Vad gäller när en arbetstagare slutar eller tar ledigt från anställningen och du vill återanställa hen?

Hej, Kan man erbjuda en särskild visstidsanställning till en person som slutat sin tillsvidare anställning för att studera? Finns det en karenstid kring detta? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) och avtalslagen (AvtL).


En viktig sak att tillägga är att om du är bunden av kollektivavtal kan det påverka situationen (2§ 2st studieledihetslagen).

Tolkning av omständigheter

Din fråga ger upphov till två olika tolkningar, och jag kommer ge dig ett svar utifrån båda.

Den ena tolkningen är att arbetstagaren har “slutat” genom att ta ledigt från sin anställning på grund av studier. Om personen har uppfyllt kravet på att anställningen hos arbesgivaren har skett i över sex månader eller att den har skett sammanlagt minst ett år under en tvåårsperiod så har personen rätt till studieledighet (3§ studieledighetslagen). Detta gör att arbetstagaren har rätt att återgå till arbetet vid avbrytande av utbildning (10§ studieledighetslagen).

Min andra tolkning är att personen har slutat från jobbet, det vill säga sagt upp sig, för studierna.


Kan du erbjuda personen en särskild visstidsanställning? - Tolkning 1

Det kan bli problematiskt då avtal som innebär att personens (arbetstagaren) rättigheter, enligt studieledighetslagen, inskränks kan bli förklarat ogiltigt (2§ Studieledighetslagen). Som arbetstagare har man rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om man ej haft ledighet (9§ studieledighetslagen).

Risken är därmed att när du erbjuder detta nya anställningsavtalet, kan det anses som ett kringgående av lagen, och därmed kan avtalet bli ogiltigförklarat.


Om du som arbetsgivare åsidosätter dina förpliktelser enligt studieledighetslagen eller kollektivavtal kan du riskera ersättning för lön, och andra anställningsförmåner vartill arbetstagaren kan vara berättigad, ersättning för uppkommen skada. Vid denna bedömning så räknas även in arbetstagarens organisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhållande till organisationens medlemmar samt till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Ersättning för skada som avser tid efter anställningens upphörande bestämmes högst till belopp som avses i 39 § lagen LAS  (13§ studieledighetslagen).

Kan du erbjuda personen en särskild visstidsanställning? - Tolkning 2

Om personen har sagt upp sig, så bör det från början vara avtalsfrihet att ingå en anställning. Om personen vill börja jobba där direkt bör det inte vara något problem kring det.

Om du tänker dig ingå en anställning, redan nu, som uppstår när personen är klar med utbildningen bör det inte vara ett skäligt avtal. Risken är då att avtalet inte skulle gälla, även om ni ingår det nu, då är en orimlig börda för en arbetstagare att bli bunden till ett avtal så långt in i framtiden (se 36§ AvtL).

Vad bör du göra nu?

Tolkning 1: Mitt tips är att strunta i att erbjuda detta till arbetstagaren, då det finns risk för stort skadestånd och att det nya anställningsavtalet ändå blir ogiltigförklarat.

Tolkning 2: Det bör inte vara något problem att anställa personen direkt för att jobba i närtid. Däremot om du vill binda personen i framtiden kan det bli ett avtal som kan bli ogiltigt på grund av att det inte är skäligt.

Hoppas att du fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo