FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring26/03/2022

Olovlig användning av annans bild för tatueringsstudio

Min sambo bedriver en tatueringsstudio där han har ett företag samt fått det godkänt av kommun att bedriva.

En annan tatuerare i trakten har på instagram använt hans bilder och syftar till en hempulare utan utbildning i sitt inlägg. Det är lätt att hitta min sambo då den andra tatueraren taggar tidningen som gjort artikel om honom och där han är den enda tatuerare de gjort reportage om senaste året. Han skriver även "tatuerare" och att han inte kan tatuera eller vet vad han pratar om och att han är en skam för yrket.

Han strider ju mot upphovsrätten på grund av bilderna. Men kan en bedriva något annat, som förtal eller kränkning?

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så vill du utreda möjligheten att driva en förtals-talan mot denne andre tatueraren. Nedan kommer jag utreda rättsläget och sen sammanfatta vad jag kommer fram till.

Begår den andre tatueraren ett brottsligt förfarande?

Som du redan skrivit i frågan så utgör detta ett upphovsrättsligt intrång eftersom bilden är skyddad enl. upphovsrättslagen (URL). Påföljderna är oftast böter men kan sträckas till fängelsestraff i allvarliga fall (NJA 2017 s.446), enl. 53§ URL. Ett sådant straff kan också kombineras med skadestånd (54§ URL). Skadeståndet syftar att betala för all skada som kan tänkas uppkomma genom det upphovsrättsliga intrånget. Exempel på sådana skador är; förlorad försäljning, skador mot upphovsmännens anseende och skador som uppkommer p.g.a. ökade utgifter.

Blir talan om förtal aktuellt?

Förtal regleras i Brottsbalken (BrB), och framgår enl. 5 kap 1§ BrB. För att paragrafen ska bli aktuell krävs att;

Uttalandet ska vara avsett att utpeka en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller bara utsätta denne för andras missaktningDet med hänsyn till omständigheterna ej var försvarligt att lämna en sådan uppgift.

Den andra tatueraren har, som jag förstår, endast publicerat sig själv med titeln 'tatuerare' utan att ha belägg för en sådan tagg. Eftersom det inte är ett riktad uttalande mot just er blir det inte tal om förtal. Det kan däremot tänkas utgöra strid mot god marknadsföring.

Vad händer om man utger sig ha en kompetens man i själva verket inte besitter?

Att framföra marknadsföring som angivits i frågan kan tänkas strida mot 8§ i marknadsföringslagen (MFL), samt 5–6 § MFL.

Enligt 5§ MFL ska all marknadsförings stämma överens med god marknadsföringssed. Det finns alltså ett krav på att marknadsföring ska ske i enlighet med god affärssed eller andra vedertagna normer inom branschen som ska skydda konsumenter eller andra näringsidkare.

Sålunda kan marknadsförings som inte uppfyller kraven som ställs för god marknadsföring anses vara otillbörlig. Det kräver dock att marknadsföringen kan visas ha påverkat i märkbar mån eller sannolikt kommer påverka mottagarens (s.k. genomsnittskonsumenten) förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (6§ MFL).

Det kan också vara fråga om vilseledande marknadsföring (8§ MFL). En näringsidkare får inte använda sig av felaktiga framställningar (ex. genom en bild), som ger en missvisande bild av näringsidkarens egen verksamhet. Särskilt gäller det framställningar som gäller produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper (10§ MFL). Liknande med tidigare avsnitt måste också marknadsföring sannolikt eller märkbart påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sammanfattning

Min rekommendation till er är att anmäla denna andra tatueraren till reklamombudsmannen då det enligt mig finns bra förutsättningar för att detta är en vilseledande och otillbörlig reklam. Tal om förtal och kränkning föreligger däremot inte.

Hoppas det gav er svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Tom JendbroRådgivare
Hittade du inte det du sökte?