Efterarv till syskonbarn

2018-05-12 i Efterarv
FRÅGA |Makar utan barn. Ena maken har äktenskapsförord. Makarna har hela livet varit särbor. Ena maken dog 2003. Andra maken som har äktenskapsförord lever fortfarande. Det finns syskonbarn på båda sidor. Inget testamente. Vem ärver när den andra maken avlider?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ingen av makarna har barn eller testamente kommer hela arvet från den först avlidne maken tillfalla den efterlevande maken. Men när den efterlevande maken avlider kommer hälften av arvet som inte omfattas av äktenskapsförordet tillfalla den som har bäst arvsrätt efter den först avlidne maken. Detta kallas efterarv. Finns det inga barn ärver föräldrar, finns det inga föräldrar vid liv ärver föräldrarnas barn (syskon), finns det inga syskon ärver istället syskonbarn. Syskonbarn ärver alltså endast i den mån det inte finns föräldrar eller syskon till den avlidne. Mer om arvsordningen hittar du i 2 Kap Ärvdabalken.Mer om makes arvsrätt hittar du i 3 Kap Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar,

Kan ett testamente säkerställa att maka får behålla huset?

2018-05-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. min make född i Holland men bosatt här i Sverige sedan 1974 har ms. Han avlider snart. Vi har ett gemensamt barn samt han har två barn sedan tidigare i England. Vi har hus somhälftensägs inga gemesamma konton.Hur ska jag kunna sitta kvar i huset. Särkullbarnen, de två ärver direkt, hur det blir med vår gemensamma son vet jag inte. Kan ett testamante rädda något. var är skillnaden på arvslott och laglott i pengar, arv, procent.Ps maken bor på äldeboende skriven därDs
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns inget testamente när någon avlider kommer arvet i första hand gå till den avlidnes barn. Maka har endast rätt till arv om de har gemensamma barn. Då ärver makan det gemensamma barnets andel som det gemensamma barnet sedan får tillbaka efter makans död. Detta betyder att om din man inte har ett testamente kommer de två särkullbarnen få vars en tredjedel och du får en tredjedel eftersom ni har ett gemensamt barn. Har den avlidne skrivit testamente så fördelas arvet enligt testamentet. Undantaget från denna regel är laglott. Laglotten betyder att barnen till den avlidne alltid har rätt till minst 50% av kvarlåtenskapen oavsett om den avlidne skrivit testamente. Eftersom din man har tre barn kommer 50% delas på dessa tre barn. Detta betyder att om din man skulle skriva ett testamente som ger dig all kvarlåtenskap kan särkullbarnen klandra testamentet och få ut vars en sjättedel (50% av en tredjedel). Ert gemensamma barn kan också klandra men det betyder endast att den får ut sin laglott efter din död. Summan skulle då bli att du får ut 4/6 av arvet även om särkullbarnen klandrar testamentet. Ert gemensamma barns sjättedel ges ut när du avlider. Huruvida du kan behålla huset eller inte beror på hur stor del av värdet på era totala egendomar huset motsvarar. Framförallt bodelningen som görs om din man avlider blir avgörande eftersom era gemensamma tillgångar ska delas lika och du måste därför kompensera din man för värdet på huset för att ni ska få lika mycket var. Vill du läsa mer om detta rekommenderar jag Ärvdabalken, 3kap (makes arvsrätt) samt 7 kap (laglott). Även Äktenskapsbalken om du vill veta mer om bodelningen. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behöver en hyresgäst ersätta hyresvärden för lätt fläck samt städning?

2018-04-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Jag har hyrt ut min lägenhet och skrivit ett kontrakt på detta. I hyreskontraktet står det om inventarier då lägenheten var möblerad. Jag la också till att "För skada eller förlust av inventarier ersätts dessa till nypris" då jag inte vill behöva lägga ut egna pengar vid ev. behov av att köpa nytt i efterhand. När jag kom tillbaka är det en lätt fläck på soffan och det visar sig att hyresgästen spillt mineralvatten på soffan. Lägenheten var heller inte städad så jag tag 1500 kr av depositionen och betalade tillbaka resterande 1500 kr. Detta trots att soffan kostade ca 5000 i nypris då jag tycker att fläcken är såpass lätt men ändå sänker värdet. Detta är hyresgästen inte till lags med utan säger att det är fel gjort av mig samt olagligt, hur ligger det till? Har jag gjort rätt?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller soffan beror det på skadans omfattning. Hyresgästen har en skyldighet att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande. Detta enligt avtalet ni skrivit samt Kapitel 12 24§ Jordabalken. Det skulle däremot kunna anses orimligt att ersätta en hel soffan för en lätt fläck men om det resulterar i en värdeminskning ska detta såklart ersättas. Angående betalningen för att det inte var städat i lägenheten finns det ingen skyldighet enligt lag att lägenheten ska vara städad när man flyttar ut. Det måste därför stå i avtalet att hyresgästen ska lämna lägenheten i städat skick för att du ska kunna ta ut en avgift för städningen. Med vänliga hälsningar,

Kan en orosanmälan vara brottslig?

2018-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejDetta fall av förtal gäller egentligen en vårdnadstvist och ett uttalande som en sexårig flicka svarat på en fråga från hennes far, och därefter gjort en orosanmälan till socialtjänsten mot mammans pojkvän att han missbrukar alkohol . Utefter det så vägrar han återlämna barnet till sin mamma. Dom finns från tingsrätt att barnet skall vara boende hos mamman.Min fråga: kan pojkvännen anmäla pappan för förtal eller ärekränkning eftersom att anklagelsen är helt obefogad och pappan stödjer sig på en sexårings svar och hon tror att energidryck är vuxendricka.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i Kapitel 5 1§ Brottsbalken. Där står det följande:"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Barnets far baserade orosanmälan på barnets svar på en fråga, som indikerade att mammans pojkvän missbrukade alkohol. Detta skulle enligt min bedömning anses vara försvarligt med hänsyn till omständigheterna även om pappan inte har en skyldighet enligt lag att göra en orosanmälan. Eftersom anklagelsen hade en skälig grund utifrån barnets svar. En sexåring är en skälig grund till en orosanmälan om barnet säger att någon i hemmet missbrukar alkohol, hade barnet sagt detta till t ex en lärare hade läraren varit skyldig enligt lag att göra en orosanmälan. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att spela hög musik på allmän väg?

2018-05-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min man bor i en villaförort, och det finns ett par ungdomar med EU-Mopeder som spelar för hög musik med bashögtalarna på full volym utanför vårt hus på en allmän väg, vad säger reglerna om hög musikvolym på allmän plats?Kan man anmäla dom för något?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!4 Kap 7§ Brottsbalken behandlar brottet ofredande. Paragrafen lyder: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."Väsentligt för om ungdomarna begår ofredande är alltså om deras höga musik är ägnad att störa er personligen. Omständigheter som kan spela roll i det enskilda fallet kan t ex vara om ungdomarna är utanför ert hus upprepade gånger. Brottet ofredande är också som paragrafen antyder väldigt brett och mycket hänsyn tas till varje enskilt fall. Skulle brottet inte vara ägnat åt er personligen kan brottet förargelseväckande beteende bli relevant. 16 Kap 16§ Brottsbalken lyder:" Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter."Här är det alltså allmänheten som ska störas av oljudet istället och då ungdomarna spelar hög musik i ett villaområde kan detta täckas av lagparagrafen. Men även här tas hänsyn till enskilda omständigheter i varje fall. Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en bouppteckning överklagas?

2018-04-07 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min svärmors man har gått bort. Ett testamente finns upprättat men särkullebarnen har "bråkat" från start och försökt ogiltigförklara detta, kräva ut mer pengar än sin laglott o s v. I alla fall har en bodelning skett, alla har skrivit under den och den har också blivit godkänd. Men nu kommer det ett brev från advokat att de anser att bodelningen inte har gått rätt till. De tror att min svärmor gömmer undan pengar och dylikt. Barnen har lämnat in till tingsrätten att en boutredningsman ska tillsättas. Hur funkar det? Är det givet att det blir en ny bouppdelning eller vilka rättigheter har min svärmor egentligen? Hon är ingen rik kvinna utan hon och hennes bortgångne man har sparat och gnetat i många år för att det ska finnas pengar på ålderns höst men nu står hon bakbunden inför detta och är förtvivlad såklart.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När alla arvingar skrivit på bouppteckningen ska denna lämnas in till Skatteverket. Skatteverket ska sedan kontrollera att det inte finns några formella fel i bouppteckningen, t ex att det finns arvingar som inte blivit kallade till bouppteckningen. Jag förstår din fråga som att Skatteverket har godkänt bouppteckning. Har Skatteverket godkänt bouppteckningen har särkullbarnen 3 veckor på sig att överklaga Skatteverkets beslut till förvaltningsdomstol. Viktigt att notera att en sådan överklagan endast riktar sin mot formella fel i bouppteckningen, och överklagan riktar sig mot Skatteverket och inte din svärmor. Finns det inga formella fel i bouppteckningen kommer den därför inte tas om. Den som vårdar egendomen och lämnar uppgifter om boet som bouppgivare, gör så på försäkran på heder och samvete. Misstänker särkullbarnen att din svärmor gömt undan egendom för bouppteckningen kan de begära att hon bekräftar uppgifterna under ed i tingsrätten. Skulle din svärmor bekräfta uppgifterna i domstol och det visar sig senare att hon undanhöll egendom kan hon dömas för mened. Mer om detta kan du läsa i Kapitel 20 Ärvdabalken.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär vårdslöshet vid orsakande av vattenskada?

2018-04-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur ska man definiera/tolka orden vårdslöshet, försummelse när det gäller orsakande av vattenskada i bostadsrätt? Lagtext?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdslöshet när det gäller en sakskada enligt skadeståndslagen betyder att du vållat en skada genom att ha varit vårdslös. Andra ord för vårdslös kan vara försumlig, oaktsam eller ovarsam. Vårdslöshet i skadeståndsrätten är subjektivt på så sätt att domstolen i varje enskilt fall bedömer om personen varit vårdslös eller inte. Vilket gör begreppet vårdslöshet svårt att definiera. Vårdslöshet finns heller inte definierat i lagtext. Lagrummet när det gäller vållande av sakskada är Kapitel 2 1§ Skadeståndslagen. I breda drag kan man säga att du är vårdslös om du gör något en person med sunt förnuft hade undvikit att göra. Det är t ex vårdslöst att lämna vattenkranen igång när du reser utomlands en vecka. Men när det gäller vattenskador i en bostadsrätt kan även bostadsrättsföreningens stadga vara relevant. T ex om det skulle uppstå en läcka i vattenledningen är det den som enligt stadgarna är ansvarig för ledningarna generellt den som bär ansvar för skadan. Hoppas detta besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar,

Bröstarvinges rätt att klandra testamente

2018-04-05 i Laglott
FRÅGA |Hej, jag försöker bringa reda i vad som gäller när min far nu har dött.Han hade skrivit alla tillgångar (de använt gemensamt under 30 år) så som bostad och fordon på min stymor och testamenterat allt kvarlåtenskap och tillgångar till henne. Han hade också livförsäkring men jag vet inga detaljer kring den. I testamentet står att min halvbror i händelse av min styvmors död blir ensam arvinge till allt hon efterlämnar, det vill säga allt det som de haft gemensamt under alla år. Det känns märkligt att man kan göra så?Min far gifte alltså om sig och skaffade ett barn till för ca 30 år sedan. I sitt tidigare äktenskap finns jag som son.Tacksam för svar (gärna med referens till andra texter att läsa)
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingarna (barnen) har alltid rätt till 50% av den avlidnes kvarlåtenskap. T ex om din far har två barn betyder det att ni har rätt till 25% var. Detta kallas laglott. Om din far har testamenterat allt till din styvmor kan du klandra testamentet och få ut din laglott från din fars kvarlåtenskap. Om du vill kan du även klandra testamentet och begära att du får ut din laglott efter din styvmors död. Detta kan du läsa om i kapitel 7 Ärvdabalken. Det är möjligt att i testamente skriva att någon annan ska ärva kvarlåtenskapen när en testamentstagare avlider. Din far kan alltså skriva att din halvbror ska ärva din fars kvarlåtenskap när din styvmor avlider. Skriver man över tillgångar i syfte att minska laglotten kan detta tolkas som ett testamente, vilket skulle göra att det ska räknas in i din laglott om du klandrar testamentet. Detta förutsätter att gåvan gjorts nära inpå döden och med syftet att ändra arvsförhållandet. Detta enligt kapitel 7 4§ ÄrvdabalkenTänk på att vissa gåvor mellan makar måste vara registrerade hos Skatteverket för att gälla. Detta kan du läsa om i Kapitel 8 Äktenskapsbalken.När det gäller livförsäkringen får man själv välja vem som ska vara förmånstagare, du måste alltså vara angiven förmånstagare i försäkringen för att få pengar från livförsäkringen. Med vänliga hälsningar,