Grovt förtal av politiker?

2021-07-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det grovt förtal om någon kritiserar en politiker via sociala medier och påstår att politikern troligtvis inte talar sanning eftersom att hen förmodligen bara vill fiska väljare från ett annat parti?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet grovt förtalBrottet grovt förtal går att hitta i 5 kap. 2 § brottsbalken. För att en person ska anses ha begått brottet grovt förtal så måste han eller hon, för det första, ha gjort sig skyldig till brottet förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. För det andra måste gärningen vara att betrakta som grov. Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken aktualiseras brottet förtal när en person pekar ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uttalandet är dock inte straffbart om det var försvarligt att göra det aktuella uttalandet samt om uppgiften som spreds var sann eller om personen som lämnade uppgiften hade god anledning att tro att uppgiften var sann. Vid bedömningen av om brottet var grovt så ska man särskilt beakta hur stor spridning uppgiften fick samt vilken skada uppgiften var ägnad att medföra (5 kap. 2 § 2 st. brottsbalken). Bedömningen i detta fallNär man sprider information om att en politiker ljuger så pekar man inte ut honom eller henne som brottslig eftersom det, vanligtvis, inte är olagligt att tala osanning. Det skulle möjligtvis kunna diskuteras om uttalandet pekar ut politikern som klandervärd i sitt levnadssätt. För att göra bedömningen av om uttalandet är straffbart eller inte måste det också undersökas huruvida det är försvarligt att lämna uppgifterna. Att sprida information om en politiker är ofta att betrakta som mer försvarligt än det är att sprida information om en person som inte är politiskt aktiv då det finns ett allmänintresse i att information om folkvalda politiker uppmärksammas. Detta betyder dock inte att det är tillåtet att sprida vilken information som helst om en person, bara för att han eller hon är politiker. Utifrån den information som lämnats är det svårt att avgöra om uttalandet utgör förtal eller inte. Det kan dock konstateras att det vanligtvis är "mer försvarligt" att lämna uppgifter om en politiker än det är att lämna uppgifter om en person som inte är politiskt aktiv. Att kritisera en politiker genom att säga att han eller hon "troligtvis ljuger" borde inte heller anses utgöra en uppgift av sådant slag som är ägnad att skapa missaktning hos andra. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Åklagarens objektivitetsplikt

2021-06-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Det sägs att även Åklagare skall ta hänyn till den misstänkte.Vilka regler finns för detta? VG ge länkar
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Åklagare ska iaktta objektivitetsprincipen vilket, bland annat, betyder att åklagaren ska förhålla sig objektivt till frågan om en misstänkt är skyldig eller inte. Objektivitetsprincipen kommer till uttryck på olika ställen i lagen. I 23 kap. 4 § rättegångsbalken anges det bland annat att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt vilket, enligt lag, innebär att undersökningsledaren ska beakta både sådant som talar för att den misstänkte är skyldig samt sådant som talar för att den misstänkte inte är skyldig. Objektivitetsprincipen anges även i 45 kap. 3 a § rättegångsbalken där det uttryckligen står att en åklagare ska agera på ett objektivt sätt även efter att åklagaren har väckt åtal. Att en åklagare ska "ta hänsyn till den misstänkte" kan med andra ord innebär att man som åklagare även ska iaktta sådant som talar emot den misstänktes skuld. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Ersättning för skada som orsakats av hund

2021-06-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min hund blev överfallena av 2st lösa hundar I skogen. Min hund avled och jag har bet över knän och i huvudet. Ägarna syntes inte till. Vad har jag rätt till?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador som hunden orsakar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta betyder att man som hundägare ska betala för de skador som orsakats av hunden, oavsett om man som ägare har betett sig på ett sätt som bidragit till skadan eller inte. Din hund har avlidit och du har själv lidit kroppsskador på grund av du och din hund blev överfallna av de andra två hundarna. En hund är, i skadeståndsrättslig mening, en sak. Detta betyder att förlusten av din hund utgör en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen). De skador som du har lidit, i form av bett på knät och i ansiktet, utgör personskador som också ska ersättas (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Hur stor ersättningen blir beror bland annat på hur omfattande skadan är. Om man har lidit en personskada så kan man bland annat få ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnad m.m (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad gäller sakskadan så ska ersättning utgå för, bland annat, sakens värde eller reparationskostnader och andra skador som uppstått (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Eftersom din hund har avlidit så är det hundens värde som ska ersättas. Det värde som man då ska utgå ifrån är det värde som hunden hade när den avled. Det är således inte den summa som du betalade när du införskaffade hunden som är av betydelse. Ersättningen påverkas bland annat av hunden ålder och tillstånd. Sammanfattningsvis kan det konstateras att du som skadelidande har rätt till ersättning för både person- och sakskada. Detta förutsätter dock att det går att ta reda på vem som äger de hundar som attackerade dig. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?

2021-06-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man ha kameraövervakning av parkeringsplats utan att upplysa om det ?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt lag måste det som utgångspunkt finnas information om att en plats övervakas med hjälp av en kamera (15 § kameraöverkvakningslagen). Det finnas med andra ord en upplysningsskyldighet. Denna information ska skyltas på ett tydligt sätt. Det finns undantag då upplysningsskyldigheten inte gäller (16 § kameraövervakningslagen). Det är enbart specifika, i lagen angivna, situationer som omfattas av undantaget. Kameraövervakning av parkeringsplatser utgör inte ett sådant undantag. Med andra ord så gäller upplysningsskyldigheten även vid en parkeringsplats. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Vem kan vara ett vittne när man upprättar ett testamente?

2021-07-10 i Testamente
FRÅGA |HejVi är två närstående som i flera år har hjälpt en äldre ensamboendes dam utan barn. Vi har hjälpt henne med allt som har med räkningar, matinköp och kläder då hon inte vill gå ut på rund av dålig fysik.Hon har vid ett par tillfällen sagt att hon vill att vi ska ärva hennes mindre summa på banken. Dock lever hon kvar i det gamla tänket och tror att det räcker att säga det muntligt. Vi är tacksamma för hennes vilja men är känsliga mot att ta upp detta.Nu kommer damen att få hjälp med omvårdnad från kommunen. 1.Kan två juridiska ombud från kommunen bevittna hennes testamentvilja?Nu har hon så dålig syn att hennes namnteckning är svår att läsa men hon skriver ändå på sin privatgirobetalning med stöd bredvid av en av oss. Dvs vi säger om hon ska upp eller neråt med pennan för att undvika att det kommer utanför privatgirots rader.2. Vem kan istället skriva hennes vilja på testamentblanketten, eftersom det kan bli svårt att läsa vad det står om damen skriver? Givetvis att hon själv skriver under med sin namnteckning?3. Ifall inte kommunens juridiska ombud kan komma hem till hennes bostad, kan tex två av kommunens hemtjänstpersonal vara de två bevittnare och vem skriver hennes önskan i detta fall? Hur bör vi alla göra för att hennes önskan med tacksamhet från oss ska bli korrekt?Är det något annat vi bör göra för att det ska blir rätt i slutändan?Tack på förhandMed vänlig hälsningAnonym
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Krav för att ett testamente ska vara giltigtFör att ett testamente ska vara giltigt måste några formkrav vara uppfyllda. Ett testamente måste, för det första, bevittnas av två personer. För det andra måste testamentet undertecknas av den person som vill testamentera bort sin egendom. Båda vittnena måste närvara när testamentet undertecknas och de ska därefter signera. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som undertecknas, de måste dock inte känna till testamentets innehåll (10 kap. 1 § ärvdabalken). Om dessa formkrav inte uppfylls är testamentet inte giltigt. Det finns även information som enligt lag är bra att ha med när testamentet upprättas men som inte är nödvändig för att testamentet ska vara giltigt. Sådan information är bland annat vittnenas yrke och hemvist samt tidpunkten för undertecknandet (10 kap. 2 § ärvdabalken). Vem kan vara ett vittne när ett testamente upprättas?Du undrar också vem det är som kan agera som vittne när testamentet undertecknas. Lagen anger vem som inte kan agera som vittne. En person får inte agera som vittne om han eller hon omfattas av testamentet. Man får inte heller agera som vittne om man är förmyndare för personen som upprättat ett testamente eller om man är nära släkt till testatorn (10 kap. 4 § 1-2 st. ärvdabalken). Det finns inget som säger att en person som är anställd av en kommun inte kan agera som vittne. Detta förutsätter dock att personen som är anställd av kommunen inte, också, omfattas av den grupp av personer som enligt lag inte får agera som vittne. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Hur gör jag för att få ut min laglott?

2021-06-22 i Laglott
FRÅGA |Min pappa har gått bort. Han var sambo med en annan kvinna som inte är min mor.Pappa har testamenterat allt till henne.Ska det arvet automatiskt dras ner till 50% och 50% till mig?Måste det avgöras i domstol? Eller blir testamentet ogiltigförklarat och det blir till att komma överens?De hade också en bostadsrätt som hon vill bo kvar i. Kan vi komma överens om värdering Eller måste den utföras skriftligt?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du anger att din pappa, i ett testamente, har angett att hans sambo ska ärva allt han ägde. Som utgångspunkt har man rätt att förfoga över sin egendom på så sätt att man kan testamentera bort sin egendom till någon annan, även om man har barn. Som barn till en avliden har man dock, trots att det i testamente anges att all egendom ska gå till någon annan, rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av vad man som barn till den avlidne skulle ha ärvt om det inte hade funnits ett testamente (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om din pappa enbart hade ett barn så innebär det att du, om det inte hade funnits ett testamente, skulle ha fått ärva 100 % av din pappas tillgångar. Din laglott utgör därför 50 % av arvet. För att du ska ha rätt till din laglott så måste du påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken). Detta måste göras inom sex månader från det att du delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st. ärvdabalken). Du kan göra detta genom att du antingen väcker talan mot testamentstagaren eller genom att du informerar testamentstagaren om att du vill ha ut din laglott (observera att det kan vara bra att göra detta skriftligt då tidpunkten kan bli av betydelse om det i framtiden skulle leda till en process i domstol). Om detta inte görs inom tidsfristen så går rätten till laglotten förlorad. Det kan således konstateras att testamentet inte blir ogiltigförklarat bara för att din pappa har testamenterat bort sin egendom till sin sambo. Vad gäller bostadsrätten så finns det inga regler som anger vilken typ av egendom som ska ingå i laglotten. Testamentstagaren och arvingen kan gemensamt komma överens om hur de vill att tillgångarna ska fördelas (23 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom sin pappa bodde tillsammans med testamentstagaren så kan en bodelning enligt sambolagen göras om så önskas. Denna bodelning ska i så fall genomföras innan tillgångarna fördelas (23 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi har en hyresgäst som vi har en avtalad tid på 9 månader. Kan man förlänga eller förnya detta avtal ?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hyresavtal kan gälla på bestämd eller på obestämd tid. I detta fall så har ni ett avtal som gäller i nio månader. Avtalet gäller på bestämt tid. Detta betyder alltså att hyresavtalet, som utgångspunkt, upphör att gälla när det har gått nio månader. Ett avtal på bestämd tid, som varar längre än nio månader, måste dock sägas upp om någon av parterna vill att avtalet ska sluta gälla (12 kap. 3 § 2 st. jordabalken). Det är möjligt att förlänga det avtal som ni redan har med hyresgästen men det är också möjligt att ingå ett helt nytt avtal. Det är avtalsfrihet som gäller och ni får då komma överens med hyresgästen avseende frågan om avtalet ska gälla i fortsättningen eller inte. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett avtal som gäller på bestämt tid kan omvandlas till att gälla på obestämd tid (12 kap. 3 § 3 st. jordabalken). Detta kan ske då avtalsförhållandet har varat i mer än nio månader och ingen av parterna har sagt upp avtalet (12 kap. 3 § 3 st. 1 p. jordabalken). En sådan situation kan även inträffa om avtalsförhållandet har pågått under en tid som understiger nio månader och hyresgästen inte har flyttat ut, eller ombetts att flytta ut, när det har gått en månad sedan hyresförhållandet upphörde (12 kap. 3 § 3 st. 2 p. jordabalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Avsäga sig sin bostadsrätt

2021-06-09 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Kan jag säga upp min bostadsrätt och låta den gå till föreningen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det möjligt för en bostadsrättshavare att avsäga sig sin bostadsrätt (4 kap. 11 § bostadsrättslagen). Detta kan, enligt lag, göras tidigast två år efter att bostadsrättshavaren köpt bostadsrätten. Avsägelsens ska göras skriftligen och lämnas in till styrelsen i den bostadsrättsförening som bostadsrättshavaren är medlem i. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar