Överlåtelse av immateriella rättigheter

2021-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan bli stämd av Part efter att ha ingått ett skriftligt avtal när jag uppfunnit ny helt olik prototyp att kanske satsa själv på efter upprättat avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter där i det står.Överlåtelse:Namne överlåter härmed till X prototyp av produktkategori/produktnamn"XX" samt samtliga därtill hörande immateriella rättigheter och förklarar sig inte ha några anspråk på dessa eller eventuella framtida vidareutvecklingar av produktnamn "XX".Rättighetsparagrafen enligt denna paragraf är fullständig
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Överlåtelse av immateriella rättigheter Genom avtal går det att överlåta immateriella rättigheter (se exv. 3 kap. 27 § upphovsrättslagen). I ditt fall omfattar överlåtelsen dessutom vidareutvecklingar av den aktuella produkten/ prototypen. Detta begränsar dig således i vilka nya produkter du kan utveckla. Däremot finns det inget hinder mot att du framställer en helt ny produkt inom samma kategori, så länge som det inte finns en konkurrensklausul i avtalet som förhindrar dig från att vara aktör på samma marknad under en viss tid. Frågan som du måste ställa dig är därför om den prototyp som du nu avser ta fram är en fristående produkt eller en vidareutveckling av den tidigare. Om det inte är fråga om samma tekniska lösning eller utseende, beroende på vad det är fråga om för slags produkt, så finns det således inga hinder mot att du utvecklar den nya varan. En bra riktlinje kan vara att tänka att sådant som hade varit ett immaterialrättsligt intrång också omfattas av de rättigheter som du har överlåtit. Sammanfattning Vad du får göra och inte beror på hur lik den nya varan är den gamla. Det är därför svårt för mig att utan mer information ge ett klart ja eller nej. Ett allmänt råd är att du upprättar ett sekretessavtal mellan dig och alla du visar "uppfinningen" så att du sedan kan ansöka om patent m.m. utan problem (med tanke på nyhetskravet). Om du behöver mer hjälp för att avgöra ditt specifika fall rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en jurist. För detta ändamål kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?

2021-09-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är lagligt att sälja ett fotografi jag tagit själv på ett gameboy i form av en poster? Vidare undrar jag om det är lagligt att sälja fotografiet om jag retuscherar bort "Nintendo GAME BOY" loggan? Samma två frågar med t.ex. ett fotografi jag tagit på en Vespa moped eller Harley-Davidson motorcykel?Vilka lagar och regleringar finns det? Tack!
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på dina frågor.Jag tolkar din första fråga som att du skulle vilja fotografera objekt från kända varumärken och sedan använda dessa bilder i kommersiellt syfte. Detta skulle kunna utgöra ett immaterialrättsligt intrång, både i form av upphovsrätt och varumärkesrätt. Jag utgår i mina svar från ett nintendo gameboy, men svaren är även applicerbara på en Vespa moped eller en Harley Davidson motorcykel.Upphovsrättsligt skyddEtt konstnärligt verk, t.e.x formen på en gameboy och dess logga skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (URL). För att något ska kunna skyddat av URL så måste det ha verkshöjd, det ska ge uttryck för upphovsmannens kreativitet och fria egna val. Ett nintendo gameboy uppnår med säkerhet dessa krav. Upphovsrätten får den som skapat verket. Upphovsrätten uppstår direkt i samband med verkets skapelse, det behöver inte registreras någonstans. Upphovsrätten innebär att upphovsmannen har ekonomisk ensamrätt till sina verk (2§ URL). Ensamrätten omfattar också exemplarframställning, all form av kopiering kräver upphovsmannens samtycke (URL 2§ 2 st). Att ta foto av ett upphovsrättsligt skyddat objekt är en exemplarframställning. Om du säljer de foton du tagit är alltså detta ett intrång i upphovsrätten.Undantag från upphovsrättsligt intrångDet finns undantag från detta om du enbart göra några exemplar för privat bruk (URL 12§), men eftersom du planerar att sälja verken är detta ej tillämpligt på din situation.Det finns även ett annat undantag om det är så att gameboyen bara är ett objekt i bakgrunden som är en oväsentlig del av en bild (URL 20 a§) så kan det vara okej. Jag har tolkat din fråga som fotografierna skulle vara med gameboyen som det huvudsakliga objektet i fotografiet. Därför tror jag inte heller att detta undantag är tillämpligt för dig.Varumärkesrättsligt skyddSkyddet för varumärken finns i varumärkeslagen(VML). Varumärken är särskiljande kännetecken, till exempel namn, färger, former samt utstyrseln på en vara. Dessa kan skyddas enligt varumärkeslagen (VML 1 KAP 4§) , förutsatt att de har särskiljningsförmåga (VML 1 kap 5§) Det enklaste sättet att få skydd är att ansöka hos Patent- och registreringsverket (VML 2 kap 1 §). Nintendo game boy, Harley Davidson samt Vespa är alla registrerade varumärken hos PRV(Patent- och registreringsverket). Att ha sitt varumärke skyddat innebär en ensamrätt att använda sitt varumärke (VML 1 kap 10§). Du kan därför inte ta bilder som innehåller deras varumärke och sälja, eftersom det strider mot ensamrätten. Det finns undantag för privat bruk, men du verkar som sagt ha planer på att sälja och därför är undantagen ej tillämpliga för dig.Retuschera bort logotypDet är inte endast logotypen som erhåller skydd enligt URL och VML som sagts ovan. Enligt (VML 1 kap 4 §) är det alla tecken som kan återges i PRV:s register och som har särskiljningsförmåga. Formen och utstyrseln har också varumärkesskydd. Samma resonemang följer för Upphovsrätten. Den är inte begränsad till en logotyp utan gäller även t.e.x utseende och design om den är höjt till en viss grad av självständighet och originalitet(Prop. 1960:17 s. 379) och ger uttryck för fria kreativa val och avspeglar upphovsmannens egen personlighet (C-145/10 Painer). Även om du redigerar bort loggan så kan det fortfarande utgöra ett intrång.Om du vill sälja dina bilder av Nintendo Gameboy/Vespa/Harley Davidson för kommersiella syften behöver du därför rättighetsinnehavaren godkännande för att inte göra intrång i dennes ensamrätt. Jag hoppas jag lyckats svara på din fråga!

Vad gäller kring företagsnamn?

2021-09-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Jag har en fråga vad måste grunderna för aktiebolag tänka på i namnfråga?Tack
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga kommer jag att beskriva vad man som grundare av ett aktiebolag kan tänka på när man ska namnge sitt företag och vad gäller skydd av detta namn. Företagets namn ska anges i bolagsordningen men kräver registrering eller inarbetning för att skyddas. På området finns lagen om företagsnamn som anger att ett företagsnamn är den benämning under vilken näringsidkaren bedriver sin verksamhet (1 kap. 1 § lagen om företagsnamn). Hur registrerar jag ett företagsnamn?Registrering av företagsnamn görs hos Bolagsverket. En registrering får enbart ske om företagsnamnet kan särskilja innehavarens verksamhet från andras. Alltså måste företagsnamnet ha särskiljningsförmåga vilket innebär att det måste gå att skilja från andra företagsnamn och varumärken samt att namnet inte bara får beskriva verksamheten. Det får inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller strida mot någon annan bestämmelse i lagen om företagsnamn eller i annan lag. Genom registrering uppnås ensamrätt till företagsnamnet vilket innebär att ingen annan får lov att använda ett liknande företagsnamn för varor eller tjänster av samma slag utan näringsidkarens tillstånd om det finns risk för förväxling (1 kap. 4 § lagen om företagsnamn). Hur sker inarbetning av ett företagsnamn?Utöver registrering kan ensamrätt även uppkomma genom inarbetning vilket innebär att företaget använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på verksamheten i fråga. Med andra ord kan man säga att namnet ska vara känt inom en betydande del av den krets till vilken företaget riktar sig. SlutsatsSlutligen kan sägas att ett företagsnamn måste ha särskiljningsförmåga och får inte likna ett befintligt företagsnamn om risk finns för förväxling. Därmed är det vanligtvis bättre att registrera det företagsnamn man eventuellt väljer till sitt aktiebolag då det därigenom kommer att skyddas. Ensamrätten blir även genom registrering enklare att styrka när det kommer till namnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och omfattning för skydd. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att använda sig av namnet "Pippi" till ett konstprojekt som uppmärksammar kvinnor som gått igenom mycket och haft det tufft men överlevt?

2021-09-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man döpa ett konstprojekt till Generation Pippi?Min förening vill starta ett konstprojekt för/med kvinnor som gått igenom mycket i livet och som därmed är starka som överlevt allt eländigt som inträffat. Vi vill döpa projektet till Generation Pippi som anspelar på Pippi och hennes styrka, mod osv. Vi ska inte avbilda Pippi utan vill endast använda namnet. Jag undrar dock om det riskerar att göra intrång på varumärket Pippi?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterPippi Långstrump är bara ett av alla de varumärken som Astrid Lindgren AB har registrerat hos PRV.Denna registrering ger aktiebolaget ensamrätt till varumärket, dvs ingen annan får i sin näringsverksamhet använda sig av varumärket utan tillstånd, om det finns en risk för förväxling. Förväxlingsrisken innefattar även uppfattningen om att det finns ett samband mellan användaren av varumärket (föreningen) och den som äger varumärket (Astrid Lindgren AB), se närmare varumärkeslagen kapitel 1 § 10 (här). Att projektets titel går under samma namn som ett känt varumärke såsom Pippi Långstrump kan uppfattas som att er förening och skaparen av Astrid Lindgren således har samma ursprung, vilket då också innebär en risk för att det rör sig om varumärkesintrång. I NJA 2014 s. 580 har dock HD uttalat att varumärkesintrång inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.Att varumärket är skyddatEtt varumärke har som funktion att särskilja en viss innehavares varor och tjänster från andras. För att uppnå detta kan varumärken erhålla ett varumärkesskydd om det är registrerat eller på ett annat sätt är inarbetat (1 kap. 6 § varumärkeslagen och 1 kap. 7 § varumärkeslagen). Registrering görs hos Patent- och registreringsverket. Ett varumärke är inarbetat om det inom en betydande del av den krets varumärket riktar sig till är känt som en beteckning för dess varor eller tjänster. Varumärket ska alltså vara starkt förknippat med det som säljs under det. I förevarande fall är varumärket känt över hela Sverige och är även registrerat.Ensamrättens innebördDen som har ett sådant varumärkesskydd har ensamrätt till sitt varumärke (1 kap. 8 § varumärkeslagen). Om någon har ensamrätt till sitt varumärke får du inte använda ett varumärke som är:1. Identiskt för varor och tjänster av samma slag. 2. Identiskt eller liknande om det finns en risk att varumärkena förväxlas. 3. Identiskt eller liknande om du drar en otillbörlig fördel av det eller om det utan god anledning skulle skada varumärket, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (1 kap. 10 § varumärkeslagen). Om ditt varumärke är så pass likt som beskrivs här ovan kan det utgöra ett varumärkesintrång om du använder det, vilket kan leda till straffansvar i form av böter eller fängelse enligt 8:1 VmL. Däremot är det inte alltid otillåtet att använda ett varumärke, även om det kan finnas en förväxlingsrisk, om du har fått tillstånd att göra det av den som äger rättigheterna till varumärket är det tillåtet för dig att använda.Att varumärket är likt behöver inte betyda intrångDet kan sägas att det inte alltid innebär ett intrång att i en sådan situation använda någon annans varumärke i sitt eget projekt. Det går inte att få ensamrätt för den del av varumärket som saknar särskiljningsförmåga (1 kap. 11 § varumärkeslagen). Med särskiljningsförmåga menas något som skiljer namnet från andra varumärken. Ordet "Pippi" i sig torde inte ge någon självständig särskiljningsförmåga eftersom det dels är en förkortning av namnet "Pippilotta", men även för att ordet till vardags kan och brukar användas som synonym till helt frånskilda saker, exempelvis ett vapen. Det måste oavsett göras en helhetsbedömning där man bedömer bland annat hur starkt förknippat varumärket är till en viss vara och hur mycket det särskiljer sig från det registrerade varumärket. Är namnet exempelvis väldigt allmänt och inte unikt eller kännetecknar en viss innehavare, går det bra att använda namnet.Sammanfattning och rådMin främsta rekommendation är att kontakta den som innehar rättigheterna till varumärket och fråga om det är okej om du använder namnet "Pippi" för ditt särskilda koncept eftersom det enligt min mening finns viss förväxlingsrisk. Har du tillstånd att använda namnet är det alltid tillåtet. Om du dock upplever att ditt varumärke är olikt och att de knappast skulle kunna förväxlas, är det fritt fram att använda det även utan tillstånd, men vid behov och för att bekräfta din uppfattning kan du anlita en jurist som tittar på samtliga omständigheter närmare och kan ge dig ett konkret svar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Upphovsrätt för videospel

2021-09-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag målar tavlor med motiv från tv spel som t.ex. Nintendo. Jag tar fram motiv från spelen (bilder tagna direkt från spelet) och ritar sen av rutsystemet (pixlarna) på målarduk och sen färglägger så likt jag kan. Min fråga är: Om jag målar av ett motiv från ett spel och sen låter ett företag använda ett fotografi av tavlan på sina etiketter för deras produkt, bryter jag eller dom mot någon upphovsrätt mot skaparen av tv-spelet då? Eller är det korrekt att göra så för att jag har målat tavlan utifrån ett befintligt motiv och inte skapat en bild i datorn med hjälp av original bilder från spelet.
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) Hur videospel skyddas som verk har varit uppe för diskussion vid ett antal tillfällen. Detta då ett videospel kan skyddas genom fler upphovsrättsliga delar. Bland annat så skulle bilder och figurer kunna skyddas som konstnärliga verk enligt 1 kap 1 § p.5 URL och musiken som ingår i spelet skulle kunna skyddas som musikaliskt verk enligt 1 kap 1 § p.3 URL. Av svenskt praxis så har det även framgått att tv spel skyddas som datorprogram (NJA 2000 s.580). I en dom från marknadsdomstolen så framgick det att ett PS3 spel åtnjöt skydd som både dataprogram och filmverk (MD 2011:29). EU-domstolen har också menat att videospel inte bara omfattar verkskategorin datorprogram utan även skyddas genom andra kategorier. EU domstolen nämnde inte vilken verkskategori spel sorterades under, men förklarade att dess komplexitet gör att inte endas dess underliggande datorprogram skyddas utan även dess ljud och bilder som är beståndsdelar av videospelet. (Mål C-355/12)Det är därför realistiskt att ett Nintendo spel kan skyddas som ett konstnärligt verk enligt 1 kap 1 § p.5 URL. I Sverige så uppstår upphovsrätten direkt i samband med att verket skapas om verket uppnår verkshöjd. Det krävs alltså ingen registrering. Verkshöjd innebär att verket ska ge uttryck för upphovsmannens kreativitet och fria egna val. Når verket upp till verkshöjd så får den som har skapat spelet ensamrätt till verket. Ensamrätten ger upphovsmannen skydd mot att verket bland annat kopieras, sprids, visas eller görs tillgängligt för allmänheten utan tillstånd enligt 1 kap 2 § URL. Upphovsmannen har även rätt att bli associerad med sitt verk enligt 1 kap 3 § URL. Om man använder sig av någon annans verk på ett olovligt sätt så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det finns undantag från detta om du enbart framställer exemplar för privat bruk (2 kap 12 § URL). Men detta gäller inte om du målar av ett verk för kommersiellt syfte. I så fall kan du göra dig skyldig till upphovsrättsintrång. Detta kan även gäller för företaget som säljer dem. Det finns dock en möjlighet enligt 1 kap 4 § 2 st URL att i fri anslutning från verket skapa ett nytt verk. Om man lyckas åstadkomma ett nytt verk i fri anslutning från det ursprungliga verket så kan man ha upphovsrätt till sitt nyskapade verk om detta uppnår kravet på verkshöjd. För att relatera till din fråga så fann domstolen i målet smultron (NJA 1994 s.74) att ett textilmönster föreställande smultron inte kunder åberopa upphovsrättsintrång mot ett liknande textilmönster föreställande jordgubbar. Verken var mycket lika varandra men HD ansåg att jordgubbsmönstret inte ansågs ligga inom skyddsomfånget för "smultron". Värt att nämn här att "smultrons" skyddsomfång var relativt snävt då det var ett mönster av naturalistiska och välkända komponenter. Men fallet nämner också att det inte får vara en efterbildning. SammanfattningSom ovan nämnt så bör ett nintendospel kunna skyddas som ett konstnärligt verk. Frågan om det är upphovsrättsintrång bedöms från fall till fall, vilket gör det svårt att säga exakt i ditt fall om det är ett upphovsrättsintrång. Det beror också på om du har lyckats skapa ett självständigt verk från ursprungsverket. Som huvudregel så behöver man upphovsmannens tillstånd för att använda sig av dennes verk. Det kan ses som ett upphovsrättsintrång om man efterbildar i kommersiell syfte. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning

2021-09-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag gör digital konst och planerar att sälja den. Min fråga är om det är tillåtet för mig att sälja en tavla med någon känd produkt i. Som exempel: om jag skulle måla en tavla där en person tydligt pratar i en iphone, eller om någon kör en tesla, håller i en marabou eller liknande. får jag sälja den då? Eller begår jag något brott då?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till hos här på lawline med din fråga !Användande av andras varumärken utan rättighetsinnehavarens samtycke innebär varumärkesintrång De flesta väletablerade varumärkena som existerar idag har på något sätt lyckats få ett varumärkesskydd för sina olika former av varumärken. Ett varumärke kan vara allt från särskilda ord, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud eller formen/utstyrseln på en viss vara eller förpackning. Ett varumärkesskydd innebär i praktiken att företag som äger rättigheterna till varumärket har ensamrätt över detta varumärke. Ensamrätt i rättslig mening betyder att rättighetsinnehavaren har ensam rätt att bestämma vem som får sälja, importera, exportera varumärket samt placera deras varumärke på en vara (1 kap. 10 § andra stycket VML). Skyddet omfattar bl.a. situationer där någon använder någons varumärke rakt av dvs piratkopiering, men även fall där någon använder ett eget varumärke som riskerar förväxlas med rättighetsinnehavarens egna (1 kap. 10 § första stycket VML). Påföljder av att göra att använda ett varukännetecken utan rättighetsinnehavarens samtycke kan medföra en hel del påföljder, bl.a böter eller fängelse, samt vitesförbud (8 kap. 1 § VML). Fråga rättighetsinnehavaren om lov först, för att undvika rättsliga konsekvenser I ditt fall är planen att använda dig av någon annans varumärke som du kommer placera på din konst för att sedan sälja den. Jag skulle i ditt fall alltid utgå från att ett känt varumärke har ett varumärkesskydd vilket gör att du som utgångspunkt alltid bör fråga rättighetsinnehavarna av varumärket om lov. Detta för att du ska undvika att riskera att råka på rättsliga konsekvenser. Hoppas det var svaret på din fråga !

Får man sy upp produkter av licenserade tyger och sälja vidare?

2021-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vad gäller i klar språk ja eller nej.Får man sälja egen sydda kuddfodral med tyg inköpt hos svenskt tenn när man är tydlig med att det inte är ett kuddfodral gjort av Svenskt Tenn?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Immaterialrättsligt skyddDet finns olika skydd som man som designer kan få för sina tyger. Det kan handla om upphovsrätt (vilket regleras i upphovsrättslagen) och mönsterskydd (vilket regleras i mönsterskyddslagen). Får man sälja egensydda produkter av ett licenserat tyg? Upphovsrätt till verk uppstår automatiskt (1 § upphovsrättslagen). För upphovsrätt krävs det att verket har "verkshöjd", det vill säga att det som är skapat når upp till en viss nivå av originalitet, vilket tygerna får sägas ha. Detta ger en ensamrätt till att framställa exemplar av verket, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § upphovsrättslagen). Många av svenskt tenns tyger har även ett registrerat mönsterskydd (1 a § mönsterskyddslagen). Även mönsterskydd ger innehavaren en ensamrätt vilket innebär att det krävs samtycke från rättighetsinnehavaren för att få använda mönstret. Det finns dock några undantag från ensamrätten. Bland annat får man framställa eller använda verk som har offentliggjorts för privat bruk (12 § upphovsrättslagen samt 7 § mönsterskyddslagen).Sammanfattning Det korta svaret på din fråga är att du inte utan samtycke från rättighetsinnehavaren kan sy kuddfodral av immaterialrättsligt skyddade tyger för annat än privat bruk. Att sy upp produkter och sälja vidare utgör således ett intrång i upphovsrätten och/eller mönsterskyddet. Om du har några frågor om mitt svar eller behöver mer hjälp är du mer än välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Behöver jag inhämta någons samtycke/tillstånd?

2021-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja göra en affisch inför kyrkovalet med egna foton av konstverk i några olika kyrkor. Några av konstverken är från senare tid. Behöver jag inhämta någons samtycke/tillstånd till detta?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om du får använda andras reklambilder och omarbeta dem och det regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL).Kan en bild vara ett upphovsrättsskyddat verk?Ja det är dem. Då fotografier räknas som verk (1 kap. 1 § 1 st p. 1 URL) men det krävs också att fotografiet har verkshöjd, alltså originalitet, individualitet och självständighet. Det betyder att man ska kunna se ditt personliga skapande genom att kunna se din särprägel på verket genom till exempel motiv och belysning. Så om det går att se ditt egna skapande i bilden så har din foto verkshöjd och är upphovsrättsligt skyddad.Att använda någon annans verkOm någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ditt fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Om du skulle använda er av bilder som är upphovsrättsligt skyddade utan godkännande av upphovsrättsinnehavaren gör ni intrång av upphovsrätten. Då kan ni bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden.Bearbetning av någon annans verk.Bearbetning är när man tar någon annans verk och lägger till eller ändrar något som exempel (1 kap. 4 § URL). Bearbetningen kan vara variera i olika grader och då kan upphovsrätten variera. Som exempel där bearbetningen är relativ liten så behåller den ursprunglige skaparen skyddet och det bearbetade verket kan också få ett skydd. Dock krävs det fortfarande tillstånd från den ursprunglige upphovsrättsinnehavaren för att förfoga över verket. Det som krävs för att man inte ska behöva ha tillstånd är att det bearbetade verket klassas som ett nytt och självständigt verk.SlutsatsAtt utgå ifrån informationen så verkar det som att du ska ta bort den faktiska reklamen och redigera dit företagets reklam och sedan använda dig av bilderna. Så länge du tar bort allt som kan utgöra upphovsrättsskyddat material och ersätter det med eget verk så bör det inte vara något problem. Om det skulle vara så att någon annans verk framgår i ditt foto är det bäst att få upphovsrättsinnehavarens samtycke.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,