Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

2020-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gifta men min mamma har tre särkullebarn. De har äktenskapsförord samt testamente där det framgår att det är min pappa som äger allt. Dock har vi fått höra om dold samäganderätt, hur kan den te sig i förhållande till äktenskapsförord och testamente i form av ex. fastighet?Tack!
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), ärvdabalken (ÄB) och praxis.Vid bedömning av dold samäganderätt beaktas gemensamt bruk, med ekonomiskt bidrag och avsiktDold samäganderätt kan i ditt fall föreligga om dessa tre följande krav uppfylls: -Avsikten med förvärvet har varit att anskaffa gemensam egendom (gemensamt bruk) -Din mamma ska ha bidragit till finansieringen av förvärvet (ekonomiskt bidrag) -Dina föräldrar har uttryckligen/underförstått avtalat eller förutsatt att egendomen skulle vara deras gemensamma (avsikt) Det innebär att om egendom köps för familjens bruk av din pappa med ekonomiskt bidrag från din mamma är det en utgångspunkt, men inte mer, att denna ägs gemensamt.Äktenskapsförord kan inte överföra äganderätten på någon annanSåsom jag tolkat din fråga är fastigheten din pappas och dina föräldrar har upprättat ett äktenskapsförord som föreskriver att fastigheten är din pappas enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock bara reglera vilken status en tillgång har (giftorättsgods eller enskild egendom), men det kan inte föra över äganderätten på någon annan. Det innebär att dold samäganderätt kan uppstå till din pappas enskilda egendom trots att det är hans enskilda egendom och inte kommer ingå i bodelningen enligt äktenskapsförordet. Dock måste de ovan uppställda kriterier vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga för fastigheten. Den efterlevande maken har arvsrätt efter den bortgångne makens testamenteOm din mamma har dold samäganderätt till fastigheten, kan din pappa endast testamentera bort hans del av egendomen (9 kap. 1 § ÄB). Värt att notera är att din mamma har en arvsrätt när din far går bort. Din mamma har rätt att från din pappas kvarlåtenskap få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som din mamma eventuellt kommer att erhålla vid bodelning eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Vänligen,

Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?

2020-07-29 i Make
FRÅGA |Jag är gift med en man och vi har inga gemensamma barn utan han har två barn och jag har två barn i tidigare äktenskap. Jag äger en lägenhet som vi bor i och har även en sommarstuga. Både lägenhet och sommarstuga ägde jag innan vi gifte oss. Ärver min man mig om jag går bort? Ärver våra barn oss båda eller ärver hans barn bara honom? Vi har tänkt att skriva testamente men vill veta vad som gäller innan vi skriver.Tacksam för svar
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din make ärver er gemensamma egendom (lägenhet och sommarstuga) efter din bortgång. För att kort besvara din fråga: ja, det gör han - ifall det inte finns ett förbehåll om att egendomen ska utgöra enskild egendom. Huvudregeln är att makar ärver varandra och att den avlidnes kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Juridiskt sett ska först en bodelning ske mellan makarna vid arv 9 kap. 1 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelningen innebär att er gemensamma egendom, som klassas som giftorättsgods, delas lika mellan er. Frågan är då ifall sommarstugan och lägenheten utgör giftorättsgods för att den ska kunna delas lika.Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild 7 kap. § 1 ÄktB. För att avgöra vad som är enskild egendom, återfinns en lista i 7 kap. 2 § ÄktB. I den listan omfattas inte egendom som en make köpt som enskild, oavsett om denna egendom köptes innan/under äktenskapet. Det innebär motsatsvis att egendomen i detta fall klassas som giftorättsgods och alltså ska delas lika mellan er vid en eventuell bortgång. Det bör noteras att, det faktum att fastigheterna utgör giftorättsgods inte innebär att din make har äganderätt till dem, utan snarare att (netto) värdet av fastigheterna ska delas lika mellan er vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB). Vill du istället att egendomen inte ska ingå som giftorättsgods, bör du istället skriva ett äktenskapsförord där du föreskriver att egendomen ska klassas som enskild (7 kap. 3 § ÄktB). Vidare bör du observera att, oavsett om egendomen slutligen klassas som giftorättsgods eller enskild egendom, har dina barn (bröstarvingar) rätt att först få ut sin andel av egendomen i och med arvsordningen (2 kap. 1 § första stycket ÄB).Vad gäller testamente, kan ett sådant endast delvis reglera vem som ska ärva vad, då bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin del av andelen. Vill du istället reglera egendomen vad gäller specifikt din make, rekommenderas istället att ni skriver ett äktenskapsförord. Ett testamente kan givetvis stärka din avsikt om hur stor andel som ska tillfalla vem. Har du någon mer fråga eller vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, är du välkommen att vända dig till någon av våra jurister på Lawline, 08-533 300 04./Vänligen,

Avtal mellan makar vid äktenskapsskillnad

2020-07-28 i Bodelning
FRÅGA |Min make och jag ska skiljas. Vi är helt överens om bodelningen. Kan vi som gifta skriva ett inbördes avtal om detta, som är juridiskt bindande? (Detta för att hindra framtida ev dispyter).
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Allmänt om makars egendomI en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap och omfattas av giftorätt, vilket kommer att delas vid bodelningen, enkelt uttryckt. En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om viss egendom inte omfattas av ett villkor om enskild egendom, anses egendomen vara giftorättsgods.Svar på din frågaEgendom kan göras enskild genom att egendomen exempelvis villkorats som enskild i samband med ett arv, gåva eller att ett äktenskapsförord är upprättat (7 kap. 2 § ÄktB). Det sistnämnda skulle jag anta är mer aktuellt för din fråga. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Denna egendom kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet ska därefter registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).En annan möjlighet för er att komma överens om hur era tillgångar ska fördelas är att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Ett sådant avtal kan göras under äktenskapet, genom en skriftlig anmälan till Skatteverket som ska registreras av myndigheten, eller när äktenskapet upplöses (9 kap. 1 och 4 § ÄktB). I bodelningsavtalet framgår fördelningen av era tillgångar och vad ni har beslutat om egendomen som utgörs av giftorättsgods. Jag kan även tillägga att en bodelning inte behövs om ni som makar endast har enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). Ni som makar kan däremot komma överens att den enskilda egendomen ska ingå i bodelningen. Egendomen anses i det fall utgöra giftorättsgods, om egendomen är enskild till följd av ett äktenskapsförord och gäller inte egendom som är enskild till följd av föreskrift meddelad vid gåva eller i testamente (10 kap. 4 § ÄktB). Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet

2020-07-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min fru och jag äger en fastighet som min frus son disponera. Taxvärde 2.7 mkr dagsvärde 4.2 mkr.Om vi ger bort fastigheten som förtida arv till tax.värde inträffar ingen skattekonsekvens. Men om min fru dör så ärva sonen hälften av vad vi äger. Det får konsekvenser på den fastighet som min fru och jag äger gemensamt.Vi har intet äktenskapsförord och inget testamente.Jag vill att värdet av gåvan skall vara 4.2 mkr, utan att vi eller sonen får någon skattekonsekvens. Är det möjligt?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Gåvor är skattefria enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. För att överlåtelsen av eran fastighet ska räknas som en gåva ska ersättningen för fastigheten understiga taxeringsvärdet för det år överlåtelsen sker (för detta år blir det alltså 2.7mkr). Överlåter ni fastigheten utan ersättning kommer det räknas som en gåva. Gåvan kommer dock medföra smärre skattekonsekvenser. Sonen kommer i egenskap av fastighetsägare, bli skyldig att betala de skatter som normalt hänför sig till en fastighet, exempelvis fastighetsskatt. Vidare kommer er frus son ta över erat omkostnadsbelopp på fastigheten, eftersom gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se den s.k. kontinuitetsprincipen, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Det betyder att sonen ska använda erat omkostnadsbelopp när han ska räkna ut en eventuell kapitalvinst/förlust i framtiden. Utöver detta inträder inte någon skattekonsekvens vid överlåtelsen. Skulle ni vilja gå vidare med att ge bort fastigheten som en gåva är det bra att veta att det finns formkrav för gåvobrev där fast egendom ges bort (4 kap. 1 § 1 st JB & 4 kap. 29 § JB). Gåvobrevet ska vara;1. Skriftligt2. Undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren. Det ska tydligt framgå att ni båda vill överlåta fastigheten till er frus son.3. Innehålla uppgift om vilken fastighet det är som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen i dess helhet måste finnas med i gåvobrevet.Slutligen vill jag uppmärksamma er om att en gåva av så stort värde kan få arvsrättsliga konsekvenser i och med att fastigheten kommer betraktas som förskott på arv. Ni kan undvika detta genom att uttryckligen skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).Med vänliga hälsningar,

Hur säljer jag halva bostadsrätten till min sambo?

2020-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska gifta oss näst år (2021).Vi har varit sambo i min lägenhet (BRF) sedan ca ett år tillbaka. Nu vill vi gärna att han kliver in och äger hälften men det känns lite klurigt på vad som blir en bra lösning för oss båda.Jag har ägt och bott i lägenheten sedan okt 2016. Jag köpte den sept 2016 för 3 060 000 kr och vid kontakt med samma mäklare är värdet idag ungefär detsamma.I dagsläget har jag ca 2 300 000 kr kvar i lån. jag har också ett uppskov sedan tidigare på 135 000 kr som måste betalas om jag gör en försäljning och sedan äger bara 50% dvs till en lägre summa.Om vi gör en försäljning så att min sambo ska äga 50% (1 530 000 kr) och därmed ta över halva lånen (1 150 000 kr) ska han då betala mig 380 000 kr? Blir det rätt för oss båda? Eller ska man räkna med de pengar jag redan har betalat in på lånen från köpet fram till nu? Dvs räkna vad lånet var från början?Skriver vi ett köpekontrakt oss emellan? Finns det mall att ladda ner?Finns det ngn mall/hjälp för att skriva ett äktenskapsförord/testamente för en ev skilsmässaa/bodelning för våra respektive barn (särkullebarn?). Eller är det ett försäkringsbolag vi ska kontakta angående möjligheten att bo kvar om det händer ngt med den andra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du att din sambo ska äga hälften av din bostadsrätt och att överlåtelsen ska ske genom att han köper in sig, inte genom att du skänker halva bostaden till honom. Det är fullt möjligt för dig att sälja halva bostaden. Vilket pris du vill sälja den för är upp till er båda att komma överens om, men om vi antar att du vill sälja den för marknadspriset om 3.060.000 kronor blir köpeskillingen för din sambo 1.530.000 kronor. Om han samtidigt tar över lån om 1.150.000 kronor innebär det precis som du beräknat att han ska ersätta dig med 380.000 kronor utöver det. Normalt sett räknar man inte med vad lånen varit från början, även om det är upp till er att komma överens om ett pris.Då du har ett uppskovsbelopp sedan tidigare ska det återföras om du säljer bostaden. Eftersom du endast säljer en del av bostaden ska bara en del av uppskovet återföras. För att räkna ut hur mycket du ska återföra används formeln uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den överlåtna delen av bostaden / marknadsvärdet på hela bostaden (47 kap. 11 § inkomstskattelagen). I ditt fall skulle det innebära 135.000 kr / 1.530.000 kronor / 3.060.000 kronor = 65.000 kr ska återföras.Vid försäljning av en del av bostadsrätten krävs att det upprättas ett överlåtelseavtal. För överlåtelseavtalet finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt; avtalet ska vara skriftligt, det ska framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller, priset ska framgå samt avtalet ska vara undertecknat av både köpare och säljare (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Då du säljer en del av bostadsrätten ska andelens storlek anges i överlåtelseavtalet. Hela priset som betalas för andelen ska uppges, även om betalning till viss del sker genom att din sambo övertar en del av lånen. För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att frågan om medlemskap prövas av bostadsrättsföreningens styrelse vilket i regel inte är något problem när det handlar om make/sambo (jfr 2 kap. 5 § bostadsrättslagen)För att reglera vad som gäller vid eventuell separation medan ni är sambor kan ni upprätta ett samboavtal och avtala om att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. När ni väl gifter er kan ni istället upprätta ett äktenskapsförord i vilket ni avtalar om att all eller viss egendom ska utgöra er enskilda egendom och inte ingå i en bodelning. För det fall att någon av er avlider är det en god idé att ni upprättar ett testamente om att ni ärver varandra. Som sambor har ni ingen arvsrätt utan testamente. Som gifta finns det förvisso en arvsrätt, däremot har de särkullbarn ni har rätt att få ut sitt arv direkt. Till viss del är lösningen att ni upprättar ett testamente där ni ärver varandras andelar i bostadsrätten. Det ska dock uppmärksammas att det inte är möjligt att göra ett barn arvlöst. Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av vad man egentligen skulle ärvt. Rätten till laglott innebär helt enkelt att det, trots testamente, finns en risk att den efterlevande av er blir tvungen att lösa ut eventuella särkullbarn för att ha möjlighet att bo kvar. Däremot minskas risken med ett testamente.Vi erbjuder inte någon nedladdning direkt av testamente, köpeavtal, samboavtal eller äktenskapsförord. I vår avtalstjänst på vår hemsida erbjuder vi bland annat samboavtal och äktenskapsförord till konkurrenskraftigt pris. Tjänsten innebär att ni själva fyller i era uppgifter och efter betalning får avtalet skickat till er per e-post. I ert fall, då ni behöver även testamente och överlåtelseavtal, är min rekommendation att ni anlitar en jurist som kan hjälpa er med alla dokument. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa er med detta. Om så är intressant är ni välkomna att återkomma till mig så ser jag till att ni får en offert att ta ställning till.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, fredagen den 31 juli, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har min make rätt till en del av mitt fritidshus vid skilsmässa?

2020-07-28 i Bodelning
FRÅGA |HejVad gäller vid följande situation:Jag äger ett fritidshus.Jag har varit sambo med en kvinna i 9 år och vi är nu gifta sedan 1 år. Vi har alltså bott tillsammans i ca 10 år.Hon har nu tagit ut skilsmässa.Vad gäller med mitt Fritidshus?Hur stor del har hon rätt till när det gäller mitt Fritidshus?Jag står på lånen för fritidshuset.MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att ditt fritidshus är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, om det inte är enskild egendom.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter skuldtäckningen delas lika.När det är klarlagt hur mycket egendom varje make ska få ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom varje make ska få. Varje make har rätt att i första hand få behålla sin egen egendom och istället ersätta den andra maken med annan egendom eller pengar motsvarande samma värde (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att du i första hand har rätt att behålla ditt fritidshus, om din make kan erhålla annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.Jämkning vid bodelningOm en bodelning, med hänsyn till äktenskapets längd eller makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, är oskälig kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en bodelning mellan er skulle bli oskälig, men det faktum att ni varit sammanboende i 10 år talar antagligen mot möjligheten till jämkning.SlutsatsDitt fritidshus ska alltså ingå i bodelningen, så länge det inte är enskild egendom. Hur stor del av fritidshuset din make har rätt till beror på hur er ekonomiska situation ser ut i övrigt och hur mycket giftorättsgods som finns. Som nämnt ovan har du dock rätt att i första hand behålla den egendom du äger och ersätta din make genom annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med huset vid skilsmässa om ena maken står på köpekontraktet samt på banklånet och det finns gemensamt barn?

2020-07-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som händer med huset vid skilsmässa om enbart ena partner står i köpekontraktet inkl. banklånet och det finns gemensamt barn?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken.Jag utgår från att du och din partner inte har ett äktenskapsförord.Du och din partners gemensamma bostad är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan erNär du och din partner ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan er vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet på era gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara er gemensamma bostad, om den är avsedd som din och din partners gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Det spelar därför ingen roll vem av er som står på köpekontraktet eller banklånet. Rätten kan pröva vem av makarna som har störst behov av bostadenDet finns dock ett undantag för makars gemensamma bostad som stadgar att den make som behöver bostaden mest har rätt till denna med avräkning på sin lott i bodelningen (11 kap. 8 § ÄktB). Undantaget förutsätter att du eller din make inte fått huset genom arv, gåva eller testamente med en föreskrift om att det ska vara någons enskilda egendom i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket p 2–4 ÄktB. Detta är inte ett problem i ert fall eftersom ni verkar ha tagit ett banklån för att finansiera huset. Ensam vårdnad över gemensamt barn talar för att den föräldern bör behålla bostaden vid behovsprövningenVid prövningen om vem som har störst behov av bostaden beaktas exempelvis om du eller din partner får ensam vårdnad över era gemensamma barn. Om du får ensam vårdnad över ett gemensamt barn, talar det för att du bör behålla huset för barnens skull och trygghet.Vänligen,

Omfattas ärvd egendom vid skilsmässa?

2020-07-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag som gift får ett arv av min far. Har då min man rätt till det vid skilsmässa?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods omfattas av giftorätten, som betyder att en make har framtida rätt i den andre makens egendom. Det innebär således att om makar inte har gjort någon form av förbehåll om att viss egendom ska vara enskild, räknas egendomen som giftorättsgods. Sådana förbehåll kan vara ett äktenskapsförord där makar bestämmer vilken egendom som ska anses vara giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild om en make erhållit arv där arvlåtaren i testamente villkorat arvet som mottagarens enskilda (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB). Enligt din fråga innebär det således att om du ärver din far och arvet inte är villkorat som enskild egendom, kommer din man ha rätt till egendomen vid skilsmässa (bodelning) eftersom egendomen omfattas av giftorätten. Om du vill undvika att arvet ska anses som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen kan din far villkora arvet genom testamente där det framgår att arvet ska vara din enskilda egendom. En ytterligare möjlighet är att ni upprättar ett äktenskapsförord antingen innan eller efter att du erhållit arvet, och bestämmer att egendom som tillhör eller ska tillfalla dig (exempelvis arv) ska vara din enskilda egendom. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,