Tjänstledighet för studier

2019-01-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag har varit fast anställd under 2,5 år och är nu sedan 1,5 år tillbaka tjänstledig pga studier. Frågan är om jag nu under en period skulle vilja arbeta extra som timanställd. Har jag då rätt att göra det under en begränsad period? I samma utsträckning som andra timanställda? Arbetsgivaren har nu nämligen nekat mig denna möjlighet. Är det ok?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om tjänstledighet för studier finns i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Under perioden du är tjänstledig är din arbetsgivare inte skyldig att låta dig återgå till arbetet. Detta gäller oavsett om du önskar arbeta under en begränsad period eller tillsvidare. Först då du avbryter din utbildning är en begäran om att få återgå till arbetet godtagbart enligt 10 §. Observera att om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas regler som avviker från vad som sägs i lagen. Jag rekommenderar dig därför att kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vilka regler som gäller på just din arbetsplats.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Kan min arbetsgivare kräva att jag jobbar på lov när jag beviljats tjänstledigt för heltidsstudier?

2018-11-20 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är beviljad tjänstledighet för heltidsstudier i tre år. Min arbetsgivare säger nu att jag är ålagd att arbeta under veckorna mellan terminerna. Jag har skoluppgifter som sträcker sig in efter terminens slut och det vore svårt att kombinera detta med jobb. Har hon rätt att kräva att jag ska jobba dessa veckor?
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör tjänstledighet på grund av studier är reglerna i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning tillämplig. (StudL) Du skriver att du redan beviljats tjänstledighet från din arbetsgivare för heltidsstudier i tre år. För att besvara din fråga krävs dock en närmare diskussion om hur din ansökan utformades. Detta eftersom det är helt avgörande för vad din arbetsgivare har rätt att kräva av dig under din ledighet. Jag kommer därför nedan presentera två alternativa svar för dig. Sammanhängande ledighet för hela studietiden eller ledighet terminsvis? Som arbetstagare har du rätt att ansöka om ledighet för studier helt eller delvis, sammanhängande eller terminsvis. (1§ StudL) De olika ansökningsformerna påverkar dina rättigheter och skyldigheter mot arbetsgivaren. Sammanhängande ledighet Om du ansökt om sammanhängande ledighet för ett eller flera läsår i taget så har du rätt att vara helt ledig under hela den perioden. En sammanhängande ledighetsansökan medför att din arbetsgivare alltså inte kan kräva att du jobbar under ledigheten mellan terminerna. Terminsvis ledighet Om du ansökt om tjänstledigt för dina studier terminsvis gäller ledigheten endast under terminstid. Det medför isåfall att arbetsgivaren har rätt att kräva att du arbetar under ledigheten mellan terminerna. Mitt råd till digSe över hur du utformade din ansökan om tjänstledighet. Begärde du sammanhängande läsårsledighet eller ledighet terminsvis? Om du begärde terminsvis ledighet så är mitt råd i första hand att prata med din arbetsgivare om ditt problem och se om arbetsgivaren kan ändra sin inställning. I andra hand är mitt tips att du skriver en ny ansökan där du begär tjänstledigt sammanhängande för hela studieperioden. Viktigt att tänka på om du skickar in en ny ansökan är att arbetsgivaren har laglig rätt att skjuta på beviljandet till ledigheten för studierna i max 6 månader, förutsatt att ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Har man i chefsposition rätt till ledighet för studier?

2018-09-30 i Studieledighet
FRÅGA |Har man rätt till studieledighet oavsett vilken position man har i ett företag? Tex om jag är i en ledande chefsposition med personalansvar - har jag rätt att studera på deltid men samtidigt ha kvar min tjänst, arbetsuppgifter och lön för resten av tiden?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga handlar om studieledighet och bestämmelser om detta kan hittas i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (Studieledighetslagen).StudieledighetenDu har rätt till studieledighet förutsatt att du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren (3 § Studieledighetslagen). Din arbetsgivare får inte neka dig tjänstledigt för studier men denne har rätt skjuta upp dina studier med 6 månader (5 § Studieledighetslagen). Om man innehar personalansvar är risken större att ens ledighet blir uppskjuten eftersom ledighet innebär en större olägenhet för arbetsgivaren.DeltidsstudierDet som stadgas i lagen är att du har rätt till den ledighet du behöver för att fullfölja utbildningen (1 § Studieledighetslagen). Det innebär att du själv kan välja hur mycket ledighet du behöver för din utbildning. Lagen ger dock ingen rätt att själv fördela när du vill arbeta utan detta är upp till din arbetsgivare att bestämma. Om din tjänst inte kan utföras på deltid på grund av eventuellt personalansvar har din arbetsgivare rätt att omplacera dig. Detta kan påverka lönen. När du avslutar dina studier är du dock tillförsäkrad samma arbetsförhållanden och arbetsvillkor (9 § Studieledighetslagen).Jag rekommenderar att du i samråd med en arbetsgivare försöker komma fram till en lösning som fungerar för båda parter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste jag ansöka om studieledigt på nytt om jag arbetat under lov?

2018-07-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag ansökte om studieledigt i 3 år men jobbade under sommaren efter ett år av studier. Har jag då rätten att återgå till studierna på samma studieledighetsansökan eller måste jag göra en ny ansökan?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du huruvida du måste ansöka på nytt om studieledighet då du har arbetat på sommaren under studietiden, trots att du är studieledig.Vad gäller?Den lag som är tillämplig i den aktuella situationen är lagen om arbetstagares rätt till ledighet under utbildning (StudL). Enligt denna lag är man inte berättigad till att arbeta på lovdagar som infaller under den tid man är studieledig, om man inte särskilt kommit överens med detta med arbetsgivaren. Det beror alltså helt på vilken överenskommelse man har gjort med sin arbetsgivare. Enligt 9 § 1 st. StudL är man efter studieledighet garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som man skulle ha haft om man inte varit ledig. Vidare enligt 10 § 1-2 st. har man rätt att avbryta sin studieledighet och återgå till sitt arbete inom två veckor. Har ledigheten varat längre än ett års tid så har arbetsgivaren dock rätt att skjuta upp återgången upp till en månads tid, om arbetsgivaren blir underrättad om detta.SammanfattningsvisHar du blivit beviljad studieledigt under hela studietiden så behöver du inte ansöka om studieledigt på nytt, trots att du arbetat under sommaren. Vill du arbeta under loven kan du ansöka om studieledighet för varje termin och komma överens med din arbetsgivare om att jobba under somrarna.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till studieledighet och från vilken tidpunkt har jag rätt till ledigheten?

2019-01-03 i Studieledighet
FRÅGA |Rätt till tjänstledighet för studier? Jag jobbar heltid (sedan mer än 4 år) på ett företag som ej är fackligt anslutet. För en vecka sedan skickade jag in ansökan om studieledighet. Jag har länge (sedan 23 okt) väntat på ett samtal från min chef utan svar och hade velat diskutera direkt med honom först. Jag skrev att jag önskar ledigt för studier på 50% from v4 2019 och på 100% from v 14 samt ev även till hösten om jag kommer in på vidare studier. Företaget följer svensk lagstiftning gällande tjänstledighet för studier. Nu undrar jag när jag har rätt till tjänstledighet (från vilken vecka) samt när jag har rätt till svar på min ansökan?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om rätt till tjänstledighet för studier hittar du i Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Avvikelser från dessa regler kan ske genom kollektivavtal på arbetsplatsen men då du har uppgett att din arbetsplats inte är fackligt ansluten så utgår jag ifrån att de inte är ansluten till något kollektivavtal. Har jag rätt till tjänstledighet för studier? För att ha rätt att ansöka om studieledighet måste du ha varit anställd på företaget de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 3 åren (3 §). Eftersom du har arbetat i mer än 4 år uppfyller du detta krav och har rätt till ledighet för utbildning. Studierna behöver inte ha en koppling till ditt nuvarande arbete men det får inte handla om enbart självstudier. Det är viktigt att ansöka om ledighet för studier så snabbt som möjligt, det ökar chanserna för att arbetsgivaren beviljar studieledigheten utan uppskov. Från vilken vecka har jag rätt till ledighet? Dina arbetsgivare kan inte neka dig att vara studieledig eftersom du uppfyller kraven. Däremot kan din arbetsgivare enligt lag skjuta upp din ledighet till en senare tid än den du har begärt. Om din arbetsgivare vill göra det ska han eller hon meddela dig om detta genast och ange varför (4 §). Reglerna för arbetsgivares rätt att skjuta upp ledigheten skiljer sig åt för de som är kollektivavtalsbundna och de som inte är det. Om det finns ett kollektivavtal kan arbetsgivaren endast skjuta upp ledigheten i sex månader, efter det krävs samtycke från den fackliga organisationen som de har kollektivavtal med (5 §) Om det saknas kollektivavtal, vilket det sannolikt gör i din situation, kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten på obestämd tid. Efter två år kan du dock begära domstolsprövning om arbetsgivaren fortfarande skjuter upp ledigheten då (6 §). Då väger domstolen ditt intresse av att få studera mot arbetsgivarens intresse av att verksamheten ska kunna fortsätta utan större avbrott (7 §).Jag kan därför inte ge dig ett rakt svar på från vilken vecka du har rätt till studieledighet. Då arbetsgivaren inte kan neka dig studieledighet eftersom du uppfyller krav så har du i grund och botten rätt till ledighet fr.o.m. det datum du ansökt om. Men då arbetsgivare också har en laglig rätt att skjuta upp ledigheten är det inte säkert att så blir fallet. När har jag rätt att få svar från min arbetsgivare om jag beviljas studieledighet? Det finns inga regler i studieledighetslagen som talar om när en arbetsgivare ska ha lämnat svar om ledigheten beviljas. Däremot står det att om arbetsgivaren tänker skjuta upp ledigheten måste han eller hon genast meddela arbetstagaren om detta (4 § andra stycket). Arbetsgivaren måste ge något form av besked till dig eftersom om arbetsgivaren varken ger klartecken om beviljande av ledigheten eller uppskjuter ledigheten begår han eller hon ett skadeståndssanktionerat brott mot studieledighetslagen. Sammanfattning: Du har rätt till studieledighet men din arbetsgivare har dock en laglig rätt att skjuta upp din ledighet till en senare tid än den du ansökt om. Arbetsgivaren ska i sådant fall meddela dig om detta. Om du själv är fackligt ansluten kan jag rekommendera dig att ta kontakt med facket om det uppstår några problem och även försöka kontakta din arbetsgivare igen för att få klarhet i situationen eftersom dina studier snart ska börja. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och du får gärna återkomma om du har fler funderingar. Lycka till med studierna! Vänliga hälsningar,

Kan min arbetsgivare kräva av mig att jag ska arbeta under lov under min tjänstledighet för studier?

2018-10-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Kan min arbetsgivare kräva av mig att jag måste arbeta under lov (Jul, påsk, sommar osv.) under min tjänsteledighet för studier?I och med att jag ska studera 100% så känns det inte rätt. Jag har väl rätt att vara ledig?Tack:)Mvh,
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Eftersom din fråga rör tjänstledighet för studier är det lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudL) som är relevant.Sammanhängande ledighet eller ledighet i terminerFör att kunna svara på din fråga behöver jag veta hur du har sökt din tjänstledighet för studier, därför svarar jag på de två alternativen av sökmöjligheter som finns. 1. Det första sättet att söka sin tjänstledighet på är att söka ledighet över hela studietiden, exempelvis när man läser ett program som är tre år långt. Då är det vanligaste att man söker tjänstledighet för sammanhängande terminer i tre år. Om detta är fallet för dig innebär det att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att arbeta under loven. Alltså: om du har sökt tjänstledighet under hela din studietid (sammanhängande) har du rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara dina studier och kan inte tvingas arbeta. (StudL 1 §)OBS: Det kan även vara bra att veta att du inte heller har någon laglig rätt att arbeta under lov om det är så att din tjänstledighet för studier är sökt för sammanhängande terminer eller sammanhängande år, (StudL 10 §). Alltså: arbetsgivaren har rätt att neka dig arbete under tiden du har sökt ledigt. 2. Om du istället har sökt din ledighet i terminer och inte i sammanhängande år kan arbetsgivaren kräva att du arbetar mellan de olika perioderna exempelvis under sommarlovet. Alltså: om du sökt ledighet i terminer eller med uppehåll i ledigheten kan arbetsgivaren kräva att du arbetar under den "icke studiefyllda tiden". Bra att veta är att arbetsgivaren inte har rätt att kräva att du söker studieledighet i terminer så att du blir skyldig att arbeta under lov utan du har all rätt att söka tjänstledighet i sammanhängande år utefter studietiden. Sammanfattning - Om du har sökt din tjänstledighet för studier sammanhängande över flera terminer eller år har din arbetsgivare ingen rätt att kräva att du ska arbeta på lov. (du har heller ingen rätt att arbeta om arbetsgivaren inte vill det)- Om du har sökt din studieledighet enstaka terminer och det finns ett studieuppehåll mellan dessa terminer har din arbetsgivare rätt att kräva att du jobbar när du har studieuppehåll. Rekommendation Först och främst tycker jag att du ska kolla på din ansökan för tjänstledigheten och se om du sökt din ledighet i enstaka terminer eller i sammanhängande terminer eller år. Om det är så att du har sökt studieledighet över terminer/år så har du grund för att säga till din arbetsgivare att hen inte kan kräva att du arbetar. Om det är så att du har sökt studieledighet enstaka terminer men ska studera i alla fall minst ett år till skulle jag rekommendera att du skriver en ny studieledighetsansökan och lämnar in till din arbetsgivare för att inte behöva arbeta under lov. OBS OBS: när du ansöker om tjänstledighet för studier har din arbetsgivare rätt att skjuta upp din ansökan i 6 månader (om ni har kollektivavtal, StudL 4 § - 5 §). Detta innebär att det finns en risk att din arbetsgivare inte godkänner din ansökan direkt om du lämnar in en ny och har laglig rätt att skjuta upp din ansökan i alla fall i 6 månader. Detta skulle kunna innebära att du får fortsätta dina studier minst ett halvår senare. Du får alltså se vad som känns bäst för dig om det finns en risk för att din arbetsgivare skulle skjuta upp tjänstledigheten.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, lycka till med arbetsgivaren och plugget! Allt gott

Rätt till ledighet på deltid från arbete i samband med studier

2018-08-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej.Jag är anställd och har en anställning på 8h/vecka. Detta innebär att man jobbar en helg varannan vecka och 1-2 kvällar per vecka. Jag vill även tillägga att jag har varit anställd hos min arbetsgivare i snart 3 år och är fast anställd. Nu till hösten så har jag blivit antagen till Tandläkarprogrammet i Stockholm och har precis börjat plugga. Eftersom min utbildning är krävande tänkte jag att jag ska ta studieledighet från jobbet för mina kvällar en tid framåt tills mina studier lugnar ner sig. Det är här problemet börjar. Min arbetsgivare säger att jag inte har rätt till den typen av ledighet utan måste antingen ta studieledighet 100% eller bara dom kvällar som krockar med mina föreläsningar. Jag har dock för mig att man har rätt till den studieledighet man behöver. Med detta menar jag dygnsvila, pluggtid etc för att klara mina studier under vardagar. Hur är lagen? Vad är mina rättigheter? Och vad tycker ni att jag ska göra? Dom insisterar och säger att studieledighet ges utifrån verksamhetens behov och just nu har dom inte den möjligheten att ge mig den studieledighet jag begär. Tacksam för svar
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ledighet för studier finns i studieledighetslagen. I 3 § studieledighetslagen har arbetstagaren rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställt hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Då du varit anställd i tre år omfattas du alltså av rätten till tjänstledighet för studier.Hur mycket får du vara ledig?Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som han/hon behöver för att fullfölja sina studier. Det innebär alltså att arbetstagaren kan välja hur mycket ledighet som behövs. Arbetstagaren kan dock inte välja själv när han/hon ska jobba, utan detta får beslutas i samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare.SammanfattningsvisDu har rätt till sådan tjänstledighet som dina studier kräver. Du har dock inte rätt att bestämma vilka tider du ska få jobba. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur påverkas min SGI om jag avbryter min studieledighet?

2018-05-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är tjänstledig från en fast tjänst pga studier. Jag funderar på att säga upp mig. Orsaken är för att jag vill extrajobba med det jag håller på att utbilda mig till och att jag vet att jag inte kommer vilja gå tillbaka till min tidigare arbetsplats. Min fråga är om det kommer förändra nånting? Tänker på SGI:n och om jag skulle bli långtidssjukskriven under studietiden? Eller spelar detta ingen roll alls? Är det dumt att säga upp sig från en fast tjänst med hyffsat bra lön?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämpliga lagarDin fråga handlar både om studieledighet och om fastställande av sjukdomsgrundande inkomst (SGI). Dessa frågor behandlas bland annat i studieledighetslagen (STudIL) och socialförsäkringsbalken (SFB).StudieledighetenMin tolkning av din fråga är att du vill avbryta din studieledighet för att extrajobba med något mer relevant för din utbildning.Det framgår inte av din fråga om du frågat din arbetsgivare om du kan ta en ny anställning och samtidigt behålla din studieledighet. Med ett godkännande från din nuvarande arbetsgivare innehåller studieledighetslagen inget hinder mot att du tar en anställning hos en annan arbetsgivare. Jag rekommenderar därför att du pratar med din nuvarande arbetsgivare och frågar om du kan behålla din studieledighet samtidigt som du extrajobbar på ett annat företag. I så fall hade du behållt tryggheten att återgå till det arbetet du är studieledig ifrån samtidigt som du får yrkeserfarenhet inom din utbildnings område! Jag bör också tillägga att om din arbetsgivare inte godkänner att du extrajobbar hos en annan arbetsgivare riskerar du att bli uppsagd om du ändå väljer att tacka ja till det nya jobbet.Hur påverkas min SGI om jag avbryter min studieledighet?Om du vid studier tar lån från CSN utgör studierna en så kallad SGI-skyddad tid vilket innebär att du behåller din SGI från när du jobbade heltid (26:9 och 26:11 SFB). Jag tolkar av din fråga att du tar lån från CSN och att du därmed är skyddad. För att ha en SGI-skyddad tid krävs inte att du är studieledig från din tidigare anställning utan din SGI är vilande oavsett. Det spelar av den anledningen ingen roll om du avbryter din studieledighet. Samtidigt som du har din SGI vilande kommer du att få en så kallad studietids-SGI under tiden du bedriver studier (26:19 SFB). Denna kommer som en vanlig SGI baseras på dina arbetsinkomster under året, t.ex. från sommar och extrajobb. Det är endast om du avbryter dina studier som du kan ta ut din vilande SGI. Det betyder att din gamla SGI behålls även om du väljer att ta ett extrajobb.SammanfattningEnligt min personliga uppfattning av situationen så spelar det inte så stor roll om du tar det nya jobbet. I bästa fall tackar din arbetsgivare ja till att du tar det och du behåller du tryggheten att återgå till den gamla anställningen. Om din arbetsgivare tackar nej kan du avbryta din studieledighet och samtidigt behålla din SGI. Du har som sagt i så fall inte möjligheten att genom studieledighetslagen återgå till anställningen men som jag tolkar det verkar det inte vara din avsikt efter studierna. Hoppas du fick svar på din fråga!