Är det olagligt att hota en inbrottstjuv?

Är det olagligt att hota en inbrottstjuv med ett airsoft vapen. (Dom vet då inte att den är fejk)

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Brottslig gärning?

Att hota någon med ett pistolliknande föremål aktualiserar främst brottet olaga hot, 4 kap 5 § brottsbalken (BrB). Det som krävs för att en person hotar en annan person med en brottslig gärning, på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Hotet ska riktas mot en eller flera fysiska personer. Hot om brottslig gärning kan vara i princip vilken brottslig gärning som helst. I ditt fall kan lyftandet av det pistolliknande föremålet tolkas som ett hot om flera olika brott bland annat mord (3 kap 1 § BrB) och misshandel (3 kap 5 § BrB). Hotet ska vidare vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Ordvalet "ägnat att" signalerar att det är en subjektiv bedömning. Det spelar ingen roll om personen hotet riktas mot faktiskt känner en allvarlig rädsla. Det avgörande är således om en person typiskt sett skulle känna allvarlig rädsla i en sådan situation. Att rikta ett pistolliknande föremål, som dessutom är mycket likt ett riktigt vapen, får enligt min mening anses framkalla allvarlig rädsla för den hotande.


Mycket talar således för att det är olagligt att rikta ett airsoft vapen mot en inbrottstjuv.


Rättfärdigad gärning?

Även om gärningen som sådan är brottslig, kan den vara ursäktad. Bland annat kan en gärning ursäktas på grund av nödvärn, 24 kap 1 § BrB. Det finns fyra grunder för nödvärn:

1. Det föreligger ett påbörjat eller överhängande angrepp på person eller egendom.

2. Någon med våld/hot eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning

3. När någon olovligen har trängt in/försöker tränga sig in i rum, hos, gård eller fartyg.

4. Vid vägran att lämna bostad efter tillsägelse.


Vid ett inbrott aktualiseras framförallt punkt 1 & 3. Detta eftersom det sannolikt föreligger ett påbörjat angrepp på egendom och någon olovligen har trängt in i din bostad (Stöld, 8 kap 1 § BrB och olaga intrång, 4 kap 6 § 2 st BrB). Viktigt att nämna är att det endast är ursäktat att hota en inbrottstjuv under pågående angrepp. Det är alltså inte ursäktat att hota en inbrottstjuv i efterhand. 


Utöver detta krävs att nödvärnsgärningen inte är uppenbart oförsvarlig. Om nödvärnsgärningen bedöms vara oförsvarlig så blir inte den brottsliga gärningen (i ditt fall olaga hot) inte ursäktad. Bedömningen för om något är uppenbart oförsvarlig beror på omständigheterna i fallet. Hänsyn kan tas till angriparens egenskaper. T.ex. om angriparen är mycket aggressiv eller oberäknelig kan mer våld vara befogad. Motsatsvis är mindre våld befogat om gärningsmannen beter sig lugnt och sansat. Hänsyn tas även till möjligheterna att bege sig och kalla på hjälp.


Sammanfattning

Det är sannolikt olagligt att hota en inbrottstjuv. Gärningen kan dock vara utsäktad på grund av nödvärn. Det är inte ursäktat att hota en inbrottstjuv i efterhand utan det ska ske under tiden för inbrottet, i syfte att avvärja brottet. I brist på omständigheter är det svårt för mig att göra en bedömning. Ytterst är det alltid upp till en domstol att bedöma huruvida en gärning är uppenbart oförsvarlig. Enligt min mening är det sannolikt inte uppenbart oförsvarligt att rikta ett pistolliknande föremål mot en inbrottstjuv i syfte att få denne att avbryta angreppet om detta är allt som görs. Speciellt om gärningsmannen inte vill avbryta stölden.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo