FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/03/2024

Hur vet man när uppgifter i belastningsregistret gallras?

Jag har varit dömd flera gånger för flera år sedan, hur länge är jag med i belastningsregistret och när vet jag hur lång tid har jag kvar innan det försvinner.?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när diverse uppgifter gallras ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Uppgifterna gallras, d.v.s. tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Oavsett vilken typ av uppgift det rör sig om så kommer den att gallras inom tre, fem eller tio år från domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot, frigivningen etc. Exempelvis gallras uppgifter om fängelse tio år efter frigivningen (17 § första punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Vad gäller uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras sådana tio år efter domen eller beslutet. Under förutsättning att en sådan uppgift avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten så gallras den redan fem år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Du kan läsa mer om de olika gallringsfristerna här eller på polisens hemsida här

Vad är uppskjuten gallring?

Observera dock att om nya anteckningar förs in i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord kan gallringsfristen för vissa uppgifter komma att skjutas upp. Sådan s.k. uppskjuten gallring utgör ett undantag från de vanliga gallringsreglerna (se t.ex. prop. 1997/98:97, s. 160 och prop. 2021/22:172, s. 56). Det innebär t.ex. att en uppgift som normalt ska gallras efter fem år gallras först efter åtta år om en ny uppgift som ska gallras efter fem år förs in i registret tre år efter den första uppgiften. Observera att den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret, under sådana omständigheter, är tjugo år. Enligt lagtexten gäller emellertid inte reglerna om uppskjuten gallring om den nya uppgiften rör penningböter (18 § första stycket andra meningen lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror alltså bl.a. på vilken typ av uppgifter det rör sig om, hur gammal den dömde var vid brottstillfället samt om några nya uppgifter har tillkommit innan några tidigvarande uppgifter har hunnit gallras. Eftersom jag inte vet vilka typer av uppgifter det rör sig om i just ditt fall (eller när de fördes in i registret eller om reglerna om uppskjuten gallring kan komma att aktualiseras) så kan jag, tyvärr, inte säga när de kommer att gallras. Observera dock att du, utifrån ovanstående riktlinjer, borde kunna bilda dig en viss uppfattning om när gallring kommer att ske. I avsaknad av ytterligare information om just din situation kan jag, dessvärre, inte ge dig ett tydligare svar än så.

Jag hoppas, likväl, att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida. På polisens hemsida finns det, dessutom, kontaktuppgifter (se t.ex. här och här) i den mån du vill kontakta dem med ytterligare frågor i ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo