Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning

2021-09-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag gör digital konst och planerar att sälja den. Min fråga är om det är tillåtet för mig att sälja en tavla med någon känd produkt i. Som exempel: om jag skulle måla en tavla där en person tydligt pratar i en iphone, eller om någon kör en tesla, håller i en marabou eller liknande. får jag sälja den då? Eller begår jag något brott då?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till hos här på lawline med din fråga !Användande av andras varumärken utan rättighetsinnehavarens samtycke innebär varumärkesintrång De flesta väletablerade varumärkena som existerar idag har på något sätt lyckats få ett varumärkesskydd för sina olika former av varumärken. Ett varumärke kan vara allt från särskilda ord, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud eller formen/utstyrseln på en viss vara eller förpackning. Ett varumärkesskydd innebär i praktiken att företag som äger rättigheterna till varumärket har ensamrätt över detta varumärke. Ensamrätt i rättslig mening betyder att rättighetsinnehavaren har ensam rätt att bestämma vem som får sälja, importera, exportera varumärket samt placera deras varumärke på en vara (1 kap. 10 § andra stycket VML). Skyddet omfattar bl.a. situationer där någon använder någons varumärke rakt av dvs piratkopiering, men även fall där någon använder ett eget varumärke som riskerar förväxlas med rättighetsinnehavarens egna (1 kap. 10 § första stycket VML). Påföljder av att göra att använda ett varukännetecken utan rättighetsinnehavarens samtycke kan medföra en hel del påföljder, bl.a böter eller fängelse, samt vitesförbud (8 kap. 1 § VML). Fråga rättighetsinnehavaren om lov först, för att undvika rättsliga konsekvenser I ditt fall är planen att använda dig av någon annans varumärke som du kommer placera på din konst för att sedan sälja den. Jag skulle i ditt fall alltid utgå från att ett känt varumärke har ett varumärkesskydd vilket gör att du som utgångspunkt alltid bör fråga rättighetsinnehavarna av varumärket om lov. Detta för att du ska undvika att riskera att råka på rättsliga konsekvenser. Hoppas det var svaret på din fråga !

Får man sy upp produkter av licenserade tyger och sälja vidare?

2021-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vad gäller i klar språk ja eller nej.Får man sälja egen sydda kuddfodral med tyg inköpt hos svenskt tenn när man är tydlig med att det inte är ett kuddfodral gjort av Svenskt Tenn?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Immaterialrättsligt skyddDet finns olika skydd som man som designer kan få för sina tyger. Det kan handla om upphovsrätt (vilket regleras i upphovsrättslagen) och mönsterskydd (vilket regleras i mönsterskyddslagen). Får man sälja egensydda produkter av ett licenserat tyg? Upphovsrätt till verk uppstår automatiskt (1 § upphovsrättslagen). För upphovsrätt krävs det att verket har "verkshöjd", det vill säga att det som är skapat når upp till en viss nivå av originalitet, vilket tygerna får sägas ha. Detta ger en ensamrätt till att framställa exemplar av verket, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § upphovsrättslagen). Många av svenskt tenns tyger har även ett registrerat mönsterskydd (1 a § mönsterskyddslagen). Även mönsterskydd ger innehavaren en ensamrätt vilket innebär att det krävs samtycke från rättighetsinnehavaren för att få använda mönstret. Det finns dock några undantag från ensamrätten. Bland annat får man framställa eller använda verk som har offentliggjorts för privat bruk (12 § upphovsrättslagen samt 7 § mönsterskyddslagen).Sammanfattning Det korta svaret på din fråga är att du inte utan samtycke från rättighetsinnehavaren kan sy kuddfodral av immaterialrättsligt skyddade tyger för annat än privat bruk. Att sy upp produkter och sälja vidare utgör således ett intrång i upphovsrätten och/eller mönsterskyddet. Om du har några frågor om mitt svar eller behöver mer hjälp är du mer än välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Behöver jag inhämta någons samtycke/tillstånd?

2021-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja göra en affisch inför kyrkovalet med egna foton av konstverk i några olika kyrkor. Några av konstverken är från senare tid. Behöver jag inhämta någons samtycke/tillstånd till detta?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om du får använda andras reklambilder och omarbeta dem och det regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL).Kan en bild vara ett upphovsrättsskyddat verk?Ja det är dem. Då fotografier räknas som verk (1 kap. 1 § 1 st p. 1 URL) men det krävs också att fotografiet har verkshöjd, alltså originalitet, individualitet och självständighet. Det betyder att man ska kunna se ditt personliga skapande genom att kunna se din särprägel på verket genom till exempel motiv och belysning. Så om det går att se ditt egna skapande i bilden så har din foto verkshöjd och är upphovsrättsligt skyddad.Att använda någon annans verkOm någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ditt fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Om du skulle använda er av bilder som är upphovsrättsligt skyddade utan godkännande av upphovsrättsinnehavaren gör ni intrång av upphovsrätten. Då kan ni bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden.Bearbetning av någon annans verk.Bearbetning är när man tar någon annans verk och lägger till eller ändrar något som exempel (1 kap. 4 § URL). Bearbetningen kan vara variera i olika grader och då kan upphovsrätten variera. Som exempel där bearbetningen är relativ liten så behåller den ursprunglige skaparen skyddet och det bearbetade verket kan också få ett skydd. Dock krävs det fortfarande tillstånd från den ursprunglige upphovsrättsinnehavaren för att förfoga över verket. Det som krävs för att man inte ska behöva ha tillstånd är att det bearbetade verket klassas som ett nytt och självständigt verk.SlutsatsAtt utgå ifrån informationen så verkar det som att du ska ta bort den faktiska reklamen och redigera dit företagets reklam och sedan använda dig av bilderna. Så länge du tar bort allt som kan utgöra upphovsrättsskyddat material och ersätter det med eget verk så bör det inte vara något problem. Om det skulle vara så att någon annans verk framgår i ditt foto är det bäst att få upphovsrättsinnehavarens samtycke.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Får jag utge en film där andras företags loggor är synliga?

2021-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett mediaföretag som håller på att göra en film som ska delas på sociala medier. Vi undrar därför om vi har rättigheter att använda andras loggor i denna video.Vi kommer inte skriva att vi samarbetar eller stödjer dessa företag på något sätt utan de kommer endast vara med i bakgrunden.Hur ser lagen ut kring detta?Allt gott,Nina
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni vill göra en film där andra varumärken kommer vara synliga och undrar om det är lagligt. Denna fråga aktualiserar varumärkeslagen (VML). Vad är ett varumärke och vem får använda ett varumärke?Ett varumärke är ett tecken som förknippas med varumärket, det kan vara allt ifrån en logga (som ni vill använda), en färg eller en figur (1 kap. 4 § VML). Ett varumärke kan skyddas om de registreras eller inarbetas vilket ger innehavaren av varumärket en ensamrätt. Ensamrätten innebär att andra i sin näringsverksamhet inte får använda varumärket utan innehavarens tillstånd (1 kap. 10 § VML). Detta innebär att det som avgör om ni får använda loggorna eller inte är om ni ger ut filmen inom ramen för en näringsverksamhet. Nu vet jag inte vad för typ av film ni har tänkt framställa, är det så att det är en reklamfilm så är detta inte tillåtet (1 kap. 10 § VML och 5 § marknadsföringslagen då det skulle räknas som renommésnyltning). Näringsverksamhet?Den huvudsakliga frågan är således om ni utger filmen inom ramen för en näringsverksamhet eller inte. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § inkomstskattelag). Med förvärvsverksamhet menas en verksamhet som ger någon form av ekonomiskt utbyte - det ska alltså finnas ett vinstsyfte. Som regel sägs att om en verksamhet genererar större intäkter än kostnader så förutsätts att ett vinstsyfte föreligger. Sammanfattningsvis är det tillåtet att utge filmen om ni inte betraktas som en näringsverksamhet. Eftersom att du skriver att ni är ett mediaföretag skulle jag gissa på att så är fallet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Vad gäller kring företagsnamn?

2021-09-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Jag har en fråga vad måste grunderna för aktiebolag tänka på i namnfråga?Tack
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga kommer jag att beskriva vad man som grundare av ett aktiebolag kan tänka på när man ska namnge sitt företag och vad gäller skydd av detta namn. Företagets namn ska anges i bolagsordningen men kräver registrering eller inarbetning för att skyddas. På området finns lagen om företagsnamn som anger att ett företagsnamn är den benämning under vilken näringsidkaren bedriver sin verksamhet (1 kap. 1 § lagen om företagsnamn). Hur registrerar jag ett företagsnamn?Registrering av företagsnamn görs hos Bolagsverket. En registrering får enbart ske om företagsnamnet kan särskilja innehavarens verksamhet från andras. Alltså måste företagsnamnet ha särskiljningsförmåga vilket innebär att det måste gå att skilja från andra företagsnamn och varumärken samt att namnet inte bara får beskriva verksamheten. Det får inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller strida mot någon annan bestämmelse i lagen om företagsnamn eller i annan lag. Genom registrering uppnås ensamrätt till företagsnamnet vilket innebär att ingen annan får lov att använda ett liknande företagsnamn för varor eller tjänster av samma slag utan näringsidkarens tillstånd om det finns risk för förväxling (1 kap. 4 § lagen om företagsnamn). Hur sker inarbetning av ett företagsnamn?Utöver registrering kan ensamrätt även uppkomma genom inarbetning vilket innebär att företaget använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på verksamheten i fråga. Med andra ord kan man säga att namnet ska vara känt inom en betydande del av den krets till vilken företaget riktar sig. SlutsatsSlutligen kan sägas att ett företagsnamn måste ha särskiljningsförmåga och får inte likna ett befintligt företagsnamn om risk finns för förväxling. Därmed är det vanligtvis bättre att registrera det företagsnamn man eventuellt väljer till sitt aktiebolag då det därigenom kommer att skyddas. Ensamrätten blir även genom registrering enklare att styrka när det kommer till namnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och omfattning för skydd. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att använda sig av namnet "Pippi" till ett konstprojekt som uppmärksammar kvinnor som gått igenom mycket och haft det tufft men överlevt?

2021-09-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man döpa ett konstprojekt till Generation Pippi?Min förening vill starta ett konstprojekt för/med kvinnor som gått igenom mycket i livet och som därmed är starka som överlevt allt eländigt som inträffat. Vi vill döpa projektet till Generation Pippi som anspelar på Pippi och hennes styrka, mod osv. Vi ska inte avbilda Pippi utan vill endast använda namnet. Jag undrar dock om det riskerar att göra intrång på varumärket Pippi?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterPippi Långstrump är bara ett av alla de varumärken som Astrid Lindgren AB har registrerat hos PRV.Denna registrering ger aktiebolaget ensamrätt till varumärket, dvs ingen annan får i sin näringsverksamhet använda sig av varumärket utan tillstånd, om det finns en risk för förväxling. Förväxlingsrisken innefattar även uppfattningen om att det finns ett samband mellan användaren av varumärket (föreningen) och den som äger varumärket (Astrid Lindgren AB), se närmare varumärkeslagen kapitel 1 § 10 (här). Att projektets titel går under samma namn som ett känt varumärke såsom Pippi Långstrump kan uppfattas som att er förening och skaparen av Astrid Lindgren således har samma ursprung, vilket då också innebär en risk för att det rör sig om varumärkesintrång. I NJA 2014 s. 580 har dock HD uttalat att varumärkesintrång inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.Att varumärket är skyddatEtt varumärke har som funktion att särskilja en viss innehavares varor och tjänster från andras. För att uppnå detta kan varumärken erhålla ett varumärkesskydd om det är registrerat eller på ett annat sätt är inarbetat (1 kap. 6 § varumärkeslagen och 1 kap. 7 § varumärkeslagen). Registrering görs hos Patent- och registreringsverket. Ett varumärke är inarbetat om det inom en betydande del av den krets varumärket riktar sig till är känt som en beteckning för dess varor eller tjänster. Varumärket ska alltså vara starkt förknippat med det som säljs under det. I förevarande fall är varumärket känt över hela Sverige.Ensamrättens innebördDen som har ett sådant varumärkesskydd har ensamrätt till sitt varumärke (1 kap. 8 § varumärkeslagen). Om någon har ensamrätt till sitt varumärke får du inte använda ett varumärke som är:1. Identiskt för varor och tjänster av samma slag. 2. Identiskt eller liknande om det finns en risk att varumärkena förväxlas. 3. Identiskt eller liknande om du drar en otillbörlig fördel av det eller om det utan god anledning skulle skada varumärket, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (1 kap. 10 § varumärkeslagen). Om ditt varumärke är så pass likt som beskrivs här ovan kan det utgöra ett varumärkesintrång om du använder det, vilket kan leda till straffansvar i form av böter eller fängelse enligt 8:1 VmL. Däremot är det inte alltid otillåtet att använda ett varumärke, även om det kan finnas en förväxlingsrisk, om du har fått tillstånd att göra det av den som äger rättigheterna till varumärket är det tillåtet för dig att använda.Att varumärket är likt behöver inte betyda intrångDet skulleDet kan sägas att det inte alltid innebär ett intrång att i en sådan situation använda någon annans varumärke i sitt eget. Det går inte att få ensamrätt för den del av varumärket som saknar särskiljningsförmåga (1 kap. 11 § varumärkeslagen). Med särskiljningsförmåga menas något som skiljer namnet från andra varumärken. Ordet "Pippi" i sig torde inte ge någon självständig särskiljningsförmåga eftersom det dels är en förkortning av namnet "Pippilotta", men även för att ordet till vardags kan och brukar användas som synonym till helt frånskilda saker, exempelvis ett vapen. Det måste oavsett göras en helhetsbedömning där man bedömer bland annat hur starkt förknippat varumärket är till en viss vara och hur mycket det särskiljer sig från det registrerade varumärket. Är namnet exempelvis väldigt allmänt och inte unikt eller kännetecknar en viss innehavare, går det bra att använda namnet.Sammanfattning och rådMin främsta rekommendation är att kontakta den som innehar rättigheterna till varumärket och fråga om det är okej om du använder namnet "Pippi" för ditt särskilda koncept eftersom det enligt min mening finns viss förväxlingsrisk. Har du tillstånd att använda namnet är det alltid tillåtet. Om du dock upplever att ditt varumärke är olikt och att de knappast skulle kunna förväxlas, är det fritt fram att använda det även utan tillstånd, men vid behov och för att bekräfta din uppfattning kan du anlita en jurist som tittar på samtliga omständigheter närmare och kan ge dig ett konkret svar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Använda annans musikvideo

2021-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag och några klasskompisar ska starta ett UF Företag där vår affärside grundar sig i att vi vill skapa kläder med små motiv/tryck tagna från musikvideos vi trycker om. Vårt störst problem just nu är att hitta vad som gäller kring upphovsrätt då vi vill ta en screenshot från ett flertal olika musik videos och göra om det till tryck på tex en t-shirt. Får man lov att använda sig av en bild från en musikvideo? Skyddas det av upphovsrätten även om musikvideon är från ett annat land och/eller har flera miljoner visningar? Skyddas en enstaka stillbild från musikvideon av upphovsrätten? Mvh/
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör upphovsrättsliga frågor och när det gäller konstnärliga verk (där musikvideos räknas med) är det upphovsrättslagen (URL) som är tillämplig (1 § URL).När är något upphovsrättsligt skyddat?Upphovsrätt uppkommer automatiskt så fort ett verk har uppnått "verkshöjd" (definition, se här). Upphovsrätten gäller dock endast i 70 år från upphovsmannens död (43 § URL). Jag antar dock, med tanke på att det är en musikvideo, att det inte gått 70 år sedan upphovsmannen eventuellt avlidit. Upphovsrätt gäller även för utländska verk.Kan ni använda er utav musikvideon?Eftersom musikvideon är upphovsrättsligt skyddad finns det endast vissa undantag när man får lov att använda musikvideon. Att ta en stillbild och sälja vidare i kommersiell verksamhet är inte ett sådant undantag (jfr 2 kap. URL). För att få använda stillbilder från en musikvideo och trycka på tröjor och sälja vidare krävs alltså att det som ni själva gör (det vill säga tröjan) är så unik att den uppnår "verkshöjd" och således blir ett eget konstnärligt verk. Utan att veta exakta omständigheter kan jag såklart inte uttala mig med full säkerhet huruvida tröjan uppnår verkshöjd, men med största sannolikhet gör den inte det. Detta innebär summa summarum att ni inte kan ta stillbilder från musikvideor och använda dem i ert UF-företag utan skaparens tillåtelse. Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar er all lycka till med ert UF-företag! Har ni fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma med dessa!Med vänliga hälsningar,

kan man använda delar från en film i en låt?

2021-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hur ser det ut om man vill använda en snutt dialog/monolog ur en film i en låt?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) En film räknas som ett verk enligt 1 kap 1 § p. 4 URL. Det innebär att den som har skapat filmen kan ha upphovsrättsskydd för den. Har man upphovsrätt så har man en ensamrätt till verket. Upphovsrätten ger då ett skydd mot att verket, i det här fallet filmen, kopieras eller sprids, visas eller görs tillgängligt för allmänheten utan tillstånd enligt 1 kap 2 § URL. Ibland kan dessa verk ändå få användas exempelvis vid televisionssändningar men ersättning kan då krävas (5 kap 48 § URL). Det som beskrivs här ovan är den så kallade ekonomiska rätten. Det finns förutom denna rätt också en rätt för upphovsmannen att bli associerad med sitt verk, detta beskrivs som den ideella rätten. Denna ideella rätt innefattar även att upphovsmannen inte ska behöva tåla att verket ändras på ett sätt att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. (1 kap 3 § URL). Det innebär att om man använder sig av någons annans verk på ett olovligt sätt så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det finns dock en regel i 1 kap 4 § 2st URL som beskriver att om man i fri anslutning från ett verk har åstadkommit ett nytt verk så har man upphovsrätt till detta nya verket. Denna regel nämner i förarbetena exempelvis parodier och travestier. Relaterat till din fråga så kan man hänvisa till ett rättsfall från högsta domstolen nja 2005:905 (Alfons Åberg) där repliker ur litterära verk och filmrepliker hade satts samman i ett radioprogram för att skapa en komisk effekt. Författaren G.B menade att det var ett intrång i upphovsrätten men hennes talan vann aldrig bifall. Om det är ett upphovsrättsintrång bedöms från fall till fall så det är svårt att säga exakt i ditt fall om det är tillåtet. Som huvudregel så behöver man upphovsmannens tillstånd för att använda sig av dennes verk. Det beror också exempelvis på om låten och sättet du sätter den samman på är kränkande för upphovsmannen eller om du har lyckats skapa ett självständigt verk. Det spelar också roll om filmen fortfarande är skyddad av upphovsrätten eller om skyddet har löpt ut. Hoppas att du fick svar på din fråga!