FrågaÖVRIGTÖvrigt26/03/2024

Normalt slitage vid nyttjanderätt

Hej. Jag hyr en hyresrätt och har gjort i ordning så väggarna har jag mycket tavlor mm. Lägenheten är ca 5 år gammal . Nu undrar jag - den dag jag avlider och inte har något sparat kapital - vem får då bekosta reparationerna efter mig? Blir mina barn skyldiga till detta?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer behandlas om hål från tavlor utgör normalt slitage och därefter - om det inte anses utgöra normalt slitage utan en faktisk skada - vem som bli skyldig att ersätta skadorna.


Normalt slitage


I första hand bör noteras att vid fråga om nyttjanderätter blir 12 kap jordabalken tillämplig. Gällande hyresgästens vårdsplikt finns bestämmelser i 12 kap 24 § jordabalken. Enligt bestämmelsen ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten. Detta kan också uttryckas som att hyresgästen under hyrestiden ska visa den aktsamhet som kan fordras av en ordentlig person (Hovrätten mål T 3736-21). Till vårdnadsplikten hör t ex att iaktta viss aktsamhet och rengöring.


Enligt 12 kap 24 § första stycket jordabalken följer att hyresgästen är skyldig att ersätta all den skada som hyresgästen har vållat liksom skador som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av andra personer som vistats i lägenheten. Det bör dock uppmärksammas att hyresgästen inte ansvarar för skador som uppstår genom normal användning och normal förslitning av lägenheten. Vad som ska accepteras som sådant s.k. normalt slitage varierar beroende på t ex hyrestidens längd, lägenhetens ursprungliga skick och vad lägenheten ska användas till. Exempelvis kan anföras att nötning av ytskikt ingår i normalt slitage, medan annan typ av åverkan såsom sprickor i porslinet i badrum typiskt sett inte omfattas. Att det uppstår märken i golven är som huvudregel följd av normalt brukande, och då vare sig golven bleks olika, eller om det rör sig om hack och märken. Samma sak gäller olika typer av fläckar på väggar, till exempel permanenta smuts- och fettfläckar (Hovrätten mål T 3736-21). Även spik- och skruvhål från tavlor, spegel eller TV anses utgöra normalt slitage.


Att hyresgästen inte ansvarar för normal förslitning kan inte avtalas bort, dock kan hyresvärden ha inskränkande villkor om denne hyr ut en möblerad lägenhet. Det vill säga, om du hyr lägenheten och har möblerat den själv kommer du eller dina barn inte bli skadeståndsskyldiga för spik- och skruvhål. Detta anses utgöra normalt slitage. Det nämndes i frågan att det är ”mycket” tavlor. Även detta bör anses utgöra normalt slitage, förutsatt att det t ex inte är stora hål i väggarna på många ställen. Om det dock är stora och många hål i väggarna kan detta anses utgöra mer slitage än normalt sådant, och ersättning kan då komma i fråga. Jag tvivlar dock på att det är fallet här.


Hyresgästens skadeståndsansvar


Om det inte hade ansetts utgöra normalt slitage anses hyresgästen enligt 12 kap 24 § jordabalken vara skadeståndsskyldig. Huvudregeln är att den som påstår att någon har orsakat en skada har bevisbördan. Därmed behöver fastighetsägaren eller hyresvärden visa att hyresgästen har orsakat skada.


Hyresgästen avlider


Om hyresgästen avlider kommer inget hända vid normalt slitage. Varken barnen eller dödsboet kommer bli skyldigt att betala ut ersättning. Om det dock anses utgöra mer slitage än normalt sådant, det vill säga en faktisk skada, kommer dödsboet bli skadeståndsskyldigt. Med dödsbo avses den dödes alla tillgångar och skulder. Enligt 18 kap 1 § ärvdabalken är efterlevande make eller sambo, arvingaroch universella testamentstagare dödsbodelägare. Dessa ska gemensamt förvalta dödsboet mot tredjeman. Om en sådan ersättningsskyldighet då tillfaller dödsboet, kommer enbart dödsboet krävas på betalning, och betalning sker utifrån de tillgångar som finns kvar i dödsboet efter den avlidne. Arvingarna (barnen) kommer inte bli ersättningsskyldiga, även om det inte finns tillräckligt mycket tillgångar i boet för att betala denna fordran.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att återkomma till oss.Vänligen,

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000