Får andra företagare använda annan persons artistnamn (alias) för att marknadsföra sina produkter?

2021-08-18 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Min son Robin Nyström har haft sitt artistnamn "MWUANA" känt sedan 2015, Han har även ett aktiebolag med samma namn.Min fråga är: Kan andra företagare använda hans artistnnamn för att tex. namge produkter som parfymer, möbler eller smycken med hans inarbetade artistnamn "MWUANA"?
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterJag tolkar din fråga som att det finns flertalet näringsidkare vill använda en känd persons namn (i förevarande fall din son) i syfte att marknadsföra olika varor och produkter. I så fall blir Lag (1978:800) om namn och bild i reklam tillämplig. Det framgår av lagen att om du som näringsidkare använder en annan persons namn i din marknadsföring måste du ha den personens samtycke (1 §). I det fallet det är allmänt känt att "MWUANA" är så starkt förknippat med Robin Nyström att det kan anses utgöra hans alias, eller artistnamn, blir lagen tillämplig. Bryter man mot detta riskerar man att dömas till böter (2 §), man kan behöva utge skäligt vederlag (3 §), att egendomen förstörs (4 §) men man kan också behöva betala skadestånd (6 §).Sammanfattningsvis måste alltså personen tillfrågas och ge sitt medgivande. Vad gäller aktiebolaget som har samma namn, och som även är inarbetat, gäller en ensamrätt som innebär att du som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde. Ensamrätten uppkommer i samband med registrering och mer information om detta finns att läsa på Bolagsverkets hemsida. Förutom genom registrering, kan du även få ensamrätt till ett företagsnamn genom inarbetning, vilket verkar vara fallet här då det framgår att Robin Nyström haft sitt artistnamn känt sedan 2015. Inarbetning innebär att man använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på en viss verksamhet. Hur många måste känna till namnet? Som huvudregel gäller att för att du ska anses ha inarbetat ett namn måste det vara känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig, emellertid finns ingen bestämd gräns för hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till ett företagsnamn för att det ska anses inarbetat. Som riktlinje nämns ibland att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen skulle kunna vara tillräckligt. Det är dock bara en riktlinje och kan variera mycket från fall till fall. Informationen ovan är härledd ur Varumärkeslagen, jämför 1:7 VML.SammanfattningSammantaget gäller att Robin, eller "MWUANA" har ensamrätt till sitt varumärke till följd av inarbetning, vilket innebär att inget annat företag får använda samma varumärken eller varumärkeskännetecken på sina varor eller tjänster. Eftersom "MWUANA" inte heller lämnat samtycke till att andra företag ska kunna marknadsföra sina produkter under hans alias är det även uteslutet på denna grund. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Är blogg marknadsföring? Och får jag lägga upp bilder på någons hund?

2021-05-29 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Jag är hobbyfotograf och har en hemsida och Instagramsida där jag lägger upp mina bilder. Jag har tagit bilder på min kompis hund som jag tänkt lägga upp på hemsidan, men hon menar att det är olagligt då det är reklam för mina tjänster och jag inte har fått hennes tillåtelse att använda bilderna till reklam. Min fråga är alltså, räknas en blogg som reklam? Och måste jag ha hennes tillåtelse för att lägga upp bilderna på hunden på sociala medier?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Jag kommer behandla dem i tur och ordning. Är bilderna reklam? "Reklam" är inget som har en juridisk definition. Istället pratar man om "marknadsföring" vilket regleras i marknadsföringslagen (MFL). Där definieras marknadsföring som allt beteende som som är ägnat att främja försäljning av och tillgången till tjänster/produkter (MFL 3§). Enligt förarbeten till lagen så är det mesta på ett företags hemsida marknadsföring (prop. 2001/02:150 s. 38). Eftersom du är hobbyfotograf tolkar jag det som att det finns ett rätt nära samband med din hemsida/instagram och de tjänster/produkter du erbjuder. Därför skulle bilderna på en blogg/instagram sannolikt räknas som reklam. Innebörden av detta är att god marknadsföringssed gäller, vilket till exempel innebär ett förbud mot aggressiv eller vilseledande marknadsföring (MFL 5§). Om du enbart behandlar hemsidan som en blogg och lägger upp bilder du tagit finner jag det ytterst svårt att se hur marknadsföringslagen eller god redovisningssed kommer bli relevant för dig att tänka på. Det är dock såklart bra att vara medveten om att det finns och kan bli aktuellt. Får du använda bilderna? Vem som har rätt att använda bilder avgörs primärt av upphovsrättslagen (URL). Eftersom du är hobbyfotograf utgår jag ifrån att du tagit bilderna på ett medvetet sätt, dvs att du inte bara tagit bilden på måfå utan tänkt till kring t.ex ljus, vinklar, etc. Detta innebär att du har s.k upphovsrätt till bilderna (URL 1§). Även om du tagit bilderna utan vidare tanke har du i princip en sådan rätt eftersom det var du som tog självaste bilden (URL 49a§). Detta innebär att du har en ensamrätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (URL 2§). Utgångspunkten är alltså att du och ingen annan har rätt att använda bilderna. Det finns vissa begränsningar i denna rätt - t.ex beställda porträttbilder - men ingen av dessa bör bli relevant för bilder på din kompis hund. Är din kompis med i bilderna blir bedömningen dock annorlunda. Isåfall rör det sig om personuppgifter om henne (GDPR art. 4.1). Då får du i princip endast använda bilden om du har hennes samtycke (GDPR art. 6.1a).Sammanfattning Din blogg kan mycket väl anses vara marknadsföring. Detta är dock inte något som bör leda till några större problem för dig så länge du behandlar det som just en blogg. Det kan dock vara bra att översiktligt läsa på om god marknadsföringssed. Det är som utgångspunkt bara du som har rätt att använda de bilder du tagit på din kompis hund och hon kan inte hindra dig från detta. Skulle bilderna vara på henne blir situationen den omvända. Jag hoppas detta svarar på dina frågor! Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vad innebär konsumentombudsmannens utökade befogenheter?

2021-04-28 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, vilka är de nya lagrum i två olika lagar ger Konsumentombudsmannen, möjlighetatt göra inköp under dold identitet, s.k. testköp, både i fysiska butiker och på nätet för att itillsynen kontrollera att en näringsidkares marknadsföring inte är otillbörlig eller använderoskäliga standardavtalsvillkor gentemot konsumenter.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.De aktuella lagändringarna du undrar över träder ikraft den 1 juli 2020 och berör marknadsföringslagen (MFL) och avtalsvillkorslagen (AVLK). Syftet med lagändringarna är att anpassa den svenska rätten till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 (konsumentskyddsförordningen).Lagändringarna innebär bland annat att behöriga myndigheter ska kunna göra köp under dold identitet (s.k. testköp) samt att en näringsidkare som bryter mot den konsumentskyddande lagstiftningen på nätet ska kunna föreläggas att ta in ett varningsmeddelande som syns vid besök på webbplatsen.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Tolkning av Marknadsföringslagen

2021-02-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Om ett bolag bryter mot marknadsföringslagen så kan en marknadsstörningsavgift att krävas. Det står däremot 31 §, 4e stycket i marknadsföringslagen på lagen.nu att "Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem."Betyder detta att bolaget måste betala avgiften för varje gång de har brutit mot lagen, dvs hur många kunder som blivit lurade? Eller menar dom något helt annat?
Oscar Hedengran |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur 31 § fjärde stycket Marknadsföringslagen ska tolkas.Tolkning:Stycket ska förstås som att om fler näringsidkare är ansvariga för överträdelsen, ska avgiften bestämmas individuellt för vardera av näringsidkarna. Det har således inget med antalet kunder som eventuellt blivit lurade att göra.Vid ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Är det varumärkesintrång att använda sig av namnet på ett socialt medium i sin marknadsföring?

2021-07-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag ska arrangera danskurser där ungdomarna ska få lära sig dom mest populära danserna från ett socialt medium och även skapa egna danser av den typen.Min fråga är får man använda det sociala mediets namn i marknadsföringen?Jag har sett att många dansskolor använder det, men eftersom detta ska vara på ett kryssningsfartygs båtar så vill jag vara säker på att inte göra något fel.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din mycket intressanta fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det kan vara ett varumärkesintrång att använda det sociala mediets namn i din egen marknadsföring för dina danskurser.Vad är ett varumärke?Ett varumärke kan vara en mycket värdefull tillgång, och det finns en mängd bestämmelser både på nationell och internationell nivå som avgör vad som man får och inte får göra när det gäller varumärken. Man kan ha ensamrätt till att använda och bestämma över användningen av sitt varumärke eller varukännetecken (varumärkeslagen 1:1). Ett varumärke eller varukännetecken kan vara allt från ett varumärkesnamn, en logga eller en färg som förknippas med varumärket (varumärkeslagen 1:4).Vem får använda ett varumärke?När man har ensamrätt till ett varumärke betyder det att det bara är den som har ensamrätt som i näringsverksamhet får använda, och ge tillstånd om användning, ett tecken för varor eller tjänster (varumärkeslagen 1:10). Jag tolkar din fråga som att danskurserna är näringsverksamhet. Därmed använder du tecknet som någon annan har ensamrätt till i din näringsverksamhet.SammanfattningDet kan vara varumärkesintrång att använda namnet på ett socialt medium i marknadsföringen för sin näringsverksamhet. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist som kan göra en mer djupgående utredning kring just dina omständigheter och det sociala mediet ifråga. Samtidigt som det kan finnas en risk med att använda varumärket så kommunicerar just det ordet tydligt till potentiella kunder vad du säljer. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansvarar företaget eller fotografen för en bild som används i reklam?

2021-05-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är företaget eller fotografen ansvarig för en bild som används i reklam?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga kommer jag att utgå ifrån att en bild har används i reklam för ett företags räkning. Frågan är då om företaget som använder bilden har ansvar för bilden eller om det istället är bildens fotograf. Det framkommer inte i din fråga för vad företaget eller fotografen ska hållas ansvarig för eller om det är en vanligt bild eller om bilden föreställer en person. Jag kommer hur som helst att redogöra för vad som gäller när det handlar om olovlig användning av någons namn eller bild vid marknadsföring. Vilka regler är tillämpliga?När det gäller otillåten användning av någons namn eller bild i reklam finns detta reglerat i lagen om namn och bild i reklam. I lagen stadgas ett förbud för företag att vid sin marknadsföring använda någon annans namn eller bild utan deras samtycket (1 § lagen om namn och bild i reklam). Vad händer om ett företag använder någon annans namn eller bild i reklam utan personens samtycke?Om ett företag bryter mot ovan nämnda förbud ska företaget betala skäligt vederlag till den person vars namn eller bild utnyttjats (3 § lagen om namn och bild i reklam). Om förbudet har brutits avsiktligen eller av oaktsamhet utgår även ersättning för den skada användandet inneburit. Här innebär skada både ekonomisk skada men även lidande och andra omständigheter av icke-ekonomisk natur som personen utsatts för. Den här skyldigheten att utge vederlag eller ersättning gäller även arbetsgivaren om det är en anställd som har brutit mot förbudet. Ersättningens storlek varierar beroende på det enskilda fallet. Domstol kan även besluta att återstående reklammaterial förstörs eller ändras eller att företaget vidtar andra åtgärder med det för att förebygga vidare missbruk av namnet eller bilden (4 § lagen om namn och bild i reklam). SlutsatsDet är med stor sannolikhet företaget som ansvarar för bilden om denna bild har använts i företagets reklam och inte fotografen. Om fotografen är anställd hos företaget är företaget likväl ansvarig för bilden. Innehåller bilden olovligen en persons namn eller bild kan att antal sanktioner göras gällande som exempelvis ersättning eller att bilden tas bort från reklamen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du ha fler frågor är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Företag publicerade bild utan samtycke

2021-03-08 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag gjorde för ett litet tag sedan ett skönhetsingrepp på en klinik. Nu två månader efter får jag av en vän reda på att de har lagt upp bilder på mig på bolagets instagram med över 30 000 följare. Bilden har legat uppe i över en månad och jag har absolut inte gett mitt samtycke att publicera en bild på hela mitt ansikte. När jag kontaktar bolaget erkänner de att det måste blivit en miss och vill erbjuda mig rabatt på nästa behandling. Jag önskar givetvis bli kompenserad för detta och undrar lite vad som gäller?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Får företaget använda bilden på dig?Du skriver att företaget har lagt upp bilder av dig på sin instagram. Enligt svensk lag måste en näringsidkare som använder annans namn eller bild när de marknadsför sig själva (1 § lag om namn och bild). Eftersom företaget lagt upp bilden på sin instagram uppfattar jag situationen som att de genom att visa upp resultatet av din behandling marknadsför sig själva och sina tjänster. Det är alltså inte okej för företaget att använda bilden på dig utan ditt samtycke. Företaget kan bli skyldiga att böta eftersom de lagt upp bilden utan ditt samtycke (2 § om namn och bild i reklam). Detta förutsätter dock att de agerat "oaktsamt", d.v.s att företaget varit vårdslöst och/eller slarvigt. En helhetsbedömning görs för att bedöma om företaget agerat oaktsamt. I det fall företaget agerat med oaktsamhet (eller helt medvetet) kan de alltså bli dömda för brott. Vad gäller angående kompensationen?Oavsett om företaget bedöms ha agerat oaktsamt eller medvetet har du rätt till kompensation (3 § lag om namn och bild i reklam). Om företaget inte har betett sig brottsligt har du rätt att få ut ersättning på grund av bildens rent ekonomisk betydelse. Exempelvis avses då vad du skulle ha fått i arvode för att modella för företaget. Jag kan inte ge dig ett definitivt svar på vad du kan tänkas få för kompensation, då man i praxis främst haft fall där kändisar blivit drabbade. Bl.a Björn Gustafsson, Ingvar Oldsberg och Stefan Holm. Dessa har fått mellan 75 000- 300 000 kr (NJA 1999 s. 749, mål T 3559-09 och mål T 6379-15). MEN detta beror förstås på att de är kända sedan tidigare; vidare har deras ansikte används på faktiska fysiska objekt; något som inte skett i ditt fall. Man kan också ifrågasätta om spridningen av bilden kan ha inverkan på vad man får för kompensation. Om företaget har betett sig oaktsamt/medvetet när de publicerade bilden har du både rätt att få ersättning på grund av den rent ekonomiska betydelsen, men också på grund av lidande och andra omständigheter som kan ha uppstått för dig (3 § st. 1 lag om namn och bild i reklam). SammanfattningsvisSvaret på din fråga är att företaget har gjort fel, eftersom samtycke krävs vid marknadsföring. Att företaget lagt upp bilden kan till och med vara brottsligt. Du har rätt till ersättning av företaget även om jag inte kan ge dig en exakt summa; detta kan bero på flera omständigheter och en samlad bedömning behöver göras, men generellt syftar ersättningen till vad man skulle fått ut ekonomiskt om du faktiskt erbjudit bilden som en modelltjänst. Det kan vara bra att vara medveten om att den ersättningen som inte utgår p.g.a eventuellt brott är en s.k privaträttslig tvist mellan dig och företaget. Det kommer mycket möjligt behöva lösas i domstol och om du förlorar målet kommer du behöva betala rättegångskostnaderna. Detta kan vara värt att beakta, särskilt med hänsyn till att rättegångskostnaderna kan bli mycket större än vad ersättningen skulle kunna bli. Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som har koll på marknadsföring och konsumenträtt för vidare rådgivning kring situationen. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilseledande marknadsföring

2021-01-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det lagligt att säga som säljare att ens företag har en patent på sin teknologi för kunden?Även om patent inte är registrerad inom databaserna PRV, Espacenet och Epoline.
Oscar Rudén |Vilseledande marknadsföringHej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom situationen framstår som marknadsföringsrelaterad på grund av annonseringen/uttalandet kan frågan bedömas utifrån marknadsföringslagen (MFL), inom ramen för vilseledande marknadsföring. Till att börja med ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed, alltså normer som finns till för att skydda konsumenter (5 § MFL). Det är vilseledande marknadsföring om företaget vid marknadsföringen eller vid köpet uppger felaktiga uppgifter om bland annat produktens art, mängd och kvalitet (10 § 2 st. 1 pkt. MFL). Information om mått/storlek på produkten ska stämma med verkligheten.Om marknadsföringen är otillbörlig kan företaget åläggas en rad olika marknadsrättsliga sanktioner, dessa kan du läsa mer om från 23 §-29 § i MFL. Det är dock inga sanktioner som påverkar dig som konsument på något sätt.Hoppas att det var svar på din fråga!