Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex har ett gemensamt barn på 6 år. Vi har gemensam vårdnad men ingen dom gällande umgänge. Sedan vi separerade, för fyra år sedan, har vi haft en muntlig överenskommelse och att barnet är varannan vecka hos respektive förälder. Ojämna veckor hos mig (mamma) och jämna veckor hos pappa. Detta år som ju har 53 veckor har lett till en konflikt oss emellan. Han vill fortsätta med varannan vecka rakt av så att han får ojämna veckor nästa år och jag vill inte det. Mitt förslag var att vi delar på vecka 1 så att barnet får träffa oss lika mycket och sedan återgår vi till tidigare överenskommelse där jag fortsatt har ojämna veckor. Han vägrar och säger att han kommer att hämta barnet vecka 1 oavsett vad jag säger. Jag har vänt mig till familjerätten och efterfrågat samarbetssamtal för att prata om detta. Han vägrar gå på samarbetssamtal, är otrevlig, ringer och skriker och hotar med att ställa till det. Jag undrar om det blir negativt för mig framöver om jag inte lämnar ut barnet till honom vecka 1? Jag tänker att jag dels har "rätt" att ha barnet båda veckor eftersom det är vår muntliga överenskommelse men också att jag tillgodoser barnets umgänge med sin pappa då jag försöker göra det bästa av situationen genom att erbjuda att dela på vecka 1. Tänker jag rätt eller fel? Han har ingen anledning (som skulle gynna barnet) till veckobytet mer än att han vill det.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte umgänget reglerat och inte själva kan komma överens över hur umgänget ska se ut kan ni få umgänget fastställt via antingen en dom eller avtal (6 kap. 15 a § 1 st. föräldrabalken). Kan ni själva avtala om umgänget är det möjligt att skriva ett så kallat umgängesavtal. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. Föräldrabalken). Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut kan du vända dig till rätten för att få en dom som reglerar umgänget mer specifikt, till exempel dagar och tider umgänget ska ske. Hoppas att du fick svar på sin fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag undanhålla barnet från den andra vårdnadshavaren?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejHur mycket ska man behöva stå ut med från sitt X? Jag levde med en äldre man i nästan fem år. Relationen var inte bra - jag blev utsatt för psykisk misshandel och för kontroll. Mannen har ett omfattande alkoholmissbruk. Alkohol och extrem svartsjuka är ingen bra kombo. Vi fick ett barn ihop 2011 - delad vårdnad. Det är 8 år sen vi separerade. Sedan separationen har han regelbundet trakasserat mig - första året smög han runt huset, hämtade saker i förrådet och hade koll. Han slutade en tid efter jag träffade en ny.Umgänget med barnet har fungerat så där. Om jag lämnar tar han sig alltid friheten att berätta för mig vilken idiot jag är - han är inte nykter då. Han har regelbundet skickat sms när han är full och argI höstas gjorde jag en oros anmälan pga hans drickande. Han hade kört bil under alkoholpåverkan, låtit barnet bada i sjö när han suttit på stranden och druckit. Nu är också barnet så stort att hen kan berätta vad som händer hos pappan. Han dricker jämt när hen är därVi har blivit tilldelade stöd från soc i form av familjebehandling- stöd i vårt samarbete. Barnet bor hos mig och vill inte träffa pappan. Jag låter inte barnet träffa pappan pga fara för liv och hälsa. Det här har gjort att pappan messar mig, främst på nätterna när han är full och arg. Familjebehandlaren tar pappans parti och hävdar pappans rätt till sitt barn. Vad kan jag göra rent juridiskt? Pappan utsätter mitt barns liv för fara pga sitt missbruk. Han trakasserar mig. Hjälp mig
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sin föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det är båda föräldrarnas ansvar att uppmuntra barnet till en kontakt med den andra föräldern. Självklart ses det inte förenligt med barnets bästa att lämna barnet hos en förälder som i vardagen är berusad samtidigt som barnet är hos föräldern. Problemet i sådana här fall är att den föräldern som undanhåller barnet från att träffa den andra föräldern kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage pekar vid en vårdnadstvist på att vårdnaden bör ändras till nackdel för den föräldern som försökte undanhålla barnet från att träffa den andra föräldern.Det bästa du kan göra om du anser att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare och inte ensam bör umgås med barnet är att vända sig till rätten för att försöka få vårdnadsfrågan ändrad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Om en förälder missbrukar eller ägnar sig åt hot eller våld mot den andra föräldern pekar på att den föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare (6 kap. 7 § föräldrabalken). Mitt råd till dig om det är så att pappan är olämplig som vårdnadshavare är att försöka få vårdnadsfrågan ändrad. Försöker du enbart undanhålla barnet från föräldern är det du som kan göra dig skyldig till umgängessabotage.Hoppas att fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av barnets boende

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Hur gör man om exet ej vill låta 12 årig dotter flytta till sin får hon vill ej bo hos mamman men mamman har egen vårdnad. 12 åring ångest varje gång hon ska till mamman .socialen hjälper ej.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är lite svårtolkad men jag uppfattar den som att dottern inte vill bo hos sin mamma som har ensam vårdnad och är boendeförälder.Alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge tas med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa. Vidare har barnet rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, barnet har även rätt att komma till tals och hänsyn ska tas till barnets vilja i ovanstående frågor med beaktande av barnets mognad och ålder (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Båda föräldrarna ska uppmuntra barnet att träffa och ha en god relation med den andra föräldern, att försöka påverka barnet att inte vilja träffa den ena föräldern ligger den utövande föräldern till last i en eventuell framtida vårdnadstvist. I ditt fall har mamma ensam bestämmanderätt i frågor rörande barnets boende eftersom hon är ensam vårdnadshavare. För att domstolen vid en tvist ska kunna bestämma vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med krävs det att vårdnaden är gemensam. Skulle man i din situation försöka få till en ändring i boendet och därmed även vårdnaden och barnet tydligt klargör att hon inte vill bo med mamman, kommer rätten på grund av barnets ålder lägga en större vilt vikt vid barnets vilja. Detta förutsatt att barnet inte har blivit påverkat av den ena föräldern att inte vilja träffa den andra föräldern.Det krävs alltså att vårdnadsfrågan prövas på nytt om boendet ska ändras mot mammans vilja. Så länge mamman har ensam vårdnad har hon även bestämmanderätt över barnets boende. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av umgänget

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag försöker hjälpa en person i min närhet (X) kring en vårdnadstvist. X har ett juridiskt ombud men ombudet är lite svårt att få tag i & vi är inte säkra på hur mycket rådgivning X kan förvänta sig av ombudet - därav varför jag vänder mig hit. Tvisten rör umgänge med X:s barn, som bor i en annan stad. X har nu ställts inför ett val från ombudet - att åka till staden Y gånger i månaden för umgänge, eller att barnet kommer till X:s stad vid ledighet. X vill fatta ett informerat beslut. Under de omständigheter som råder just nu har hen mycket svårt att åka till barnets stad Y gånger i månaden, varför hen lutar mot att välja det senare alternativet. Samtidigt finns det ett avlägset hopp om att situationen ska förändras & att X då kommer kunna besöka barnet oftare. Det hen undrar är - det beslut hen fattar nu, är det satt i sten sedan? Finns det möjlighet att "ompröva" umgänget i rätten längre fram (kanske om 1 år), om omständigheterna ser bättre ut då? Förstår jag det rätt att det går att ändra beslutet om båda parter är överens (genom socialnämnden), men att det kan vara svårt för tingsrätten att fatta ett nytt beslut om målet redan varit uppe...? X tror att förälder#2 kommer vilja hålla umgänget till ett minimum, varför hen tror att målet skulle behöva komma upp i rätten igen i sådana fall. Hur brukar det gå till i liknande fall? Har ni några råd till X, utifrån att hen vill kunna umgås tätare med sitt barn i framtiden men då omständigheterna inte tillåter det just nu?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett umgängesyrkande kan framställas när som helst, det här betyder att du i framtiden när förhållandena ändras kan begära ett utökat umgänge. Ett umgänge kan fastställas antingen genom ett så kallat umgängesavtal om föräldrarna är överens, eller genom att vända sig till domstol (6 kap. 15 a föräldrabalken). För att umgänget prövas på nytt krävs det ändrade omständigheter, har det gått en längre tid sedan domen och omständigheterna inte längre är samma talar det för att umgänget kan ändras. Om umgänget kommer att utökas eller inte beslutas utefter vad som är bäst för barnet. Här kommer domstolen göra en utredning, men även barnets egna vilja tillmäts betydelse med beaktande av barnets mognad och ålder. Ju äldre barnet är, desto större vikt lägger kan vid barnets vilja (6 kap. 2 a föräldrabalken). Vid tolv års ålder brukar man tillmäta barnets vilja en stor betydelse i umgängesfrågor, men även yngre barns vilja beaktas i varierande grad utefter hur man anser att barnets mognad påverkar viljans betydelse. Endast i de fall där barnet är så pass litet att det saknar en egen uppfattning behöver domstolen inte ta någon hänsyn till vad barnet vill. Det går alltså att få till en ändring i umgänget i framtiden om det her förflutit en längre tid sedan den föregående domen och omständigheterna har ändras. Har barnet vid den här tidpunkten blivit äldre och önskar att få umgås mer med en förälder kommer domstolen i sitt ställningstagande utefter barnets ålder ta hänsyn till vad barnet vill och reglera umgänget därefter. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag få ensam vårdnad?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min företetts har två små barn ihop och har gemensam vårdnad. Den ena är 11 månader, den andra är 4 år.När den äldre dottern var ett år var jag tvungen att flytta pga att pappan till flickorna har alkoholproblem. Han dricker större mängder starksprit varje dag även om han skall till jobbet dagen efter. Detta resulterade till stora bråk. Han är även aggressiv och har förr gått en kurs i anger management. När vi hade ett barn så blev det en rättslig process då jag inte kände mig trygg att lämna min flicka till honom. I processen fick vi delta i samarbetsavtal och det gick så oss bra att jag blev gravid igen. Då hade han lovat att inte dricka och vara oansvarig. Han vill flytta ihop för att underlätta vardagen men jag trivdes som särbos. Efter en tid kontaktar en kvinna mig, det visar sig att han har levt ett dubbelliv och varit med henne samtidigt som med mig. Hon bekräftar att han dricker sig berusad varje dag framför barnen, att min stora inte knappt får någon mat, en risifrutti om dagen. Han är dålig på att byta blöja och min minsta kan ligga i samma smutsiga blöja i fler timmar, den stora byter han inte kläder på heller. Jag har flera gånger upptäckt att hon har haft på sig samma trosor som då jag lämnade henne. Jag fick även reda på att han kan reta den stor flickan och kall henne fula ord. Jag vill verkligen inte lämna mina flickor till honom, det gör ont i mitt hjärta. Den "stora" flickan vill absolut inte träffa honom heller. Kan jag få ensam vårdnad?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det anses förenlig med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Båda föräldrarna ska som utgångspunkt uppmuntra barnet till en kontakt med den andra föräldern och inte försöka påverka barnet att inte vilja träffa den andra föräldern. Om du anser att den andra föräldern brister i vårdnaden om barnet och därför gör sig olämplig som vårdnadshavaren kan du via domstol försöka få en ändring i vårdnaden (6 kap. 5 § föräldrabalken). Att en förälder missbrukar tyder på att denne inte är lämplig som vårdnadshavare (6 kap. 7 § föräldrabalken). Samtidigt kan du göra dig skyldig till umgängessabotage om du utan en godtagbar anledning medvetet undanhåller barnen från den andra föräldern. Om du anser att den andra föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare bör du vända dig till rätten för att försöka få till en ändring av vårdnaden. Aspekter som missbruk och bristande omsorg av barnet hos en förälder pekar på att vårdnaden bör ändras. Domstolen kommer vid ett avgörande av vårdnadsfrågan ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Din äldsta dotters vilja att inte träffa pappan kommer tas i beaktande men inte väga alltför tungt med tanke på hennes unga ålder (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på fråga!

Kan en vårdnadshavare flytta med barnen?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Mamman till 2 barn bor i Sverige och pappan som är norrman vill flytta hem till Norge och ta barnen med sig! Har via advokat i Sverige sökt ensam vårdnad och sålt huset här och flyttar i mars! Är det okej? Vad kan mamman göra??Med vänlig hälsning,Björn MagnussonMammans oroliga pappa
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna i frågor som rör barnet tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Den vårdnadshavare som barnen bor hos kan inte själv bestämma att barnen ska flytta med honom eller henne. Kan inte inte vårdnadshavarna komma överens ska det rådande förhållandet bestå. Skulle en vårdnadshavare vid gemensam vårdnad flytta med barnen utan den andra vårdnadshavarens samtycke tyder det på att vårdnaden eller boendet bör ändras.Vid ensam vårdnad ser situationen annorlunda ut. I det fallet bestämmer vårdnadshavaren ensam vart barnen ska bo. Domstolen vill vid en tvist ogärna flytta barn från deras invanda miljö (kontinuitetsprincipen). Detta betyder att barnet oftast ska få bo kvar på den plats där barnet har bott sedan innan. Kontinuitetsprincipen är inte absolut och kan i vissa fall ge vika vid den ena förälderns umgängessabotage. Sammanfattningsvis kan inte pappan flytta barnen utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Skulle pappan få ensam vårdnad vilket han får ansöka om ser situationen annorlunda ut, pappan får då själv bestämma över barnens boende. Vid en vårdnadstvist vill domstolen som huvudregel ogärna flytta barn från deras invanda miljö, därför försöker man om det är möjligt låta barn bo kvar där barnen bor för tillfället. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vem ansvarar för hämtning och lämning vid umgänge?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Fråga:Vem lämnar och hämtar vid umgänge om du som förälder till barnet och boendeförälder inte har möjlighet pga sjukdom eller inte har körkort.Och din partner inte vill ta den uppgiften till sin.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som finns reglerat i lag är fördelningen av resekostnader vid umgänge. Huvudansvaret för kostnaderna i samband med umgängesresor läggs på den föräldern som barnet ska umgås med. Undantag föreligger om barnet endast bor hos en av föräldrarna och umgängesföräldern bor mer än 10 mil bort, då ska boendeförälder ta del av kostnaderna I den mån det anses skäligt utefter sin ekonomiska förmåga (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Hämtning och lämning i samband med umgänge regleras inte i lag utöver kostnaderna. Vill ni ha vem som hämtar eller lämnar reglerat måste ni vända er till domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förälder som saboterar kontakt mellan den andra föräldern och barnet

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej . Har tre barn tillsammans med min ex sambo . Gemensam vårdnad och växelboende mesta tiden under de 3 år som gått nu sedan separationen. Medföräldern ( pappan ) har involverat barnen i våra vuxendiskussioner/ konflikter , visat sms , skrivit nedvärderande om mig och om min övriga familj till barnen. Lagt ut på sociala medier . Samarbetssamtalen vi gick på delades med barnen . Nu känner barnen att jag ljugit , svikit , undanhållit information mm och de vill knappt vistas här på mammavecka. Vi vh har stora samarbetssvårigheter och jag har begärt ett medlingssamtal mellan oss föräldrar och familjerätten . Han vägrar att medverka . Vad ska jag göra ? Tingsrätten känns inte rätt utväg då den fällande domen kan göra att jag förlorar barnen juridiskt samt eller i förtroende/ hjälp
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Detta betyder att båda barnets föräldrar ska uppmuntra en kontakt med den andra föräldern och inte på något sätt försöka sabotera relationen mellan barnet och den andra föräldern genom att exempelvis baktala varandra. En förälder som försöker sabotera eller på andra sätt inte försöker bidra till en kontakt mellan barnet och den andra föräldern kan anses olämplig som vårdnadshavare.I ditt fall tycker jag det är ett typiskt exempel på hur barnets andra förälder försöker sabotera kontakten mellan dig och barnen, skulle du försöka få till en ändring i vårdnaden pekar just den här frågan på att din ex-sambo inte är en lämplig vårdnadshavare. Det låter även som att ni har besvärliga samarbetssvårigheter, även detta är en aspekt som kan tyda på att vårdnaden i vissa fall inte bör vara gemensam. Kan ni inte lösa problemet genom samarbetssamtal via familjerätten måste du via domstol försöka få vårdnadsfrågan ändrad.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar