Ska aktier ingå i bodelningen?

2021-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Min man har i gåvobrev fått aktier i ett familjeföretag som är ett ab. Innebär detta att hela företaget med inökpta maskiner o s v är hans egendom och eller har jag rätt till något av det vid skilsmässa fast han äger aktierna ?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär det att äga aktier?En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Det är inte möjligt att peka ut viss specifik egendom och säga att det tillhör aktieägaren.Ska aktierna ingå i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord ska aktierna ingå i en bodelning och delas lika mellan er, såvida aktierna inte är enskild egendom. Aktierna kan vara enskild egendom om det framgår av gåvobrevet att aktierna är enskild egendom, vilket är troligt eftersom det är ett familjeföretag. Det är också möjligt att göra aktierna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilket lands lag gäller vid underhållsfrågor samt om man har lagvalsklausul i äktenskapsförord?

2021-04-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min man bodde i Sverige när vi gifte oss. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all egendom som vi har med in i äktenskapet är enskild, så även avkastning av denna. På rättsförhållande i vårt äktenskap ska svensk rätt gälla. Äktenskapsförordet är registrerat.Min man är svensk medborgare medan jag är österrikisk och så är våra två barn. Vi har varit bosatta i Österrike sedan kort efter vi gifte oss. Min man har flyttat till Portugal och är skriven där medan jag och barnen är skrivna i Österrike. Vi ska nu skiljas och jag undrar vilket lands lagstiftning som kommer att vara tillämplig. Vart ska vi skicka in ansökan om skilsmässa? Vad gäller för bodelningen och uppdelning av våra gemensamma tillgångar? Och sist, men inte minst, vad gäller kring underhåll till mig och barnen? Träder formuleringen från äktenskapsförordet in så det blir enligt svensk lag eller är österrikisk lag tillämplig då vi bor där? Min man har alltid tjänat mycket mer än vad jag har gjort. Jag har varit hemma med barnen och jobbat deltid. Den uppdelningen är fortfarande vanlig i Österrike och jag har en känsla av att österrikisk lag är generösare med underhåll till exhustru för att kompensera för lägre inkomster. Men jag vet inte om det stämmer. Tack på förhand för hjälpen!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar vilken lag som tillämpas på ert äktenskapsförord. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilken lag som kan tillämpas på ert äktenskapsförord. Er fråga regleras i Bryssel II - förordningen (B2) och Haag 2007-protokollet Vart ska ni skicka in ansökan om äktenskapsskillnad? Enligt art 3.1(a) B2 ska i första hand er hemvistland vara behörig domstol då de är dessa som avgör i mål om äktenskapsskillnad. I och med att ni båda haft hemvist i österrike blir därmed österrikisk domstol behörig att pröva ärendet. Man kan även vända sig till Portugisisk domstol då din (ex)-man bor där. Vilken lag blir tillämplig på bodelningen?I och med att ni angett att svensk rätt ska vara tillämplig så är det svensk rätt som kommer tillämpas på äktenskapsförordet. Vilken lag blir tillämplig på underhållet? Enligt art 8 (1) Haag 2007 är ni fria att komma överens om vilket lands lag som underhållet ska bestämmas utefter. Huvudregeln är att det är den underhållsberättigades hemvistlands lag som ska tillämpas, i ditt fall österrikisk (art 3 Haag 2007). Jag kan tyvärr inte svara på hur österrikisk underhållsrätt ser ut i förhållande till andra rättsordningar. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur påverkas arvet av bl.a. äktenskapsförord?

2021-04-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har ett barn med min fru. Jag har ett särkullbarn.Hur mycket ärver min fru vid min död. Vi har äktenskapsförord men det påverkar väl inget vid min död?Hur mycket ärver mitt och fruns gemensamma barn. Hur mycket ärver mitt särkullbarn.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allting tillfaller inledningsvis din fru, om inte ditt särkullbarn vill ha ut sitt arv direktArvet ska fördelas lika mellan dina två barn (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Barns arvsrätt är dock underordnad makes arvsrätt på så sätt att barn inom äktenskapet ärver först efter båda föräldrarnas bortgång (3 kap. 1 och 2 §). Som huvudregel ärver alltså den efterlevande maken allt, och det gemensamma barnet får inte sitt arv efter sin först avlidne förälder förrän även den efterlevande föräldern gått bort. När den först avlidne har ett särkullbarn, såsom du har, gäller detta även särkullbarnets arv endast om det barnet samtycker till det – särkullbarnet kan välja att vänta på sitt arv tills den efterlevande maken också gått bort, eller att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång (3 kap. 1 § andra meningen och 9 §). Sammanfattningsvis ska vid din död kvarlåtenskapen efter dig delas på hälften, varav ditt särkullbarn har rätt till ena halvan, och den andra halvan tillfaller din fru för att sedan vid hennes död tillfalla ditt och din frus gemensamma barn. Äktenskapsförordet kan påverka arvet Äktenskapsförordet kan påverka storleken på kvarlåtenskapen efter dig, det vill säga det som ska fördelas genom arv mellan arvingarna. Ert äktenskap skulle vid din död upplösas (1 kap. 5 § äktenskapsbalken), varpå en bodelning sker (9 kap. 1 §) som går ut på att den egendom som makarna äger som huvudregel läggs samman och sedan delas på hälften mellan dem (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §). Utan ett äktenskapsförord som förklarar att viss egendom ska vara enskild, och därmed inte ska ingå i bodelningen vid äktenskapets upplösning, skulle kvarlåtenskapen efter dig kunna bli annorlunda än det du faktiskt äger vid din bortgång. Om din fru exempelvis skulle äga mer än du skulle hennes tillgångar och dina läggas samman och sedan delas på hälften i bodelningen efter din bortgång, varpå din halva skulle läggas till kvarlåtenskapen efter dig. Kvarlåtenskapen efter dig blir alltså större än den egendom du hade före bodelningen. På samma sätt kan kvarlåtenskapen efter dig bli mindre, om du istället skulle ha större tillgångar än din fru, eftersom era tillgångar läggs samman och delas på hälften mellan er vid bodelningen – en del av det du hade före bodelningen tillhör nu din fru och ingår inte i kvarlåtenskapen efter dig. Med ett äktenskapsförord som förklarar att all egendom mellan makarna ska vara enskild, skulle kvarlåtenskapen efter dig i princip utgöras av det du ägde vid tidpunkten för din bortgång. Den varken minskas eller ökas eftersom den inte läggs samman och sedan delas med din fru. Hur äktenskapsförordet påverkar beror ju förstås på dess innehåll, det kan ju exempelvis stå något annat än att all makarnas egendom ska vara enskild. Om det exempelvis framgår att viss egendom som du äger ska vara enskild, så skulle den egendomen inte ingå i bodelningen utan endast resten av din egendom läggs ihop med din frus egendom och delas på hälften. Kvarlåtenskapen efter dig blir i det fallet större än om ni inte hade haft äktenskapsförordet. Om det i äktenskapsförordet istället framgår att det är viss egendom som din fru äger som ska vara enskild blir kvarlåtenskapen efter dig istället mindre än annars, eftersom den egendomen annars skulle ingått i bodelningen och därefter delvis tillfallit dig/ditt dödsbo. Sammanfattningsvis kan äktenskapsförordet alltså påverka storleken på kvarlåtenskapen efter dig på lite olika sätt, i enlighet med hur äktenskapsförordet utformades. Det påverkar hur mycket arvingarna efter dig har att dela på sinsemellan, men det påverkar inte vem som har rätt till arv. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

2021-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dåvarande sambo och hennes bror ärvde deras fars hus som enskild egendom för ca 10 år sedan. Därefter gifte vi oss, och vi köpte loss min fruns bror ur huset så idag äger vi 50% var. Om vi skiljer oss, räknas 50 % av huset ännu som hennes enskilda egendom vilket skulle betyda att jag kan få ut 25 % vid en bodelning?Vi har inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord så blir utfallet som du själv beskriver att du räknas äga 25% av huset eftersom din fru sedan tidigare ärvt 50% av huset som enskild egendom. Enskild egendom består även om ni var sambos när hon fick gåvan, och även om ni köpt ut hennes brors andel tillsammans. Att efterlämna arv eller att ge en gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom är vad utomstående kan göra för påverka ett person oberoende kan säkerställa att gåvan eller arvet inte delas. Vad som kan göras av sambos eller makar är att äktenskapsförord vilket gör att egendom undantas från att vara gemensam tillgång som annars är huvudregeln, 7:1-2 äktenskapsbalkenHoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?

2021-04-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är gift. Vi har inget testamente eller äktenskapsförord. Jag har inga barn. Min fru har ett barn med en annan tidigare man. Om min fru dör ärver då hennes barn 1/4 del av våra gemensamma tillgångar och jag 1/4 del med fri förfoganderätt + att jag behåller min halva?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av reglerna i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).Om den som avlidit var gift vid sin död, så ska en bodelning enligt äktenskapsbalken göras innan arvskiftet görs (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Vid en bodelning ska makarnas egendom delas upp mellan dem och det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (9 kap. 1 § första stycket och 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, vilket den kan vara genom bland annat ett äktenskapsförord (7 kap. 1 och 7 kap. 2 § ÄktB).Om du och din fru har ett giftorättsgods på totalt 1 000 000 kr, så ska det delas lika mellan er vid bodelningen. Du får då 500 000 kr och resterande 500 000 kr blir din frus kvarlåtenskap. Huvudregeln är att den närmsta arvingen är den avlidnas barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Ett undantag från denna huvudregel är om den avlidna var gift. Den efterlevande maken ärver då före bröstarvingarna, men är bröstarvingarna inte också den efterlevande makens bröstarvingar, är de så kallade särkullbarn, så kan de kräva att få sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta betyder att du ärver före din frus barn som är hennes bröstarvinge, men eftersom det inte är din bröstarvinge så kan hen kräva att få sitt arv direkt. Då går de 500 000 kronorna som utgör din frus kvarlåtenskap till hennes barn istället för till dig. Du får dock behålla hälften av giftorättsgodset som du erhöll efter bodelningen. Om din frus barn däremot inte kräver att få sitt arv direkt så ärver du de 500 000 kronorna med fri förfoganderätt och sedan får hennes barn ta del av arvet som efterarv när även du har avlidit (3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § första stycket ÄB). Att du ärver med fri förfoganderätt innebär att du äger egendomen fritt, men i begränsad form, du får inte testamentera bort egendomen eller skänka bort den som gåva till någon annan.Om din fru vill att du ska kunna ta del av hennes kvarlåtenskap oavsett vad, så är min rekommendation att hon skriver ett testamente som till exempel säger att hennes barn endast ska ärva sin laglott vid hennes bortgång och resterande del av arvet som efterarv efter dig. Önskar din fru hjälp med att upprätta ett testamente, så kan hon boka tid med en jurist här: www.lawline.se/bokaHoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?

2021-04-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som handlar om bodelning i samband med skilsmässa och om ett gåvobrev är juridiskt bindande.Ponera att ett gift par med barn skall skiljas. Paret bor i en bostadsrättslägenhet.Det finns ett gåvobrev som säger att ena maken står som ägare till hela bostadsrätten men bostadsrätten är inte enskild egendom.Nu funderar makarna på att skriva ett nytt gåvobrev som ersätter det tidigare så att ägarförhållandet ändras och att en del av bostadsrätten blir enskild egendom.Makarna har fått ett Gåvobrev från HSB (bostadsrättsföreningen) med rubriken:HSBGÅVOBREV BOSTADSRÄTT att fylla iUnder rubriken SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE GÅVAN finns en punkt som lyder och som skall kryssas i :Gåvan skall vara gåvotagarens egendom liksom avkastningen av den.Gäller denna handling vid en bodelning i samband med skilsmässa så att bostadsrätten delas enligt detta gåvobrev? Skall gåvobrevet registreras hos Skatteverket för att vara juridiskt bindande? Makarna har inte något äktenskapsförord.Tacksam för svar!
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte riktigt vem gåvan ska ges till jag kommer därför både svara på hur det blir om gåvan ska ges till den andra maken eller någon annan. Regler om enskild egendom och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga. Regler om formkrav för gåvor av bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BrL).Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. I andra punkten stadgas att en gåva kan utgöra enskild egendom om gåvan givits av någon annan än den andra maken och om den givits med ett villkor om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Av 7 kap. 1 § ÄktB framgår att giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, och det är bara giftorättsgodset som kommer ingå i en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Alltså kommer en gåva mellan makar aldrig kunna utgöra enskild egendom. För att gåvor mellan makar ska anses utgöra enskild egendom krävs det att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 3 § ÄktB). Om gåvan istället ska ges till någon annan än den andra maken räcker det att gåvan har givits med ett villkor om att den ska utgöra enskild egendom. Av den informationen jag har fått så verkar det som att det i gåvobrevet du fått av din bostadsrättsförening enbart står att "Gåvan skall vara gåvotagarens egendom liksom avkastningen av den". För att gåvan ska utgöra enskild egendom krävs det att det står att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Så länge formkraven för gåva av bostadsrätt är uppfyllda så kommer gåvan gälla och ägarförhållandena förändras. Gåvobrevet ska vara skriftligt och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Det ska också innehålla uppgifter om lägenheten som gåvan avser. Om inte dessa formkrav är uppfyllda så är gåvan ogiltig (6 kap. 4 § och 6 kap. 5 § BrL). Om gåvan ska ges till den andra maken så har ni möjligheten att registrera gåvan hos Skatteverket. Detta är inte nödvändigt för att gåvan ska vara giltig, men det kan vara bra att göra av den anledningen att gåvan inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder. Det är enbart gåvor mellan makar som kan registreras hos Skatteverket så detta gäller alltså enbart om gåvan är avsedd att ges till den andra maken. Sammanfattningsvis kommer gåvan att gälla och ändra ägarförhållandena så länge den uppfyller formkraven. Ett gåvobrev som uppfyller formkraven behöver inte registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Gåvan kommer utgöra enskild egendom om ett särskilt villkor om detta finns i gåvobrevet, men bara om den ges till någon annan än den andra maken. Om gåvan ges till den andra maken så krävs det att ett äktenskapsförord upprättas för att den ska utgöra enskild egendom. Om gåvan utgör enskild egendom så kommer den inte tas upp i bodelningen. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?

2021-04-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är nybliven änka. Vi har en gemensam son och min man hade två barn i ett tidigare äktenskap, s.k särkullsbarn. Eftersom jag har mer pengar på mina konton än min man skulle jag vilja behålla detta som eget giftorättsgods. Hur och var begär jag detta.Tack för hjälpen.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall tolkar jag det som att din make har gått bort, varefter du vill omvandla ditt giftorättsgods till enskild egendom. Vid en makes bortgång upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som avses som enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, alternativt vissa typer av försäkringar, gåva eller testamente med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt svensk äktenskapsrätt kan alltså endast giftorättsgods omvandlas till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Eftersom du och din make inte skrev något äktenskapsförord så betraktas alltså pengarna på ditt konto som giftorättsgods och kommer därmed att delas lika mellan er. Med vänlig hälsning

Bodelning - ingår bilar och pengar?

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska skilja oss efter 14 års äktenskap. Han är 66år och jag 44. Under hela äktenskapet har han velat att jag ska endast vara hemma och vara där för honom 100%. Nu när jag vill utbilda mig och äntligen få göra nytta krockar det med hans bild av äktenskap. För att göra det kort. Vi har ett hus värt ca 2 milj och bolån på 1 milj. Jag är inte så insatt men jag tror att vi ska dela som ett äkta par. Han ska bo kvar och vill lösa ut mig. Då borde det vara 500' till båda. Han har köpt en lägenhet till mig för 300'+100' möbler=400' och han tycker att jag redan har fått mer än vad jag ska ha. När jag nu vill ha några få lampor från huset känner han sig väldigt trängd och ska ta dit en värderingsman. Vad gäller där ? En annan sak är att han har flera olika bilar och vad han har på sitt bankkonto vill han inte yttra sig om. Vad gäller där ang bilar och bankkonto ? Jag är inte ute efter hans pengar. Min frihet är värd mycket mer. Jag vill bara att det ska kännas rättvist för mig. Det är jag som kommer stå ensam, ostabil och ska starta ett helt nytt liv. Tusen tack om ni kan hjälpa mig.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så undrar du hur uppdelningen av egendom (bodelningen) bör se ut när ni går skilda vägar. Jag kommer utgå ifrån att ni väckt talan om äktenskapsskillnad. När sker bodelning? Enligt 9:1 ÄB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningen kan antingen förrättas när äktenskapet upplösts eller direkt om en av er begär det medan mål om äktenskapsskillnad pågår (9:4 ÄB). Du kan alltså begära bodelning även om skilsmässan ännu inte har gått igenom. Vad ingår i en bodelning?Enligt 10:1 ÄB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Dock ingår inte enskild egendom, vilket är egendom som undantagits från bodelning genom äktenskapsförord (7:2 p.1 ÄB). All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det innebär att det allra mesta som ni äger ska anses utgöra giftorättsgods (utom till exempel kläder och liknande personliga föremål). Förenklat ska detta sedan delas på hälften, så att ni får hälften av tillgångarnas värde var.I ditt fallDu kan begära att bodelning ska förrättas genast. Vid bodelningen ska ni (förenklat) dela lika på värdet av den egendom ni har. Förutsatt att inget äktenskapsförord föreligger ska detta även innefatta hans bilar och finansiella tillgångar. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,