Skyddas recept av upphovsrätt?

2020-12-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag håller just nu på med ett UF-projekt i skolan. Vi håller på att skapa en kokbok med våra egna recept. Nu har vi dock ett recept som innehåller en dressing där receptet inte vårt egna utan ett känt som är populärt på internet. Är det okej att referera till vem skaparen till receptet är och ändå använda det i boken? Vi kommer ju att sälja produkten så därför är jag osäker på om det är ok att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätt är den form av immaterialrättsligt skydd som skulle kunna aktualiseras när det gäller recept. Upphovsrättsligt skydd gäller litterära och konstnärliga verk och uppstår formlöst vid själva skapandet, vilket framgår av 1 § Upphovsrättslagen (1960:729). Att skyddet uppstår formlöst innebär att det inte krävs någon ansökan eller liknande för att erhålla skyddet, till skillnad från andra immaterialrättsliga skydd. För att erhålla upphovsrättsligt skydd krävs dock att verket uppnår en viss nivå av originalitet och konstnärlighet, vilket kallas för verkshöjd.När det gäller recept brukar de normalt inte vara upphovsrättsligt skyddade, vilket illustreras i bland annat NJA 1946 s. 371. Detta beror på att rena ingredienslistor och beskrivningar av tillvägagångssätt inte uppnår kravet på verkshöjd. Om receptet däremot är skrivet på ett originellt sätt med fantasifulla formuleringar skulle upphovsrättsligt skydd kunna aktualiseras. I ditt fall kommer enbart en ingredienslista och möjligtvis instruktioner, för en dressing att användas i kokboken. Detta är godtagbart, såvida instruktionerna inte innehåller fantasifulla och originella formuleringar. Ni behöver alltså egentligen inte referera till originalreceptet i kokboken. Det skadar dock inte att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att en affisch syns i bakgrunden av en bild som sedan publiceras på sociala medier?

2020-12-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående immaterialrätt. Jag har nämligen gjort en egen affisch som föreställer namnet på ett av mina favoritband plus ett av deras kännetecken. Denna affisch beställde jag på nätet för endast privat bruk och jag har ingen avsikt på att använda denna affisch för något kommersiellt. Jag undrar dock om det är okej att lägga ut en bild på denna affisch på sociala medier? Kan något hända om den till exempel syns i bakgrunden på en bild som jag publicerar på t.ex. instagram? Tack på förhand!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som berör upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Är den köpta affischen upphovsrättsligt skyddad?Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst har upphovsrätt till verket (1 § första stycket femte punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Den som skapat affischen som du köpte har därför upphovsrätt till den. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Eftersom affischen går att köpa och ta del av utgår jag från att upphovsmannen har offentliggjort verket. Det har alltså lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).Är din egen affisch en efterbildning eller en nyskapelse?Avgörande för frågan blir om din egen affisch – som föreställer namnet på ett band och ett av deras kännetecken – kan anses vara ett nytt och självständigt verk. Om någon i fri anslutning till ett verk åstadkommer ett nytt och självständigt verk så är inte dennes upphovsrätt beroende av rätten till originalverket (4 § andra stycket URL, jfr 1 § URL). Det finns en möjlighet att du har åstadkommit ett helt nytt verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Det förutsätter att verket också har viss självständighet och originalitet, det vill säga att det är din egen intellektuella skapelse. Din egen affisch får endast påminna om originalverket men måste märkbart skilja sig från det. Är det tillåtet att publicera en bild på denna affisch på sociala medier?Om din egen affisch är ett nytt och självständigt verk är det tillåtet att publicera bilder på din affisch eftersom det är du som är upphovsman och har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL).Det är dock inte tillåtet att överföra en upphovsrättsligt skyddad affisch utan upphovsmannens samtycke. Med överföra menar man att verket görs tillgängligt (via t.ex. internet) från en annan plats än den plats där "publiken" befinner sig.Är det tillåtet att affischen syns i bakgrunden på en bild som jag publicerar på sociala medier?Om din egen affisch är ett nytt och självständigt verk är det tillåtet att publicera bilder på din affisch eftersom det är du som är upphovsman och har ensamrätt att förfoga över verket (2 § URL).Vad gäller att publicera en bild med den köpta affischen i bakgrunden: Det är tillåtet att genom en bild överföra konstverk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild. Det krävs att affischen har underordnad betydelse med hänsyn till bildens innehåll (20 a § URL). Huruvida en affisch utgör en oväsentlig del av en annan bild i vilken den förekommer ska avgöras efter en helhetsbedömning, varvid t.ex. affischens storlek i förhållande till bildens totala storlek och affischens funktion i bilden ska beaktas. Det kan alltså vara tillåtet att publicera en bild på sociala medier som innehåller ett upphovsrättsligt skyddat verk såvida det är en oväsentlig del av bilden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en fritt trycka motiv och varumärken på produkter för försäljning?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej lawline!Jag har kommit på en affärsidé som jag tror stenhårt på men har kommit över några frågor kring varumärke och immaterialrätt. Min idé är att kunden ska kunna designa sin produkt själv på hemsidan och välja motiv och tryck, produkten går sen vidare till tryckeriet där motivet kunden valt trycks på produkten. Om kunden skulle välja tillexempel att trycka ett Gucci motiv eller adidas märke på produkten, begår jag då något brott? Eller hur fungerar det?Tack på förhand.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att försäljningen på produkterna går via dig medan kunderna får välja vilket tryck dem vill ha. Jag utgår från att det inte bara gäller märken utan även citat, olika symboler etc. Jag kommer främst att utgå från Upphovsrättslagen (URL) och Varumärkeslagen (VmL) för att besvara din fråga. Inom immaterialrätten är det svårt att peka ut exakt vad en får och inte får göra eftersom det är väldigt beroende av det enskilda fallet. Av den anledningen kommer jag förklara i allmänhet hur immaterialrätten fungerar och så gott som möjligt applicera det på ditt fall. UpphovsrättslagenNär det gäller litterära och Konstnärliga verk så har den som skapat verken upphovsrätten till dem. Det kan handla om fotografier, filmverk, skrift och det är en väldigt vid tolkning om vad som ses som ett konstverk (1 kap. 1§ URL). Det krävs dock att konstverket har nått en viss verkshöjd, alltså att den är så pass originell och självständig i den mening att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse för att den ska få upphovsrättsligt skydd. Den som har upphovsrätt till ett verk har den uteslutande rätten att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2§ URL). Så försäljning av dessa upphovsrättsskyddade verk är en inskränkning av konstnärens upphovsrätt och är förbjudet (1 kap. 2§ tredje stycket 4:e punkten URL). Så ifall en vill trycka något känt citat från en bok eller fotografi så kan det vara förbjudet. Undantag finns för t ex privat bruk, men i och med att det handlar om försäljning blir det inte aktuellt. Citat kan också i undantagsfall användas men det måste göras med "god sed" och motiverat ändamål, det handlar oftare om att det ska hjälpa till med en sorts framställning eller klargöra något i ett arbete eller t ex bokrecensioner (2 kap. 22§ URL). Jag personligen tvivlar på att försäljning inkluderas i undantaget. Annars hade enda möjligheten varit att upphovsmannen överlåtit rättigheterna till verket, det regleras i 3 kap. URL. Varumärkeslagen Både Gucci och Adidas är varumärken och är beskyddade med ett varumärkesskydd. Detta gäller även alla andra kända märken i världen. Lagen skyddar varumärken med särskiljningsförmåga och som kan återges i varumärkesregistret (1 kap. 4§ VmL). Den som har ett varumärkesskydd genom registrering har ensamrätt till det (1 kap. 6§ VmL) eller genom inarbetning enligt (1 kap. 7§ VmL). De som äger rättigheterna till varumärken har en exklusiv rätt att använda varumärket i näringsverksamhet. Ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren, får utan dennes tillstånd använda ett tecken i sin näringsverksamhet som ens är identiskt med varumärket och används för samma slags varor eller tjänster. Försäljning av produkter med ett skyddat varumärke är därmed förbjudet. Så ifall det finns risk för förväxling med det originella varumärket får en person inte använda tecknet, vilket innebär att det är helt förbjudet att använda den faktiska märket. Ifall varumärket är välkänt räcker det med att användningen skapar associationer till det varumärket för att det ska strida mot lagen (1 kap. 10§ VmL). Värt att nämna är att detta också gäller för kända mönster som behandlas i Mönsterskyddslagen, det gäller olika former, design osv. Sammanfattning Litterära och konstnärliga verk har ofta ett automatiskt upphovsrättsligt skydd ifall de når en viss verkshöjd, ifall det anses upphovsrättsligt skyddad har upphovsmannen uteslutande rätt till att förfoga över verket och framställa exemplar av det, vilket gör det förbjudet att sälja produkter med det tryckta verket på. Möjligheterna att efterlikna varumärken är väldigt begränsade och kan ofta strida mot lagen. Ifall varumärket är välkänt och etablerat eller registrerats för varumärkesskydd så har innehavaren en ensamrätt att använda märket. Det innebär att det är förbjudet att I näringsverksamhet använda samma märke eller ett märke som efterliknar det originella. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Söker en jurist som är kunnig inom immaterialrätt

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej jag söker en jurist som är kunnig på just immaterialrätt
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill komma i kontakt med någon av våra jurister bokar du enklast tid via formuläret här. Beskriv kortfattat vad du önskar få hjälp med, så kommer någon som är kunnig inom just det området att återkomma till dig!Vänligen,

Vilket material är tillåtet att använda i ett litterärt verk?

2020-12-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering angående att skriva en bok om hälsa/mat. Om man kollar på hälsoböcker i bokhandeln så är faktan utan närmare källhänvisning och många av böckerna skrivs av personer utan direkt koppling till forskningsfältet. Hur kommer dessa böcker till och vilket material får man lov att använda från t.ex. forskningsstudier i sina böcker?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett skönlitterärt eller en beskrivande framställning i skrift har upphovsrätt till verket (1 § första stycket första punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Den som skrivit böcker och sammanställt forskningsresultat kan därför ha upphovsrätt till verket. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).Det är tillåtet att referera ett verk eftersom det inte innebär kopiering eller ett offentliggörande av verket. Det anses vara en egen framställning och tolkning av verkets innehåll. Att referera källor, vilka är upphovsrättsligt skyddade är därför tillåtet utan upphovsmannens samtycke. Det anses vara ett nytt och självständigt verk (1 § URL).Det är dessutom tillåtet att citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL). Citat ska ske i ett lojalt syfte. Citatet ska vara ett hjälpmedel för framställningen. Ett citat kan till exempel användas för att kritisera eller belysa ett annat verk eller också utveckla citatet med egna åsikter. I praxis har ett citat som motsvarade 20% av texten ansetts överskrida citaträttens gränser.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ok att fotografera annans hus i marknadsföringssyfte?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får ett företag i marknadsföringssyfte använda bild på vårt hus utan att ha tillfrågats oss?VänligenKerstin
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen är Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen)Enligt 2 kap 24 § 2 st får byggnader fritt avbildas. Detta innebär att det är ok för företaget att fotografera ert hus. Jag kan inte hitta någon bestämmelse vilken skulle förbjuda företaget att sedan använda en bilden i marknadsföringssyfte. Om någon person däremot hade varit med i bilden hade företaget behövt samtycke från den personen för att sedan kunna använda bilden i reklamsammanhang (1 § Lag (1978:800) om namn och bild i reklam.)Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Omfattas produktbilder av upphovsrätten?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Omfattas produktbilder av upphovsrätten? Dvs. kan jag använda mig av en e-handels produktbilder på min blogg eller finns det några restriktioner kring detta? Gör det någon skillnad om jag kan tjäna pengar på bloggen eller inte?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om du får använda er av andras bilder och hur det fungerar juridiskt. Din fråga berör upphovsrätt och det regleras i upphovsrättslagen (URL).Ja produktioner omfattas av upphovsrätten då det räknas som ett fotografiskt verk.När är någon tar en bild får personen upphovsrätt över bild och det fungerar som ett skydd. Då om någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ditt fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Om du skulle använda er av bilder som är upphovsrättsligt skyddade utan godkännande av upphovsrättsinnehavaren gör ni intrång av upphovsrätten. Då kan ni bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden. Min rekommendationSå i ditt fall när det kommer till produktbilderna så är det någon som äger rättigheterna för dessa bilder och om du vill använda dem så behöver du ha deras samtycke. Om du inte får samtycke kan du få betala böter. När det kommer till att tjäna pengar på andras bilder kan vara att upphovsrättshavaren kan kräva en del av summan som du tjänar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få patent på sin uppfinning?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej vad gäller för att få patent?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap. 3 § patentlagen (PL) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen.För att kunna få patentFör att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar, enligt 1 kap. 1 § PL. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred.Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket anges i 1 kap. 2 § PL. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller föredrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patent.Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också regleras i 1 kap. 2 § PL. Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning.Vänligen,