Måste man arbeta mellan terminer då man är tjänstledig för studier

Hej,

Min dotter jobbar på ett privat företag inom vården. Nu är hon tjänstledig då hon håller på att utbilda sig till målare. Utbildningen är ett år. Skolan har 4 veckor sommaruppehåll och sen börjar den igen i form av praktik.

Hon har CSN

Hennes arbetsgivare säger att eftersom hon inte går i skola under dessa 4 veckor under sommaren måste hon arbeta hos dom.

Kan detta vara riktigt. Har försökt att googla fram svar och skickat vissa länkar till arbetsgivaren som bara svarar att det inte gäller.

Kan allt detta stämma? Trodde alla hade rätt till 4 veckors sammanhängade semester under sommaren. SOm det blir nu skall hon jobba i två år utan semester.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller din dotters rätt till semester beror på hur ansökan om tjänstledigheten är utformad. Har din dotter sökt tjänstledigt för hela den tid hon ska utbilda sig, är hon tjänstledig även mellan terminerna. Då behöver hon inte arbeta, men har inte heller rätt till någon semesterersättning. Har hon avtalat om att hon ska återgå i tjänst i mellanperioderna, då ska hon arbeta under den tiden. Nedan följer en förklaring om hur reglerna fungerar.

Tjänstledigt för studier

Enligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare rätt att söka tjänstledigt för studier. Det finns ingen begränsning gällande hur lång tid arbetstagaren får söka för. Dock krävs det att du har varit anställd i minst sex månader hos den aktuella arbetsgivaren, se 3 § studieledighetslagen. Det går att söka tjänstledigt i den utsträckning som behövs. Det vill säga antingen med 100 % eller med deltid. Självstudier omfattas inte av studieledighetslagen. Men all annan kvalificerad utbildning omfattas, exempelvis kurser på folkhögskola, universitet eller yrkeshögskola. Vad som definieras som berättigade studier framkommer närmare i två äldre rättsfall, AD 1978 nr 73 och AD 1982 nr 32.

Det finns regler om hur en ansökan ska utformas. Det måste framgå vad den sökande avser studera och hur förläggningen av tiden ska ske. En arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten sex månader. Arbetsgivaren måste dock lämna giltiga skäl, samt informera arbetstagarorganisationen i det fall arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, se 4 § studieledighetslagen. Därför är det viktigt att ansökan görs i god tid. En anställd som avbryter sin ledighet har rätt att återgå i arbete med samma förutsättningar som innan ledigheten se, 9-10 §§ studieledighetslagen.

Om en anställd inte har fått påbörja sin utbildning inom två år har den anställda rätt till domstolsprövning enligt 6 § studieledighetslagen.

Om en arbetsgivare bryter mot studieledighetslagen, eller avskedar en anställd till följd av ansökan om tjänstledighet, ska det förklaras ogiltig, se 8 § studieledighetslagen. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren enligt 13 § studieledighetslagen.

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

Det finns en rätt för arbetsgivaren att leda och fördela arbetet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den är visserligen inte lagstadgad, men styrs av starka principer. Det innebär att en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare till andra arbetsuppgifter, arbetstider och geografisk plats, så länge det är inom arbetstagarens gränser för arbetsuppgift och närhet till arbetsplatsen. I praktiken kan det innebära att det uppstår en kollision mellan arbetstagarens vilja att studera och arbetsgivarens intresse att leda arbetet.

Om intressekonflikt uppstår

Både arbetstagare och arbetsgivare ska i samförstånd verka till att tjänstledigheten går att verkställa. Det är viktigt att arbetsgivarens verksamhet inte drabbas i onödigt stor omfattning. Samtidigt måste arbetstagarens rättigheter beaktas. Vid en eventuell konflikt som leder till förhandling mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen, har arbetstagarorganisationens tolkning företräde, till dess domstol har fattat beslut.

Sammanfattning

Om din dotter har ansökt om tjänstledigt för hela tiden i en följd som hon avser studera, behöver hon inte återgå till arbetet under sommaren. Om hon väljer att avbryta sin ledighet för att arbeta, måste hon söka tjänstledigt på nytt. Då riskerar hon att få sin nya ansökan uppskjuten, vilket kan leda till att hon missar sin utbildning. Står det uttryckt i ledighetsansökan att hon ska arbeta under den tiden studierna har uppehåll, måste hon göra det.

Om din dotter är ansluten till facket, är det en god idé att kontakta dem för närmare hjälp. Om hon inte är ansluten till facket, är hon välkommen att vända sig till oss på Lawline vid behov.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo