Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?

2020-07-03 i Förundersökning
FRÅGA |Vad händer när en förundersökningsledaren går på Semester mitt i allt?
Sheba Shaly |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.Handläggare går (vanligtvis) inte in på varandras ärende om det inte slutar eller är långtidssjuka. Utredningen läggs däremot inte helt på is när förundersökningsledaren går på semester. Så länge förundersökningsledararen går på semester kan däremot inte beslut tas under tiden förundersökningsledaren är ledig. Om situationen vore sådana att nya handlingar kommer in så kommer dock en annan handläggare gå in i ärendet för att registrera det, dock kommer den "tillfälliga handläggaren inte fatta några beslut under perioden som förundersökningsledaren är på semester".Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Kan jag få rättshjälp?

2020-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Jag har jätte dålig ekonomi men behöver rättshjälp för att få tillgång till domstol. Finns det möjlighet till det?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I situationer där man hamnar i rättslig tvist kan man få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen för kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Man måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Rättshjälp regleras i rättshjälpslagen (RHL)RättsskyddsförsäkringI hemförsäkringen ingår det ibland en rättsskyddsförsäkring. Denna typ av försäkring täcker en del av kostnaderna för ett ombud och vid en förlorad tvist täcks även motpartens kostnader av rättsskyddsförsäkringen. Vilka kostnader som exakt täcks är dock svårt att besvara, utan det beror på vilka villkor försäkringsbolaget har.RättshjälpRättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor, 6 § rättshjälpslagen. Med ekonomiskt underlag menas den rättssökandes beräknande årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden samt skuldsättning. 38 § rättshjälpslagen. Det innebär att den som söker rättshjälp inte får ha en årsinkomst som överstiger 260 000 kronor. En annan förutsättning för att få rättshjälp är att man inte ska ha rättsskyddsförsäkring, 9 § rättshjälpslagen. Det innebär att; har man en rättsskyddsförsäkring så finns det ingen möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälpen täcker enbart den rättssökandens kostnader och inte motpartens kostnader. Rättshjälp får inte beviljas i vissa ärenden, till exempel i ärenden om fastighetsdeklaration eller i en angelägenhet som rör skuldsanering eller F-skuldsanering. 10 § rättshjälpslagen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Vad händer ifall målsäganden inte dyker upp?

2020-06-30 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Jag har blivit åtalad för misshandel och personen i fråga jag slog kommer troligtvis inte komma. Jag kommer förmodligen bli kallad till rättegång i tingsrätten snart men vad kommer hända med målet ifall han inte dyker upp.
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring rättegångsbalken för vad som gäller vid rättegångar.Utgångspunkten är att alla parter i en rättegång ska infinna sig vid en huvudförhandling om inte domstolen bedömer annat, såsom att partens frånvaro saknar betydelse för rättegången. 11 kap 5 § rättegångsbalken (RB)Vore förutsättningarna sådana att målsäganden eller ett vittne inte dyker upp till huvudförhandlingen så kan domstolen besluta att ställa in huvudförhandlingen och genomföra den en annan dag. 46 kap 2 § 4p. RB. Huvudförhandlingen kan dock ändå genomföras om domstolen bedömer att personen inte bör höras i huvudförhandlingen. Misshandel är dock ett brott som faller under allmänt åtal och med detta innebär de att det är åklagaren som väcker åtal och att rättegången inte är beroende av att målsäganden för talan, 20 kap 6 § RB.SammanfattningsvisJag kan tyvärr inte ge dig ett klart och tydligt svar gällande vad som exakt kommer att hända i målet. Det är upp till domstolen att göra den bedömningen ifall rättegången ska genomföras utan vare sig målsägande eller vittnet.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Utgör oönskade samtal ofredande?

2020-05-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga gällande en person som terroriserar min telefon. Jag har träffat en kille och gav ut mitt nummer till honom, efter bara några veckor insåg jag att det var ett misstag och ge ut mitt nummer till honom. Jag är verkligen inte intresserad av honom och nu ringer han mig 20 gånger per dag. Ibland ringer han på morgnar och ibland sent på kvällen. I övrigt ringer han mig på dagen. Jag har förklarat för honom både via sms och telefon att han genast måste sluta med detta beteende och att han genast ska sluta att terrorisera min telefon. Han har svarat på sms och förklarat att jag måste svara för att han är helt tokig i mig osv. När han ringer mellan 10-30 gånger per dag i veckor, klickar jag, och ibland svarar jag och ber han sluta ringa mig. Nu har det gått för långt och vill anmäla honom. Vilket brott kan han fällas för?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring brottsbalkens regler gällande brott samt vad som gäller just i ditt fall.För ofredande dömes den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år, 4 kap. 7 § brottsbalken.Till ofredande räknas att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Dessa slags ofredande kallas även realinjurier. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. Som ovan sagt uppräknas "störande kontakter" som en sådan gärning som utgör hänsynslöst agerande.Din situation: Att vid upprepade tillfällen ringa och kontakta personer mot deras vilja har i tidigare avgöranden ansetts utgöra ofredande. 10-30 telefonsamtal per dag i flera veckor är ett självklart fall av ofredande. Även 5 telefonsamtal om dagen torde vara brottsligt. Detta speciellt om samtalen sker nattetid eller tidigt på morgonen och/eller om de är av hotfull och/eller sexuell karaktär.För att dömas för brottet måste gärningsmannen anses ha uppsåt till brottet då inget annat står föreskrivit i paragrafen, se 1:2 § BrB. Detta innebär att personen som ringer oönskade samtal till dig är medveten kring sina handlingar och dess konsekvenser.Att personen i ditt fall dessutom via sms har förklarat för dig att han begår gärningarna för att han är tokig i dig talar också för att han har insikt i sitt handlande och dess konsekvenser. Sms:en är ett bra bevismedel för åklagaren vid ett eventuellt åtal. Om trakasserierna fortsätter råder jag dig därför att polisanmäla personen i fråga.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Kan man som biträdande jurist bli förordnad som offentlig försvarare?

2020-07-01 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Jag blev utbildad jurist nyligen och undrar nu ifall jag som biträdande jurist kan bli förordnad att företräda någon i förvaltningsrätten? Tack i förväg.
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningsrätten utgår i första hand från deras förordnandelistor. Om personen inte finns med där ska en lämplighetsbedömning göras i det enskilda fallet. För att vara med på listorna behöver en person vara advokat, eller som biträdande jurist ha arbetat ett år på advokatbyrå efter examen eller ha gjort notarietjänstgöring före anställningen på byrå, eller driva sin egen juridiska verksamhet och ha relevanta erfarenheter.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Vad är det som ska ske vid slutdelgivning?

2020-06-30 i Förundersökning
FRÅGA |Jag hade en diskussion med en vän till mig och vi funderade på vad som sker vid en slutdelgivning, vi kom fram till två olika svar, kan ni ge mig ett kort sammanfattning snabbt till mig?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid slutdelgivning har den misstänkte och försvaren ovillkorlig rätt att få del av utredningsmaterialet det vill säga föreliggande bevismaterialet. Slutdelgivning sker när brottet är färdigt utrett och regleras i 23 kapitlet 18 a § rättegångsbalken. Åklagaren ska redovisa för förundersökningsmaterialet så att den misstänkte kan ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Slutdelgivningen ger den misstänkte insyn i förundersökningen. Möjlighet ges den misstänkte att ange vilka ytterligare åtgärder som krävs, som kan antas vara av betydelse för förundersökningen.Kort sammanfattat: Vid slutdelgivning har som ovan nämnt den misstänkte och försvararen ovillkorlig rätt att få del av utredningsmaterialet/föreliggande bevismaterialet (när slutförhör har hållits). Syftet är att ge misstänkt och försvar möjlighet att bedöma utredningen i sin helhet och agera för att hindra väckande av åtal, till exempel genom att åberopa ny bevisning. Den misstänkte och försvararen ska ges "skäligt rådrum" att studera handlingarna och tillfälle att framför invändningar. Om de fått tillgång till materialet sedan tidigare ger detta en viss inverkan på "skäligt rådrum" vid slutdelgivningen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Vad ska jag ta med i mitt yttrande till transportstyrelsen?

2020-05-26 i Trafikbrott
FRÅGA |hej!Jag är 20 år gammal, blev nyss av med körkortet jag körde på E6 nära Göteborg, jag körde 113 km/h på en 80 km/h väg. motorvägen har två filer och en bussfil. Jag har aldrig gjort en överträdelse någonsin men just idag var det en jobbig dag, har fått dåliga nyheter osv. jag har en prövotid som går ut 27:de augusti 2020. Jag är väldigt beroende av mitt körkort då jag kör en familjemedlem ofta till vårdbesöken samt att jag var i extremt stort behov av körkortet i jobbet, detta innan jag blivit kortidspermitterad. Vad är det bästa jag kan göra utav saken? vad tycker ni. extremt tacksam för svar
Sheba Shaly |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer en redogörelse för förutsättningar för ett körkortsingripande sedan behandlas vad som gäller just i ditt fall samt vad jag rekommenderar du ska ta med i ditt yrkande.Förutsättningar för körkortsingripande regleras i Körkortslagen. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse,Eftersom din fråga handlar om körkort är det körkortslagen som blir aktuell. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse, 5 kapitlet 3 § 4 punkten Körkortslagen. Enligt körkortslagen (KörkL) 5 kap. 3 § 4 p. ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa.Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 s. 3-4). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre inte bör anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort.Det som händer när körkortet blir indragetNär man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man en så kallad spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum. (se 5 kap. 6 § KörkL)Kan transportstyrelsen kan ge ut en varning eller måste man ta om körkortet?I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts som är 33 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Som nämnt ovan är överträdelse av denna karaktär mest sannolik att inte anses som ringa och medföra ett återkallat körkort inklusive en spärrtid på minst 1 månad och högst 3 år.Eftersom du fortfarande har en prövotid innebär det att du måste få ett nytt körkort utfärdat eftersom en återkallelse har skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden (se 5 kap 15§ KörkL). Om du inte hade haft en prövotid och körkortet hade återkallats med stöd av (5 kap 3 § p. 2,3 eller 4 KörkL) och spärrtiden hade bestämts till högst 1 år hade du inte behövt göra ett nytt förarprov.I ditt fall kommer det krävas ett nytt körkortstillstånd och ett godkänt förarprov (godkänt kunskaps- och körprov) för att få ett nytt körkort!Din situation samt rådNär Transportstyrelsen ska besluta om en eventuell återkallelse och tillhörande spärrtid, skickar de ut en "yttrandeblankett" där körkortsinnehavaren får yttra sig innan beslut fattas. Där har du möjlighet att sakligt förklara för Transportstyrelsen varför du har särskilda skäl till att inte få körkortet återkallat eller, vilket är vanligare, vilka skäl man har för att få spärrtiden nedsatt. Det du kan anföra i ditt yttrande till Transportstyrelsen är att du beskriver ditt behov av körkortet; att du delvis behöver körkortet i tjänst, och behöver det för att ta din familj från punkt A till B. Det är ofta en god idé om du kan inkomma med ett intyg från dig arbetsgivare som kan verifiera att det behövs att du har körkort i tjänsten. Det är få skäl som påverkar bedömningen, men om man till exempel riskerar att bli av med sitt arbete om man får sitt körkort indraget kan det göra att spärrtiden sätts ned. Det görs en helhetsbedömning inför beslutet, och rent känslomässiga aspekter saknar tyvärr betydelse. Så det är tveksamt om de orsaker du nämner kommer att påverka beslutet. Men beskriv så sakligt du kan, de anledningar du anser att du har. Om Transportstyrelsen ändå skulle välja att återkalla ditt körkort i 12 månader kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om du inte vill överklaga beslutet själv går det bra att kontakta oss om du vill att någon av våra jurister ska skriva överklaganJag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Är det tillåtet att spela in samtal?

2020-05-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag hade en fundering gällande avlyssning. Jag vill veta ifall det är tillåtet ifall jag spelar in ett telefonsamtal. Telefonsamtalet jag vill spela in för att låta andra höra det. Det vill jag göra utan att det är medvetna om det. Är det tillåtet?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är det olagligt att spela in ett samtal där ingen part vet att samtalet spelas in, detta räknas istället som olaga avlyssning, vilket är olagligt. En olaga avlyssning regleras av brottsbalken 4 kap 9a § brottsbalken. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Läser man dock lagtexten, e contrario, det vill säga, motsatsvis innebär det här däremot att det inte är brottsligt att spela in ett samtal man själv deltar i oavsett om de övriga i samtalet känner till det och eller har samtyckt till inspelningen. Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.Av frågan framgår det även att du vill spela in i syfte att sprida det. Även om inspelningen i sig skulle anses tillåten så kan det ändå vara brottsligt att sprida den vidare, dock beror detta på innehållet i inspelningen. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan dömas för förtal, om det inte var försvarligt att lämna uppgiften, 5 kap 1 § BrB.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.