Vad kan man som delägare i en fastighet bestämma över?

2019-10-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad kan en del ägare bestämma om som har 25% av fastighet . Typ renoveringar ,avstyckning av tomt
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När flera personer är delägare i en fastighet är det lagen om samäganderätt (här) som gäller, men lagen gäller endast om delägarna inte har skrivit ett avtal om hur samägandet ska regleras. Det betyder alltså att man kan avtala om egna villkor som man vill ska gälla istället för det som står i lagen. När jag svarar på frågan kommer jag utgå från att det inte finns något avtal mellan delägarna.För renoveringar krävs i regel samtyckeI 1 § samäganderättslagen (här) förutsätter man att varje delägare äger lika stor del av fastigheten, om det inte är så att det finns uppgifter om att det ska vara på något annat sätt. Enligt 2 § samäganderättslagen (här) är huvudregeln att en delägare behöver samtycke från samtliga av de övriga delägarna för att man ska få vidta förvaltningsåtgärder för fastigheten i helhet. En förvaltningsåtgärd kan bland annat vara åtgärdar för fastighetens vård och bevarande, det vill säga renoveringar och underhåll. Alla delägare behöver inte vara överens om det är så att renoveringen eller underhållet är brådskande och nödvändigt enligt lag eller föreskrift. Klyvning eller avstyckningVid både klyvning och avstyckning delas en fastighet i två eller flera delar. Skillnaden mellan förfarandena är att det vid klyvning krävs att flera personer samäger fastigheten med bestämda andelar. Jag tolkar därför frågan som att det är möjligheten att klyva en del av tomten som avses. Klyvning regleras i 11 kap fastighetsbildningslagen, FBL (här). Som jag skrivit tidigare är huvudregeln att alla delägare ska vara överens vid förvaltning av fastigheten, men när det gäller klyvning finns det inget krav på att samtliga delägare ska vara överens för att en klyvning ska ske, se 11 kap 1 § FBL (här). Om det däremot skulle vara fråga av en jordbruksfastighet finns det särskilda regler man behöver ta hänsyn till. Enligt 3 kap 5-6 §§ (här) får klyvning av en jordbruksfastighet inte ske om det bland annat skulle medföra någon olägenhet av betydelse för möjligheten att bruka jorden.Vänligen,

Finns det någon preskriptionstid för när man måste bestrida en faktura?

2019-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har en kund som inte betalat sina fakturor. Hon har vid flera tillfällen sagt att hon ska betala dom både muntligt och på sms. Sedan när äldsta fakturan inte är betalad trots att den är sen 2 månader (med påminelser) ställer jag kravet att hon får betala innan jag kan göra mer jobb (rör sig om flera 1000) så säger hon att vi ska sluta samarbetet omedelbart för att hon inte tycker om attityden. Sedan går hon in på en av fakturorna och säger att jag har fakturerat en kvart för mycket här och där mer än avtalat. Men vi har aldrig avtalat något sådant och det har varit kvartar här och där som jag faktiskt jobbat. Har även hjälpt henne med mycket annat (ikke betalt då). Hon har betalat tidigare fakturor med "kvartar" här och där (alltså 15 min extra innan el efter lektionerna jag har hållit) Min fråga är hur långt efter förfallodatum eller faktura datum kan man bestrida en faktura? (Totalt rör det sig om 1600kr vilket hade varit förhandlingbart om hon hade svarat)
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i princip ingen särskild tidsfrist inom vilken man måste bestrida en faktura. Din kund kan alltså bestrida fakturan så här lång tid efter att du skickat den. Däremot kan fakturamottagarens passivitet tolkas som ett medgivande av att ett visst belopp ska betalas. Jag kan tyvärr inte uttala mig om din kund ska anses ha bundits av passivitet i just det här fallet. Jag tycker däremot att det faktum att hon både muntligt och skriftligt meddelat att hon ska betala fakturorna talar för att hon medger beloppen, men man skulle behöva tolka avtalet mellan er och all korrespondens mellan er för att säga hur just er situation ska tolkas.För att du ska få betalt för fakturorna kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om kunden fortsätter att bestrida kravet kommer du behöva väcka talan mot henne i tingsrätten som då kommer ta ställning till om hon har en skuld till dig och vilket belopp som gäller. När du fått skulden fastställd genom dom kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in pengarna. Lycka till!Vänligen,

Uppsägningstid och besittningsskydd vid uppsägning av lokalhyresgäst

2019-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, min fråga jag har avdelning kontrakt 3 år av en stor lokal men agera sälja lokal o han vill jag go ut efter ett år..? Va kan man göra?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du hyr en del av en stor lokal och att ni har avtalat om att hyrestiden ska vara tre år och uppsägningstiden ett år. Regler om lokalhyra finns i hyreslagen, 12 kap jordabalken (här).UppsägningenUppsägningen från hyresvärden måste vara skriftlig för att vara giltig om du hyrt lokalen i mer än tre månader, 12 kap 8 § JB (här). Uppsägningen måste även innehålla anledningen till att avtalet sägs upp samt information om att hyresgästen har två månader på sig att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling om man vill kunna få ersättning, 12 kap 58 JB (här). Om hyresvärdet inte gjort detta är uppsägningen ogiltig.UppsägningstidNär hyresvärden vill säga upp ett hyresavtal som gäller på bestämd tid, ska hyresvärden meddela hyresgästen 9 månader i förtid om hyrestiden är längre än 9 månader, se 12 kap 4 § JB (här). Hyresvärden och hyresgästen kan dock avtala om längre uppsägningstid. Eftersom det verkar som att ni har avtalat om en uppsägningstid på 1 år gäller detta istället för lagen. BesittningsskyddEn lokalhyresgäst har inget direkt besittningsskydd och därför ingen rätt till förlängning av hyresavtalet. Lokalhyresgäster har istället ett indirekt besittningsskydd om man hyrt lokalen i mer än 9 månader, vilket betyder att hyresgästen har rätt till ersättning för den förlust denne lider genom att besittningsskyddet bryts och denne blir tvungen att flytta. Det framgår inte av din fråga hur länge du har hyrt lokalen, men om du har hyrt mer än nio månader kan du alltså ha rätt till skadestånd. Från det att du fick uppsägningen skriftligt, har du två månader på dig att meddela hyresnämnden för att kunna kräva skadestånd. Mitt råd till dig är därför att kontakta hyresnämnden för att hänskjuta tvisten och kunna få ett eventuellt skadestånd om hyresförhållandet varat i mer än nio månader.Vänligen,

Kan man gallra anmärkning i belastningsregistret i förtid?

2019-09-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Åkte för ca 3 år sedan fast på fyllan med 0,75 gram kokain på krogen. Fick följa med till polisstationen och kommer inte ihåg om jag fick kissa eller om det var blodprov som utfördes. Hur som helst så erkände jag till mitt brott och fick sedan min dom. "Villkorlig dom" för narkotikabrott blev straffet. Detta finns nu i mitt belastningsregister och i hela 10 år. Finns det något sätt att få det förmildrat eller ändrat efter ex antal år eller ska mitt fyllemisstag behöva förstöra en stor del av min framtid? Med vänlig hälsning,
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Döms man till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, förutsatt att man är över 18 år vid tillfället för brottet, se 17 § p.4 (här). Eftersom du skriver att åkte fast på krogen antar jag att du var över 18 år vid tillfället för brottet. Det stämmer alltså att dina uppgifter kommer finnas i belastningsregistret i 10 år.Huvudregeln är att det inte går att få sin påföljd gallrad i förtid. Uppgifter gallras nämligen endast i förtid om en domstol undanröjer domen som ligger till grund för anmärkningen, om en åklagare i vissa fall återkallar en åtalsunderlåtelse eller straffvarning, eller om personen i belastningsregistret avlider, se 16 § (här).Vänligen,

Är det normalt att polisen omhändertar körkort pga för kort avstånd till framförvarande bil?

2019-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Är det normalt att körkortet dras in vid förseelsen att inte hålla tillräckligt avstånd till framförvarande och därmed krockat?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen kan omhänderta ditt körkort på plats om det är sannolikt att transportstyrelsen kommer att återkalla ditt körkort, se 5 kap 7 § körkortslagen (här). Transportstyrelsen ska bland annat återkalla körkortet om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, se 5 kap 3 § punkt 4 (här).I trafikförordningen (1998:1276) står det i 3 kap 2 § (här) att avstånd till framförvarande fordon ska anpassas så att det inte finns risk för påkörning om de saktar ned eller stannar. Den här regeln anses enligt rättspraxis vara en väsentlig regel från trafiksäkerhetssynpunkt. Polisen har alltså rätt att omhänderta ditt körkort på plats om du krockat för att inte hållit tillräckligt avstånd till fordonet framför. Jag kan dessvärre inte svara på hur konsekvent polisen är med omhändertagande av körkort i sådana här situationer, men i och med att polisen har rätt att göra det får jag anta att det i vart fall är normalt. Vänligen,

När har företag rätt att göra en kreditupplysning?

2019-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Undrar om Halebop har rätt att ta kreditupplysning?Jag har förnyat mitt Halebop abonnemang och i samband med det kom en kreditupplysning från Sergel. Det blev inga bekymmer för jag har inkomst och inga skulder. Det stod att Telia beställt kreditupplysningen men så var det inte utan de hänvisade till Halebop. På Halebop svarar de att kreditupplysning togs eftersom jag ingått ett avtal med dem (förlängning av mobilabonnemang, Rubbet liten). Det gjordes ett misstag att försäljaren som ringde mig glömde att berätta om kreditupplysningen. Tidigare har jag varit med om att kreditupplysning har tagits i samband med något större inköp på avbetalning men jag tycker det är konstigt att ta kreditupplysning när det handlar om ett par hundralappar i månaden. Kan det verkligen vara riktigt?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring kreditupplysningar finns i kreditupplysningslagen (här). Kreditupplysningar om privatpersoner får endast lämnas ut om det mellan parterna finns ett legitimt behov av en sådan upplysning, se 9 § (här). Ett legitimt behov finns man om någon ska, eller är på väg, att ingå ett kreditavtal med ett företag eller om man i annat fall har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.Om Halebop begär en kreditupplysning och de saknar ett legitimt behov är det kreditupplysningsföretaget som bär ansvaret för att inte ha kontrollerat om legitima behov funnits, se 19 § första stycket (här). Halebop ansvarar endast om de lämnat oriktiga uppgifter till kreditupplysningsföretaget och på så vis fått ut upplysningen, eller om det skulle föreligga ett klart missbruk av möjligheten att få ut personupplysningar. Jag skulle säga att de flesta mobiloperatörer gör en kreditkontroll i samband med att en kund tecknar ett mobilabonnemang, oavsett månadskostnaden, och det är det faktum att det är fråga om ett mobilabonnemang som gör att det finns ett legitimt behov från operatörens sida. Sen har de olika operatörerna förmodligen olika rutiner för när upplysningen tas, dvs. vid förnyande av abonnemang eller endast vid nya kunder.Vänligen,

Kan min arbetsgivare kräva att jag visar kopior på utbetalningar från försäkringskassan vid VAB?

2019-09-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Min arbetsgivare kräver att jag lämnar ut kopior på utbetalningar anmälan av VAB ifrån försäkringskassan annars kommer jag få ogiltig frånvaro och pga uppsagd ifrån jobbetÄr detta något dom har rätt att göra
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din arbetsgivare kan kräva att du som arbetstagare ska visa upp utbetalningar du fått från försäkringskassan på grund av VAB.När barnet är äldre än 18 månader har en förälder inte rätt att begära ledigt om denne inte samtidigt begär ut penning från försäkringskassan. Det skulle innebära olovlig frånvaro från arbetsplatsen om arbetsgivaren beviljar föräldraledigt och förälder inte anmäler föräldrapenning till försäkringskassan. Olovlig frånvaro kan föranleda skäl för uppsägning.Får arbetsgivaren kräva utdrag från försäkringskassan för att kontrollera VAB?I vissa kollektivavtal kan det finnas krav på att arbetstagaren visar ett utdrag från försäkringskassan över antal dagar med föräldrapenning, bland annat för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Det är dock inte samma sak som att arbetsgivaren begär utdrag för dina VAB-dagar. Föräldrapenning betalas från försäkringskassan. Om arbetsgivaren betalar ut någon föräldralön så kan denne alltså ha rätt till ett utdrag enligt kollektivavtalet för att avgöra hur stor föräldralön du ska få. Enda sättet för en arbetsgivare att kunna kontrollera VAB är att stämma av med försäkringskassan och kontrollera att utbetalning av föräldrapenning registrerats, genom att begära ett intyg om att detta skett. Jag tolkar det som att du inte måste visa upp utbetalningarna utan att din arbetsgivare istället får vända sig direkt till försäkringskassan för att stämma av att utbetalning av föräldrapenning registrerats, eller om du av kollektivavtalet är skyldig att visa upp utdrag från antalet dagar med föräldrapenning.Vänligen,

Uppsägning av hyresavtal och hyresbetalning

2019-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag har en lägenhet som är uthyrd i andrahand.Uppsägningstiden är tre månader, om avtalet sas upp den 24 augusti så är hyresgästerna berättigade attbetala hyran till slutet av november. På avtalet betalas hyras den 25 varje månad?Jag är väldigt osäker och skulle behöva reda ut detta.Tack på förhand.Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att uppsägningstidens längd inte strider mot varken hyreslagen 12 kap JB (här) om lägenheten är en hyresrätt, eller lagen om uthyrning av egen bostad (här) om det är fråga om en bostadsrätt.Du skriver i din fråga att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid, vilket i regel innebär att den part som vill säga upp avtalet att upphöra att gälla kan gör det vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader. Detta innebär att om avtalet sades upp den 24 augusti löper uppsägningstiden till och med den 30 november. Denna period ska hyresgästerna således betala för. Hyra betalas i regel i förskott, vilket betyder att man betalar för november månad den 25 oktober.Vänligen,