Måste ett parkeringsbolag acceptera kontantbetalningar?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Gällande parkering:Om parkeringsautomaten ej har myntinkast och jag ej äger vare sig en smarttelefon eller kontokort. Hur löser man parkeringen då? Håller dom argumenten juridiskt dvs att jag ej kan göra rätt för mig pga ovanstående?Tack på förhand.
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkeringsbolag kan själva välja vilket betalningssätt de vill använda. Detta innebär att de inte måste acceptera kontanter även om det enligt 5 kap 1 § Riksbankslagen är ett tillåtet betalningsmedel. Bolaget kan själv välja vilka avtal de vill ingå med sina kunder. Detta innebär att de inte måste erbjuda betalning med kontanter utan de kan välja att enbart acceptera kortbetalning eller betalning via en app. Det är alltså upp till dig som kund att välja om du vill acceptera det aktuella betalningssättet. Bolaget kan alltså kräva att du ska betala via kontokort eller din mobil för att få parkera på den aktuella platsen. Om du vidare inte betalar för parkeringen kan det tas ut en avgift. För att undvika problemet kan du ställa dig på en parkeringsplats där det finns en parkeringsautomat som tar kontanter. Dessvärre tror jag inte att dina argument skulle hålla i en domstolsprövning just på grund av att företag själva kan välja vilka betalningsmetoder de vill acceptera. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare ensidigt ändra en arbetstagares sysselsättningsgrad?

2021-04-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJobbar i äldreomsorg 100% nu min arbetsgivare vill sänka tjänsten på grund av spar krav .Kan hon göra det? Är 61 år och man vill jobba 100% inan pensionen ju.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du vill ha reda på huruvida en arbetsgivare ensidigt har rätt att ändra en arbetstagares sysselsättningsgrad. Den aktuella lagen är Lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren har inom sin s.k. arbetsledningsrätt rätt att fatta ensidiga beslut som påverkar arbetstagarna. Att ensidigt ändra en arbetstagares enskilda anställningsavtal omfattas dock inte av arbetsledningsrätten. Detta innebär att arbetsgivaren inte, utan ditt godkännande, kan ändra din sysselsättningsgrad. Om du skulle välja att godkänna det nya erbjudandet om sänkt sysselsättning så har ett nytt anställningsavtal träffats. Om du däremot inte skulle gå med på detta kan arbetsgivaren säga upp dig under förutsättning att saklig grund föreligger (7 § LAS). Du nämner att arbetsgivaren vill sänka din sysselsättningsgrad på grund av, som jag tolkar det, ekonomiska skäl. Således utgår jag ifrån att det föreligger arbetsbrist vilket i sig utgör saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste dock, innan denne vidtar uppsägningen, försöka bereda dig annat arbete hos sig. Det åligger nämligen arbetsgivaren att försöka undvika en uppsägning så långt det går. Av rättspraxis framgår (AD 2016 nr 69) att om arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren en tjänst med lägre sysselsättningsgrad så får omplaceringsutredningen anses fullgjord och en uppsägning kan följaktligen komma till stånd. Detta innebär att arbetsgivaren i ditt fall kommer har möjlighet att säga upp dig om du inte går med på denna förändring i ditt enskilda anställningsavtal. Arbetsgivaren har vidare en stor möjlighet att bestämma över verksamheten. Av denna anledningen prövar sällan Arbetsdomstolen huruvida det över huvud taget föreligger arbetsbrist. Om det dock skulle misstänkas att den verkliga anledningen till att en arbetstagare sägs upp har att göra med omständigheter som hänför sig till denne personligen kan domstolen pröva om det föreligger s.k. fingerad arbetsbrist. Detta skulle innebära att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i LAS. Sammanfattningsvis Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt förändra din sysselsättningsgrad. Om du däremot väljer att inte acceptera erbjudandet om sänkt sysselsättning har arbetsgivaren möjlighet att säga upp dig på grund av arbetsbrist. Du har dock rätt att kräva att arbetsgivaren uppger skälen till uppsägningen enligt 9 § LAS. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på Tradera auktion jag har betalat varan men säljaren skickar inte varan, vad göra ?Jag har mailat några gånger och personen påstår att han ska skicka men inget händer.Det är inte ett företag utan privat person.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka åtgärder en köpare kan vidta när denne köpt en vara, av en privatperson, vars leverans uteblivit. Den aktuella lagen är Köplagen (KöpL). Lagen är tillämplig då en privatperson köper eller säljer lösöre (bl.a. varor) till en annan privatperson (1 § KöpL).Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig i enlighet med er överenskommelse om det inte föreligger hinder som omöjliggör fullgörelse av köpet eller som förutsätter alltför stora uppoffringar från säljarens sida. Om säljaren inte fullgör sin del av avtalet har du rätt att häva köpet i enlighet med 25 § KöpL. Avtalsbrottet måste då vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Detta kan antas i och med säljaren inte skickar varan till dig. Du har ju intresse av att få varan skickad i och med att du betalat för den. Om du vidare har lidit skada på grunda av säljarens dröjsmål att skicka varan kan du kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte beror på hinder utanför säljarens kontroll. För att kräva skadestånd måste du väcka talan i domstol och du kommer således behöva bevisa att du inte fått varan. Du som köpare kan sammanfattningsvis i detta fall vidta en rad olika åtgärder. I och med att du redan haft kontakt med säljaren kan du som nästa steg häva köpet och eventuellt väcka talan om skadestånd i domstol.Hoppas du fick svar på diin fråga!Med vänlig hälsning,

Vem får titulera sig som "Lord"?

2021-03-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man i Sverige på identitetshandling titulera sig som "Lord" ... innan sitt tilltalsnamn?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan förvärva titeln lord på följande tre sätt: 1. Ärva namnet genom giftemål. 2. Genom att äga land i Skottland. 3. Monarken utnämner personen till en lord efter nominering av premiärministern. Det går alltså inte att hur som helst titulera sig som "Lord". Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem kan bli ersättningsskyldig för skador orsakade av hundar?

2021-04-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund och enligt svar från tidigare fråga jag sett på er sida är det inget brott om en hund biter en annan hund, sålänge det inte är avsiktligen provocerat vilket det inte var i dethär fallet. Det finns lagen om tillsyn över katter och hundar, men i dethär fallet var jag inte på plats när min hund bet en annan, då det hände när jag var på jobbet och hade hundvakt vid tillfället, vad gäller i sådant fall?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill ha reda på om en hundägare ansvarar för de skador hunden orsakar även vid fall ägaren inte är närvarande. Den aktuella lagen är Lagen om tillsyn över hundar och katter. Som hundägare är man ansvarig för alla skador hunden orsakar. Det spelar ingen roll huruvida det varit en olycka eller om du som hundägare över huvud taget orsakat skadan på något sätt (19 §). Du har således ett s.k. strikt ansvar för din hund. Det strikta ansvaret åligger dock inte enbart dig som hundägare utan även den som regelbundet har hand om hunden (en innehavare). Således kan hundvakten bli skadeståndsansvarig för de skador som orsakats av din hund. Hunden har ju varit under dennes omsorg. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur gör man när man vill överlåta en del av en fastighet som gåva till någon?

2021-04-22 i Fastighet
FRÅGA |Hej Min sambo ska ge mej halva landstället som en gåva till mej? Vad behöver vi göra? finns inga lån på fastigheten.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på hur man överlåter en del av en fastighet som gåva till någon. Regler som avser fast egendom finns i Jordabalken (JB). GåvobrevNär man ger bort en fastighet, eller en del av en sådan, måste man upprätta ett s.k. gåvobrev. Gåvobrevet visar att en gåva har givits samt vilka villkor som är förenade med överlåtelsen. För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare. Det ska framgå vilken fastighet, samt hur stor del av den, som ska ges som gåva (en överlåtelseförklaring) (se 4 kap 1 § JB och 4 kap 29 § JB). Om gåvan ska vara förenad med villkor så måste det också framgå. Det kan exempelvis handla om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och således inte omfattas av en framtida bodelning. Lagfart När ett gåvobrev har upprättats ansöker man om lagfart hos lantmäteriet. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats (20 kap 1-2 §§ JB). För att lagfarten ska beviljas så krävs det att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap 7 § JB). Sammanfattning Du och din sambo måste alltså upprätta ett gåvobrev för att gåvan juridiskt sett ska vara giltig. Om ni behöver hjälp med detta kan ni ta hjälp av en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det ok att importera piratkopior som privatperson?

2021-03-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, köpte lite kläder av en kille online som verkade vara äkta, nu har dom fastnat i tullen och jag börjar bli orolig, kan jag åka på något om det skulle vara piratkopior?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du som privatperson lagligt kan köpa piratkopior från utlandet. Det är ok att köpa och importera piratkopierade kläder under förutsättning att det sker för privat bruk. Om tullen däremot skulle misstänka att du tänker använda dig av varorna i kommersiellt syfte kan en domstolsprocess inledas mot dig. Den som importerar piratkopior i syfta att sälja dem vidare kan göra sig skyldig till varumärkesintrång och riskerar därmed att få betala böter eller sitta i fängelse i högst två år (8 kap 1 § Varumärkeslagen). Så länge du har för avsikt att enbart använda kläderna för privat bruk har du inget att oroa dig för. Tullen kan tänkas reagera om det handlar om en större mängd importerade piratkopior. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När kan arbetstagaren säga upp en anställd på grund av personliga skäl?

2021-03-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! är arbetsgivare åt en anställd, men jag har tyvärr tappat mitt förtroende för henne efter dokumenterade falska uttalanden och hon har varit sjukskriven men dock fått avslag , de timmar hon ska jobba kommer hon inte. hon har inte för avsikt att följa vår policy i företaget. Jag har bett henne att fundera om hon verkligen ska jobba med detta jobb, där service är a o Vill påpeka att jag inte har något avtal med någon facklig organisation. Det har varit enormt jobbigt för de andra anställda då deras schema och planering går i stöpet var och varannan dag.Kan jag säga upp henne på grund av personliga själ ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella lagen är Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS). Saklig grund För att säga upp någon krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Saklig grund för uppsägning kan finnas både vid arbetsbrist och vid personliga skäl. Vid personliga skäl gör man en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och enstaka fall av misskötsamhet kan i regel inte utgöra saklig grund för uppsägning. Personliga skäl är kopplade till medarbetaren som person. Det kan handla om exempelvis illojalitet, arbetsvägran och svårigheter att samarbeta. Vidare ska man ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter personer har, vad denna har för förtroendeställning och vilket ansvar personen har i sin anställning. Arbetsgivaren måste först försöka lösa problemet på annat sätt innan denne vidtar en uppsägning. Arbetstagaren ska få en möjlighet att ändra sitt beteende så att det stämmer överens med de krav som finns på arbetsplatsen. Tvåmånadersregeln Arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen på omständigheter denne känt till i mer än två månader. Dock finns det inget hinder för att sådana omständigheter tillsammans med nya omständigheter läggs till grund för uppsägningen (7 § 4 st LAS). Omplaceringsskyldigheten Ett ytterligare krav som ställs på arbetsgivaren är att denne måste undersöka möjligheterna att omplacera den anställde (7 § 2 st LAS). Omplaceringsskyldigheten är mindre när uppsägningen beror på personliga skäl. Vidare är omplaceringsskyldigheten mer omfattande för ett större företag. I ett mindre företag med få anställda är omplaceringsskyldigheten relativt liten. Varsel Minst två veckor innan arbetstagaren ska sägas upp måste denne varslas enligt 30 § LAS. Om arbetstagaren är medlem i en fackförening måste även fackföreningen varslas minst två veckor i förväg. Som arbetsgivare måste man respektera arbetstagarens och fackföreningens rätt till överläggning och dessutom invänta den eventuella överläggningen innan en uppsägning kan vidtas. Sammanfattningsvis I ditt fall verkar det handla om ett fåtal händelser av misskötsamhet. Du nämner inte hur länge beteendet har pågått eller hur många gånger den anställde misskött sig. Saklig grund för uppsägning föreligger om personen missköter sig upprepade gånger. Vad personen har för ställning inom företaget samt vilket förtroende denne har kan också få betydelse. Ju högre befattning desto högre krav på lojalitet kan exempelvis ställas. I första hand måste du prata med din anställde och försöka lösa problemet utan att vidta en uppsägning. Anställningsskyddet är mycket stark och finns till för att en arbetstagare inte ska råka ut för oskäliga uppsägningar. Det är även viktigt att du tar hänsyn till tvåmånadersregeln och regeln om varsel. Jag kan inte på rak arm uttrycka mig om hur dina chanser ser ut för att säga upp personen i nuläget men om misskötsamheten fortsätter finns möjligheten att säga upp den anställde i framtiden. Viktigt att komma ihåg är dock att du bär bevisbördan för att den anställde misskött sitt arbete och inte följt företagets policy. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,