Hur påverkar adoption arvsrätten?

2018-08-23 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, min sambo avled i juli i år. Han är född i Tyskland och hade en bror som som adopterades av mammans nya man och min sambo växte upp med sin pappa. Den bortadopterade brodern(avliden) har två söner och min fråga är om sönerna har arvsrätt efter min sambo.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adopterad arvinge har samma rätt till arv som en arvinge som inte är adopterad. I ditt fall förstår jag det som att din sambos mamma fortfarande varit förälder till båda sönerna. Detta gör att bröderna fortfarande har en koppling rent arvsrättsligt. Broderns barn är därför arvingar till din sambo förutsatt att din sambos mamma är avliden.Med vänliga hälsningar,

Hur överklagar jag ett omhändertagande av mitt barn?

2018-08-12 i Myndigheter
FRÅGA |Hur ska jag som mamma överklaga ett beslut från socialen att dom ska ta min son i från mig.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att ni inte samtyckt till att er son blir omhändertagen. Förutsatt att ditt barn blivit omhändertagen med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan du överklaga till förvaltningsrätten enligt 41§ LVU. Eftersom du är förälder till barnet så kan du överklaga eftersom beslutet berör dig. Detaljerad information på hur du överklagar hittar du här. Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att en gåva inte ska ses som förskott på arv?

2018-07-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej LawlineVi är tre arvingar varav två är myndiga. Vi, som är myndiga, vill bli inskrivna i lagfarten så snart som möjligt. Gåvobrev samt intyg till lantmäteriet krävs? Hur skriver ägaren till fastigheten sitt testamente så att detta inte ses som ett förskott på arv? Tacksam för svar.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet. Blanketter och instruktioner för ansökan hittar ni här. Vill ägaren att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan ägaren skriva detta i gåvobrevet eller uttrycka detta på annat sätt efter gåvan fullbordats. Det finns inga formkrav på hur man ska uttrycka sin önskan men det är lättare att bevisa om ägaren skriver i gåvobrevet exempelvis "Denna gåva ska inte ses som förskott på arv". Med vänliga hälsningar,

Får efterarvinge ta del av värdestegring av fastighet?

2018-07-26 i Efterarv
FRÅGA |Min fråga gäller efterarvingars rätt.Min barnlösa faster dog för 10 år sedan och bouppteckning upprättades.Hennes tillgångar var 50% av en fastighet samt värdepapper, totalt 2 MSEK. Inget testamente.Nu har hennes make gått bort. Inga barn. Ogift.Hur värderas kvarlåtenskapen? Hans arvingar är 2 syskon men det finns uppgifter om en Sambo. Hon står dock ej skriven på hans adress. Räknasman ändå som Sambo?Idag är värdet på fastigheten betydligt högre. Vid en försäljning kommer det att betydligt överstiga 50% av taxeringsvärdet som var beräkningsgrunden dåför 10 år sedan. Men jag som efterarvinge efter min faster, får jag del av värdestegringeneller är det hennes tillgångar enligt bouppteckningen (hennes giftorättsgods) som jag ärver?Om min fasters make har skrivit ett testamente till förmån för sin Sambo,ärver hon då allt utom min fasters del av tillgångarna enligt den gamla bouppteckningeneller gör man en ny värdering nu? Låt säga att tillgångarna nu är värda 10 MSEK pga värdestegringpå både fastighet och värdepapper och kanske ännu mer vid en ev försäljning.Då det kan vara betydande summor inblandade, bör jag kontakta en jurist redan innannya bouppteckningen eller när den är klar? Det är min fasters makes bröder som kallar till bouppteckningen. Jag tycker att detta är krångligt så jag skulle behöva lite råd.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner är du efterarvinge till din faster. Som efterarvinge har du rätt till det arv som din fasters make fick av din faster. Alltså hennes andel av giftorättsgodset samt eventuell enskild egendom. Efterarvingar har endast rätt att ta del av värdestegringen om värdestegringen inte beror på att den andra maken gjort arbete på egendomen efter den förste makens död. Har din fasters make renoverat fastigheten får du alltså inte del av värdestegringen som härrör till renoveringen. Detta kan bli komplicerat att räkna ut så jag rekommenderar att du kontaktar jurist för att hjälpa dig i denna process. Din fasters arv har maken ärvt med full förfoganderätt vilket betyder att han förfogar över egendomen men får inte ge bort den eller testamentera bort den. Ett eventuellt testamente som ger sambon egendom är därför endast gällande gentemot makens arvingar. Vad gäller sambon kan man vara sambo även om man inte är skriven på samma adress. För att man ska räknas som sambor krävs att man lever i ett parförhållande samt att man som huvudregel har levt tillsammans i 6 månader. Huruvida de var sambor eller inte påverkar däremot inte ditt arv, eftersom maken inte har äganderätt till din del av arvet.Vill du läsa mer om detta rekommenderar jag 3 Kapitlet i Ärvdabalken. Eftersom arvet är värt mycket pengar rekommenderar jag dig att kontakta en jurist och se till att allt är i ordning. Du kan ta kontakt med Lawlines jurister genom att maila info@lawline.se eller boka via hemsidan. Med vänliga hälsningar,

Felaktig vara vid båtköp?

2018-08-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! vad gäller när man säljer en båt i befintligt skick. det är så att jag har sålt en båt, nimbus 26. Där vi har upplyst om de fel som vi vetat om och vi har även gått igenom båten men inte hittat något fel. Köparen har trots uppmaningar om att kolla inte gjort detta ordentligt utan bara vistas i båten en kortare stund. köparen har testkört en kortare runda. Köparen har tidigare ingen vana av att ha större båt. Priset på båten var 119 000 kr men prutades ner till 100 000 kr och detta gick båda parterna med på. båda parterna skrev på ett avtal som var hämtat från blocket, där i avtalet skrevs även att båten säljs i befintligt skick. Köparen skulle transportera den hem genom att köra båten över 230 distanser. Nu så påstår han att efter att ha kört 50 distanser att det är vatten i skrovet och ska ha legat en längre tid, vilket vi inte kände till eller vetat om. Vi visste inte om skadan eller när den har tillkommit. Skadan påstås ligga på ett ställa där man inte kommer åt utan att ta bort hela golvet i båten. Han vill nu att vi ska betala för vinterförvaring så att han kan reparera båten. Vad är det som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter har köpare samt säljare?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att ni är två privatpersoner som skrivit detta avtal. Då är Köplagen tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket betyder att avtalet går före lagen, Köplagen gäller alltså bara det som avtalet inte behandlar. I 19§ Köplagen står följande: "Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta." Fortsättningsvis står det i 20§: "Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder."Så huruvida varan är felaktig eller inte beror på om ni som säljare borde ha känt till skadan eller om han som köpare borde ha gjort en mer utförlig undersökning innan köpet. Bedömningen blir du utifrån hur lätt det är att upptäcka skadan och vad som diskuterats vid köpet. Därför kan jag inte göra en bedömning i detta specifika fall. Om varan är felaktig kan köparen antingen avhjälpa felet, erbjuda prisavdrag eller så återgår köpet. I vilket fall som helst så är du inte tvungen att betala vinterförvaringen men det kan vara lättare än att eventuellt transportera tillbaka båten till dig. I detta fall kan det vara billigast för er båda att komma fram till en gemensam lösning för att undvika en långdragen rättsprocess medan båten ligger på förvaring. Med vänliga hälsningar,

Kan bostadsrättsförening neka medlemskap till förälder som köper bostadsrätt till sitt barn?

2018-08-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Är det fråga om andrahandsuthyrning om en mamma köper en lägenhet och äger den till 100% och låter sin omyndiga dotter (16år gammal) bo där cirka 20 dagar i månaden? Mamman äger även ett hus. Kan föreningen neka medlemskap för att mamman äger ett hus och en lägenhet? Stadgarna säger att föreningen kan neka om som misstänker att köpare ej kommer bosätta sig i lägenheten. Men finna det krav på antal dagar ägaren ska bosätta sig i lägenheten?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om stadgan har förbehållet att föreningen kan neka medlemskap i bostadsrättsförening om de misstänker att köparen inte kommer bosätta sig i lägenheten kan föreningen neka medlemskap till köparen. Köper mamman alltså lägenheten för att hennes dotter ska bo där har föreningen rätt att neka medlemskap eftersom ägaren inte kommer bo i lägenheten. Är det så att mamman avser att bo i lägenheten tillsammans med dottern och ha huset som t ex fritidsfastighet kan bostadsrättsföreningen däremot inte neka medlemskapet på grund av att hon äger ett hus. Mer om detta kan du hitta i Bostadsrättslagen. Med vänliga hälsningar,

Kan bröstarvingar kräva att gåva ska anses som förskott på arv?

2018-07-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor avled nyligen. Min far upprättade en vecka innan ett gåvobrev till två av de gemensamma barnen avseende den fastighet han står som lagfaren ägare till. De erhöll hälften vardera. Inget äktenskapsförord finns. I gåvobrevet anges inte om gåvan ska anses som förskott på arv eller inte. Min mor har inte samtyckt till gåvan. Hon låg på sin dödsbädd när gåvobrevet skrevs. Finns undantag för samtycke i ett sådant läge? Kan vi övriga gemensamma bröstarvingar den dag far går bort kräva att fastigheten ska ses som förskott på arv? Finns det i så fall vissa tidsramar från det att gåvobrevet skrevs som vi måste ta hänsyn till? Om min far genom testamente förordnar att de gåvor han gett inte ska anses som förskott på arv, förmodar jag att även fastigheten han gett som gåva nu räknas så.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om fastigheten är makarnas gemensamma bostad måste din far ha samtycke för att genomföra gåvan. Med gemensam bostad menas den bostad som är avsedd som makarnas gemensamma hem. Det spelar därför ingen roll att det endast är din far som står som ägare till fastigheten, han behöver ändå samtycke för att ge bort den gemensamma bostaden.Om den andra maken inte kan lämna giltigt samtycke inom rimlig tid behövs inte samtycke. Huruvida din mor kunde samtycka till gåvan beror på om hon kunde kommunicera sin vilja eller inte. Om hon kunde kommunicera sin vilja men din far trots detta inte efterfrågade samtycke går gåvan som huvudregel åter. Även om fastigheten inte är gemensam bostad måste din far inhämta samtycke från din mor, förutsatt att fastigheten är en del av giftorättsgodset. Om gåvan är giltig så presumeras den vara förskott på arv tills din far uttrycker att den inte ska anses vara förskott på arv. Din far kan alltså bestämma huruvida gåvan ska anses som förskott av arv eller inte fram tills han avlider. Men om han inte uttrycker någotdera presumeras det vara förskott på arv. Mer om detta hittar du i kapitel 7 i Äktenskapsbalken, specifikt 4-5§§. Med vänliga hälsningar,

När betalas skatt på kapitalvinst av fastighet?

2018-07-26 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Min sambo står idag som ägare på huset, men tanken är att han ska ge mig halva huset som gåva så vi båda äger huset. Hur fungerar det? Blir det skatt på gåvan och ska den betalas direkt eller tillkommer det om/när man säljer huset?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten i Sverige avskaffades 2005. Det är alltså skattefritt att ge gåvor.Kapitalvinst på fastigheten betalas när du avyttrar fastigheten och räknas i inkomstslaget kapital. Tänk på att eftersom du får fastigheten i gåva så ska du räkna utifrån din sambos skattemässiga situation när han ger dig gåvan. Detta hittar du i Kapitel 44 21§ Inkomstskattelagen. Med vänliga hälsningar,