Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?

2019-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag har skuldsanering och skulle få ärva kontanter skulle då dom ta dom pengarna för mig?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga, undrar du över hur ett arv kan påverka en pågående skuldsanering. Aktuella regler hittar du i Skuldsaneringslagen. Genom skuldsanering kan en privatperson som hamnat i betalningssvårigheter få hjälp att rätta till sin ekonomiska situation genom att befrias från att betala en del av sina skulder. Tanken är att en överskulsatt gäldenär (någon som tagit lån) under en i beslutet angiven tidsperiod betalar av en del av sina skulder för att efter skuldsaneringen kunna betraktas som skuldfri. Det är kronofogden som beslutar om det finns skäl för skuldsanering, vilka skulder som ska ingå och hur betalningsplanen ska se ut. Under en pågående skuldsanering ska gäldenären hålla sig till betalningsplanen. I vissa fall går det ändå att upphäva eller ändra skuldsaneringsbeslutet. Av 48 § Skuldsaneringslagen framgår ett antal situationer som kan ge upphov till en omprövning av beslutet. En situation som kan ge upphov till ändring av beslutet är om gäldenärens ekonomiska situation väsentligen förbättrats (se p. 7). Ett stort arv kan vara en omständighet som ger upphov till att beslutet omprövas. Det krävs då att en borgenär (långivare) gör en ansökan om att beslutet ändras eller upphävs. För att en borgenär ska kunna göra anspråk på ditt arv måste det vara fråga om en relativt stor mängd kontanter. Det krävs enligt lagens mening att din ekonomiska situation förbättras väsentligt. Är det fråga om ett mindre arv, finns det enligt min tolkning, ingen anledning att anta att beslutet skulle upphävas. I det fallet kommer arvet inte att spela någon roll för skuldsaneringsbeslutet, utan du betalar av skulderna enligt betalningsplanen. Vänligen,

Kan jag betala borgenär med lånade pengar för att få skuldsanering?

2019-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |En skuldsanering har inletts, och jag skulle inte betala något. Men en borgenär godkände inte förslaget. Kan jag betala denne med lånade pengar, utan att de andra får något? Det rör sig om c:a 16.000 kr.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Om avtalets ogiltighetDet strider mot lagen att göra ett sådant avtal som du önskar. En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man tillförsäkrar någon borgenär bättre villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig (58 § skuldsaneringslagen). Detta gäller så länge överenskommelsen strider mot något i skuldsaneringen, och om den är till borgenärens fördel. Detta lär vara fallet i din situation.Du kan överklaga beslutet iställetBorgenärerna måste inte acceptera Kronofogdens förslag för att du ska kunna beviljas skuldsanering. Om ditt ärende anses vara avgjort och du nekas skuldsanering kan du överklaga detta. Överklagandet lämnas in till tingsrätten i den ort där du är bosatt (45 § skuldsaneringslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Få bort skulder?

2019-10-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.Jag har en fundering. Jag har skulder som jag inte kommer kunna betala av på lång tid nu. Tror mina skulder är uppe i 1 miljon nu. Jag mår mer och mer dåligt då detta går ut över mina barn. Jag vill att dom ska försvinna, helst igår.Går det att på något sätt få till att få dessa skulder på något sätt omvandlat till samhällstjänst? Att få jobba av det hos någon välgörenhetsorganisation eller liknande? Jag mår så jäkla dåligt psykiskt, så jag börjar fundera på om min familj skulle få det lättare utan mig. Eller på något sätt arbeta av skulden till samhället.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga finns det tre möjliga sätt för att "få bort skulder"1. Att skulden som du har preskriberas, det vill säga att den som du har skulden till, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald,2. Att du och borgenären gör en överenskommelse, eller3. Att du ansöker om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten.PreskriptionRegler gällande preskription förekommer i preskriptionslagen.En fordring/skuld löper vanligtvis tills du som tagit skulden betalar tillbaka skulden, men under vissa förutsättningar kan en skuld preskriberas. Att skulden preskriberas innebär att borgenären, den som har rätt att kräva betalning, förlorar sin rätt till att få skulden betald. Förutsättningen för att skulden ska preskriberas är att borgenären inte krävt dig på pengar under en viss tid eller att borgenären inte avbryter preskriptionen genom ett s.k. preskriptionsavbrott.Hur skulden har kommit till är avgörande för hur lång tid det måste gå innan skulden preskriberas. Vanligtvis preskriberas en skuld 10 år efter uppkomsten om det inte sker något preskriptionsavbrott. Men däremot gäller 3 år för skulder som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som avgivits av en företagare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta innebär att skulder som man har tagit i samband med att man som konsument har handlat i en butik, har en preskriptionstid på tre år om inte preskriptionen avbryts, (2 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan ske genom tre olika sätt, (5 § Preskriptionslagen):1.Genom att den som har skulden erlägger betalning, ränta eller amortering; eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären.2. Om den som har skulden får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om skulden från borgenären/skuldägaren.3. Om borgenären väcker talan mot gäldenären exempelvis i domstol, eller hos Kronofogdemyndigheten.Vid varje tillfälle som preskriptionen avbryts påbörjas en ny preskriptionstid gälla från den dagen som den avbröts, (6 § Preskriptionslagen). Överenskommelse mellan gäldenär och borgenärDet finns i vissa fall möjlighet att avtala om den befintliga skulden. Det vill säga att man kan avtala om en eventuell betalningsplan eller att man kommer överens om att endast betala en del av summan direkt och att resterande del av skulden stryks. Denna möjlighet beror på vad borgenären och gäldenären kan komma överens om, och är dessutom inte en skyldighet för borgenären.SkuldsaneringRegler gällande skuldsanering förekommer i skuldsaneringslagen.Skuldsanering innebär att den skuldsatte personen blir helt eller delvis skuldfri från de skulder som omfattas av skuldsaneringslagen, (1 § Skuldsaneringslagen). För att göra en skuldsanering ska man göra en ansökan hos kronofogdemyndigheten, och för att ansökan ska beviljas finns det en del kriterier som måste uppfyllas (5 § Skuldsaneringslagen). De mest grundläggande kraven för att få skuldsanering beviljad är att man är kvalificerat insolvent (den skuldsatte kan inte och kommer inte rätteligen betala sina skulder under en längre tid) och att det är skäligt att bevilja denna person en skuldsanering. Skäligheten prövas utifrån skuldernas tillkomst, vilken ansträngning man har gjort för att betala tillbaka skulderna, hur gamla skulderna är, m.m. (6-10 §§ Skuldsaneringslagen)Om skuldsaneringen beviljas av kronofogdemyndigheten kommer då den skuldsatte att ingå en process där denne kommer leva på existensminimum och betala ett fastställt belopp till kronofogdemyndigheten varje månad. Detta kommer att pågå i 5 år, om det inte finns skäl för att bestämma en kortare tid, (34 § Skuldsaneringslagen). I skuldsaneringen kommer alla skulder ingå, med vissa undantag. Exempelvis kommer skulder som kommit till genom familjerättsligt underhåll eller skulder som borgenären har panträtt eller annan säkerhet för, inte att räknas med i skuldsaneringen, (31 § Skuldsaneringslagen). När skuldsaneringen är slutförd kommer den som genomgått skuldsaneringen att vara skuldfri, och då kan inte de tidigare borgenärerna kräva denne på betalt (47 § Skuldsaneringslagen).SammanfattningUtifrån din fråga har jag förstått att du har skulder som känns omöjliga att betala, och att de hela tiden tickar på och blir större. Dessutom börjar skulderna påverka dina barn, vilket i sin tur får dig att må psykiskt dåligt. Att dina skulder skulle preskriberas förmodar jag är osannolikt, inte heller förmodar jag att en borgenär skulle i en överenskommelse gå med på att skriva av skulden helt eftersom det väldigt sällan sker överhuvudtaget. I ditt fall anser jag att en ansökan om skuldsanering kan vara utväg för att få bort skulderna, dessutom anser jag utifrån omständigheterna att det finns goda möjligheter att få en sådan beviljad av kronofogdemyndigheten. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Sambo och skuldsanering

2019-09-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo är i processen att dra igång en skuldsanering. Jag har köpt en tv på avbetalning, kommer det att påverka kronofogdens beslut att bevilja en skuldsanering?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huruvida skuldsanering ska beviljas bedöms utifrån varje enskilt fall (4 och 5 §§ Skuldsaneringslag) Som sambo är man inte ansvarig för varandras skulder. Därför kan dina ekonomiska åtaganden inte belasta sambon och vice versa. Är Tv:n köpt i ditt namn borde därför inte köpet påverka din sambos möjlighet till en skuldsanering. Jag råder dig dock att spara kvitto för allt du köper. Din sambos skuldsättning kan nämligen komma att innebära utmätning av din sambos egendom. Då ni bor tillsammans kan det vara svårt för kronofogdemyndigheten att veta vilka saker som är dina och vilka saker som tillhör din sambo. Kronofogdemyndigheten antar därför att all egendom tillhör den som blir utmätt (alltså din sambo), såvida du inte kan bevisa motsatsen (4 kapitlet 19 § Utsökningsbalken). Att ha ett kvitto kan bevisa din äganderätt, vilket innebär att egendomen inte mäts ut. Hoppas att du fått svar på din fråga!Hälsningar,

Påverkar framtida arv pågående skuldsanering?

2019-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Om jag ärver pengar efter ett dödsbo, ska kronofogden få de pengarna då för jag har skuldsanering? Mvh
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina fråga regleras dels i utsökningsbalken (UB), dels skuldsaneringslagen. Jag kommer i mitt svar till dig först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden kommer ärva egendom genom framtida arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom framtida arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.Påverkar framtida arv skuldsaneringen?Av uppgifterna du lämnat i frågan nämner du att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).Om en person har en pågående skuldsanering och under denna period, genom arv kommer ärva egendom, kommer arvet ses som en förmögenhetstillgång (lite beroende på arvets storlek beloppsmässigt). Arvet kan alltså komma att påverka din nuvarande återbetalningsplan.Skulle Kronofogdemyndigheten (KFM) göra den bedömningen att det som du genom framtida arv kommer få ärva skulle innebära att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering; särskilt den återbetalningsplan som initialt upprättades (48 § p.7 skuldsaneringslagen). Vilken egendom får KFM utmäta?KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § UB). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § UB).Undantag från utmätningKFM får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag, är undantaget. Exempel på detta är sådan egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § UB).Sammanfattningsvis: om det framgår av arvet du kommer att tilldelas, genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas, får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering; saknas sådan föreskrift kan arvet utmätas. Vidare kan alltså pengarna du kommer att få ärva genom ett framtida arv, göra att KFM vill ompröva ditt tidigare beslut.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas dock att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Skuldsanering

2019-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Min särbo vill ansöka om skuldsanering. Skulderna har hon dragit på sig är genom mycket dyra blancolån, minst 500-600 000kr. Hon har kabel-tvabonnemang, lån på TV:n. Och lånat till möblemang m.m. Dessutom har hon en privatleasad bil. Tankkort på kredit osv.Undrar om man får behålla den privatleasade bilen, möbler, kreditkort m.m. OM hon får skuldsanering?Hon har fast arbete.Mycket tacksam för tydligt svar!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldsanering och beviljande av skuldsaneringSkuldsanering, det vill säga att en fysisk person helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen, regleras av skuldsaneringslagen (1 § SKUL). Kronofogdemyndigheten är den myndighet som prövar ärenden om skuldsanering (4 § SKUL). För beviljande av skuldsanering krävs att följande förutsättningar är uppfyllda- Gäldenären (den skuldsatte) ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige, (6 § SKUL), vilket innebär att personen i fråga antingen måste ha hemvist i landet, arbeta här eller ha skulder som härrör från landet. - Gäldenären måste vara kvalificerat insolvent. Kvalificerad insolvens innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § SKUL). Av ett rättsfall från Högsta Domstolen (NJA 2010 s.496) framgår att för det fall gäldenären kan betala sina skulder inom 15-20 år, är gäldenären i fråga inte att anse som kvalificerat insolvent och därmed inte berättigad till skuldsanering. - Beviljande av skuldsanering kräver utöver ovanstående även att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid denna skälighetsbedömning tas hänsyn till omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsaneringen (9 § SKUL). Hur en skuldsanering genomförs och vad som omfattas Efter beviljande av skuldsanering upprättas ett förslag om skuldsanering av Kronofogdemyndigheten tillsammans med gäldenären (25 § SKUL). Förslaget innehåller en femårig betalningsplan av vilka skulder som ska omfattas av saneringen, vilka belopp gäldenären ska betala, planens längd och när den löper ut samt när och hur gäldenären ska betala (29 § SKUL). Skuldsaneringen innebär därmed att gäldenären betalar en andel av sina skulder under några år och under dessa år lever på ett existensminimum. Vid tidpunkten då skuldsaneringen är färdig och betalningsplanen har löpt ut, är gäldenären helt skuldfri från de skulder som ingick i skuldsaneringen. Exekutiva åtgärder vid skuldsaneringVad det gäller exekutiva åtgärder, i form av att egendom tas i anspråk, kan detta enligt 42 § SKUL ske om skuldsanering är avgjord genom ett beslut som fått laga kraft, samt att utmätning sker för en fordran som omfattas av skuldsaneringen. För det fall utmätning sker tas hänsyn till ett så kallat beneficium, vilket innebär att kläder och andra föremål som används för personligt bruk, möbler, husgeråd och annan utrustning som gäldenären använder för yrkesverksamhet och pengar upp till ett visst förbehållsbelopp inte ska tas i anspråk (5 kap. 1 § utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten gör därmed en bedömning av om gäldenärens olika tillgångar är av skäligt värde och faller under någon av undantagen från utmätning som anförts ovan. Det kan exempelvis hända att föremål som tjänar uteslutande för gäldenärens personliga bruk, som faller under ett undantag från utmätning, har ett oskäligt värde och därmed kan tas i anspråk. Det görs en helhetsbedömning där skälig hänsyn tas till eventuell familj och vad familjen brukar och behöver. Möblerna skulle sannolikt omfattas av undantaget från utmätning om de inte är oskäligt dyra och TV-apparater brukar också gäldenären få behålla om den inte är oskäligt dyr. Bilen råder det större osäkerhet kring. Det är upp till Kronofogdemyndigheten i slutändan att dra gränserna för vad gäldenären och dess familj med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet behöver i sin vardag och vad som därmed kan undantas från utmätning. Det går därmed inte att utifrån de omständigheter jag fått information om i frågan, dra några säkra slutsatser kring huruvida egendomen kan komma att tas i anspråk. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Utmäts egendom vid skuldsanering?

2019-10-03 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ja har en Volvo 940 1994 års modell värd 8000 kronor får jag behålla den om jag ansöker om skuldsanering? Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i skuldsaneringslagen (skuldsL). För att bli beviljad en skuldsanering krävs att innan man ansöker vidtagit åtgärder för att bättra sin situation. Bland annat bedöms ansökan utefter din oförmåga att betala, inte din ovilja. Med det vill jag säga att det kan vara så att om det finns möjligheter för dig att transportera dig på annat sätt än med bil, som innebär en positiv ekonomisk effekt, kan bilen hindra dig från att bli beviljad skuldsanering (jfr 9 § SkuldsL). Skuldsanering innebär inte att din egendom tas i beslag utan man arbetar istället fram en betalningsplan samt reducerar skulderna i syfte av att de ska bli avbetalda på ca 15-20 års sikt. Skulle du däremot inte bli beviljad skuldsanering kan det hela rendera i ett utsökningsförfarande påkallat av en av dina borgenärer, således riskerar din bil att bli utmätt förutsatt att det inte går att ordna transport för dig till och från arbetet (jfr 5 kap. 1 § UB). Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Ansökan om skuldsanering

2019-09-30 i Skuldsanering
FRÅGA |hejvi är ett gift par som bägge har indrivning hos kronofogden, vi har bägge många skulder och vi skulle vilja ansöka om skuldsanering.. men gör vi det ihop?.. eller ska vi söka enskilt?.. ursäkta korkad fråga... :)
Lars Bergström |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Huvudregeln är att en skuld kvarstår tills dess att den är betald. I skuldsaneringslagen finns däremot en lagstadgad möjlighet att sanera skulder genom nedskrivning av det totala skuldbeloppet.De grundläggande kriterierna som måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering är: 1) Den skuldsatte ska vara kvalificerat insolvent vilket betyder att denne inte under en överskådlig tid bedöms kunna infria sina betalningsförpliktelser och 2) En skälighetsbedömning ska alltid göras där man bland annat beaktar den betalningsskyldiges egna vilja att lösa sina ekonomiska problem, hur gamla skulderna är och hur skulderna uppstått.Själva ansökan gör ni individuellt på egen hand eller med hjälp av en budget- och skuldrådgivare i er kommun. Information och hjälp angående ansökan finns på Kronofogdens hemsida.Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att ställa en ny.Vänligen,