Tidsfrist för arbetsgivare när man har ansökt om studieledighet?

2021-10-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag har skickat in en ansökan gällande studieledighet till min arbetsgivare och väntar nu på svar. Jag undrar därför om Arbetsgivaren har någon tidsfrist de måste ta hänsyn till innan de ger mig svar? Tack för hjälpen!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätten till ledighet för studier regleras i Studieledighetslagen. Det finns dock ingen regel om en tidsfrist för arbetsgivaren att inkomma med svar. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till tjänstledighet efter återanställning?

2021-09-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej om jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och vi har fått företräde till jobb.jag har nu börjat plugga har jag då rätt att bli återanställd nu när dom får jobb och tacka ja men direkt lägga mig som tjänstledig för studier ?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kan vi använda oss av lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning [Studieledighetslagen]. Som du redan har nämnt har du som arbetstagare företrädesrätt till återanställning i 9 månader efter att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist (25 § LAS). Huvudprincipen är att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 § Studieledighetslagen). För att rätten till ledighet ska föreligga krävs det att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senare två åren (3 § Studieledighetslagen). Detta innebär att du har rätt till att söka om studieledighet direkt om du har arbetat minst tolv månader under senaste året innan du blev uppsagt. Viktigt att komma ihåg är dock att din chef har rätt att skjuta upp din ansökan om studieledighet i sex månader. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

​Tjänstledighet vid 25% studier på distans.

2021-09-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag jobbar 100% på ett företag i exakt 1 år nu. Min dröm är att om 6 månader kunna resa till Asien en månad. Jag tror inte jag kommer få tjänstledigt eftersom det ses som en semester, därför undrar jag om jag kan ta studieledigt 100% för att plugga en kurs på 25-50%? Alltså, har man rätt till studieledighet för att plugga en kurs på distans på 25%?MVHEmelie
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du har rätt att ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare för att studera 25% på distans.För att ha rätt att ansöka om tjänstledighet för studier krävs att man har varit anställd på företaget de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste tre åren, vilket du tycks ha varit (3 § 1 st. SLL). Avvikelser från detta får dock göras i kollektivavtal.Studieledighetslagen (SLL) säger att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag (1 § SLL). Detta innebär att studierna som du vill ta tjänstledigt för måste ha en studie- eller kursplan. Det spelar således ingen roll om det rör sig om ett program, enstaka kurser eller distansutbildning. Däremot innebär en 25% studietakt att du endast har rätt till att vara ledig 25%. Resten av tiden räknas inte till den ledighet som du ''behöver'', varför arbetsgivaren har rätt att neka dig 100% tjänstledighet.Vill även uppmärksamma dig om att din arbetsgivare har rätt skjuta på ledigheten till en senare tid än den du ansöker om (4 § SLL). Om det finns kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten i sex månader, efter det krävs samtycke från den fackliga organisationen (5 § SLL). Om det saknas kollektivavtal, kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten på obestämd tid. Efter två år har du dock rätt att begära att få frågan prövad i domstol (6 § SLL).Hoppas du fick svar på din fråga!

Har arbetsgivare rätt att begära studieintyg efter beviljad tjänstledighet för studier?

2021-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är just nu tjänstledig från mitt jobb pga studier och ska vara det i ett år. Min fråga är om min chef kan begära studieintyg om vad jag pluggar och se hur det går? Hon ville inte ha något innan jag skulle plugga utan kom på efter att hon hade skrivit på tjänstledigheten att hon ville ha det. Enligt mitt fack så har hon inget med det och göra då hon redan har beviljat tjänstledigt.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du fått beviljad tjänstledighet för studier från din arbetsgivare och att din arbetsgivare i efterhand begär studieintyg, och du undrar huruvida du behöver utge detta eller inte.Rätten till tjänstledighet för studier regleras i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen innehåller inga krav på att man måste uppnå vissa studieresultat, och rätten till ledighet sätts heller inte i proportion till studietakten, utan arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet". Detta innebär alltså, precis som ditt fack meddelat, att du inte behöver uppvisa något studieintyg efter att du fått beviljad tjänstledighet. Även om du t.ex. inte skulle klara alla dina poäng under terminerna har din arbetsgivare ingen rätt att neka dig ny tjänstledighet för studier med motiveringen att du inte klarat alla dina poäng under den förra tiden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad har jag för rättigheter gällande tjänstledigt för studier?

2021-10-11 i Studieledighet
FRÅGA |Vad har jag som arbetstagare rätt till om jag vill börja studera?———————-Jag jobbar på ett mindre företag, gjort i snart 2 år. Företaget har inget kollektivavtal.Nu har tanken att börja studera slagit mig. När jag informerar min chef om detta så får jag som svar att jag måste säga upp mig och att dem inte kan ge mig studieledigt då det jag tänkt studera inte alls har med det jag jobbar med. Får dem göra så?Jag har 2 månaders uppsägning och kommer få svar om jag kommer in på mina studier knappt en månad innan programstart.Behöver också förtydliga att jag informerade om detta då det var mindre än 6månader till att programmet jag ville studera skulle börja. Har förstått att om gjort detta med mer än 6 månaders framförhållning så hade mina odds varit högre?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtbildningEnligt 1 § studieledighetslagen har du som anställd rätt att få tjänstledigt för studier. Vad som räknas som studier framgår av tidigare rättsfall och förarbetena till lagen. Typiskt sett är det utbildningar som arrangeras av folkhögskolor, universitet och högskolor. Även studiecirklar räknas. Det du tänker studera behöver inte ha någon anknytning till ditt nuvarande arbete.Du har rätt att ta ledigt så länge du vill och den omfattning som behövs.Vad krävs för att få ledigtFör att du ska kunna ansöka om ledighet krävs det att du har varit anställ i minst sex månader, eller i 12 månader under två års tid, se 3 § studieledighetslagen.Hur du ansökerPrecis som du skriver måste du ansöka i god tid, senast sex månader innan du planerat att vara ledig. Du måste även ange i vilken omfattning du önskar vara ledig, och om du önskar arbeta under den tid som studierna har uppehåll, exempelvis under sommaren. Ansök för hela den tid du önskar vara ledig annars kan du tvingas göra en ny ansökan, och du kan då få avslag om någon annan också ansöker eller om du ansöker för sent.Du skriver att din ansökan gjordes senare än sex månader innan. Din arbetsgivare har då rätt att skjuta upp ansökan, vilket innebär i praktiken att du missar din utbildning denna gång. Arbetsgivaren måste ange en anledning varför du nekas ledighet, se 4 § studieledighetslagen. Hade ni varit anslutna till kollektivavtal skulle din arbetsgivare vara tvungen att få samtycke från arbetstagarorganisationen som är aktuell. I ditt fall kan arbetsgivaren hävda att ansökan kom in för sent.UppsägningOm din arbetsgivare säger upp dig till följd av att du söker tjänstledigt, eller om du blir uppsagd av en exempelvis arbetsbrist, kan det tolkas som fingerad uppsägning, vilket är ogiltigt enlig 7 § lagen om anställningsskydd. Du kan då få rätt till skadestånd, se 13 § studieledighetslagen. Skadeståndet baserar sig på hur länge du varit anställd och vad du har för förmåner se, 39 § lagen om anställningsskydd.TvisterTvister i domstol angående studieledighet avgörs i många fall innan domstolsprövning, genom förlikning. Det är vanligt att arbetsgivaren köper ut arbetstagaren.SammanfattningDu har rätt att söka ledigt för studier i den omfattning du behöver, och under hur lång tid som du behöver. Du skriver att du lämnat in din ansökan senare än sex månader innan studierna startar, vilket gör att din arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten. Skulle du vid ett senare tillfälle nekas ledighet kan du vända dig till en domstol för en prövning om du inte beviljats ledighet inom två år. Din arbetsgivare får inte säga upp dig med anledning av du söker tjänstledigt, arbetsgivaren kan inte heller helt plötsligt hävda arbetsbrist som saklig grund. Det kallas fingerad arbetsbrist, vilket innebär att den bakomliggande orsaken är din ansökan om ledighet. Din arbetsgivare kan då bli skadeståndsskyldig. Eftersom din arbetsgivare inte är ansluten till kollektivavtal, kan det vara en god idé att kontakta en av våra jurister på Lawline om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Vänligen,

Kan arbetsgivaren skjuta upp ledighet för utbildning så länge att jag inte kan delta på utbildningen?

2021-09-12 i Studieledighet
FRÅGA |Studieledighetslagen ger arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. Kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten så jag inte kan delta på utbildningen?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta upp ledighet till en senare tid än vad arbetstagaren har begärt. Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten ska hen genast underrätta arbetstagaren om detta och skälen för det (4 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Arbetsgivaren kan på egen hand skjuta upp ledigheten upp till sex månader efter att du framfört din önskan om ledighet. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal som är aktuell för dig och hen vill att ledigheten ska börja senare en sex månader, krävs fackligt samtycke (5 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Om du inte fått påbörja din ledighet inom två år efter att du framfört din önskan om ledighet, har du rätt att påkalla en prövning i domstol angående frågan (6 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).SammanfattningFörutsatt att du inte framfört önskan om ledighet för studier inom sex månader från då utbildningen börjar, så kan arbetsgivaren själv välja att skjuta upp ledigheten i upp till sex månader. Om arbetsgivaren fått fackligt samtycke kan hen skjuta upp ledigheten ännu längre.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

När börjar arbetsgivarens tidsfrist enligt Studieledighetslagen?

2021-08-30 i Studieledighet
FRÅGA |Studieledighetslagen och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. När börjar dessa sex månader att gälla - från och med när man har berättat om önskan om att börja studera (muntligt) eller när man skickar in själva ansökan (skriftligt)?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen) som du nämner, har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att kunna prova på en utbildning (1 §). Kan arbetsgivaren skjuta upp en berättigad ledighet? Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten för en senare period än vad arbetstagaren har begärt enligt (4 § studieledighetslagen). Det måste såfall meddelas genast från arbetsgivarens sida samt anledningen till detta. Reglerna för en sån uppskjutning av ledigheten skiljer sig också beroende på om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal eller inte. Om kollektivavtal finns, och arbetsgivaren vill skjuta fram ledigheten för längre än 6 månader framåt än vad arbetstagaren begärt måste fackförbundet samtycka till detta (5 § studieledighetslagen). Om ledigheten avser en väldigt kort period, behövs samtycke om arbetsgivaren vill skjuta fram det mer än 2 veckor. Det finns också reglerat i 6 § i studieledighetslagen att en arbetstagare som inte har fått påbörja sin ledighet inom 2 år från framställan om den, har rätt att gå till domstol för att få sin sak prövad. Från när räknas arbetsgivarens uppskov?Reglerna som beskrivits ovan gäller inte från arbetstagarens ansökan om ledighet, utan arbetsgivarens rätt innefattar rätten att skjuta upp ledighetsperioden till en senare period än den arbetstagaren har begärt få vara ledig. Till exempel om arbetsgivaren vill skjuta upp det 6 månader så gäller det max 6 månader från dagen arbetstagaren önskade om att påbörja sin ledighet. Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

​Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier?

2021-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag har tagit tjänstledigt för att plugga upp mina betyg samt förbereda mig inför kommande högskoleprov då jag har ambitionen att börja på universitet. I och med att jag har tjänsteledighet så har jag inte längre någon fast inkomst. Jag har flyttat till en ny ort för att underlätta studierna och jag befinner mig 1 timme enkel resa från arbetsplatsen.Min fråga är om jag kan söka extra jobb hos en ny arbetsgivare i nuvarande ort, för att få en inkomst vid sidan av studierna, och hur mycket får jag arbeta i så fall?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du är tjänstledig från ditt heltidsjobb för studier och undrar om du kan söka heltidsjobb hos en ny arbetsgivare.Om du sökt tjänstledigt utan att avtala om att du får arbeta mellan terminerna hos din arbetsgivare, kan du inte göra det utan att riskera att din tjänstledighet upphör. Alltså behöver du fråga din arbetsgivare som gav dig tjänstledigt om lov om det är ok att du söker ett annat arbete. Var noga med att ni är överens om vad som gäller. Jag rekommenderar dig starkt att upprätta ett skriftligt avtal om vad ni kommer överens om utöver den redan beviljade studieledigheten.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,