Rätt till samma tjänst efter studieledighet?

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag har vart tjänstledig i strax över ett år pga studier. Jag ringde och pratade med min arbetsgivare och informerade att jag kommer tillbaka om fem veckor. Hon informerar mig att hon anställt andra personer på min tjänst och kommer att omplacera mig. Får hon göra så? Jag älskar mitt arbete och mina kollegor och vill verkligen inte flytta till något annat uppdrag. Jag blev inte informerad om detta innan jag gick på tjänstledighet, hade jag vetat risken med att bli av med min tjänst hade jag aldrig valt att studera.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.När har en arbetstagare rätt att återgå i arbete?Studieledigheten gäller för den tid arbetstagaren ansökt om. Arbetstagaren har även rätt att avbryta sin utbildning och då återgå i arbete tidigare än planerat, 10 § 1 st studieledighetslagen. Vid denna situation måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta, där arbetsgivaren har rätt att skjuta på återgången en månad från underrättelsen om ledigheten pågått minst ett år, 10 § 2 st studieledighetslagen.Vad gäller vid återgång till arbete?En arbetstagare som återgår i arbete efter studieledighet är tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsvillkor samt anställningsvillkor som om denne inte haft ledighet, 9 § 1 st studieledighetslagen. Detta får emellertid regleras mer precist genom kollektivavtal, 9 § 2 st studieledighetslagen.Vad innebär detta?Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter, eller att de tidigare arbetsuppgifterna försvunnit av olika skäl, är arbetstagaren ändå garanterad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Arbetsgivare har en bestämmanderätt över sin verksamhet och därmed rätt att leda och fördela arbetet. Om de skett strukturella omorganisationer, som i princip kunnat träffa vilken anställd som helst på arbetsplatsen, gäller inte skyddet i bestämmelsen.Sammanfattning:Huruvida din omplacering är korrekt eller inte beror därmed på orsaken till denna. Det blir svårt att svara på om arbetsgivaren agerat korrekt eller inte utan att veta alla omständigheter i fallet. Du har oavsett rätt till en likvärdig anställning som tidigare. Om du är med i en fackföreningen är ett bra första steg att ta kontakt med dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får arbetsgivaren neka tjänstledighet under sommaren?

2021-01-24 i Studieledighet
FRÅGA |Tjänstledighet! Jag har tänkt att studera från 2021 augusti. Min arbetsgivare vill endast bevilja 1 år i taget, är det här något som de har rätt till att göra? Enligt arbetsgivaren godkänner de ingen tjänstledighet under sommaren? Har de rätt att göra så? Måste jag in och jobba under sommaren? Min studieplan ser ut såhär; ska gå en utbildning som är i 2 delar del 1 från augusti 2021 till december, del 2 från januari till juni. Sedan ska jag gå en 3 års utbildning från augusti 2022
Erica Lager |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för studierEnligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare som vill utbilda sig rätt att få ledighet från sin anställning för detta. Studierna behöver inte ha någon koppling till den aktuella anställningen. Kravet för att få sådan tjänstledighet är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren (3 § studieledighetslagen). Det finns också krav på studierna. Det måste vara utbildning med någon sorts studie- eller kursplan, och får alltså inte lov att vara självstudier. Får arbetsgivaren bevilja endast 1 år i taget?Svaret här är nej. En arbetstagare har rätt till att få tjänstledigt för studier och det gäller för hela utbildningens längd. Oavsett ifall du skickar in ansökan för flera perioder (imed att din utbildning är uppdelad i flera delar), kan inte arbetsgivaren begränsa din studietid utan bör godkänna för hela studietiden. Dock! Se nedan om arbetsgivarens rätt att skjuta upp tjänstledigheten innan den godkänns. Därför är det viktigt att ansöka om tjänstledighet i god tid. Får tjänstledighet nekas under sommaren?En arbetsgivare har rätten att skjuta upp en arbetstagares tjänstledighet max 6 månader (4 § studieledighetslagen) Exempelvis ifall det är olägligt inom verksamheten att en arbetstagare försvinner under sommaren, kan tjänstledigheten skjutas upp till efter sommaren. Arbetsgivaren måste då meddela detta direkt samt skälen till att tjänstledigheten inte kan påbörjas vid det datum som ansökts om. Men om tjänstledigheten har godkänts kan den inte skjutas upp. Ett vanligt sätt för arbetstagare som vill kunna arbeta på sommaren hos sin arbetsgivare men ha tjänstledigt under terminerna för utbildning, är att de söker ledigt för de perioderna enbart. På så sätt är det inga problem att arbete sker under loven där ledighetsperioden inte omfattar såsom sommaren. Vid en ansökan om tjänstledigt får du välja om du söker ledigt för skolterminerna eller en sammanhängande period. I det fallet att en söker det sistnämnda, kan arbetsgivaren inte kräva att en arbetstagare arbetar mer än 50% under den beviljade perioden trots att studierna har uppehåll. Det går bra att göra överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ifall båda vill att arbete under exempelvis sommaren ska omfatta mer än 50%. För att sammanfatta, ovan har jag beskrivit två tänkbara anledningar till hur arbetsgivaren kan kräva att du arbetar under sommaren. Antingen ifall tjänstledigheten inte godkänns förrän efter sommaren, såfall måste arbetsgivaren meddela skälen för att ledigheten skjuts upp. Eller ifall arbetsgivaren menar att du ska arbeta under tiden som det inte är studier. Här är det viktigt att du formulerar din ansökan noga beroende på hur du vill ha din tjänstledighet. Ifall du enbart söker för terminerna, kan arbetsgivaren mycket väl kräva att du arbetar under sommaren. I annat fall har du rätt att vara mer ledig även under sommaren. Jag hoppas att detta besvarade dina frågor! Vänligen,

Kan arbetsgivaren vidta några åtgärder om den anställde som har beviljats studieledighet inte deltar i kurserna?

2021-01-06 i Studieledighet
FRÅGA |Anställd som beviljats studieledighet har inte deltagit i kurserna och inte tentat. Är detta ok, eller kan arbetsgivaren vidta några åtgärder?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Studieledighet regleras i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Rätten till studieledighetEn arbetstagare som vill studera har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (studieledighetslag 1 §). Uppsägning eller avskedande får inte heller ske enbart av det skälet att arbetstagare begär eller utnyttjar sin rätt till ledighet (studieledighetslag 8 §). Vissa bestämmelser i lag om anställningsskydd (LAS) kan även bli aktuella.Avgörande för rätten till studieledighet är att arbetstagaren faktiskt använder ledigheten för att delta i ett utbildningsprogram, dvs. det krävs att arbetstagaren deltar i den utbildning som var anledningen till att arbetsgivaren gav den anställde studieledigt. Rena självstudier ger inte rätt till ledighet enligt lagen. Det framgår av uttrycket "undergå utbildning" att arbetstagaren faktiskt ska delta i utbildningen, och rimligtvis även göra de tentor som ingår i utbildningen. Om arbetstagaren inte alls påbörjar utbildningen förlorar arbetstagaren rätten till ledighet. Arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår i arbete om arbetstagaren inte deltar i den utbildning som den beviljades studieledighet för. Missbruk av studieledighetArbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier bryter alltså mot lagen, men arbetstagaren riskerar även att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Det är till exempel inte tillåtet att ta studieledighet för att utföra annat arbete. Det finns dock ingen regel i lagen om skadeståndsskyldighet för den enskilde arbetstagaren om denne skulle missbruka ledighetsreglerna. En arbetstagare kan däremot i vissa grova fall av missbruk av ledighetsreglerna bli skyldig att betala skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott mot anställningsavtalet. Skadestånd bör dock endast utgå om synnerliga skäl föreligger. I mycket allvarliga fall, t.ex. om arbetstagaren lämnade vilseledande uppgifter för att arbeta åt en konkurrent, så kan det även bli aktuellt med uppsägning eller avsked. Förbudet mot uppsägning och avskedande i studieledighetslagen 8 § gäller alltså om åtgärden enbart beror på att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt enligt lagen. Däremot ger inte paragrafen något extra skydd mot exempelvis uppsägning av andra orsaker än att arbetstagaren utnyttjat sina rättigheter enligt denna lag. Samma sak gäller också om arbetstagaren missbrukar sin ledighet genom att konkurrera med arbetsgivaren eller att ägna sig åt annan verksamhet än sådan som lagen ger rätt till ledighet för.Det framgår inte av frågan om den anställde har ägnat sig åt något annat under tiden då den var studieledig. Jag kan därmed inte avgöra om arbetstagaren faktiskt har brutit mot anställningsavtalet och därmed riskerar att betala skadestånd till arbetsgivaren. Detsamma gäller om det kan aktuellt med uppsägning eller avsked direkt på den grunden att arbetstagaren har utnyttjat sin studieledighet till något annat. Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetetDet ska dock poängteras åter igen att arbetsgivaren kan begära att arbetstagaren återgår till arbetet eftersom den inte har rätt till studieledigheten. Detta gäller även om det inte blir aktuellt att tala om brott mot anställningsavtalet som hade kunnat leda till skadestånd och uppsägning/avsked direkt på den grunden.Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetet så bör det anses vara en form av arbetsvägran. Då bör det även finnas saklig grund för uppsägning som kan bli aktuellt att tala om den anställde är tillsvidareanställd som är huvudregeln om inget annat framgår (LAS 4 § andra stycket). Detta under förutsättning att den anställde har fått en varning om att den riskerar sin anställning om den inte kommer tillbaka till jobbet (LAS 7 § första stycket). Om den anställde ändå inte kommer till jobbet efter den varningen så bör det alltså finnas en grund för uppsägning. Det gäller dock att arbetsgivaren först har undersökt sin omplaceringsskyldighet (LAS 7 § andra stycket). I detta fall om det rör sig om arbetsvägran så bör det dock inte vara ett problem eftersom arbetstagarens beteende troligtvis inte kommer förändras om den omplaceras till en annan tjänst inom bolaget. SammanfattningEn arbetstagare har endast rätt till studieledighet enligt lagen om den deltar i den utbildningen som den har beviljats ledighet för. Arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår till arbetet. Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetet så bör det anses vara en form av arbetsvägran som i slutändan kan leda till uppsägning om den anställde är tillsvidareanställd. Missbruk av studieledigheten kan även vara ett brott mot anställningsavtalet, som i vissa allvarliga fall kan leda till skadeståndsskyldighet. Vissa specifikt grova fall av missbruk kan även direkt leda till uppsägning eller avsked. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Ingår praktik i rätten till studieledighet från anställningen?

2020-12-13 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag är idag tjänstledig på grund av studier, men under min studietid kommer vi att ha praktik vid två tillfällen. Praktiken kommer att ske på ett annat företag.Hur fungerar det när jag redan är anställd av ett företag? Behöver jag säga upp mig från min nuvarande anställning för att kunna fullfölja mina studier och ha min praktik?Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om det är möjligt för dig att ha praktik på ett annat företag under dina studier samtidigt som du är studieledig från din anställning.Frågan regleras delvis i studieledighetslagen och i övrigt i branschpraxis och liknande bestämmelser. Lagen gäller för alla arbetstagare och i princip ger den rätt till ledighet för all utbildning. Det går bra att studera ämnen om man inte har någon som helst praktisk nytta av i arbetet. För att studierna ska omfattas av lagen måste dock huvudsyftet vara att deltagarna ska få någon kunskap eller färdighet. Utbildningen måste dessutom vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning, därför ger enbart självstudier inte rätt till ledighet.Rätt till studieledighet enligt 3 § studieledighetslagenFör att du ska ha rätt till studieledighet ska du ha varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna, eller minst 12 månader under de senaste två åren.PraktikenUnder studieledighet har du inte rätt att ta anställning hos en annan arbetsgivare. Detta gäller även under loven om du inte i förväg slutit en överenskommelse med din arbetsgivare. Praktiktjänstgöring hos annan arbetsgivare, om den ingår som ett led i utbildningen och därmed är obligatorisk, omfattas dock av rätten till ledighet. En god idé kan dock vara att informera din arbetsgivare om det i förväg, (sidan 9 i studieledighetlagen - en kommentar av LO).Svaret på din fråga är alltså att om praktiken är ett obligatoriskt moment av studierna ingår det i rätten till studieledigheten, och du behöver då inte säga upp dig från din nuvarande anställning för att kunna fullfölja dina studier.Hoppas att du fick svar på frågan!Med vänliga hälsningar,

Rätt till ledighet vid studier på deltid

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidare anställd, arbetar heltid och vill ta tjänstledigt för att studera på deltid. Jag har jobbat hos samma arbetsgivare i två år, så jag är medveten om att jag har rätt att ta ut tjänsteledighet för studier. Min fråga är, har jag rätt att ta ut tjänsteledighet på heltid, även om jag bara studerar 50% eller till och med så lite som 25%?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Detta sätter ingen sådan gräns som innebär att om du studerar 50 % så har du rätt till 50 % ledighet, utan då har helt enkelt rätt till så mycket ledighet du anser att du behöver. Om det visar sig att du tar ut mer tjänstledighet än du behöver för studierna så kan detta innebära brott mot ditt arbetsavtal. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Kan man begära studieledighet för specifika tider och dagar?

2021-01-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är studieledig från min tjänst men behöver endast vara ledig måndag och onsdag förmiddag varje vecka och skulle kunna jobba alla andra tider. Kan jag söka studieledigt för dessa dagar/tider? Min arbetsgivare säger att det inte är möjligt.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är oklara, men jag gör en helhetsgenomgång av den frågan jag uppfattar att du vill ha svar på, nämligen möjligheten till studieledighet på deltid för bestämda tider. Frågan regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Rätt till behövlig ledighetDu som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har rätt till behövlig ledighet från din anställning för att genomföra en utbildning, (1 § studieledighetslagen). KvalifikationsreglerFör att studierna ska omfattas av lagen måste utbildningen vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning. Rena självstudier ger alltså inte rätt till ledighet. Du som anställd bestämmer själv uppläggningen på studierna. Vid deltidsstudier väljer man själv mellan vilka tider på dagen man behöver vara ledig, (Studieledighetslagen - med kommentarer av LO, sid 9).Du får rätt till ledighet enligt lagen om du vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, (3 § studieledighetslagen). Observera arbetsplatsens kollektivavtal Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt lagen inte kan tillgodoses är ogiltigt i den delen. Dock får avvikelser göras i kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation, (2 § studieledighetslagen). Det som får avtalas om är kvalifikationstid för rätt till utbildning, underrättelse till facket om uppskov och rätten till överläggning, fackets bestämmanderätt om längre uppskov, turordning mellan flera anställda och regler vid återgång till arbetet. Arbetsgivaren får skjuta upp ledighetenDin arbetsgivare kan inte neka dig att vara ledig om du uppfyller kvalifikationsreglerna, däremot får arbetsgivaren skjuta upp ledigheten, (4 § studieledighetslagen). Fackets godkännande behövs när arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten mer än sex månader från din ansökan avseende annan utbildning än facklig. En arbetsgivare som inte är eller brukar vara avtalsbunden med facket behöver dock inte inhämta något godkännande från facket. Har du inte fått börja din ledighet inom två år efter din ansökan kan du dock begära domstolsprövning, (6 § studieledighetslagen). Även om arbetsgivaren skjuter på ledigheten är det fortfarande du som arbetstagare som bestämmer när du behöver ta ut ledigheten.LedighetsansökanDet som ska finnas med i en ansökan om studieledighet är vilken utbildning det gäller, vem som anordnar utbildningen, om man vill vara ledig på heltid eller deltid, när ledigheten ska börja och i de fall utbildningen är tidsbestämd, när den beräknas vara slutförd, (Studieledighetslagen - med kommentarer av LO, sid 15). Vad jag uppfattar det som i din fråga har du redan beviljats tjänstledigt, och du vill nu begära specifika tider som du är ledig på. Lagen reglerar inte de situationer där arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet för studier, och därefter vill ändra tjänstledighetens omfattning. Din begäran om ändrad tjänstledighet kan därmed ses som en ny ansökan, om du inte i första ansökan har uppgett i vilken omfattning du behöver vara ledig. SammanfattningDu har alltså enligt studieledighetslagen rätt till den ledighet som du behöver för att fullfölja dina studier, oavsett hur många dagar i veckan det är och när på dagen. Mot din vilja bör ledigheten inte kunna förläggas till annan tidpunkt än den som du har uppgett i ledighetsansökan, (prop. 1974:148 s. 97). Även om du själv bestämmer när du behöver vara ledig ger lagen dig dock ingen exklusiv rätt att fördela timmarna särskilt, utan det är något du och arbetsgivaren gemensamt får komma överens om med hänsyn till arbetsgivarens personalsituation. Har arbetsgivaren inte möjlighet att vid tillfället för den begärda ledigheten ge dig ledigt för just de specifika tiderna och dagarna som du begär, har arbetsgivaren rätt att skjuta upp din ledighet en viss tid. Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare kring din ledighet så råder jag dig att vända dig till ditt fackförbund eller den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om en arbetsgivare bryter mot de uppställda bestämmelserna i lagen kan arbetsgivaren fåbetala skadestånd, (13 § studieledighetslagen). Det kan gälla två typer av skadestånd. Dels ekonomiskt skadestånd (ersättning för den ekonomiska förlust som du gjort på grund av arbetsgivarens lagbrott, exempelvis utebliven lön), samt allmänt skadestånd (ersättning för den kränkning som du/facket utsätts för genom lagbrottet).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ändra omfattning av studieledighet

2020-12-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i butik som omfattas av handels kollektivavtal. Jag ansökte om studieledighet på 100% i 1,5år för och blev beviljad studieledigheten, jag har nu studerat i 4mån.Jag känner att jag delvis skulle vilja återgå till min tjänst och därav jobba ca 20% och vara tjänstledig på 80%, hur går jag tillväga?Måste jag även då ansöka 6mån i förväg om förändring?Avbryta tjänstledigheten för att ändra procent med risk för att bli tvungen att jobba fulla procent i 6mån?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen). Vad studieledighetslagen säger:Alla anställda har rätt till studieledighet, oavsett anställningsform och omfattning. När den anställde kommer tillbaka till arbetet ska denne få samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som innan studieledigheten, 9 § studieledighetslagen. För arbetsgivaren finns det vissa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för ledigheten upp till sex månader, och det bör då finnas goda skäl för detta.Som anställd har du rätt rätt att avbryta dina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat. Enligt 10 § studieledighetslagen måste du i sådana fall underrätta din arbetsgivare om att du vill återgå i arbete. Eftersom du studerat i fyra månader är arbetsgivaren inte skyldig att låta dig komma tillbaka tidigare än två veckor från dess han/hon mottagit underrättelsen.Sammanfattning:Studieledighetslagen reglerar inte de fall där du redan fått beviljad studieledighet och sedan vill minska omfattningen av denna. Du måste därför precis som du säger avbryta din studieledighet och sedan göra en ny ansökan gällande den nya omfattningen (där arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i sex månader). Mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en lösning som passar er båda.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en arbetsgivare dra tillbaka eller avbryta beviljad tjänstledighet på grund av studier?

2020-12-07 i Studieledighet
FRÅGA |Hej ! Jag arbetar som fast anställd sedan många år i kommunen. Jag har blivit beviljad att vara tjänstledig för att studera under dec-jan, den ansökan beviljades i augusti. Jag ska påbörja ledigheten nästa vecka.Nu undrar jag, då vi har en pressad situation i äldreomsorgen där jag jobbar, om min arbetsgivare kan skjuta upp eller dra tillbaka min tjänstledighet innan den är påbörjad, alternativt avbryta den eller kräva att jag jobbar extra pass när tjänstledigheten är påbörjad? Detta är något jag inte frivilligt skulle gå med på, då det skulle påverka mina studier negativt. Tack för svar !
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) reglerar tjänstledighet i samband med studier, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga (1 § studieledighetslagen). Din arbetsgivare kan inte ensidigt skjuta upp, dra tillbaka eller avbryta din beviljade tjänstledighetStudieledighetslagen ger dig rätt att få ledigt från din anställning för att studera. Under förutsättning att du har beviljats tjänstledighet för heltidsstudier, har du rätt att vara ledig hela den period som beviljandet gäller. Har du beviljats tjänstledighet för deltidsstudier så kan du vara skyldig att arbeta den tid du inte studerar.Lagen är tvingande till arbetstagaren förmån vilket innebär att din rätt till studieledighet inte går att avtala bort. Dock kan ett kollektivavtal reglera vissa frågor kring studieledigheten som går före lagens bestämmelser (2 § studieledighetslagen).En arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp en begärd ledighet (4 § studieledighetslagen). Däremot ger lagen ingen möjlighet för arbetsgivaren att ensidigt skjuta upp, avbryta eller dra tillbaka en redan beviljad tjänstledighet. Enligt förarbeten till lagen finns möjlighet att du och din arbetsgivare kommer överens om att skjuta upp eller avbryta den beviljade ledigheten. Det finns dock inte någon möjlighet att kollektivavtal medför att beviljad ledighet förfaller (prop. 1974:148 s. 91).SammanfattningHar du blivit beviljad tjänstledighet för heltidsstudier så har du rätt att vara ledig hela den beviljade perioden. Detta innebär att din arbetsgivare inte kan skjuta upp, dra tillbaka eller avbryta pågående studier mot din vilja och därmed inte heller kräva att du ska arbeta under ledigheten. Jag hoppas du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen. Lycka till med studierna!Vänligen,