerad är att under 5 års tid kommer han eller hon att betala in alla sina pengar den tjänar till kronofogdemyndigheten förutom pengarna de behöver för att kunna leva på existensminimum (klicka här för att se vad för belopp det är). Dessa pengar kommer senare att delas ut till dem som personen står i skuld till, skuldsaneringslagen 38-41§§. Betalning till dig kommer alltså att ske en gång varje år under 5 år. Efter 5 år kommer personen att bli helt skuldfri. Det innebär för din del att du inte kommer att kunna kräva mer pengar av personen efter 5 års tid. Det spelar då ingen roll om du under dessa fem år får mindre än vad du lånade ut. Efter 5 års tid kommer personen vara helt skuldfri vilket är vad en skuldsanering innebär. Det förefaller orättvist och kan i viss mån vara så men det är tyvärr denna risk en långivare gör. Jag hoppas jag har kunnat klargöra situationen, trevlig helg!

Hur påverkar ett förtida arv min skuldsanering?

2018-09-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Måste man häva skuldsanering om man får ett smärre förtida arv?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt skuldsaneringsbeslut kommer inte att upphävas på grund av arvet. Beroende på arvets storlek bör du dock ansöka om en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut enligt 49 § skuldsaneringslagen. Om arvet är mer än några tusenlappar bör du göra detta. Beroende på hur stort arvet är kan det nämligen ses som att ditt betalningsutrymme ökat och att din ekonomi blivit väsentligen bättre i och med arvet. Om så är fallet, kommer du efter ansökan om omprövning att få betala in lite mer inom ramen för skuldsaneringen.Om du inte skickar in en ansökan om omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut efter att du mottagit arvet, finns risken att istället någon av dina borgenärer (någon vars fordran ingår i skuldsaneringen) gör en sådan ansökan. Detta kan få allvarligare konsekvenser för dig än om du ansöker själv, till exempel att tiden för din betalningsplan förlängs (se 48 § skuldsaneringslagen).Sammanfattningsvis är alltså min rekommendation att du, beroende på arvets storlek, bör göra en ansökan om omprövning. Du har inget att förlora på att göra detta. Du hittar mer information om omprövning samt ansökningsblankett på Kronofogdens hemsida, se här.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,