Kan jag visa en föreställning om jag har översatt verket?

2019-02-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har blivit inspirerad att översätta en amerikans föreställning. Jag vill se om det skulle vara möjligt för mig som privat person att översätta verket och sedan spela upp denna som en föreställning? Detta är bara en ide och om detta går emot lagen kommer jag självklart inte fullfölja arbetet i att översätta verket. Tack på förhand!
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Jag utgår ifrån att det handlar om ett sceniskt verk i form av teater eller liknande. I mitt svar kommer jag att bortse från eventuella regler som gäller utländska verk. De bestämmelser som är aktuella hittar du därmed i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Upphovsrätt och ensamrätt till verketDen som skapar ett verk får automatiskt upphovsrätt till verket som sådant. Det handlar om en ensamrätt att förfoga över verket, exempelvis genom att göra verket tillgängligt för allmänheten, se 2 § URL. I fråga om en teaterföreställning skulle ensamrätten typiskt sett kunna ta sig uttryck som en föreställning inför publik. För att inte inkräkta på ensamrätten behöver man inhämta tillstånd, i annat fall strider förfogandet mot lagen. Bearbetning av verkDå du översätter verket kommer du sannolikt att få en egen upphovsrätt till det s.k. Andrahandsverket. Av 4 § 1 st URL framgår det att den som skapat ett sådant andrahandsverk (tex. genom en översättning) har en självständig upphovsrätt till detta som sådant. Dock innebär denna ensamrätt inte att man kan förfoga över andrahandsverket på sådant sätt att det skulle inkräkta på det originalverkets upphovsrätt. Möjligheterna att utnyttja översättningen är därför många gånger beroende av tillstånd från upphovsmannen till originalverket. Som jag tolkar det, är ett framförande av en översatt föreställning är ett förfogande som kräver tillstånd av upphovsmannen. Enligt 12 § URL får du dock för privat bruk göra en framställning av verket. Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet eller för den närmaste familjen eller vänkretsens. Det spelar med andra ord inte någon roll för bedömningen om du gör översättningen som privat person eller inte, det som är avgörande är vem du offentliggör översättningen för. Skapande av nytt, självständigt verk?Är det däremot fråga om ett verk som visserligen skapats med inspiration av ett redan existerande verk, men det nya verket har ett sådant avstånd till ursprungsverket, kan det bli fråga om ett nytt, självständigt verk, med en fristående upphovsrätt. På samma sätt som det finns vissa förutsättningar för upphovsrätt rent generellt i form av tillräcklig individuell särprägel, förutsätter en självständig upphovsrätt till andrahandsverket, (i detta fall översättningen) att även andrahandsverket ger uttryck för tillräcklig individuell särprägel. I fall originalverket och det nya verket till sin "inre form" inte kan anses vara samma, är inte ensamrätten längre bunden till originalverket. Enligt 4 § 2 st URL är då omarbetningen att anses som ett nytt och självständigt verk och har en egen upphovsrätt enligt 1 § URL. För att din föreställning ska kunna ses som ett självständigt verk krävs det dock att du gör mer ingripande bearbetningar än endast översättning. Att avgöra var gränsen mellan en bearbetning och en nyskapelse går är många gånger svårt att avgöra. Högsta domstolen genom sin praxis konstaterat att detta avgörs genom en helhetsbedömning av det nya verket (se exempelvis NJA 2017 s 76) och av EU-rätten framgår det att det nya verket åtminstone måste avspegla skaparens personlighet genom att upphovsmannen kunnat göra fria och kreativa val i samband med skapandet. Sammanfattningsvis är en översättning av ett verk en bearbetning. Om du gör en mer ingripande förändring av ett verk kan det bli fråga om en omarbetning, men det ställs då högre krav på verkets individualitet.Då du översätter den amerikanska föreställningen är det därför antagligen fråga om en bearbetning. Du får visserligen upphovsrätt till översättningen, men ensamrätten blir relativt inskränkt, eftersom ett nyttjande genom att tex. visa föreställningen skulle inkräkta på orginalverkets ensamrätt. För att kunna visa föreställningen i översatt form behöver du hämta tillstånd från upphovsmannen till originalverket. Vänligen,

Brev om fildelning från Ramberg Advokater

2019-02-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett brev från Ramberg Advokater... om att betala 4500kr för att ha laddat ned/fildelat ett avsnitt av serien "Power" i juli 2018, men jag har aldrig laddat ner något eller fildelat något och jag har endast mobilt bredband med begränsad surfmängd varje månad. Jag har varit i kontakt med Telia om IP-adresser och dom säger att man kan ändra en IP-adress eller använda någon annans IP-adress, så jag undrar om jag ska polisanmäla detta?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lag (2003:389) om elektronisk kommunikation finns det bestämmelser som ska göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning via internet. Enligt lagen kan svensk domstol besluta att en internetleverantör ska ge ut information om en abonnents IP-adress. Det krävs dock att den som begär ut informationen har sannolika skäl för att det har begåtts ett immaterialrättsliga intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.De senaste åren har därför flera svenskar fått hem brev/förlikningserbjudanden/kravbrev/inkassobrev från flera olika advokatbyråer. En av dessa advokatbyråer är Ramberg Advokater. Dessa advokatbyråer skickar ut breven och har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång, även fast man själv inte har laddat ned eller fildelat en serie. Det räcker med att man till exempel har lämnat ut sitt internetlösenord eller har ett öppet nätverk. Om du vet att du inte har laddat ner något eller fildelat något, så kan det vara så att någon annan har gjort det via ditt nätverk. Enligt byråerna vilar dock ansvaret på den som står för internetabonnemanget. I detta fall på dig. Om detta är riktigt eller inte är ännu ej prövat i svensk domstol och ingen praxis finns på detta område. Därmed kan jag inte besvara frågan om vem ansvaret vilar på. Det är inte heller prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara bevisat att man är skyldig till ett intrång. Även frågan om man ska betala eller inte kan jag inte besvara på, då åsikterna om man ska betala eller inte också är olika. Enligt professor Sanna Wolk (professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet) ska man inte betala, då det i slutändan är upp till domstol att avgöra om man är skyldig eller inte. Professor Mårten Schultz (professor i civilrätt vid Stockholms universitetet) har dock uttalat att det är bäst att betala om man är skyldig.Det har dock också funnits fall där svenskar har fått hem brev av bedragare. Jag har inte läst det brevet som du har fått så jag kan tyvärr inte ta ställning till om brevet är äkta eller inte. Har du inte laddat ner något olagligt eller fildelat något så skulle jag råda dig att inte betala. Ärendet kan då gå till inkasso/Kronofogden och då skulle jag råda dig att bestrida brevet, genom att vända dig till advokatbyrån Ramberg Advokater. Bestridandet bör då vara skriftligt! Ramberg Advokater kan sedan om de vill lämna in en stämningsansökan mot dig, men det är dock ovanligt att det händer. Om det skulle hända så är det dock upp till en domstol att avgöra om du är betalningsskyldig eller inte. I sådana fall är det även Ramberg Advokater som ska bevisa att du faktiskt har fildelat och laddat ner olagligt material. Vad jag vet så har sådana ärenden aldrig gått vidare till domstol och därmed skulle jag säga att risken för en sådan stämning är rätt så liten.Det är alltså i slutändan upp till dig om du vill betala eller inte. Jag som rådgivare kan i detta fall inte ge dig ett definitivt besked, inte minst när rättsläget är väldigt oklart. Jag är dock av åsikten att om man inte är skyldig så ska man inte heller betala.Misstänker du att brevet är falskt och utfärdat av bedragare så skulle jag råda dig att polisanmäla.Vänligen,

Vi har inte laddat ner någon film men har fått kravbrev!

2019-02-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi har fått ett otrevligt brev från Njord Lawfirm, det står det om ett förlikningserbjudande.Vi funderar på att betala in, men, om man betalar in, får man ett kvitto?Vad är det för garanti att de avskriver saken efter vi betalat?Det som står i brevet hur vet man att det är sant?Vi har inte laddat ner någon film!Vi har inte fått några uppgifter från Telia om att de lämnat ut uppgifter om vårt abonnemang (IPnr), provat att ringa till Telia men de lämnar inte ut några uppgifter till oss, vi vill ha reda på om det är sant! Om en nerladdning som är gjord på vårt hemnätverk.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldigDe advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser advokatbyrån att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner en film. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Vill du inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida detOm du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Genom att godta förlikningserbjudandet från Njord Law Firm ingås ett avtal med upphovsrättshavaren att vederbörande inte kommer vidta några vidare åtgärder. Avtalet innebär att upphovsrättshavaren förbinder sig att inte driva ärendet vidare då ni förlikats (dvs ni har kommit överens). Betänk dock att förlikningen endast gäller exakt den filmen det påstås att ni har laddat ner. Det innebär att även om ni betalar kan det komma fler krav angående andra filmer, antingen från Njord Law Firm, eller andra advokatbyråer.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Dock har du ingen skyldighet att bestrida ärendet och besvara advokatbyrån i nuläget. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen.Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Jag kan som rådgivare inte säg att man alltid ska bestrida ett krav eller att man alltid ska betala. Däremot är min åsikt att om du inte utfört intrånget ska du inte heller betala. Om du inte har för avsikt att betala är min rekommendation att du inte för någon korrespondens alls med advokatbyrån och ignorerar eventuella brev. Du måste agera först vid eventuellt inkassokrav (bestrid skriftligen), eventuell ansökan om betalningsföreläggande (bestrid skriftligen) eller vid stämning till domstol.Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad ska jag göra när jag fått brev om fildelning?

2019-02-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jeg er blevet anklaget for ulovligt at downloade en film fra internettet. Mailen var fra IP Sverige (Njordlaw). Jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Men jeg formoder, at nogen har brugt min IP til det. Hvordan kan jeg bevise det? Og har jeg ansvaret for min IP, selvom andre har brugt den? Mailen kan eftersendes.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Njord Law Firm. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldigDe advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser Njord att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Vill du inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida detOm du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har fullt förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. Däremot vill jag ändå nämna att betalning är ett alternativ för att slippa ärendet framöver.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan precis som du gjort bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Det som kan ske nu är att advokatbyrån som ombud för sin klient lämnar in en stämning och att ärendet överlämnas till domstol. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen. Om det av domstol skulle bedömas att man faktiskt har ett ansvar bundet till IP-adressen och du hävdar att någon olovligen använt den, då övergår bevisbördan på dig. Exakt hur du bevisar det är mer en teknisk än en juridisk fråga och för mig tyvärr svår att besvara.Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Jag kan som rådgivare inte säg att man alltid ska bestrida ett krav eller att man alltid ska betala. Däremot är min åsikt att om du inte utfört intrånget ska du inte heller betala. Om du inte har för avsikt att betala är min rekommendation att du inte för någon vidare korrespondens alls med Njord Law Firm och ignorerar eventuella brev från byrån. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara.Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan jag visa Netflix på biblioteket?

2019-02-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan jag visa netflix på biblioteket? Det gäller alltså en allmän visning som är öppen för alla, men möjligheten finns också att ha en sluten grupp.Enligt kundtjänst (netflix) går det bra. Enligt skolan så kanske man måste ha en skolfilmslicens. Finns det särskilda regler när det gäller integrerade folk och skolbibliotek?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Filmskaparen har ensamrätt att visa filmen offentligtSom utgångspunkt är det den som skapat filmen som har ensamrätt att visa filmen offentligt, t.ex. visa den på en offentlig plats så som ett bibliotek (URL 1 § och 2 §). Netflix är endast för personligt brukNetflix har av rättighetsinnehavaren köpt rättigheten att streama filmerna som de erbjuder på sin streamingsajt (URL 27 §). Dock är denna rättighet begränsad. När du ingår ett avtal med Netflix som privatperson samtycker du till att inte använda tjänsten för offentliga visningar. Allt innehåll som tjänsten erbjuder är endast för ditt personliga bruk. Utan en särskild licens från Netflix kan du alltså inte lagligt visa innehåll Netflix offentligt/för allmänheten.Filmvisning för en mindre sluten grupp anses inte vara offentligtDock finns det möjlighet att visa innehåll från Netflix för en mindre sluten grupp utan att det görs intrång i upphovsrätten, om visningen inte sker offentligt, d.v.s. om den sker för en mindre sluten grupp. Visningen anses vara offentlig om vem som helst har möjlighet att ta del av visningen. Det måste alltså röra sig om en mindre och sluten grupp, och vem som helst ska inte kunna ha tillgång till visningen. Det finns ingen regel för hur många personer som kan tillåtas ta del av visningen för att den ska anses som sluten. Men för att en personkrets skall anses som sluten måste den vara på något sätt individuellt bestämd och utgöra en avgränsad enhet sammanhållen av ett samband mellan medlemmarna, t.ex. eleverna vid en skola. Vad kan du göra?Du kan antingen ta kontakt med Netflix för att få mer information om licens för att få använda deras tjänst offentligt. Något lättare alternativ är kanske att se till att det rör sig om en mindre, sluten grupp som har tillgång till visningen, kanske i en avskild sal på biblioteket som inte alla bibliotekets besökare har tillgång till.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kravbrev om fildelning från utländskt företag

2019-02-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag fick idag ett krav på 4500 kr från ett företag i Danmark. De klagar mig att jag gjort fildelning och det stämmer inte, det var bara streaming. Jag kom till Sverige 2015 och hade ingen aning om att det var olagligt att streama.Så frågan är vad ska jag göra? Är det bättre att betala eller lagen säger någotannat?Med vänliga hälsningar
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga och ursäkta för sent svar!Det kan kännas tryggare att veta att du inte är den enda som fått ett kravbrev. Du skriver inte vilket företag från Danmark som skickat ut detta kravbrev till dig men ett av de kändaste företagen är Njord Law Firm. Tyvärr är det många företag som skickar ut bluffakturor vilket gör det väldigt svårt att veta vilka som verkligen är riktiga och vilka som inte är det. Troligen har du råkat ut för en av många massutskick. Företag lever på att skicka ut fakturor till vanliga människor och kräva in 4500 kr för fildelning och hotar med att ta det till domstol om man inte betalar. Detta gör att många blir rädda och betalar beloppet för att inte riskera något. Beroende på vem man frågar får man olika svar. En professor i Uppsala Universitet rekommenderar att man INTE betalar och avvaktar medan en professor på Stockholms Universitet säger att om man vet med sig att man fildelat så bör man betala. Jag skulle dock rekommendera dig att inte betala något och avvakta. Det har hittills inte varit ett enda fall uppe i domstol om dessa fakturor från exempelvis Njord Law Firm. Jag skulle också rekommendera att du ringer in till Datainspektionen för att rådfråga med dem då det rekommenderas att man hör av sig till dem om man fått ett sådant brev. I och med att det hittills inte tagits upp något fall i domstol, tror jag inte ditt fall kommer tas upp heller!Vänligen,

Jag har fått kravbrev om fildelning, vad ska jag göra?

2019-02-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejFick ett brev från innerstans advokatbyrå i början på jan om att jag fildelat en film. Dom erbjuder mig ett förlikningsförslag på 7000kr som jag inte har betalat. Har nu fått 2 påminnelser om att gå med på erbjudandet annars finns risk att dom går vidare med rättsliga åtgärder. Dom har skickat mig papper på filmtitel, tidpunkt och min ip-adress. Problemet är ju att filmen jag är anklagad för att ha laddat ner inte stämmer överens med deras listor. Man blir ju både orolig och förbannad på samma gång. Har ingen som helst lust att kontakta dom, känner mig hotad av deras brev.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldigDe advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser advokatbyrån att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner en film. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Vill du inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida detOm du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har fullt förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. Däremot vill jag ändå nämna att betalning är ett alternativ för att slippa ärendet framöver.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Dock har du ingen skyldighet att bestrida ärendet och besvara advokatbyrån i nuläget. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen.Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Jag kan som rådgivare inte säg att man alltid ska bestrida ett krav eller att man alltid ska betala. Däremot är min åsikt att om du inte utfört intrånget ska du inte heller betala. Om du inte har för avsikt att betala är min rekommendation att du inte för någon korrespondens alls med advokatbyrån och ignorerar eventuella brev. Du måste agera först vid eventuellt inkassokrav (bestrid skriftligen), eventuell ansökan om betalningsföreläggande (bestrid skriftligen) eller vid stämning till domstol.Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur ser skyddet ut för varumärken enligt varumärkeslagen?

2019-02-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag undrar om hur skyddet ser ut för välkända varumärken samt om det finns något rättsfall som beskriver hur varumärkesintrång på just märken som t ex Gucci eller liknande hanteras. Finns det speciella regler?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering!Varumärkeslagen Frågor gällande varumärkesintrång regleras i varumärkeslagen (VML). Ett varumärke som antingen registreras eller inarbetas erhåller så kallad ensamrätt (1 kap. 6-7 §§ VML). Det är den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken som har ensamrätten (1 kap. 8 § VML). Ensamrätten till ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda sig av varumärket (1 kap. 10 § VML). 8 kapitlet i lagen reglerar påföljder och ersättning vid varumärkesintrång. Varumärkeslagen gör ingen skillnad på kända och mindre kända varumärken, samtliga varumärken omfattas av lagens skydd. Varumärkeslagen ger därmed ett omfattande skydd för varumärken. Rättsfall Det finns relativt många rättsfall rörande varumärkesintrång, bland annat NJA 2014 s.580, där varumärkesintrång inte har ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner och NJA 2008 s.1082 där Högsta domstolen prövat frågan om intrång i gemenskapsvarumärke. Jag kunde inte hitta något specifikt rättsfall där varumärkesintrång med Gucci prövats. I HFD 2011:11 är dock Gucci part där Högsta förvaltningsdomstolen prövade frågan om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,