Kreditköp med återtagandeförbehåll

2019-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har köpt en begagnad bil på avbetalning av Alfons Bilhandel. Alfons Bilhandel är också kreditgivare. Bilens pris var 150 000 kr. Nu har jag kommit på obestånd och ligger efter med avbetalningarna på bilen. Och nu vill företaget återta bilen, i vilka fall har företaget rätt att återta bilen?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du som köparen vid ett kreditköp av en bil inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger betalningsdröjsmål. Vid väsentligt betalningsdröjsmål har säljare rätt att häva köpet. Vad som utgör väsentligt betalningsdröjsmål beror dels på köpets karaktär, dels på om betalningsdröjsmålet avser hela eller en del av betalningen.Eftersom du har fått bilen i din besittning får säljaren dock endast häva köpet om han förbehållit sig rätten till detta genom ett återtagandeförbehåll.För ett giltigt återtagandeförbehåll i din situation krävs samtliga omständigheter:– Förbehållet ska ha avtalats senast i samband med köpet.– Förbehållet ska ha inneburit ett förfogandeförbud enligt vilket du inte får sälja bilen vidare etc.– Förfogandeförbudet ska ha varit allvarligt menat.Sammantaget har säljaren rätt att återta bilen vid väsentlig betalningsdröjsmål, förutsatt att han har gjort ett giltigt återtagandeförbehåll. Om så inte är fallet kan säljaren enbart kräva dröjsmålsränta.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid för tidsbegränsade hyresavtal

2019-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har hyrt ut mitt fritidshus på bestämd tid men har skrivit särskilda bestämmelser " Den aktuella hyrestiden är 6 månader. Förlängning om båda parter är överens skall avtalas senast 1 månad före hyrestiden utgång. Uppsägning är 1 mån för båda parter.Jag vill inte hyra ut längre än den bestämda tiden men undrar om jag måste säga upp hyresgästen 3 mån före slutdatum. Mvh jill
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom frågan rör upplåtelse av hus är hyreslagen tillämplig (12 kap. jordabalken).Ett hyresavtal som löper på begränsad tid upphör att gälla vid hyretidens slut, om det inte har avtalats om att hyresavtalet ska förlängas.Uppsägning krävs dock om hyresförhållandet, d.v.s. den sammanlagda hyrestiden genom en eller flera hyresavtal, varat mer än 9 månader (12 kap. 3 § jordabalken). Om den inte sägs upp i en sådan situation anses den förlängd på obestämd tid.Uppsägningen ska ske 3 månader i förväg om hyrestiden är 3 månader eller längre (12 kap. 4 § andra stycket tredje punkten jordabalken). Det kan avtalas om en längre uppsägningstid, men inte om en kortare sådan.Vidare ska uppsägningen som huvudregel vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än 3 månader i följd (12 kap. 8 § jordabalken). Den bör innehålla uppgifter om skälen till uppsägningen. Uppsägningen ska delges den som söks för uppsägningen.Sammantaget gäller en uppsägningstid om 3 månader om du har hyrt ut ditt fritidshus till din hyresgäst i över 9 månader. Om så inte är fallet gäller den uppsägningstid som ni har avtalat om, d.v.s. 1 månad.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Skälig hyra för inneboende i bostadslägenhet

2019-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Har nyligen hyrt två rum och bott som inneboende. En av oss har bott i vardagsrummet och den andra i ett väldigt litet rum. Hyran var 4500 för det lilla rummet och 5500 för det stora. Hennes hyra låg på ungefär 6700kr inklusive el. Har nyligen pratat med någon som påstår att det är olagligt att ta så mycket i hyra, stämmer det?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom din fråga rör hyra tillämpas hyreslagen (12 kap. jordabalken).Hyran ska bestämmas till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § jordabalken). Det finns inget konkret svar på vad som utgör en skälig hyra, utan frågan besvaras efter en bedömning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet, t.ex. lägenhetens storlek, läge och skick. Hyran anses dock inte vara skälig om den är påtagligt högre än för andra, likvärdiga lägenheter (12 kap. 55 § första stycket).I ditt fall betalar din hyresvärd 6700 kr i hyra, vilket inkluderar el.Vidare ska, som huvudregel, en inneboendes betala så mycket i hyra som denna utnyttjar i utrymme. Om denna utnyttjar 50% av utrymmet i lägenheten, bör denna betala för 50% av hyran. Om hyresvärden tillhandahåller möbler, kan ett skäligt påslag göras för slitage. Även andra förmåner kan medföra tillägg.Sammantaget behövs mer information om omständigheterna i din situation för att besvara din fråga. Ovan har jag redogjort för de regler som gäller enligt lag.Min rekommendation är att du talar med din hyresvärd. Kommer ni inte fram till en lösning bör du kontakta hyresnämnden och meddela att du misstänker att din hyresvärd begär en oskälig hyra.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Testamente, sekundosuccession

2019-04-22 i Testamente
FRÅGA |Hur kan man skriva ett förtydligande i ett gammalt testamente? I vårt testamente står det: Den av oss, som överlever den andre skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap, av vad slag den vara må.Eftersom jag fått lite olika svar på vilka stora konsekvenser det kan få för våra gemensamma barn respektive ett särkullsbarn, om man ärver med full äganderätt eller med fri förfoganderätt, så skulle vi vilja göra tillägget att testamentet ska gälla med fri förfoganderätt.Hur kan vi skriva då?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns två successionsformer; arv och testamente. Din fråga rör testamente, varvid ärvdabalken är tillämplig.Om testamentet som ni har upprättat innehåller ett förordnande om att den efterlevande maken ska erhålla den avlidna makens egendom med full äganderätt, innebär det att någon sekundosuccession inte ska förekomma och att således den avlidnes arvingar inte har efterarvsrätt. Då kommer den efterlevande makens arvingar att erhålla all kvarlåtenskap.Min rekommendation är därför att ni är tydliga i ert förordnande. Det vore bra om ni tillägger att den överlevande maken erhålla den avlidna makens egendom med fri förfoganderätt. Ett tips är att söka upp mallar på Google för att se hur ett testamente kan vara utformad.Att ha i åtanke är att testators vilja utgör utgångspunkt vid tolkning av testamente, vilket innebär att man söker testators vilja bakom förordnandet. Även om ett testamente innehåller ett förordnande om att den efterlevande maken ska erhålla den avlidna makens egendom med full äganderätt, men det därefter finns ett förordnande om vad som ska ske efter båda makas död, innebär det att testamentet ska tolkas så att den efterlevande maken har fri förfoganderätt avseende den avlidne makens egendom.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Inneboendekontrakt

2019-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag har en fråga om inneboende hyresavtal, jag och min fru äger bostadsrätt lägenhet 50/50 i Stockholm och vi tänker hyra ut del av den som inneboende.Kräver det att vi BÅDA måste bo i den eller en av oss räcker? För oss jag studerar i Upplands Väsby men min fru har jobb i Gävle. Kan föreningen ligger hinder i så fall och inte acceptera inneboende hyresavtalet?Med vänlig hälsning
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Ett inneboendekontrakt skiljer sig från andrahandskontrakt genom att en inneboende inte ensam bor i lägenheten. Det räcker således med att den ena av er bor kvar i lägenheten för att det ska anses som ett inneboendekontrakt.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Principen condictio indebiti om felaktiga utbetalningar

2019-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Min dotter har fått felaktigt utbetalad lön av sin arbetsgivare under oktober till december 2018. I februari 2019 uppmärksammades hon om det av arbetsgivaren via sms. Hon fick inget underlag på betalningskravet, endast ett sms om summan samt hot om polisanmälan om hon inte betalade. Summan uppgick till 10.300. Min dotter är 18, student på heltid och de kräver alla pengar tillbaka direkt. Arbetsgivaren uppgav fel månader för de felaktigt utbetalade pengarna (Jan. -feb 2019) samt underlät att skicka underlag för utbetalningarna under 1.5 månad. Först 11 april detta år, 9 dagar EFTER att fakturan skulle vara betald, kom utskrift på lönebeskeden från okt-dec. Arbetsgivaren hade gett min dotter en annan anställds lön. Facket anser att arbetsgivarens beteende är nästintill kriminellt då de behandlat henne som en tjuv. De ska försöka förhandla att hon kan betala av skulden på två månader men det blir ändå drygt 5000 per månad. Hon har inte de pengarna. Min fråga är: Då hon i god tro tog emot pengarna och de är spenderade dessutom, är hon skyldig att betala tillbaka under omständigheterna, dvs med tanke på arbetsgivarens tveksamma handlande.
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.I din dotters fall är principen condictio indebiti tillämplig, vilken är en allmän avtalsrättslig princip som rör återbetalningsskyldighet av en felaktig utbetalning. Principen är inte direkt reglerad i lag, utan följer av rättspraxis (se t.ex. AD 2006 nr 105). Den är emellertid inte tillämplig om det föreligger ett bindande kollektivavtal som reglerar villkor för återbetalning.Om så inte är fallet kan principen tillämpas på förhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Enligt principen är en arbetstagare, som huvudregel, skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetalad lön till sin arbetsgivare. Det sagda gäller dock inte om arbetstagaren kan styrka att denna var i god tro vid mottagandet av pengarna och därefter spenderat dem.Att vara i god tro innebär att en person varken visste om eller misstänkte att det var en felaktigt utbetalad lön. Vidare krävs att personen inte heller har haft någon anledning att misstänka att det var en felaktigt utbetalad lön.Om din dotter var i ond tro har arbetsgivaren således rätt att återkräva beloppet.Frågan avgörs efter en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Den omständighet att hennes arbetsgivare underlåtit att skicka lönebesked samt dröjt lång tid med att påkalla felaktigt utbetalad lön kan tyckas tala för att hon var i god tro.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsskillnad, bodelning, skälighet

2019-04-22 i Bodelning
FRÅGA |Jag har varit gift med min man i nästan 26 år. Han har nu ansökt om skiljsmässa. För 10 år sedan var jag med i en olycka och skadade mig allvarligt. I samband med olyckan som var traumatisk utvecklade jag en sjukdom som gjorde att kroppen sakta bryts ner. I februari 2015 blev jag sjukersatt till 50%. Jag kommer därför att få en lägre pension pga av detta samt har en sämre ekonomi än honom. Dessutom har jag jobbat deltid pga barnen under deras uppväxt. Kan detta på något vis användas vid bodelningen. Han lämnade mig för en väninna till mig. Våra barn är nu vuxna men den yngsta bor fortfarande hemma.Tacksam för svar!
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom din fråga rör äktenskapsskillnad och bodelning är äktenskapsbalken tillämplig.I en bodelning ingår giftorättsgods, d.v.s. all egendom som inte är enskild egendom till följd av äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente (19:1, 7:1-2 äktenskapsbalken). Det spelar alltså ingen roll om egendomen tillhör dig eller din make. Det innebär till exempel att både ditt bankkonto och din makes bankkonto ska ingå i bodelningen. Vidare ska, enligt huvudregeln, egendomen som ingår i bodelningen delas lika mellan er (11:3 äktenskapsbalken). På så vis spelar det ingen roll om du har sämre ekonomi än din make.Vad gäller pension, ska sådana företagsägda inte ingå i bodelningen i den mån det är skäligt. Dessa utgör särskild egendom (10:2 äktenskapsbalken). Den omständighet att du har lägre pension till följd av sjukdom och omhändertagande av barn skulle kunna medföra att det anses oskäligt att pensionerna inte ska ingå i bodelningen. Om du eller din make däremot har privat pensionssparande ska dessa, som huvudregel, ingå i bodelningen och därmed delas lika mellan er.När det gäller er gemensamma bostad och bohag (möbler) ska denna tillfalla den av er som är i störst behov, i den mån det är skäligt (12:2 äktenskapsbalken). Detta gäller oavsett vem bostaden står på. Den omständighet att du har en sjukdom som medför svårigheter och att du har sämre ekonomi och därmed svårare att hitta en annan bostad är faktorer som beaktas vid bedömningen.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord

2019-04-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag bor ihop med min man, vi är gifta sen strax över 2år tillbaka och har en dotter på snart 2år. Jag undrar: vi ska skilja oss och han har två bilar SOM VI KOMMIT ÖVERENS OM att det är enbart hans om bi skiljer oss så jag inte ska stå på detta. Även mitt företagslån ska ENBART JAG stå på.Finns det någon speciell blankett som jag vi ska skriva i? Eller kan man skriva egna papper som vi båda signerat?Mvh
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom frågan rör äktenskapsförhållandet är äktenskapsbalkens regler tillämpliga.BilarnaEn bodelning ska ske efter det att äktenskapet har blivit upplöst (9:1 äktenskapsbalken). Reglerna om bodelning emellertid dispositiva – du och din make kan därför dela upp saker på vilket sätt ni vill vid en bodelning. Ni kan komma överens om att din makes bilar ska tillfalla honom. Då ska ni upprätta ett bodelningsavtal. Denna ska vara skriftligt och underskrivet av er båda (9:5 äktenskapsbalken). Om du söker på "bodelningsavtal" på Google dyker ett flertal mallar upp som kan vara till hjälp.Om ni inte skulle lyckas nå en överenskommelse är huvudregeln att egendom ska delas lika mellan er. När det har fastslagit hur mycket varje make har rätt att erhålla i egendom motsvarande ett visst belopp ska lottläggning ske. Då har varje make rätt att i första hand få sin egendom på sin lott. Det innebär att din make kan göra anspråk på sina två bilar även på detta sätt.Ett annat alternativ är att upprätta äktenskapsförord som föreskriver att bilarna ska utgöra enskild egendom. Det är nämligen endast gifterättsgods som ska ingå i bodelningen (10:1 äktenskapsbalken). Gifterättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7:1 äktenskapsbalken). På så vis kan ni undanta bilarna helt från bodelningen. Notera att detta medför att den egendom ni delar lika mellan er blir mindre.FöretagslånetEnligt principen om särförvaltning ansvarar vardera maken för sina egna skulder (1:3 äktenskapsbalken). Vardera maken har rätt att från värdet av sin egendom göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller emellertid endast skulder som hänför till giftorättsgods. Ditt företagslån torde utgöra ett sådant fall.Om värdet på skulderna skulle vara större än värdet på makens egendom blir resultatet att denna går in i bodelningen med 0. Makar delar alltså på nettoöverskott, inte på nettounderskott. Det innebär att din make inte kommer behöva stå för dina skulder.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,