Riskerar jag rättsliga påföljder om jag uppger missvisande information på min företagshemsida?

Hej! Jag har startat ett företag som ska erbjuda stöd för personer som mår dåligt via en anonym chattjänst. Ingen terapi ska utövas, utan det ska vara ungefär som "jourhavande medmänniska". På hemsidan vill jag skriva en "om oss"-text där jag presenterar information om hemsidan och tjänsten. Jag har däremot inga anställda än, men om det går bra planerar jag att anställa några fler, förslagsvis studenter som utbildar sig till beteendevetare, kurator mm. Min fråga är: Kan jag skriva denna information i förväg, t.ex. om "oss", även om jag inte har några anställda än? Att skriva "om mig" känns delvis oproffsigt, och jag är ju ingen konsult som hyr ut någon typ av expertis jag har, i vilket fall det skulle passa bättre att skriva om "mig". Om min plan alltså är att anställa studenter som timmisar, kan jag skriva att vi består av det, eller blir det någon typ av "bedrägeri" eller liknande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du på din hemsida vill informera besökare om ditt företags anställda trots att du inte ännu anställt några personer. Du undrar nu om denna för tillfället oriktiga information skulle kunna leda till några rättsliga påföljder för dig. Eftersom du har ett företag och vill anställa personal utgår jag för övrigt ifrån att du vill tjäna pengar på den verksamhet som du önskar bedriva. Du är med andra ord i lagens mening en näringsidkare som bedriver näringsverksamhet.

Jag vet inte om de närmare omständigheterna kring din önskade utformning av gällande information på hemsidan. Däremot kan jag översiktligt redogöra för tre tänkbara rättsområden som skulle kunna orsaka problem för dig. Dessa tre avser rättsregler om (1) brott, (2) marknadsföring och (3) tjänst.

1. Är det brottsligt att ge felaktig information på sin företagshemsida?

Den information som du vill dela med dig av på hemsidan innebär högst troligen inte att du begår brottet bedrägeri (jämför 9 kap. 1 § första stycket Brottsbalken (BrB)). Din hemsida kommer förvisso innehålla  vilseledande information eftersom den för besökare inger en felaktig tro om ditt företag. Vilseledande information i sig räknas däremot inte som bedrägeri. För brottet bedrägeri krävs det att din felaktiga information på hemsidan (vilseledande handlingen) förmår en person till att använda eller underlåta att använda dina tjänst. Jag har svårt att se att den vilseledande informationen skulle vara det som förmår en tänkbar kund att använda eller undvika att använda dina tjänster. Detta bör gälla särskilt eftersom du förväntas anställa studenter och inte andra akademisk färdigutbildade personer. Som i ditt fall ser jag inte till exempel inte att du med den vilseledande informationen skulle kunna ge sken av att ditt företag har bättre service än vad som är fallet. 

Det skulle för övrigt inte heller kunna röra sig om brottet oredligt förfarande eftersom detta brott också kräver att en annan person faktiskt handlat eller underlåtit att handla på grund av den vilseledda informationen (9 kap. 8 § BrB). 

2. Utgör det otillåten marknadsföring att ge felaktig information på sin företagshemsida?

Vad utgör otillåten marknadsföring?

Otillåten marknadsföring regleras av marknadsföringslagen (ML). Lagen tillämpas bland annat på näringsidkare som marknadsför produkter i sin näringsverksamhet (2 § punkt 1 ML). Med produkt avses även tjänst. Med marknadsföring avses bland annat reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som syftar till att öka försäljningen av tjänster (3 § ML). Om marknadsföringen är otillbörlig riskerar näringsidkaren drabbas av rättsliga påföljder. Näringsidkaren kan förbjudas att fortsätta med marknadsföringen och krävas på att lämna korrekt information (23 och 24 § ML). Förbuden får förenas med vite (26 § ML). Det finns också risk att näringsidkaren behöver betala en marknadsstörningsavgift (29 § ML).

En näringsidkare får inte använda sig av vilseledande marknadsföring. Vilseledande marknadsföring handlar bland annat om att näringsidkaren använder sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande gällande näringsidkarens näringsverksamhet (10 § första stycket ML). Det kan till exempel handla om framställningar som rör kundservice och näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer (10 § andra stycket punkt tre och fem ML). Om marknadsföringen är vilseledande enligt 10 § så är den också att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § första stycket ML). 

Bedömningen i ditt fall

 Marknadsföringslagen bör vara tillämplig på den information du vill uppge på din hemsida. Det handlar inte om marknadsföring i traditionell mening. Det får däremot enligt lagens definition anses röra sig om information med syftet att locka till sig potentiella kunder att köpa och använda sig av din tjänst.

Din marknadsföring kan vara otillbörlig då den sannolikt utgör vilseledande marknadsföring. Informationen på hemsidan framställer i vart fall felaktig information om ditt företags kundservice. Du uppger att du har fler anställda än vad du egentligen har. Den vilseledande marknadsföringen blir otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar kundens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Märk väl att det inte krävs att mottagaren faktiskt har påverkats utan det räcker att kunden sannolikt påverkas. Bedömningen baseras på hur en typiserad konsument i normalfallet skulle uppfatta och agera på den vilseledande marknadsföringen. Jag vet inte om de närmare omständigheterna kring hemsidans utformning. Jag bedömer därför att det i vart fall finns en viss risk att den vilseledande informationen som du vill ha på hemsidan sannolikt kan påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. I praktiken skulle det kunna räcka med att en kunden får uppfattningen att du har en större förmåga att leverera service än vad du i själva fallet har.  

Om marknadsföringen skulle anses vara otillbörlig riskerar du att åläggas förbud och krav att rätta till hemsidans information så att den inte är vilseledande längre. Detta åläggande kan förenas med vite. Du kan också riskera att behöva betala en marknadsstörningsavgift.

3. Kan det räknas som fel i tjänst att ge felaktig information om företagshemsidan?

Vad räknas som fel i tjänst?

Det finns ingen direkt tillämplig lag som avser tjänst som utförs på människor. Närmast till hands att ta vägledning ifrån och tillämpa på liknade sätt är konsumenttjänstelagen (KtjL). Konsumenttjänstelagen reglerar olika tjänster som näringsidkaren utför åt konsumenter (1 § KtjL)

En tjänsten anses vara felaktig om resultatet 

- avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet, 

-  som kan antas ha inverkat på avtalet och 

- som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföring har lämnats av näringsidkaren (10 § KtjL).

Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra prisavdrag eller häva avtalet. Konsumenten kan också kräva skadestånd av näringsidkaren (16 § KtjL).

Bedömningen i din situation

Aktuell bestämmelse om fel i tjänst knyter an till lagstiftningen om otillbörlig marknadsföring. Det finns en risk att din tjänst räknas som felaktig då du genom den felaktiga informationen riskerar att ge en tjänst av kvalitet som inte motsvarar det du innan avtalstidpunkten har marknadsfört på din hemsida. Som jag tidigare nämnt kan det röra sig om att du på hemsidan uppger att du har fler anställda i företaget än vad faktiskt har. Denna felaktiga information kan påverka potentiella kunders vilja att köpa din tjänst eftersom de därmed kan få en felaktig bild av ditt företags kundservice och kapacitet. Om en kund hävdar fel i tjänst på grund av den felaktiga informationen på hemsidan kan kunden bland annat kräva prisavdrag, avhjälpande eller skadestånd.

Sammanfattning av ditt fall

Sammanfattningsvis så bedömer jag det som osannolikt att din efterfrågade information på hemsidan skulle vara brottsligt. Det beror på att den vilseledande informationen högst troligen skulle vara det avgörande moment till varför en kund skulle välja att köpa eller avstå från att köpa din tjänst. Det finns däremot en risk att den felaktiga informationen räknas som otillbörlig marknadsföring och fel i tjänst. Otillbörlig marknadsföring och fel i tjänst kan resultera i rättsliga påföljder för dig.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000