Har man nödvärnsrätt mot en inbrottstjuv?

Om vi leker med tanken att någon tar sig in i min brors och mitt hus, jag är hemma själv och inbrottstjuven bär kniv och beter hotfullt. Brorsan i huset har vapenlicens på en pistol, får då den som inte har licens på pistolen använda den i självförsvar? Jag själv hade nog använt mig av pistolen, då man inte har någon aning om vad inbrottstjuven har för avsikt. Varför skulle man sätta sitt egna liv på spel istället för en inbrottstjuvs liv.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du funderar på huruvida man får försvara sig mot en inbrottstjuv med ett licenspliktigt skjutvapen. Detta rör vad som kallas ”nödvärn”. Regler om detta finns i brottsbalken (BrB).

Om nödvärnsrätten

Även om man tekniskt sett begår ett brott kan det under vissa omständigheter vara straffritt. En sådan s.k. ansvarsbefriande grund är nödvärn. Regeln anger att rätt till nödvärn föreligger i fyra olika situationer – mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus gård eller fartyg, eller (slutligen) den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse (24 kap. 1 § BrB). I det fallet du beskriver tänker jag mig att det fr.a. vore den tredje eller fjärde punkten som kan tänkas trigga en rätt till självförsvar. Frågan är emellertid inte besvarad till fullo än.

I lagrummets första stycke anges att en gärning som begås i nödvärn är ett brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. En nödvärnshandling är alltså, motsatsvis, okej endast om den inte är uppenbart oförsvarlig. Det finns väldigt mycket doktrin och rättspraxis som utvecklar den bedömning närmare som ska göras i dessa fall. Sammanfattningsvis kan sägas att Högsta domstolen ofta gjort bedömningen om huruvida det funnits alternativa handlingssätt för den som försvarade sig. T.ex. kan nämnas en ung man som befann sig i ett knivslagsmål. Domstolen utredde noga huruvida han hade kunnat försvara sig på ett annat sätt, springa iväg etc. Min egen kortfattade sammanfattning av rättsläget skulle vara att man får försvara sig så långt det är nödvändigt och proportionerligt för att hindra det brottsliga angreppet. I detta handlande krävs att den försvarande parten inte använder mer våld än nödvändigt. Om det går att försätta någon i ett medvetslöst tillstånd, t.ex., så är detta mer försvarligt än att ta personens liv (eller allvarligt riskera det).

Bedömningen i ditt fall

För att applicera detta på den situation du beskriver, kan följande sägas. Svaret beror väldigt mycket på hur hotfullt inkräktaren uppträder och om denna har använt sig av något direkt våld. Att skjuta någon bara för att den befinner sig inne i ens bostad med hänvisning till att man "inte kan veta vad hen har i kikaren" är, enligt min bedömning, inte ett handlande som går att ursäkta med hänvisning till nödvärnsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars går det bra att höra av sig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo