Stormfallet träd på tomt - vem ansvarar för nedtagning och bortforsling?

2020-07-31 i Fastighet
FRÅGA |Ett halvt stormfällt träd hänger in över min tomt och upplevs nu som ett mycket farligt område. Det behövs med säkerhet proffesionel kunskap/hjälp till för att få trädet säkert fällt?Det finns även en risk för en liten byggnad på min tomt.Vem har ansvar för åtgärd i detta fall?Vänligen Gun-Britt
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kapitlet 1 § jordabalken, vilken du kan hitta här, har alla fastighetsägare ett ansvar att ta hand om och vårda sin fastighet så att omgivningen runt om inte störs. Att ett halvt stormfällt träd hänger in över din tomt innebär givetvis en olägenhet för dig. Först och främst är det fastighetsägaren där trädet står som ansvarar för att undanröja trädet. Det innebär att du bör kontakta fastighetsägaren där trädet står och påtala att det utgör en olägenhet/säkerhetsrisk för dig och din fastighet. Om fastighetsägaren inte tar sitt ansvar och ordnar med nedtagning och bortforsling av trädet så har du rätt att själv ta ned och föra bort trädet, se 3 kapitlet 2 § jordabalken.Mitt tips till dig är även att dokumentera hur trädet ser ut genom att ta bilder, och sedan påtala fastighetsägaren att trädet utgör en risk och skulle kunna skada byggnaden på din tomt. Det kan få betydelse vid en eventuell tvist och försäkringsfall om en skada skulle uppstå på din fastighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Byta namn - hur går man tillväga?

2020-07-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, Detta är en speciell kombination. Kan jag ge mitt barn en kombination av mitt förnamn och efternamn som ett dubbel efternamn till mitt barn utan att lägga till -son eller -dotter på slutet? Ex.Jag heter Ali Ahmed JonKan jag ge mitt barn namnetStefan Ali Ahmed(Där Ali är mitt förnamn och Ahmed ett av mina efternamn. Jag tar bort Jon då jag endast vill ha ett dubbel efternamn)Tack.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!När det gäller namn och namnbyte är det skatteverket som är ansvarig myndighet. Det är alltså hos skatteverket som man kan göra för- och efternamnsbyten och den sidan hittar du här. Att ge ditt barn det namn som du anger i frågan torde inte vara några problem och det finns inte heller något krav att efternamn ska sluta på son eller dotter, men jag rekommenderar att du skickar in en ansökan till skatteverket så att de får ta ett beslut i ärendet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hyresavtal på bestämd tid - vad gäller för uppsägning?

2020-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Har en lägenhet idag där avtalet sträcker sig till september och de verkar inte som uthyraren kommer förlänga det.Min fråga är om jag bor kvar efter september och betalar hyra när kan jag som tidigast säga upp lägenheten för de lutar att de blir så.I ursprungliga avtalet har vi skrivit två månaders uppsägningstid men om de har gått ut och inget nytt avtal skrivs, vad gäller då?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Krävs uppsägning?När det gäller hyresavtal som är skrivna på bestämd tid, vilket det verkar vara i ditt fall, är huvudregeln att hyresavtalet upphör den dagen man avtalat om att det ska upphöra (alltså utan att det behöver sägas upp). Enligt 12 kapitlet 3 § andra stycket jordabalken krävs dock uppsägning för att hyresavtalet ska upphöra att gälla om hyresförhållandet varat under längre än nio månader. Det innebär att om hyresförhållandet mellan dig och din hyresvärd pågått i mer än nio månader så krävs en uppsägning från antingen dig eller din hyresvärd för att hyresavtalet ska upphöra att gälla. Eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid på 2 månader så är det den som kommer gälla om du vill säga upp lägenheten.Vad händer om avtalet inte sägs upp?Om avtalet inte sägs upp av varken dig eller din hyresvärd så anses avtalet vara förlängt på obestämd tid (om inget annat står i hyresavtalet). Då gäller samma uppsägningstid som ni tidigare avtalat om. Det innebär att om du vill säga upp lägenheten så måste du meddela hyresvärden detta.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?

2020-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejVad skall jag göra om mitt syskon "vägrar " att dela upp smycken som vi fått ärva efter våra föräldrars bortgång ?Det har nu gått 1 1/2 år sedan vår mamma gick bort och min bror "vägrar" förhalar eller har inte tid för att träffas för att dela upp smycken och klockor som vi fått ärva. Jag har under lång tid försökt att få till ett möte för att dela upp dessa saker utan framgång. Jag har dessutom kontaktat både polis samt en bodelningsman för att få hjälp med detta men utan framgång.Kan ni hjälpa mej med vad jag skall göra för att få till stånd ett möte så att detta problem kan lösas på bästa sätt.Tack på förhand
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!HandräckningOm man vill ha hjälp med att få tillbaka egendom som man anser att man har rätt till så kan man vända sig till Kronofogden. Där kan du ansöka om så kallad handräckning, antingen vanlig eller särskild. Genom handräckning kan Kronofogden hjälpa dig att få tillbaka den egendom som du anser dig ha rätt till. I vissa fall, till exempel i ditt fall, kan man välja mellan vanlig och särskild handräckning. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om handräckning och vad det kostar på Kronofogdens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bristfällig sjukvård - vad ska man göra?

2020-07-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har under lång tid inte erhållit efterfrågad vård och har pga. den uteblivna vården fått stora skador som gör att jag nu näst intill sitter i rullstol och inte klarar av mina vardagliga sysslor. Jag erhåller inte heller idag någon hjälp med något vilket är ett måste för att klara vardagen. Hur gör man nu och får man inom vården jobba på detta sättet dvs. neka någon all form av vård och orsaka att patienten blir svårt sjuk med bestående handikapp för resten av livet. Detta enbart med anledning av bemötandet från vården .
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Krav på svensk hälso- och sjukvårdEnligt 5 kapitlet 1 § hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kravet på god vård uppfylls. Detta innebär att vården särskilt ska:-vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,-tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,-bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,-främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och-vara lätt tillgänglig.Utan närmare insikt i vad som hänt i just din situation så verkar det inte som att vården uppfyllt dessa krav eftersom du åsamkats stora skador på grund av utebliven vård. Här nedan kommer jag därför redogöra för hur du kan gå vidare.Kontakta sjukvårdsinrättningen/läkaren du varit i kontakt medFörst och främst bör du skriftligen kontakta läkaren eller den sjukvårdsinrättning som du varit i kontakt med och uppmärksamma dem på det som har hänt och gått fel. De är skyldiga att ta emot dina synpunkter och även ge svar på dessa. Om det är så att du vill ha stöd med att framföra dina synpunkter så kan patientnämnden i ditt landsting/region hjälpa dig med detta. Här kan du hitta vilken patientnämnd du i sådana fall ska vända dig till.Gör en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)Hos IVO kan man anmäla allvarliga händelser inom vården, och allvarliga händelser är sådana som till exempel orsakat bestående skador eller ett ökat vårdbehov. Du kan gå in på IVO:s hemsida (som du hittar här) för att göra en sådan anmälan.Rätt till ersättning?Du kan ha rätt till ersättning för den skada du lidit på grund av bristerna i vården. Rätten till ersättning regleras i patientskadelagen. För att du ska ha rätt till ersättning krävs det att skadan uppkommit i samband med sjukvården och att skadan uppkommit på grund av någon/några av punkterna som räknas upp i 6 § PSL; dessa kan du hitta här. Om förutsättningar enligt 6 § föreligger har du rätt till patientskadeersättning.För att kräva ersättning för skadan som uppstått på grund av bristerna i vården bör du göra en anmälan hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF); det kan du göra här.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppgifter som sprids - kan förtal/grovt förtal bli aktuellt?

2020-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person blir anmäld och misstänkt för våldtäkt av barn och sexuellt ofredande. Det blir förhör där den anklagade nekar till händelsen och efter polisens och åklagarens utredning så läggs ärendet ned då det inte kan bevisat. En starkt bidragande orsak till detta är att platser och tidpunkter inte är fysiskt möjliga för händelsen. Enligt den anklagades advokat så är personen då att beteckna som oskyldig. Tyvärr stannar det inte där utan personen/ personerna som anmält händelsen efter nedlagd utredning har börjat sprida uppgifterna om det aktuella brottet till skola, idrottsföreningar mm vilket resulterar i att den anklagade blir avstängd från tävling, träning mm. Detta ger väldigt stora konsekvenser för den anklagade. Kan detta räknas som förtal/ grovt förtal?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Brottet förtalI 5 kapitlet 1 § brottsbalken stadgas brottet förtal. Där framgår att:"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."För att avgöra om brottet förtal begåtts ska tre steg bedömas:(1) har en skadlig uppgift lämnats?(2) har uppgiftslämnaren varit skyldig att lämna uppgiften eller har det varit försvarligt att lämna uppgiften?(3) Om man i steg två kommer fram till att uppgiftslämnaren varit skyldig att lämna uppgiften eller om det varit försvarligt att lämna uppgiften, måste man bedöma om uppgiften var sann eller inte. Om uppgiftslämnaren inte kan visa att uppgiften var sann kan denne dömas för förtal.En översiktlig bedömning i ditt fallI ditt fall verkar det som att en skadlig uppgift har spridits och att dessa uppgifter har spridits för att utsätta person X för missaktning. Detta beror givetvis också på hur uppgifterna spridits och hur omfattande de har spridits (det vill säga till hur många uppgifterna har spridits till och på vilket sätt). Det verkar inte ha funnits någon skyldighet för uppgiftslämnarna att sprida uppgiften i ditt fall och det finns inget som tyder på att det skulle vara försvarligt att sprida uppgifterna. Eftersom utredningen gällande våldtäkt/sexuellt ofredande har lagts ner och person X inte blivit dömd så är uppgiften inte heller sann om den sprids på ett sätt som utpekar person X som skyldig till brottet.Detta innebär att situationen som du beskriver skulle kunna utgöra ett förtal. Det är svårt för mig att avgöra om det skulle bedömas som förtal av normalgraden eller grovt förtal med tanke på att jag inte vet hur uppgifterna har spridits, men grovt förtal kan bli aktuellt "om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada", se 5 kapitlet 2 § brottsbalken.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?

2020-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag parkerade och betalade parkeringen. Dock angav jag ett mellanslag i mitt reg nr mellan bokstäverna och siffrorna i övrigt korrekt reg nr.Parkeringskostnaden är dragen från mitt kort i samband med parkeringen. Det framgår av mitt kontoutdrag.Jag har erhållit en parkeringsbot för mellanslaget trots att parkeringen är betald. Hur ska jag gå vidare..
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Vad gäller?Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, som du hittar här, måste man följa de parkeringsvillkor som tillkännagetts genom skyltning på parkeringsplatsen, annars kan man behöva betala en kontrollavgift för olovlig parkering. I din situation verkar det som att du har följt parkeringsvillkoren och betalat för din parkering, men att du av misstag gjort ett mellanslag mellan bokstäverna i ditt registreringsnummer. Förmodligen har det mellanslaget gjort att parkeringskontrollanten/vakten inte kunnat se att det fanns en registrerad parkering på ditt registreringsnummer, och denne har därför utfärdat en parkeringsbot.Mitt tips till digJag skulle rekommendera dig att vända dig till det parkeringsbolag som har utfärdat parkeringsboten och överklaga denna eftersom du de facto har betalat för din parkering, vilket du kan styrka genom ditt kontoutdrag. Det kan leda till att de ser det som ett ursäktligt misstag och att de avskriver parkeringsboten eller åtminstone sätter ner beloppet. Hur du går tillväga för att göra en sådan överklagan brukar stå på parkeringsboten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att mitt tips hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder kräva gemensam vårdnad?

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter har barn med en man i Norge (båda är svenskar). De har aldrig levt ihop så hon har ensam vårdnad. Barnet är nu 6 år och har varit hos sin pappa varannan helg (fre-måndag).Nu har han börjat prata om gemensam vårdnad. Det vill dock inte mamman.Kan pappan kräva det?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar i mitt svarI mitt svar kommer jag utgå från vad svensk lag föreskriver vad gäller din frågeställning. Det här svaret behöver alltså inte nödvändigtvis beskriva hur norsk lag hade bedömt situationen.Jag utgår även ifrån att din dotter i nuläget har ensam vårdnad precis som du skriver.Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad? I det sjätte kapitlet föräldrabalken (som du kan hitta här) finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att båda föräldrarna till ett barn ska ha vårdnad över barnet, det vill säga gemensam vårdnad. Detta eftersom en god och nära kontakt med båda föräldrarna ligger i barnets bästa, vilket alltid är en ledstjärna när det gäller beslut och regler vad gäller barn och deras uppväxt. Om det däremot är så att någon av föräldrarna har ensam vårdnad, vilket din dotter har i det här fallet, så kan den andra föräldern, pappan till barnet i det här fallet, ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Vid en sådan bedömning kommer tingsrätten ta hänsyn till vad som är barnets bästa, och det kan variera mycket från fall till fall och därför vågar jag inte uttala mig om hur tingsrätten skulle resonera i just er situation.Som slutgiltigt svar på din fråga; pappan kan inte kräva gemensam vårdnad om din dotter redan har ensam vårdnad. Däremot kan han ansöka om det i tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,