Retroaktivitetsförbud och överprövning av myndighetsbeslut

2020-07-24 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Jag var utsatt för ett brott 4 år sen som lades ner efter 3 dagar, det var stor brist på utredning från polisens sida, jag och en advokat överklagade beslutet men de valde att inte utreda. Nyligen har det kommit en ny lag som är relevant till det jag blev utsatt och som jag tror skulle bidra med att de väljer att den ska utredas, då den nya lagen gör det enklare att bli dömd för de brottet. Min fråga är, kan en person bli dömd tack vare en lag som kom ut efter att brottet har skett?Kan man överklaga en andra gång, om det finns goda skäl till det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan dömas enligt en lag som inte fanns när brottet begicks samt att du vill veta om man kan överpröva ett beslut att inte återuppta en förundersökning. Enligt svensk grundlag får man inte dömas till straff för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks (2 kap. 10 § Regeringsformen). Fanns inte lagen du nämner vid tillfället för brottet kan personen alltså inte dömas enligt den lagen idag. Angående överprövan av beslutet att lägga ned en förundersökning kan man överpröva en omprövning av åklagarens beslut att lägga ned en förundersökning hos högre åklagare. Tänk på att ansökan ska vara skriftlig och tydlig. Här finns mer information om överprövan, och här finns en blankett om överprövan av åklagarbeslut. Vänligen,

Påföljd - ringa narkotikabrott

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Hur många ringa narkotikabrott för eget bruk ska man åka fast för innan det blir fängelse ?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott. Vad krävs för att dömas till fängelse? För att bestämma vilken påföljd som ska tilldelas ett visst brott sker en så kallad straffmätning (29 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken). Målet med en straffmätning är att man kommer fram till ett straffmätningsvärde, som vanligtvis brukar användas för vidare bedömning om vilken påföljd som är lämplig för brottet, om så är böter, fängelse eller villkorlig dom. En straffmätning kan sägas mäta hur klandervärt ett visst begånget brott är. Vid straffmätningen tas hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, såsom bland annat vilken kränkning brottet inneburit (29 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken). Utöver detta räknas s.k. försvårande och förmildrande omständigheter in i bedömningen (29 kap. 2-3 §§ Brottsbalken). Även eventuellt återfall i brott inverkar på bedömningen (29 kap. 4 § Brottsbalken), samt den s.k. ungdomsrabatten (29 kap. 7 § Brottsbalken). Straffrabatten innebär att den som är under 21 år får en reduktion på ett eventuellt straff. Presumtion mot fängelse När straffmätningsvärdet bestämts kommer man fram till om brottet är på fängelsenivå eller inte. Problemet med ringa narkotikabrott och att utdöma fängelse kommer i den presumtion mot fängelse som finns för ringare brott (30 kap. 4 § Brottsbalken). Förenklat krävs det att presumtionen "bryts igenom" för att fängelse ska kunna utdömas. Det som kan bryta igenom presumtionen är dels straffvärdet för brottet, dvs det som ovan beskrivits, brottets art och återfall i brott. Ett ringa narkotikabrott får sällan ett straffvärde som motsvarar fängelse. Det är inte heller ett artbrott. Det som då kan bryta igenom presumtionen är återfall i brott. Här krävs dock att båda brotten rör "särskilt allvarlig brottslighet", vilket motsvaras av ett straffvärde på fängelsenivå. I och med att ett ringa narkotikabrott sannolikt inte kan få ett straffvärde som motsvarar fängelsenivå bryts inte presumtionen igenom. Därav är det väldigt liten sannolikhet att någon som även begår fler brott av ringa narkotikabrott skulle dömas till fängelse. Mer sannolikt är andra påföljder. Vänligen,

Hävning av köp på grund av fel i varan

2020-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag köpte en 4år gammal hund i lördags av en privatperson. Den var jättesnäll och go men när jag skulle ta ut den på promenad så började han skälla på ett av grannens barn och gick nästan till attack. Då detta är något helt nytt för mig så blev jag jätterädd samt barnet. Jag skickade sms till ägaren och frågade en gång till om hunden var barnvänlig. Då skrev han att hunden gick bra ihop med hans barn och hans brorsas barn. Det betyder inte att han är bra med alla barn utan bara hans. Jag har en stor erfarenhet av hundar. Jag har haft olika raser - stora som små, gamla som valpar men ALDRIG har någon av mina hundar skällt på barn, ALDRIG. Jag sa detta till ägaren och jag skrev att jag inte kan ha en sån hund när jag har barn i min omgivning. Jag hade dessutom planerat på att ta honom till jobbet och där brukar kollegorna ibland ta med sig sina barn till jobbet. Jag vågar helt enkelt inte ta den risken att något barn blir skadat! När jag skrev allt detta så blev han lite upprörd och skrev att han är besviken och att jag överger hunden då det bara gått en dag. Jag sa aldrig att han behövde hämta hunden direkt men det gjorde han ändå. Jag skickade med allt jag köpte åt hunden (gratis) men när jag frågade om att få pengarna tillbaka då sa han att han inte tänkte ge mig pengarna då det är jag som vill lämna tillbaka hunden. Jag lämnade tillbaka hunden pga ett beteendeproblem inte för att han hade fel färg. Min fråga är nu - har jag rätt att få tillbaka pengarna?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Att prestationerna för köpare och säljare går åter på grund av ett avtalsbrott kallas hävning. Fel i varan är ett sådant avtalsbrott. Om du har haft rätt till hävning av ditt köp av hund ska prestationerna för köpare och säljare gå åter, hunden ska alltså återlämnas och likaså ska betalningen gå åter (64 § Köplagen). När får en köpare häva köpet? Vid hävning på grund av fel i varan krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad som avses med väsentlig betydelse är svårt att svara på. Generellt sett anses ett fel inte som väsentligt om andra påföljder än hävning kan komma i fråga, dvs. omleverans eller prisavdrag. I och med att jag förutsätter att prisavdrag inte skulle underlättat denna situation är detta inte aktuellt. Felet ska vara väsentligt för köparen, och bedömningen ska utgå från dennes synvinkel. I detta fallet, då hunden gör utfall mot barn och du har barn är felet alltså väsentligt då du beskriver att det är det. Har säljaren insett eller bort insett betydelsen av felet för dig? Säljaren måste också ha insett eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. I och med att du förklarat för säljaren att du har barn borde han förstå att det faktum att hunden morrade åt barn var ett väsentligt fel för dig. Jag tolkar det som att du hade rätt att häva köpet (39 § Köplagen). För att få häva ett köp krävs att köparen meddelat säljaren om att han önskar köpet gå åter/ att han häver köpet inom "skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet" (39 § 2 stycket Köplagen). I och med att du skrev när det gått mindre än en dag är detta sannolikt uppfyllt. Sammanfattningsvis I och med att felet är för dig väsentligt och säljaren borde insett detta, samt att du meddelade säljaren att du önskade att köpet gick åter hade du rätt att häva köpet. I och med detta ska prestationerna gå åter. Hunden lämnades tillbaka och du har även rätt att få dina pengar åter. Vänligen,

Upphovsrätt och att inkludera TV-spelsfigur i tavlor

2020-06-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag målar tavlor på fritiden och skulle vilja måla tv-spelas figurer som inslag i vissa tavlor. Är det olagligt ifall jag skulle vilja sälja tavlan sen? Är det samma ifall jag väljer att sälja prints/posters av tavlan?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att dels sälja prints av tavlor av existerande konstverk samt tavlor/prints där du har inslag av TV-spelsfigurer i vissa. Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?Ett konstnärligt verk, exempelvis en TV-spelsfigur skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En TV- spelsfigur har sannolikt verkshöjd. Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen). Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En TV-spelsfigur som exempelvis Super Mario har sannolikt ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med TV-spelsfiguren omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls (NJA 2017 s. 75). Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.Omfattas målande av TV-spelsfigur/att sälja prints av konstverk av upphovsrätt?Om du säljer prints på tavlan begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att tavlan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har konstnärens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten (2 § Upphovsrättslagen)Om du skapar en tavla med TV-spelsfiguren inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (TV- spelsfiguren) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den. Nämnas bör att det inte är otillåtet att ha tavlan hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning. Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Vad gäller detta i ditt fall?Jag tolkar det som att du har andra saker med i dina tavlor och inte enbart har målat TV- spelsfiguren. Skulle figuren utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång. Vad som händer om figuren bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva TV-spelsfiguren är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande figuren är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk. Vänligen,

Bodelning och brytdagen

2020-07-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min dotter ska skiljas. Skilsmässan är registrerad i tingsrätten med betänketid 6 månader då det finns ett gemensamt minderårigt barn. Bodelning ska göras. Är det vad som fanns på konton registreringsdagen dom gäller eller det datum då skilsmässan går igenom? Min dotter kommer att få ett arv efter sin far som avled efter detta datum. Kommer detta att ingå i det gemensamma giftorättsgodset?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken tidpunkt som ska läggas till grund för vad som ska ingå i bodelningen. Huvudregeln är att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. egendomsförhållandena på den så kallade "brytdagen" (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Förutsatt att arvet inkommer efter det datum som skilsmässa ansöktes ska detta alltså inte ingå i bodelningen. Vänligen,

Boende och umgänge vid gemensam vårdnad

2020-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Vi gifte oss i Grekland, fick barnet i Grekland men de 3 senaste år bor vi i Sverige. Barnet har fyllt 4 år i maj. Vi kommer att skilja oss snart. Om hennes pappa flyttar tillbaka, hur fungerar barnvårdet då? Och vem bestämmer det? Hon går i förskolan och är i mitten av utredning för autism diagnos.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om barnet före skilsmässan står under gemensam vårdnad ska detta gälla även efter skilsmässan (6 kap. 3 § 2 stycket Föräldrabalken). Dock kan ett utövande av gemensam vårdnad se ut på olika sätt. En förälder kan vara boendeförälder där barnet huvudsakligen bor medan den andra föräldern har umgängesrätt och umgås med barnet enligt överenskommelser enligt avtal eller enligt ett domsslut. Hur barnet ska bo får föräldrarna avtala om, om detta godkänns av Socialnämnden (6 kap. 14 a § Föräldrabalken), men en domstol kan även besluta om vem som ska vara boendeförälder. Sannolikt kommer du eller din man bestämmas vara boendeförälder om frågan väcks i domstol eller för att Socialnämnden ska godkänna ett avtal mellan er. Detta i och med att din man flyttar till Grekland och det därför inte är sannolikt att man kommer kunna kräva varannan vecka- boende av barnet, dvs. att båda är boendeföräldrar. En anledning till detta är att barnets stabilitet och trygghet ska ingå i alla beslut om barnets vårdnad (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Går barnet i förskola här och har sin rot här kommer sannolikt du bli boendeförälder om du bor kvar i Sverige. Om den ena föräldern beslutas vara boendeförälder har den andra föräldern så kallad umgängesrätt med barnet (6 kap. 15 § Föräldrabalken). Denna föräldern har alltså rätt att umgås med barnet. Dock behöver inte umgänget vara fysiskt. Det kan även ske genom Skype eller telefonsamtal. Hur umgänget sker kan avtalas om det är skriftligt och Socialnämnden godkänner detta (6 kap. 15 a § 3 stycket Föräldrabalken). En domstol kan också besluta om hur detta ska ske (6 kap. 15 a § Föräldrabalken). Sammanfattningsvis Du och din man kan besluta om boende och umgänge genom avtal, om detta avtalet godkänns av Socialnämnden. Ni kan även låta en domstol besluta om detta. Vänligen,

Prövningstillstånd i Hovrätten för ringa narkotikabrott

2020-06-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad krävs för att hovrätten ska ge prövningstillstånd i en friande dom rörande ringa narkotikabrott, med föreslagen dagsböter som påföljd? Hur stor är chanserna för att hovrätten kommer att plocka upp ett sådant fall överhuvudtaget?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förutsättningarna för att ta upp ett mål till Hovrätten regleras i Rättegångsbalken. För att ta upp en dom i Hovrätten krävs vanligtvis prövningstillstånd (49 kap. 12 § Rättegångsbalken). För allvarligare brott krävs dock inte prövningstillstånd, men för en dom med dagsböter som påföljd krävs alltid prövningstillstånd för att ta upp målet i Hovrätten (49 kap. 13 § 1 punkten Rättegångsbalken). Hur ges prövningstillstånd? Prövningstillstånd meddelas dels om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens, 49 kap. 14 § 1 punkten Rättegångsbalken),det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till (granskningsdispens, 49 kap. 14 § 2 punkten Rättegångsbalken), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens, 49 kap. 14 § 3 punkten Rättegångsbalken),det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens, 49 kap. 14 § 4 punkten Rättegångsbalken). Vad som gäller i ditt fall är svårt att svara på. Anses ditt fall passa in i någon av situationerna ovan och en överklagan gjorts kan prövningstillstånd meddelas. Vänligen,

Gift i EU land - ansökan om skilsmässa i Sverige?

2020-06-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hej! X heter jag och har flyttat med min man och dottern till Sverige sedan september 2017. vi hade gift oss i november 2014 i Grekland och fick dottern i maj 2016, också i Grekland. jag vill skilja mig från honom och undrar om vi måste gå tillbaka till Grekland för att ansöka eller här i Sverige. Tack på förhand.Med vänlig hälsning
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du/din man kan ansöka om skilsmässa här i Sverige trots att ni gift er i Grekland. Om både du och din man har hemvist (särskild koppling) och medborgarskap i Sverige eller något annat nordiskt land gäller följande: Om ni både har medborgarskap i någon av de nordiska länderna och också har s.k. hemvist där kommer ni kunna ansöka om skilsmässa här. (7 § Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap). Begreppet hemvist beskriver en särskild koppling till Sverige. Om ni bott i Sverige sedan september 2017 anses ni sannolikt hemvist här. Om det är så att både du och din man anses ha hemvist i Sverige och samtidigt har medborgarskap här kommer ni enligt ovan nämnda bestämmelse kunna ansöka om skilsmässa här (7 § förordning 1931:429). Om någon inte har medborgarskap i Sverige men ni fortfarande anses ha hemvist här gäller följande: Om någon av dig eller din man inte har exempelvis medborgarskap i Sverige kommer ni fortfarande ha rätt att ansöka om skilsmässa här så länge ni anses ha hemvist här (vilket ni sannolikt har enligt ovan), bestämmelsen blir bara en annan (artikel 3 Bryssel II- förordningen).SammanfattningsvisSannolikt kommer du/ni kunna ansöka om skilsmässa här i Sverige. Det som krävs är att minst en av er anses ha hemvist här, vilket ni troligtvis båda har om ni bott här sedan 2017. Ni behöver alltså inte ansöka om skilsmässa i Grekland.Vänligen,