Är studieledighetslagen en dispositiv lag?

2018-05-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Lawline.Tack för ett mycket bra forum. Min fråga gäller studieledighet. Är studieledighetslagen (SLL) en dispositiv lag?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Studieledighetslagen (lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är tvingande till arbetstagarens förmån (2 § studieledighetslagen). Det innebär att personliga avtal där vissa förmåner enligt lagen inskränks eller faller bort som huvudregel är utan verkan. Det framgår dock av lagen att det kan göras vissa avvikelser med stöd av kollektivavtal slutna på arbetstagarsidan. Detta framgår av 2 § andra stycket studieledighetslagen. Avvikelser får göras från 3 §, 4 § tredje stycket, 5 och 7 §§ samt 10 § andra och tredje styckena. Dessa dispositiva bestämmelser reglerar bland annat kvalifikationstid och förläggning av ledigheten.Sammanfattningsvis så kan det sägas att studieledighetslagen inte är en dispositiv lag, men att vissa av lagens regler är dispositiva till förmån för kollektivavtal som har slutits på arbetstagarsidan (se ovan nämnda paragrafer).Vänligen,

Är jag skyldig att jobba under min studieledighet?

2018-04-02 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Har två frågor och vore så oerhört tacksam för svar då jag inte får någon klarhet i detta!1. Är studieledig sedan augusti 2017 hos min nuvarande arbetsgivare. De påstod för ca ett år sedan när jag sökte studieledigt att jag behövde söka per termin och uppvisa exakta start- och slutdatum på terminen för den kurs jag läser, även om utbildningen är ett treårigt kandidat-program som sträcker sig fram till juni år 2020. Detta innebär att arbetsgivaren mellan varje termin anser att jag har en skyldighet att jobba och återgå till mitt gamla schema (exempelvis på sommaren), vilket jag kan förstå när man söker ledigt termin för termin. Har jag rätt att söka ledigt fram till juni 2020 och inte jobba fram till dess (eller enbart arbeta när arbetsgivaren har behov och vi kommer överens om det) om jag så inte önskar? 2.Har jobbat en del extra men när lönehöjningen kom i höstas fick jag cirka hälften av vad alla andra anställda fick och detta grundar sig i att jag är studieledig och inte på mina arbetsprestationer enligt arbetsgivaren. Har de rätt att diskriminera studielediga på det sättet?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagStudieledighet regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudIL).Har jag rätt att söka ledighet fram till juni 2020?Du har rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara av dina studier. Din arbetsgivare har alltså ingen rätt att kräva att du söker din studieledighet per termin utan det är fullt möjligt att ansöka om studieuppehåll fram till juni 2020 (1 § StudlL). Eftersom din studieledighet i nuläget är beviljad för en termin måste du skicka in en ny studieledighetsansökan om du vill slippa skyldigheten att arbeta under loven. Jag kan tillägga att du i ett sådant scenario inte hade haft någon laglig rätt att jobba extra under loven utan detta är i så fall upp till din arbetsgivare att bestämma (10 § StudIL).Arbetsgivarens rätt att skjuta upp din studieledighetDet kan vara bra att ha i åtanke att din arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja din ansökan om studieledighet omgående. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din studieledighet, det innebär att du kanske inte får lov att återgå till dina studier nästa termin (4 § StudIL). Omfattas du av ett kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din studieledighet max 6 månader (5 § StudIL). Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din studieledigheten i 2 år (6 § StudIL). Har jag rätt till lönehöjning som studieledig?Jag tolkar det som att löneförhöjningen kom under tiden du var studieledig. När du återgår till arbete efter studieledighet har du rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och arbetsvillkor (9 § StudIL). Det betyder att om löneförhöjningarna skett under din studieledighet har din arbetsgivare inte diskriminerat dig. SammanfattningDu har rätt att vara studieledig fram till juni 2020 utan skyldighet att jobba. Som jag tidigare nämnt är det bra att ta arbetsgivarens rätt att skjuta upp din studieledighet i beaktning. Jag ser inte heller något rättsligt hinder mot att din arbetsgivare inte ger dig samma löneförhöjning som dina kollegor.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Får arbetsgivaren neka mig studieledighet?

2018-03-27 i Studieledighet
FRÅGA |HejSökte studieledighet juni-aug för högskolestudier och lade in om studieledigt i febr. Fick nej av min arb giv i mars månad med motivationen att det var sommar och en dålig tid att vara ledig på. Är detta skäl nog för att neka mig studieledighet?Med vänlig hälsningL
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ha rätt till studieledighet krävs att du som arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren (3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.).Studieledighet får arbetsgivaren skjuta upp (4 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.). Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal som gäller din typ av tjänst får arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i 6 månader från det datum du sökte. Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten längre än så måste den lokala arbetstagarorganisationen ge sitt samtycke (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.).Om du inte fått påbörja din studieledighet inom två år från det att du sökte har du rätt att få saken prövad i domstol (6 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.). Detta gäller både för arbetsgivare med kollektivavtal och arbetsgivare utan kollektivavtal. Detta betyder att din arbetsgivare har rätt att neka dig studieledighet i 6 månader från ditt ansökningsdatum om arbetsgivaren har kollektivavtal och som mest i 2 år. Vill du veta mer om ledighet för studier kan du läsa det i lagen här.Har du någon mer fråga är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetstagares rätt till studieledighet

2018-03-20 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan! jag har arbetat åt samma företag i 6 år. Jag har ansökt om tjänstledighet för studier och fått den beviljad till hösten 2018. Jag har ett schema för kommande studier som påvisar att jag bara behöver vara tjänstledig 50% då alla kurser börjar 12.00 på dagen och håller i sig till 16-17 på kvällen.Nu har min arbetsgivare sagt att han bara kommer bevilja 100% tjänstledighet och inte 50% får han göra så?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Eftersom du arbetat i samma företag i 6 år har du rätt att få studieledighet enligt studieledighetslagen.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.Sammanfattning: Du har som arbetstagare rätt till att ta studieledigt i den mån du behöver för att studera.Med vänliga hälsningar,

Har man rätt att vara tjänstledig för studier under lov?

2018-04-30 i Studieledighet
FRÅGA |Vad har jag för laglig rätt att vara tjänstledig även under loven?Kan min arbetsgivare "tvinga" mig att arbeta under loven då jag är tjänstledig för studier?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Tjänstledigt för studierDu har ingen skyldighet att arbeta under tiden du studerar, om studierna är sammanhängande, och därmed löper över båda terminerna. Om det däremot är två olika utbildningar, som inte hänger ihop, och du har begärt två olika ledighetsperioder så kan arbetsgivaren kräva att du arbetar mellan de två perioderna. Om du ansökt om tjänstledigt under hela din studietid så har du rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara av dina studier, enligt 1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet under utbildning (StudL). Därmed har din arbetsgivare inte rätt att kräva att du söker din studieledighet per termin utan det är fullt möjligt att ansöka om studieuppehåll under hela studietiden. Har denna beviljats kan din arbetsgivare därmed inte kräva att du arbetar mellan terminerna. Lagen innehåller dock ingen uttrycklig begränsning av studieledighetens längd, utan tjänstledigheten får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för studiemålet. Arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledighetVad som kan vara bra att ha i åtanke är att din arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja en ansökan om studieledighet omgående, utan kan skjuta upp studieledigheten till senare tid än arbetstagaren har begärt, enligt 4 § StudL. Det kan resultera i att du kanske inte får återgå till dina studier nästa termin, om du vill ha kvar din anställning på jobbet du är tjänstledig från. Studieledigheten kan skjutas upp max 6 månader om du omfattas av ett kollektivavtal, enligt 5 § StudL. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp din tjänstledighet i 2 år, enligt 6 § StudL.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man vara studieledig på halvtid?

2018-03-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Lawline!Jag arbetar idag 100% och har inför hösten 2018 ansökt om tjänstledighet för studier. Jag kommer att studera 100% på distans men vill fortsatt arbeta 50% och har i min studieledighetsansökan skrivit "jag önskar vara tjänstledig på deltid, 50%". Har min arbetsgivare rätt att neka mig tjänstledighet på 50% och istället tvinga mig att vara tjänstledig 100% alternativt att bara arbeta på timme? Om min arbetsgivare godkänner tjänstledighet på 50% har jag då som arbetstagare själv rätten att avgöra när jag vill arbeta och fördela mina 20h per vecka efter vad som passar mig bäst? Stort tack!
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att fördela timmarna särskilt, utan det är något du får komma överens om med din arbetsgivare. Sammanfattning: Då lagen säger att du får vara studieledig i den mån du "behöver", har du rätt att vara studieledig på halvtid (50%) och arbeta resterande 50%. Vid fördelning av dina timmar får du prata med din chef och försöka komma överens om fördelningen.

Frågor angående studieledighet

2018-03-21 i Studieledighet
FRÅGA |Hej det är så att jag ska söka tjänstledigt för att studera, min chef säger att vi inte måste fylla i papper utan att jag bara ska lägga in det i vårt personal och lönesystem är det rätt?sen undrar jag har man rätt att ta tjänstledigt terminsvis hur skriver man det i såfall? Måste man söka nytt då varje termin? Är det ett program med 8 terminer jag vill plugga. Brukar det vara okej med cheferna? Sista frågan kan man jobba sina helger jag jobbar natt inom vården tänker att det är bra att dryga ut ekonomin om man kan jobba sina helger?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Tjänstledigheten får fortgå tills studierna är avslutade, oavsett hur lång tid det tar att avsluta dem. Du söker tjänsteledigheten för hela perioden samtidigt.Det finns alltså ingen gräns för hur lång eller kort tid ledigheten får vara, utan det styrs av utbildningens längd. För att få tjänstledighet kan din arbetsgivare däremot kräva att du kan visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt.Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att arbeta extra kvällar eller helger vid tjänsteledighet för studier. Däremot kan du göra en särskild överenskommelse med din arbetsgivare om att du ska få arbeta under kvällar eller helger.Jag rekommenderar att du använder en skriftlig blankett vid ansökan om studieledighet, dels i bevishänseende i framtiden, dels för tydlighetens skull. En sådan blankett kan du hitta härSammanfattning: Jag rekommenderar en skriftlig blankett när du söker om studieledighet, du söker hela perioden samtidigt och om din chef tvekar kan han begära ett studieintyg. Du har ingen rätt enligt lag att fortsätta arbeta kvällar, men du kan träffa en överenskommelse med din chef om detta vid sidan av.

Att arbeta extra under sommaren vid tjänstledighet för studier

2018-03-13 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig ifrån en liten firma. När jag sökte tjänstledighet så skrev jag och min chef inget skriftligt avtal, men han godkände tjänstledigheter för studier. Min chef har berättat för alla på jobbet att jag inte har slutat men är tjänstledig. Dock verkar han inte förstå innebörden av tjänstledighet - i sommar hade jag gärna velat återgå till mitt arbete då jag inte har någon skola eller inkomst. Men han säger bara "vi får se hur det ser ut...". Vilka rättigheter har jag? Eftersom jag inte har något skriftligt avtal vet jag inte om han anser att jag ska vara tjänstledig tills jag går ut skolan eller om det är per termin. Jag har aldrig tidigare skrivit avtal och kan tycka att det borde ligga i hans händer. Det har börjat en ersättare till mig, men tror inte hon går som vikarie utan är fastanställd.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtal kan vara muntligt eller skriftligt, men av naturliga skäl kan ett skriftligt avtal vara att föredra då det är enklare att ta fram vad som parter har kommit överens om. Det är lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning som reglerar tjänstledighet för studier. Det saknas formkrav och därmed kan en ansökan om tjänstledighet för studier vara muntlig. Beroende på hur din muntliga ansökan om tjänstledighet för studier såg ut så kan det finnas möjlighet att arbeta under sommaren hos din nuvarande arbetsgivare. Om du inte har formulerat dig på så sätt att den omfattar flera efter varandra följande perioder med mellanrum för t ex lov så har du inte någon rättighet att komma tillbaka under sommaren. Om du har formulerat att du önskar söka tjänstledigt för studier för hela studieperioden så måste du istället avbryta din tjänstledighet för att återgå i arbete. Håll en dialog med din arbetsgivare angående bådas avsikter vid din ansökan om tjänstledighet för studier. Se också över möjligheterna att få det skriftligt så att det inte uppstår frågetecken i framtiden.Med vänlig hälsning,