Kränkande fotografering

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Fråga om kränkankande fotografering.Min fråga gäller den situation att en person uttryckligen sagt att ingen får fotografera honom i hans bostad. Om jag trots detta, alltså utan samtycke, ändå fotograferar personen och han är medveten om att jag tar bilden, kan jag då har gjort mig skyldig till kränkande fotografering?
Marija Stevanovic |Hej och tack för din fråga!Att göra sig skyldig till brottet kränkande fotografering innebär att man olovligen med ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar en bild av någon som befinner sig i bland annat en bostad (4:6a BrB). När personen är medveten om att bilden tas är det tveksamt att rekvisitet "i hemlighet" uppfylls. För att fotograferingen ska ha skett i hemlighet måste utrustningen ha varit dold för den som fotot tas på eller att denna person är medveten om att det tekniska hjälp medlet är igång fotograferade eller också ska denne vara omedveten om att den för tillfället är igång. Således bör du ej ha gjort dig skyldig till kränkande fotografering.

Kombinerade övergångsställen

2020-12-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej på erDetta är en fråga gällande cyklister och kombinerade övergångsställen. Enligt lag får jag inte hjälpa/underlätta till ett brott. Så hur skall man ställa sig till att en cyklist cyklar över gatan vid kombinerat övsergångsställe utan att sakta ner utan bara cyklar över? Om jag stannar och släpper över cyklisten så bryter jag mot lagen "den om att underlätta till lag brott" och om jag nu håller mig till lagen och kör på cyklisten så är det mitt fel i alla fall. Kan jag med denna situation klara mig undan då jag inte vart vålande ?
Marija Stevanovic |Hej! Det är här viktigt att komma ihåg att trafiksäkerhet ska prioriteras av den som framför ett fordon, men också andra trafikanter. Detta framgår av Trafikförordningen (1998:1276). I 2 kapitlet av förordningen finns en del grundbestämmelser för alla trafikanter, 1 § säger att trafikanter, för att undvika olyckor ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Cyklisten må göra fel, men du som kör bilen har ett ansvar att anpassa din körning till trafiken, väderlag m.m. Detta innebär att du oavsett att cyklisten gör fel ska stanna och släppa över cyklisten. Du behöver inte oroa dig för att du på något sätt underlättar/hjälper cyklisten begå ett brott. Om du inte stannar har du inte iakttagit den omsorg som du förväntas och är då vållande.

Kan en VD avskriva sig ansvar för bolaget?

2020-12-29 i Bolag
FRÅGA |Hej , det är så att jag sitter som VD i ett företag men funderade på att säga upp mig helt för jag känner att jag är orolig över ansvaret, kan man skriva ett avtal med firma ägaren att om något skulle hända med bolaget så har VD´n avskrivit sig allt ansvar och eventuella kostnader hamnar enbart på firma ägaren ? (Såklart med hans namn i underskrift)
Marija Stevanovic |Hej! Jag uppfattar din fråga som så att du undrar huruvida man kan komma överens om att du som VD inte ska ha något ansvar i det fall det händer något med bolaget. Jag har också förstått det som så att du kommer säga upp dig i det fall att det inte finns en sådan möjlighet. Att skriva ett avtal med firma ägaren är inte ett alternativ, däremot finns går det att bevilja ansvarsfrihet för en verkställande direktör. Ansvarsfrihet är ett särskilt beslut som fattas på ordinarie årsstämma och innebär att bolaget inte kommer att föra talan om skadestånd mot styrelseledamöter och/eller verkställande direktör avseende hur dessa skött sina uppdrag. Förfarandet regleras i Aktiebolagslagen (2005:551). Frågan om ansvarsfrihet är obligatoriskt, således måste det vid årsstämman fattas beslut om styrelseledamöter eller verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet (7 kap. 11 § p.3 ABL). Genom att en styrelseledamot eller VD beviljas ansvarsfrihet bekräftar aktieägarna att de accepterat den förvaltning som styrelsen och VD:n utövat. Effekten av ett beslut om beviljad ansvarsfrihet är att rätten att väcka skadeståndstalan går förlorad. Denna huvudregel gäller med undantaget att talan kan väckas trots ansvarsfrihet i det fall att väsentlig information har undanhållits stämman (29 kap 11 § ABL). Om det istället är så att ansvarsfrihet inte beviljas kvarstår ansvaret, således har bolaget rätt att väcka en skadeståndstalan gentemot styrelseledamöterna eller VD:n (29 kap. 7 § ABL). Skadeståndsansvaret omfattar då skador som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet vid utförandet av sitt uppdrag (29 kap. 1 § första stycket ABL).

Får man säga vad man vill i ett polisförhör?

2020-12-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag blev inkallat på ett polisförhör för någon månad sedan. Där uttryckte jag en massa grova, nedsättande saker som kanske kan klassas som förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp i vanliga situationer. Min fråga här är om man kan svara precis hur man vill på frågorna under polisförhör.
Marija Stevanovic |Hej!Det går inte riktigt att säga att man kan svara precis hur man vill på frågorna under ett polisförhör, däremot kan det i vissa fall och i viss mån vara ursäktat att man i ett svar uttryckt sig på ett sätt som annars klassas som brottsligt. FörtalTill förtal gör man sig skyldig då man utpekar en person som brottslig eller annars klandervärd i sitt levnadssätt. Detsamma gäller om man lämnar uppgifter som har till syfte att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB).Förutsättningarna för att det ska bli fråga om förtal är dels att en uppgift ska ha lämnats på så sätt att man själv lämnar denna eller sprider den vidare, samt att uppgiften har lämnats till annan än den beskyllde. När uppgiften senare kommit till tredje mans kännedom är brottet att anse som fullbordat. Som ovan nämnt kan det dock vara ursäktat att uttrycka sig på ett sätt som annars klassas som förtal. Detta gäller om du vid uttalandet varit skyldig att uttala dig eller också om den med hänsyn till omständigheterna varit ursäktligt att lämna uppgiften, uppgiften visar sig ha varit sann eller att man haft skälig grund för sitt uttalande ( 5 kap. 1 § andra stycket BrB). Således innebär detta att man inte döms för ansvar för förtal. I ett polisförhör är det hög grad sannolikt att man gör sig skyldig till förtal, exempelvis om man i egenskap av vittne lämnar uppgifter om saker man sett eller hört, det vill säga att man utpekar den misstänkte som brottslig. Samtidigt finns det ingen skyldighet att uttala sig i ett polisförhör. Det borde dock trots detta, med hänsyn till omständigheterna, kunna vara ursäktat att man uttalat sig på visst sätt. Olaga hotTill olaga hot gör man sig skyldig om man hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla, dels för egen eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § första stycket BrB). Huruvida hotet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena, man ser alltså till hur den hotade uppfattat situationen. Man beaktar bland annat vad hotet avsett, hur det uttalats m.m. Hotet ska komma till den hotades kännedom antingen genom direkt från den som hotar eller annars genom att någon förmedlar hotet. Med detta sagt innebär det att det du uttryckt i polisförhöret mycket väl kan utgöra olaga hot i det fall det varit ägnat att framkalla rädsla, personen till vilket hotet riktats fått kännedom om det som sagts och denne känt sig hotad. Hets mot folkgruppHets mot folkgrupp gör man sig skyldig till om man i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annars en grupp människor med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap. 8 § BrB). Begreppet folkgrupp avser samtliga individer av de ovan nämnda grupperingarna. Ett hot föreligger i det fall den hotade har framkallats en känsla av rädsla och med spridning avses det att uttrycket kommer fram till ett fåtal personer. SammanfattningJag har inga exakta uppgifter om vad du sagt i polisförhöret, och det behöver jag inte heller för att konstatera att man inte får svara precis hur man vill i ett polisförhör utan att vara beredd på att det finns konsekvenser. Sakerna du uttryckt i förhöret kan således möjligen komma att utgöra både olaga hot och hets mot folkgrupp. Även förtal kan bli aktuellt men vad gäller ansvaret finns det en viss "förståelse" för hur man uttrycker sig i och med att det annars hade varit svårt att driva en brottsutredning framåt.

Kompisen är skyldig mig pengar, vad kan jag göra?

2021-01-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har sålt en rätt dyr väska till min "bästavän" i september. Hon kunde inte betala hela summan direkt men eftersom det var min "bästavän" gick jag med på en delbetalning och hon kunde ta det i sin takt. Det mesta var ett muntligt avtal men hon sa att hon kan swisha 500kr i månaden. Hon fick då väskan i slutet på sept och nu är det januari. Hon har swishat mig 2ggr sen dess för väskan och var tvungen att påminna henne båda ggrna. Men nu har hon brutit kontakten med mig och då bad jag henne resten av summan men det vägrar hon och jag har även erbjudit att ge tillbaka 1000kr som hon swishat oh jag får tillbaka väskan men får inget svar och hon har blockat mig. Det enda jag har som bevis är vittne att personen har hört mig prata i telefon med min vän om summan samt hur hon ska betala och konversation där hon skriver att hon ska börja betala mig i okt men inte gjort det. Harsagt att hon kan ta det i sin takt men har ju slutat med att hon ej swishar alls. Har även bråkat tidigare om att Hon ska betala summan eller ge tillbaka väskan. Vill såfall ta detta till kronis då jag har försökt att nå henne utan resultat. Vill helst ha tillbaka väskan. Har jag nån chans i detta?
Marija Stevanovic |Hej! När ni ingått avtalet har ni åtagit er förpliktelser, du åtog dig att lämna över väskan och din bästavän att betala för väskan. I och med att avtalet är muntligt förekommer en del bevissvårigheter i fråga om vad du och din bästa vän faktiskt har avtalat om. Exempelvis är det svårt att avgöra vilket pris ni avtalat om m.m. Precis som du nämner kan du vända till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Betalningsförelägganden kan användas för de flesta skulderna vid köp av varor, tjänster och lån av pengar mellan privatpersoner och företag. Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om betalningsföreläggande" eller på mina sidor på kronofogdens hemsida. För att göra en ansökan måste kravet avse pengar, alltså den uteblivna betalningen, du kan således inte kräva tillbaka väskan. Vid ansökan ska dessutom sista datum för betalningen ha passerat, alltså ska datumet för den sista delbetalningen passerat. Var noga med att i ansökan specificera ditt krav, ange personuppgifter samt underteckna ansökan. För ansökan tillkommer en kostnad om 300 kr, vilken i vissa fall kan ersättas. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande, processen för ansökan samt processen i övrigt på kronofogdens hemsida som jag länkar här nedan. https://kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

2020-12-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min son är 20 år gammal och bor hemma hos mig, han vill varken jobba eller plugga, han är dömt till skyddstillsyn för narkotika brott just nu. Problemet är att jag orkar inte med bråk hemma och jag vill att han ska flytta och tar kontakten med socialnämnden för att få stöd men han vill inte. har jag rätt att begära avhysning för att han lämnar bostaden. vad kan jag göra i så fall. Det går inte för oss att bo tillsammans pga bråk , hot och psykisk kränkning .
Marija Stevanovic |Hej!Som förälder har man en underhållsskyldighet gentemot barnet, en del av denna skyldighet omfattar att man som förälder låter sitt barn bo kvar hemma. Underhållsskyldigheten har en förälder fram till dess att barnet fyllt 18 år eller annars tills dess att barnet slutat skolan på grundskole - och/eller gymnasienivå (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Eftersom din son är 20 år gammal har du som förälder inte längre en underhållsskyldighet och du har därför ingen skyldighet att låta honom bo kvar hemma hos dig. Det du i första hand ska göra är därför att tala med din son, förklara situationen och be honom flytta ut. Eftersom du säger att det inte funkar för er att bo tillsammans kanske det inte heller är så enkelt som att enbart be honom att flytta ut. Det du istället bör göra är då att vända dig till kronofogden för mer konkreta handlingsalternativ, du kan exempelvis läsa på deras hemsida om hur avhysning går till: https://kronofogden.se/Vrakning.html.Om du och din son har ett hyreskontrakt på vilket du är hyresvärd och han hyresgäst kan du säga upp avtalet och på sådant sätt få honom att flytta (12 kap. 5 § Jordabalk)Hoppas du fick svar på din fråga!

Anmäla någon för förtal eller förolämpning vid anklagelse av brott

2020-12-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit felaktigt anklagad för sexuell ofredande. Det är påstått att jag har tagit tag i en tjejs rumpa under ett ungdomsevenemang med flera hundratals människor intill.Tjejen petar mig på axeln och frågar ifall det var jag som tafsade på henne. Jag svarar nej och har stått still hela tiden med ryggen mot.Hon påstår att jag passerat henne och begått gärningen vilket är felaktigt. Hon hämtar sedan polisen på mig och anmälan sker. Hon har sedan styrkt händelsen med ett vittne under förhöret och jag med två vittnen som ska tala för min oskyldighet.Inga ytterliggare bevis finns utöver det som sägs ord mot ord mellan oss parter. Nu blir det rättegång, jag kan väl bara neka till allt? Finns det något sätt jag kan anmäla henne för? Förtal?, förolämpning? Jag tycker att det är förolämpande och sårande att anklaga mig för ett sådant allvarligt brott men kommer det hålla i rätten?
Marija Stevanovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att du kan neka till brott. Till din hjälp har du givetvis din försvarsadvokat som kommer att bistå dig och föra din talan under förhandlingen i domstol. Till förtal gör man sig skyldig då man utpekar en person som brottslig eller annars klandervärd i sitt levnadssätt. Detsamma gäller om man lämnar uppgifter som har till syfte att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB).Förutsättningarna för att det ska bli fråga om förtal är dels att en uppgift ska ha lämnats till annan än den beskyllde (i detta fall annan än dig). När uppgiften senare kommit till tredje mans kännedom är brottet att anse som fullbordat. Är det inte fråga om förtal kan man dömas till förolämpning. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan gör sig skyldig till förolämpning, under förutsättning att gärningen varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § första stycket BrB).Bedömningen av huruvida något av dessa britt föreligger är givetvis ingenting du själv har i uppgift att avgöra. Är det så att du är felaktigt anklagad kan du givetvis anmäla brott genom att vända dig till polisen vid närmaste polisstation eller annars genom att ringa det icke akuta numret 114 14.

Pengarna drogs från kontot, men jag fick inte produkten - vad ska jag göra?

2020-12-25 i Alla Frågor
FRÅGA |HejHar ett lite dilemma Köpte ett spel hos microsoft store, betalade spelet ,pengarna drogs från mitt konto MEN jag fick inget spel!Kontaktade då microsoft som såg att spelet köptes men blev nekat pga utebliven betalning fast pengarna dragits ifrån mitt konto (mailade bildbevis på detta)Dem menade då på att det är inte dem själva som sköter om betalningarna när man köper nått utan det är ett tredjeparts företag som heter Trustly. Kontaktade även detta bolag som menade på att detta är microsofts problem och inte deras......Återkopplade då till microsoft som bara skyllde på Trustly men får inget hjälp där ifrån då dem inte har fått några pengar.....Så här står jag nu, INGEN vill ta sitt ansvar och jag vet inte vad jag ska göra??
Marija Stevanovic |Hej!Du har gjort rätt genom att ta kontakt med båda företagen och givetvis blir det väldigt knepigt när problemet inte kan åtgärda detta. Tips till dig är dels att kontakta din bank, som kanske kan vara till hjälp vad gäller att förstå varför det dragits pengar från ditt konto men betalningen ändå inte anses som gjord. Ett annat tips är att höra av dig till Konsumentverket och/eller Allmänna reklamationsnämnden. På så sätt kan du nog få konkreta tips på hur du ska gå tillväga för att få hem spelet eller få pengarna tillbaka. Lycka till!