Vad utgör förskott på arv?

2020-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Barnens far och jag är skilda, vi har två barn 19 och 21 år. Nu har barnens far köpt en liten lägenhet där de yngsta barnet ska bo, under 1 till 2 år. Pappan kommer till största delen att äga lägenheten. Sen ska lägenheten säljas. Köpet finansieras med 300 000 kr av eget kapital och 300 000 kr som banklån. Jag undrar om någon del av köpet ska ses som förtida uttag av arv? Räntekostnaden tex?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga om detta kan utgöra förskott på arv ska vi vända oss till Ärvdabalken.Enligt 6 kap 1 § 1 st Ärvdabalken anger att det som har getts till bröstarvinge under arvlåtarens livstid ska anses som förskott på arv. Ges gåva eller överlåtelse av något slag till annan än bröstarvinge, ska detta inte anses som förskott på arv om detta inte uttryckligen har sagts. Gåvor som är sedvanliga och inte står i missförhållande till givarens villkor och gåvor som sker som fullgörande av en förälders underhållningsskyldighet är gåvor som inte anses som gåvor som kan avräknas.Bröstarvingar är de personer som definieras enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Genom förklaring i testamente så kan arvlåtaren se till att gåvan inte anses som förskott på arv, eller genom annan viljeförklaring som uppkommer senare. Avräkningsskyldigheten kan också bortfalla, om exempelvis alla andra arvingar fått liknande gåvaVad innebär detta för dig - Detta bör innebära att det som kan bli förskott på arvet är köpesumman för den del av lägenheten som barnet blir ägare över. För att hela lägenheten ska ses som förskott på arv måste barnet få lägenheten, alltså stå som ägare. Av relevans är även storleken på gåvan/överlåtelsen samt om överlåtelsen kan ses som ordinär, är avgörande för om detta ska ses som förskott på arv. Det är svårt att ge ett exakt exempel på hur liten eller stor en gåva ska vara för att räknas som ordinär, men säg att barnet äger en del av lägenheten som är värd 30 000 kr. Om det är vanligt förekommande att barnen har fått gåvor motsvarande 30 000 kr under eran livstid bör gåvan anses som ordinär. Om det är så att barnet endast på pappret står på som ägare och att fadern, vid försäljning av lägenheten, erhåller hela köpeskillingen så har det i realiteten inte varit tal om någon gåva över huvudtaget. Man kan även jämka enligt 12:2 ÄB (Ärvdabalken), så att förskottet inte tas med i beräkningen av arv, vilket är gynnsamt för den kvarlevande maken, som får behålla sitt Giftorättsgods och överta barnens arv med fri förfoganderätt,

Fängelse för stöld mycket osannolikt

2020-07-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag är en ensamstående mamma utan jobb i ålder 43 med fyra barn under 14 år där två av barnen ligger mellan 1-3 år och ett barn som är 21 år och dom andra två som är mellan 12-14 år. blev tagen för stöld i matbutik för 1700 kr och vill vet om jag kan få fängelse med tanke på hur små barnen är och att det är mitt första brott.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Stöld är ett brott som regleras i 8 kap 1 § i Brottsbalkan. Där anges att straffskalan är fängelse upp till 2 år. 26 kap 1 § anger att fängelse inte får understiga 14 dagar. Straffet för stöld hamnar alltså mellan 14 dagar till 2 års fängelse. Dock för att faktiskt kunna dömas för fängelse krävs följande:Det återfinns en presumtion mot fängelse i 30:4 BrB. Det finns endast 3 sätt att bryta denna presumtion. Risken för återfall, brottets art samt brottets straffvärdes. Straffvärdet för brottet måste motsvara 1 års fängelse för att presumtionen ska brytas. I och med att du begick stöld för ett lågt värde, talar mycket för att själva straffvärdet motsvarar några månaders fängelse. Detta innebär att presumtionen för fängelse inte bryts av straffvärdet. Du har tidigare inte heller begått några andra typer av brott, varav återfallsrisken i princip är icke existerande, presumtionen bryts inte av återfall heller. Stöld utgör inte ett artbrott generellt enligt NJA 2009 s 559. Presumtionen mot fängelse bryts inte. Detta innebär att fängelse kommer inte delas ut som straff utan villkorlig dom eller skyddstillsyn blir aktuellt, eventuellt i samband med samhällstjänst. Vad innebär detta för dig - Mycket talar för att du inte kommer få fängelsestraff utan antigen böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Rätt att spara avdrag för underhåll i 6 månader

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang underhåll. Pappan betalar underhåll till mig. Men det jag undrar är hur länge han kan spara dagar som barnen har varit hos honom? Han har inte gjort några avdrag direkt utan att han sparar avdraget, han har inte dragit av en del dagar sen förra året. Får han göra så och spara till ett senare tillfälle att göra avdrag?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss till föräldrabalken.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. Denna rätt att göra avdrag kvarstår i 6 månader från och med den månad som vistelsen avslutades, 7 kap 4 § 1 st Föräldrabalken. Detta medför att om barnets far hade barnen boende hos sig 5 dygn i rad under december, så har fadern rätt att göra avdrag för detta med 5/40 fram till juni året därefter. Vad innebär detta för dig – Detta innebär för din del att barnets far har rätt att spara avdraget så att säga i 6 månader. I och med att vi har inträtt i juli månad, så har han inte rätt att göra avdrag på underhållet, när förutsättningarna för 7 kap 4 § Föräldrabalken uppfylls, för de gånger barnen var hos honom under förra året.

Köp av del av lägenhet blir samboegendom

2020-07-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän bor tillsammans i en bostadsrätt som han köpte innan jag flyttade in. Som det är nu är han ensam ägare till bostaden men har pratat om att jag ska köpa in mig i lägenheten så vi blir ägare båda två till hälften var. En fråga uppkom då gällande vad som skulle ingå vid en framtida bodelning. Lägenheten i sig är ju inte samboegendom eftersom den inte anskaffades gemensamt, men om jag köper in mig innebär ju det att "min del" är anskaffad för gemensamt bruk men inte hans del. Jag köper ju in mig i syfte att vi ska bo där ihop. Innebär detta att min andel kommer att utgöra samboegendom om vi gör en bodelning?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga så som att du undrar om din del av lägenheten kommer räknas med i en bodelning samt hur man kan undvika/rätta till detta rättsförhållande. Vid separation mellan sambos ska sambons gemensamma bostad och bohag utgöra samboegendom och delas i bodelning, 3 § sambolagen. Enligt 5 § sambolagen utgör sambos bostad den bostad samborna innehar gemensamt för att verka som deras stadigvarande hem. I och med att du förvärvar del i bostad, för gemensamt syfte att bo där i din "del" bör detta anses gemensam samboegendom. Kraven i 3 § och i 5 § sambolagen uppfylls på sådant sätt, varav din del av bostaden kommer anses som samboegendom. Den del du äger kommer räknas med i bodelningen, medan din sambos del inte kommer göra detta. För att råda bot på detta finns det eventuella lösningar. Du och din sambo har rätt enligt 9 § sambolagen att avtala i förväg om hur eran bodelning. Där kan ni göra det möjligt att undandra egendom eller lägga till egendom i bodelningen. Lättast bör vara om du köper in dig till 50 % av lägenheten och att ni skriver i samboavtalet att ni får behålla varsin del av lägenheten. På så sätt uppnår ni samma effekt som om ni hade köpt lägenheten gemensamt. Ni kan självklart utforma samboavtalet precis hur ni vill, det enda formkravet är att det ska vara skriftligt, varav ni kan fördela bohaget och bostaden precis hur ni vill mellan er.Hoppas det var svar på din fråga!

Rätt till underhåll för barn

2020-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Har två barn på 16 resp. 19 år. Båda börjar skolan i höst, på gymnasiet resp. högskola. Vilken rätt till underhåll har jag för dessa båda två? Om jag dessutom skulle bli sambo.. påverkar detta försörjningsplikten / min rätt till underhåll för barnens pappa?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt 7 kap 1 § Har en förälder skyldighet att försörja ett barn fram till dess att barnet är 18 år gammalt, om inte barnet går i gymnasiet varav försörjningsskyldigheten fortlöper fram tills barnet har gått ut gymnasiet. Ett barns behov räknas ut av socialstyrelsen varje år, varav ett barn mellan 13–18 år förväntas ha ett behov av underhåll under 1 år som motsvarar 95 % av basbeloppet. Basbeloppet är år 2020, 47 300 kr. Detta innebär att månadsunderhållet är 47 300/12 = 3942 kr. Borträknat barnbidraget på 1250 kr, blir det totala underhållsbehovet 2692 kr per månad.En person mellan 13–18 år behöver då alltså 2692 kr per månad i underhåll. Hur mycket kan man då kräva i underhåll av förälder som barn inte bor med? Enligt 7 kap 4 § föräldrabalken anger att man beräknar grund för underhåll genom att utgå från varje förälders ekonomiska inkomst efter skatt. Varje förälder har även rätt att undandra 4 730 kr för egen del samt undandra boendekostnader. Den delen som blir kvar anses som ekonomiskt överskott, som utgör grunden för beräkning av underhåll. Där tar man då den enskilda förälders överskott genom det totala överskottet. Om man är samboende eller gift med någon och delar gemensam bostad, förväntas man dela bokostnaderna varav man endast har rätt att dra av halva boendekostnaden i dessa fall. Exempel: Säg att förälder X har 28 000 kr i inkomst innan skatt. Efter skatt och efter att ha dragit undan 4730 kr för egen del samt boendekostnader så har förälder X ett överskott på 9000 kr. Förälder Y har 19 000 kr, och efter skatt och avdragen så har Y ett överskott på 5000 kr. För att avgöra hur stor del varje förälder ska betala tar man deras överskott delat med det totala överskottet. För att avgöra förälder X skyldighet att betala underhåll tar man 9000/14 000 kr = 64 %. Detta innebär att förälder X ska betala 64 % av underhållet, alltså 64 % av underhållet på 2692 kr det gemensamma barnet med förälder Y. Vad innebär det för dig – Detta innebär för dig att om din 19-åring inte går kvar i gymnasiet så kan du inte kräva underhåll för honom, eftersom skyldighet att ge underhåll slutar efter gymnasiet enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. . Du har rätt till underhåll för din 16-åring. Underhållet för 16-åringen är 2692 kr per månad. Hur stor del som du respektive barnets far ska stå för måste undersökas utifrån båda eran enskilda och totala ekonomi. Genom att bli sambo eller gifta dig kommer boendekostnaden du har rätt att undandra att halveras, vilket gör att din del av underhållet kommer bli större och du kan inte kräva lika mycket underhåll av barnets far.

Spärrtid för körkort vid prick i registret

2020-07-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag fick en femårig prick i registret för ett halvår sedan när jag var 15 år på grund av stöld. Kan jag fortfarande skaffa AM kort? Hade inget tidigare då jag inte blev av med något men är osäker på om jag kan få AM kort med en prick.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 2 § Körkortslagen här . Enligt 3 kap 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är alltså detta du kommer råka ut för om du blir fälld för brottet. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller.Vad gäller för dig - Utifrån denna information kan spärrtiden bli allt mellan en månad fram till 3 år, räknat från din 18 års dag. Med tanke på att du var ung när brottet begicks och troligen därför inte heller fick ett allt för högt straff. Detta talar för att spärrtiden kommer bli på den undre halvan av straffskalan, men exakt hur lång spärrtiden blir är svårt att säga nu.

Förskott på arv om gåva ges till ex-fru

2020-07-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Far avled nyligen. Han är frånskild sedan 1966. 2018 gav han bort 700.000 kr till sin f.d. fru - inget gåvobrev upprättades. Dom har två gemensamma barn. Far har också ett utomäktenskapligt barn.Frågan: Skulle gåvan på 700.000 kr kunna ses som förskott på arv till hans f.d. frus båda barn?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om gåva till make/maka kan anses utgöra förskott på arv till makarnas gemensamma barn.Enligt 6 kap 1 § 1 st Ärvdabalken anger att det som har getts till bröstarvinge under arvlåtarens livstid ska anses som förskott på arv. Ges gåva eller överlåtelse av något slag till annan än bröstarvinge, ska detta inte anses som förskott på arv om detta inte uttryckligen har sagts. Gåvor som är sedvanliga och inte står i missförhållande till givarens villkor och gåvor som sker som fullgörande av en förälders underhållningsskyldighet är gåvor som inte anses som gåvor som kan avräknas.Bröstarvingar är de personer som definieras enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Vad innebär detta för dig - Detta medför att eftersom gåvan på 700 000 kr riktas till före detta maka (ex-frun) som inte utgör bröstarvinge enligt arvsordning, så kommer detta inte räknas som förskott på arv om inte arvlåtaren (din far) har önskat detta. För att anses som förskott på arv måste arvet gå direkt till en bröstarvinge. Gåvan på 700 000 kr kommer inte räknas som förskott på arv till deras gemensamma barn, eftersom gåvan var riktad direkt till ex-frun.

Avdrag för att barn bor med bidragskyldig förälder

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan.Min dotter pappa betalar inte fullt underhåll då han drar av för umgänge. Och han har henne bara 2 fulla dagar varannan helg. Nu kräver han att jag ska packa ner kläder till henne för de dagarna. Men vet att han kommer glömma att packa ner allt när hon ska tillbaka till mig. Vilket betyder att jag får köpa nytt igen. Hur gör jag?Och underhåll: räknas resedagen som avdragsgilltlig?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din dotters pappa har rätt att göra avdrag på underhållet för de dagar varje månad han träffar sin dotter och om resdagen är avdragsgiltig.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. När man räknar antal dygn så har man rätt att räkna med den dagen som barnet reser hem på. Exempel för att illustrera: Om barn X bor hos förälder Y i 4 hela dygn, och reser hem på den 5:e dagen. Trots att det inte går ett helt dygn så får man räkna den 5:e dagen som ett helt dygn, vilket gör att man kommer upp i 5 hela dygn efter varandra, varav avdrag för dessa dagar kan göras. Vad innebär detta för dig? - Detta innebär att om din dotters pappa har dottern boende hos sig 2 hela dagar varannan helg, så har han rätt att göra avdrag med 6/40 av underhållsbidraget om pappan har dottern boende hos sig tre helger per månad. Om pappan har dottern boende hos sig bara 2 helger i månaden blir de totalt 4 dagar, vilket inte ger honom rätt till avdrag från underhållet. Resdagen är att anse som avdragsgill.