FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering09/06/2022

I vilken utsträckning kommer jag som berörd borgenär att få betalt efter en inledd skuldsanering?

Jag är borgenär, låntagaren har begärt skuldsanering, hur kan jag maximera mina chanser att bli betald? En vän har dragit på sig stora skulder, omkring 700.000, som han har helt slutat att betala av, båda från några banker, från internet lån, och tyvärr ett stort lån från mig. Jag ville hjälpa honom med hamnade i detta fällan. Jag begärde utmätning vid Kronofogden men strax innan den skulle börja, fick jag ett brev från Kronofogden. De skriver att min vän har sökt skuldsanering och att skuldsanering är inledd. Kronofogden har därför stoppat utmätningen innan den ens började. Kronofogden vill att jag lämnar uppgifter om min fordran inom 30 dagar, dvs senast den 30 juni. Vad betyder det att skuldsanering är inledd? Vad kan jag göra för att maximera mina chanser att få tillbaka mina pengar? Borde jag försöka blockera hans skuldsanering och få utmätt i stället? Vad borde jag veta om hans ekonomi och hans skulder för att handla smartast? De andra borgenärer, spelar det roll för mig vad de väljer att göra? Min vän har ett fast jobb och det finns viss utrymme för honom att betala just nu men naturligtvis vet ingen vad han gör i framtiden.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du ställer ett antal frågor i egenskap av borgenär gällande din låntagares (gäldenär) inledda skuldsanering. Vid en skuldsanering av en fysisk person tillämpas skuldsaneringslagen (skuldL). Jag tolkar dina frågor som att du huvudsakligen är intresserad av att veta hur du som borgenär ska agera för att utöka dina chanser att få din fordran på gäldenären betald i så stor utsträckning som möjligt. Jag utgår ifrån att din fordran på gäldenären omfattas av skuldsaneringslagen (jämför 31 § skuldL). Jag har sammanfattat dina frågor enligt följande:

Fråga 1. Vad betyder för en borgenär att en skuldsanering är inledd?

Fråga 2. Vad kan du som borgenär göra för att maximera dina chanser att få tillbaka dina pengar efter att gäldenärens skuldsanering har blivit inledd? 

Fråga 3. Borde du som borgenär försöka blockera gäldenärens skuldsanering för att i stället få din fordran utmätt? 

Fråga 4. Spelar det någon roll för mig som borgenär vad de övriga borgenärerna väljer att göra efter att skuldsaneringen är inledd? 

Jag kommer att besvara fråga ett separat. Fråga två till fyra kommer jag att besvara gemensamt.

Fråga 1. Vad betyder det för en borgenär att en skuldsanering är inledd?

En skuldsanering av en fysisk person innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från sitt ansvar att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § första stycket skuldL, se även 47 § skuldL). Att skuldsaneringen är inledd innebär att ansökan om skuldsanering beviljats av Kronofogdemyndigheten (KFM) genom ett så kallat inledandebeslut (jämför 17 § skuldL). I inledandebeslutet ska det bestämmas vilket belopp som gäldenären ska betala tills frågan om skuldsaneringen slutligt avgjorts eller något annat bestämts. Beslutet ska även ange när och hur betalning ska ske (18 § första stycket skuldL).

Vad som gäller i din situation

Beslut om att inleda en skuldsanering innebär endast att KFM genomfört en ytlig granskning av ansökan om skuldsanering. Detta görs för att kontrollera om ansökan uppfyller de formella villkoren för att överhuvudtaget få skuldsaneringen beviljad. Ett beslut om att inleda en skuldsanering innebär inte att skuldsaneringen har beviljats utan är endast ett beslut på väg mot en skuldsanering (mer om detta nedan). Detta innebär i praktiken att du som borgenär fortfarande har flera rättsliga medel till hands för att ge dig de bästa förutsättningarna för att få fullt betalt för din fordran på gäldenären i frågan. 

Fråga 2. Vad kan du som borgenär göra för att maximera dina chanser att få tillbaka dina pengar efter att gäldenärens skuldsanering har blivit inledd?

Fråga 3. Spelar det någon roll för mig som borgenär vad de övriga borgenärerna väljer att göra efter att skuldsaneringen är inledd?

Fråga 4. Borde du som borgenär försöka blockera gäldenärens skuldsanering för att i stället få din fordran utmätt? 

Handläggningen efter inledandebeslutet

Det är först efter inledandebeslutet som KFM inleder den faktiska utredningen och prövningen i sak gällande huruvida gäldenären i slutändan ska beviljas skuldsanering (jämför 20-23 § skuldL). Under utredningen kan KFM kalla till ett sammanträde med gäldenären och berörda borgenärer om det kan bidra till utredningen av ärendet (22-23 § skuldL). Det är KFM som bedömer om ett sådant sammanträde skulle vara till fördel för utredningen. 

Ansökan ska avslås om det kommer fram efter inledandebeslutet att villkoren för skuldsanering inte är uppfyllda (24 § första stycket skuldL med hänvisning till villkoren i 6-10 § skuldL). För att skuldsaneringen ska beviljas krävs det bland annat att

  • gäldenären inte har kunnat betala sina skulder vartefter de förfallit och denna oförmåga har med hänsyn till samtliga omständigheter kunnat antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens) (7 § skuldL)
  • det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § skuldL).

Beslut om skuldsanering

När utredningen är färdig och ansökan inte har avslagits efter inledandebeslutet ska utredningen ha gett KFM tillräckligt med underlag för att kunna ta fram ett förslag till skuldsanering (jämför 25 § skuldL). Förslaget om skuldsanering ska skickas till samtliga kända borgenärer som har fordringar som omfattas av förslaget. Borgenärerna ges en viss tidsfrist att yttra sig om om förslaget till skuldsanering. Ett uteblivet yttrande av en borgenär hindrar inte ett beslut om skuldsanering (26 § första stycket skuldL). 

Efter att tidsfristen för borgenärernas yttrande har passerat ska KFM besluta att skuldsanering ska beviljas. Beslut att bevilja skuldsaneringen förutsätter att villkoren för skuldsanering är uppfyllda (27 § skuldL med hänvisning till villkoren i 6-10 § skuldL). Beslutet om skuldsanering ska bland annat innehålla vilka fordringar som omfattas av skuldsaneringen samt ange en betalningsplan (29 § skuldL). Gäldenärens förmåga att betala sina skulder avgör hur mycket som respektive fordan skrivs ner efter att skuldsaneringen är beviljad. Som huvudregel ska alla fordringar som omfattas av skuldsaneringen behandlas lika (37 § skuldL). Detta innebär att ingen borgenär har förtur till de utbetalningar som genomförs under skuldsaneringens gång. Borgenärerna får betalt i proportion till hur stor andel deras krav utgörs av den totala skulden. 

Borgenärens rätt att överklaga beslut om skuldsanering

KFM:s beslut om att inleda en skuldsanering samt eventuellt beviljande av en skuldsanering kan överklagas till tingsrätten (45 § skuldL). Rätt att överklaga har den som beslutet har gått emot. Borgenären har således rätt att överklaga beslut om att inleda respektive bevilja en skuldsanering.

Borgenärens rätt att begära omprövning av beslut om skuldsanering

En borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen har en möjlighet att få beslutet om skuldsanering upphävt eller ändrat om giltig grund är uppfylld (48 § första stycket skuldL). Grunder för upphävande är bland annat om gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer (48 § första stycket punkt 1 skuldL). Ett beslut kan ändras om gäldenären inte följer betalningsplanen och denna avvikelse inte är ringa.  Ändring kan även ska om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet (48 § 6-7 punkten skuldL).

Vad som gäller i din situation

För att maximera dina chanser att få betalt för din fordran ska du se till att skuldsaneringen inte genomförs alternativt upphävs alternativt ändras. Detta är viktigt eftersom att din utmätning i princip saknar rättslig verkan så länge som skuldsaneringen fortgår (jämför 42 § skuldL). Det är därför först efter att förfarandet om skuldsaneringen upphör som du genom till exempel utmätning av gäldenärens egendom för din fordran har bättre möjligheter att få fordran betald. Om skuldsaneringen beviljas och består kommer du att jämsides med andra berörda borgenärer ha lika rätt till betalning för dina skulder. Det spelar därför i huvudsak ingen roll vad de övriga borgenärerna vars fordringar omfattas av skuldsaneringslagen väljer att göra eftersom de inte kan påverka sina möjligheter att få betalt när väl skuldsaneringen är beviljad.

En icke genomförd skuldsanering bygger på att villkoren för skuldsanering inte uppfylls (villkoren hittar du i 6-10 § skuldL). Jag rekommenderar att du samlar på dig så mycket information som möjligt som bevisar att din gäldenär inte uppfyller villkoren för att få skuldsaneringen beviljad. Jag ser främst att detta kan ske genom att du bevisar att gäldenären inte är försatt i kvalificerad insolvens (7 § skuldL) eller för att det inte är skäligt att genomföra skuldsaneringen med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldL). Det finns tre skeden som du kan se till att skuldsaneringen inte påbörjas:

  • Mellan inledandebeslutet och beslutet om skuldsanering. Din chans är att påverka utredningen som KFM genomför är att KFM beslutar om att hålla ett sammanträde med dig som borgenär och gäldenären. Under ett sådant sammanträde kan du framför uppgifter som bevisar att gäldenären inte uppfyller villkoren för en skuldsanering. Du kan också välja att överklaga inledandebeslutet men detta riskerar att bli onödigt kostsamt för dig om du skulle förlora rättstvisten. Det är bättre att du väntar med en eventuell överklagan fram till och med ett eventuellt beslut om att bevilja skuldsaneringen.
  • Under utredningen inför beslutet om skuldsanering. Under denna period har du en rättslig möjlighet att yttra dig om ansökan om skuldsaneringen. Se därför till att framföra bevis på varför du anser att gäldenären inte uppfyller villkoren för att beviljas skuldsanering.
  • Efter beslut om att bevilja skuldsanering. Du kan begära omprövning av beslutet genom att få det upphävt eller ändrat om någon av de giltiga grunderna är uppfyllda. Utan närmare uppgifter i din fråga är det svårt för mig att avgöra om det finns en möjlighet att någon av grunderna kan anses bli uppfyllda. Se därför till att själv göra en bedömning av huruvida du anser att någon av grunderna är uppfyllda och hur du i så fall insamlar tillräckligt med bevisning för denna ståndpunkt. En sista utväg är att du överklagar beslutet om beviljande av skuldsanering.

Hur du tar din fråga vidare

Behöver du ytterligare hjälp med att försäkra dig om att du får betalt för din fordran rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra kunniga jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare