Kan en myndighet ändra ett betungande beslut efter det att beslutet överklagats till förvaltningsdomstol?

Min fråga gäller situationer när ett betungande myndighetsbeslut efter överklagande från den enskilde har fastställts i en lagakraftvunnen dom hos en förvaltningsdomstol. Kan myndigheten senare ändra sitt eget beslut på grund av nya omständigheter?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Som jag tolkar din fråga så undar du om en myndighet kan ändra ett för den enskilde betungande beslut efter det att beslutet överklagats och avgjorts av förvaltningsdomstol. 


När får en myndighet ändra betungande beslut? 

En myndighet får ändra betungande beslut om beslutet är felaktigt eller om det t.ex. framkommer nya omständigheter (37 § FL). Har beslutet överklagats så får myndigheten dock endast ändra sitt beslut om beslutet är uppenbart felaktigt och det går att ändra snabbt och utan att det i övrigt är till nackdel för en enskild part. Ändringen får göras fram till dess att handlingarna har överlämnats till den övre instans som ska pröva överklagandet, t.ex. förvaltningsdomstol (38 och 39 § FL). Det nu nämna innebär alltså att en mydighet inte längre får ändra sitt beslut då överklagan har prövst av domstol och saken har avgjorts. 


Kan frågan prövas på nytt? 

När det gäller betungande beslut så får sådana inte negativ rättskraft i den meningen att det hindrar en ny prövning av frågan. En myndighet kan alltså på nytt pröva samma fråga som den tidigare avgjort genom beslut. Det krävs som regel inte några nya omständigheter för att en sådan prövning ska vara möjlig. Enligt rättspraxis gäller det nu sagda även då frågan har prövats av förvaltningsdomstol. Vissa undantag finns dock, dessa är 

1. Mål där beslutet i någon mening utgör en reaktion på ett visst handlande av den enskilde. Ett exempel på detta är mål om körkortsingripande på grund av brott.

2. Lagstiftaren för det aktuella området har genom föreskrifter begränsat möjligheterna till upprepade prövningar.


Hoppas att du fått svar på dina funderingar, om du önskar ytterligare hjälp så är du välkommen att maila in till info@lawline.se så hjälper vi dig.


Vänligen, 

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000