Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?

2020-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har upptäckt att någon använt mitt internet utan min vetskap. Kan jag bli straffad/ansvarig för de saker den personen gör via mitt abonnemang? Till exempel köpt nåt eller lurat nån. För om polisen spårar ip adressen kommer man fram till mig som står på abonnemanget, men en ipadress kanske inte räcker för att fälla någon vid exempelvis bedrägeri? Då det inte går att bevisa vem som använde datorn/telefonen vid det tillfälle?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och av processrättsliga bevisregler.Ansvar för brott skall inte ådömas bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd (23 kap. 4 § första stycket BrB). Du har varken främjat brottet eller själv. Som du säger kan polisen dock koppla dig till ett brott som personen begår genom ip-adressen.Det är en åklagare som har bevisbördan i ett brottmål, vilket innebär att åklagaren ska bevisa att du begått brottet. Det ställs höga krav på bevisen. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att du gjort dig skyldig till den brottsliga handlingen för att du ska dömas till ansvar. Precis som du säger så borde det krävas mer bevis eftersom det inte är tillräckligt att endast koppla ip-adressen till dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?

2020-12-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag beställde en bok via en hemsida där man kan köpa från en annan privatperson genom ett företag som tar hand om transaktionen. När jag beställde boken nekade säljaren köpet och transaktionen gick "tillbaka". Jag har ännu inte fått tillbaka mina pengar från företaget som tog hand om transaktionen. Har jag rätt till dröjsmålsränta eller något i den stilen? Vart ska jag vända mig om dom inte betalar tillbaka?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i räntelagen.Dröjsmål utges trettiodagar efter att gäldenären framställt krav på borgenärer att betala gäldenärens fordranDröjsmålsränta är en ränta som erläggs vid en försenad betalning av en fordran, dvs efter fordrans förfallodag (2 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen som är en dispositiv lag, vilket innebär att lagen endast gäller om du och din motpart inte avtalat annat sinsemellan (1 § andra stycket räntelagen).Räntelagen gäller alltså om du och motparten inte avtalat om annat gällande dröjsmål. Ränta ska då betalas på fordran från och med trettio dagar efter att du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp (4 § första stycket räntelagen). Du måste även ange att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta för att ha rätt till dröjsmål (4 § första stycket räntelagen).Räntesatsen motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan av Riksbanken med ett tillägg av åtta procentenheter (6 § första stycket och 9 § räntelagen). Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per och fastställde den till 0 från och med 1 juni 2020. fall du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av boken från företaget efter 1 juni 2020, är referensräntan 0. Det innebär att dröjsmålsräntan totalt är åtta procent.Du kan driva in din fordran hos KronofogdemyndighetenDu kan lämna in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden om personen inte betalar tillbaka dina pengar. De hjälper alltså dig att driva in pengarna du har rätt till. Till detta tillkommer en ansökningsavgift om 300 kr men du kan dock kräva ersättning för avgiften i ansökan.Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att du har rätt till dröjsmålsränta om du framställt krav och anger att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. För att få tillbaka dina pengar kan du vända dig till Kronofogden som kommer att hjälpa dig!Här är en länk till Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.htmlHoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

2020-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Påverkar böter som finns i belastningsregistret ens jobbmöjligheter och förutsättningar att åka utomlands, utanför Europa?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om belastningsregister.I ett belastningsregister förs information om en persons påföljder för brottEtt belastningsregister innehåller uppgifter om en persons påföljder för brott. Böter, exempelvis dagsböter eller penningböter, ingår i belastningsregistret. Hur länge påföljden är kvar i registret beror på vad för brott det rör sig om. Böter tas bort, s.k. gallras, fem år efter att domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot meddelats (17 § p 9 lagen om belastningsregister).Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina arbetsmöjligheterVissa arbetsplatser har en rätt att kräva att personen som söker jobb visar ett utdrag från sitt belastningsregister. Den arbetssökande behöver då kontakta polisen och begära ett sådant utdrag. Exempel på sådana arbetsplatser är HVB-hem och arbeten inom skola eller barn inom annan verksamhet. Söker du arbete inom exempelvis psykiatrisk vård, vård av barn och ungdomar samt larmbolag har dessa arbetsplatser rätt att hämta utdrag direkt från polisen.Övriga arbetsgivare kan begära ett utdrag från belastningsregistret från den arbetssökanden men har ingen rätt till ett sådant utdrag. Det är då den arbetssökande som bestämmer om den känner sig bekväm med att visa utdrag från belastningsregistret.Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina resmöjligheterFå länder kräver utdrag av belastningsregistret för inresa, bosättning eller arbete i landet. Ett sådant land är exempelvis USA där man måste söka om ett ESTA-visum vid mellanlandning och inresa. I en sådan ansökan måste man besvara om man blivit dömd för brott och sedan görs en individuell prövning. Dock är böter en ganska mild påföljd och bör inte utgöra hinder för att få ett sådant eller liknande visum godkänt. Sammanfattningsvis kommer böter i belastningsregistret begränsa dina arbetsmöjligheter eller resmöjligheter endast i särskilda fall. Det är dock bra att veta när det uppstår en skyldighet att visa upp ett utdrag från belastningsregistret.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?

2020-11-30 i Domstol
FRÅGA |HejNär man försöker få resning i ett avslutat mål, vänder man sig då till samma instans som dömt i målet eller till en högre instans?MVHMattias Olsson
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).Huvudregeln är att en lagakraft vunnen dom gäller. En dom som vunnit lagakraft kan dock ändras sedan resning beviljats i målet (58 kap. 1 § RB). Det innebär att den gamla domen upphävs och en ny rättegång kan inledas. Detta rättsmedel används dock väldigt restriktivt på grund av rättssäkerhetsskäl.Du vänder dig till instansen över den som meddelat den gamla domen. Det är den domstolen som prövar ifall resning ska beviljas. När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det alltså den hovrätt som tingsrätten tillhör som beslutar om resning. När det gäller en dom som meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt för ett barn att titta på barnpornografiska filmer?

2020-12-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt för en tioårigt barn att titta på barnpornografiska filmer, med tanke på att han själv är ett barn fortfarande?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Det är inte straffbart att endast titta på en barnpornografisk bild eller film på en datorskärm. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år (16 kap. 10 a § fjärde stycket BrB). Däremot är bland annat innehav eller betraktande av en barnpornografisk bild/film som gärningsmannen berett sig tillgång till, exempelvis att skildringen sparas genom att överföras till datorns hårddisk, brottsligt (16 kap. 10 a § första stycket p 5 BrB). Även att sprida, överlåta eller förvärva sådana bilder är olagligt (16 kap. 10 a § första stycket p 2–3 BrB). Det tioåriga barnet kommer oavsett inte att straffas eftersom barnet inte ännu är straffmyndig (1 kap. 6 § BrB).Sammanfattningsvis kan det vara brottsligt om barnet uppfyller förutsättningarna. Barnet kommer dock oavsett inte att dömas till påföljd eftersom barnet inte är straffmyndigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?

2020-12-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Min klocka gick sönder på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren skyldig, att ersätta den ?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL).Någon annan måste ha orsakat skada för att ersättning ska utgåFör att skadestånd ska utgå krävs att någon annan än dig själv åsamkat klockan skada eller att någon annan kan hållas strikt ansvarig för detta (2 kap. 1 § SkL). Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig ifall hen, på ett oaktsamt sätt, orsakat skadan genom att inte försäkra sig om att arbetsplatsen var säker.Sammanfattningsvis kan jag inte bedöma om din arbetsgivare är skyldig att ersätta din klocka eftersom det beror på hur skadan uppstod eller vem som åsamkat den. Skicka gärna in ännu en fråga där du förklarar situationen och klargör omständigheterna så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt!Vänligen,

Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?

2020-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag blev anklagat av ett par för att jag höll mobiltelefonen mot örat medan jag körde min bil. Det gjorde jag inte, har både blåtand och trådlösa hörlurar i bilen och spec. anpassad laddningsbar behållare.Har aldrig behövt ta ut mobilen ur laddaren. Det hela startade efter att jag jag pekat finger mot mannen som var muslim. Jag är en kvinna. Det var inte smart av mig, så klart. Frågan är hur kan jag bevisa att han ljuger?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikförordningen.Det är ett brott att använda mobilen i handen medan man kör Du som förare får inte använda din mobiltelefon på så sätt att du håller den i handen medan du kör ett motordrivet fordon (4 kap. 10 e § trafikförordningen). Du kan dömas till penningböter om du uppsåtligen eller oaktsamt bryter mot bestämmelsen (14 kap. 3 § p 1 C trafikförordningen). Det är en åklagare som ska bevisa att du begått ett brottHandlandet är brottsligt. Beviskravet vid brottmål är det ska vara ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Den s.k. bevisbördan ligger inte på dig utan på åklagaren som är din motpart. Det innebär att du inte måste bevisa att du inte begått brottet, utan att åklagaren måste bevisa att du faktiskt använt telefonen och haft den i handen medan du kört din bil. Om du inte har begått det aktuella brottet är det svårt för mannen att finna bevis på att du gjort det. Sammanfattningsvis behöver du inte bevisa att mannen ljuger eftersom han måste ha bevis för att du använt mobilen på sådant sätt. Du kan därför känna dig säker.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?

2020-11-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Hur vänder jag mig när nån har gjort en fake profil i mitt namn och använder mina bilder? Och jag tror jag vet vem personen är
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Olovlig identitetsanvändning förutsätter skadaOlovlig identitetsanvändning är ett brott (4 kap. 6 § b BrB). Brottet förutsätter att någon, genom att olovligen använda dina identitetsuppgifter, utger sig för att vara dig och ger upphov till skada eller olägenhet för dig. Det är därmed ett krav att personens användande av dina uppgifter, exempelvis dina bilder, är skadligt på något sätt.Kontakta polisen vid misstanke av brottOm du misstänker att ett brott begåtts så bör du anmäla det till polisen. Du kan kontakta polisen genom att ringa telefonnumret 114 14 eller besöka närmaste polisstation. Ifall du har någon konkret bevisning som kan underlätta förundersökningen kan du meddela polisen det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,