På vilka grunder kan överförmyndaren neka upphörande av godmanskap?

2019-01-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min handikappade vuxna, en ej talföra dotter och familjen har mycket tråkiga erfarenheterav godman. Jag, mamma har skött allt som gar med "sörja för person" att göra, och mer därtill, eftersom hon är min dotter. Hon kan blinka för ja och för nej och har förståndet kvar efter bilolyckan.Hon tycker att familjen; jag och hennes 26 årige, skötsamma son, kan ta hand om hennes behov, vilket vi alltid gjort i 11 år, eftersom godemannen egentligen bara behövs för att sköta ekonomin. Godman fås med samtycke från huvudman. Då kan väl huvudman säga upp huvudman, ex via mig, hennes mamma eller hennes son?Hon har gärna någon betald firma som sköter hennes ekonomi.FRÅGAN: - På vilka grunder kan ÖF neka oss att ta bort godman???
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om god man hittar du i föräldrabalken (FB) 11 kap. Det finns två alternativ för att entlediga den gode mannen vilka jag beskriver mer noggrant nedan.Ansök till tingsrätten om att godmanskapet ska upphöraPrecis som du säger så grundar sig den gode mannens uppdrag på din dotters samtycke, FB 11:4. Eftersom godmanskapet bygger på samtycke ska det upphöra så fort ni ansöker om det. Överförmyndaren kan alltså inte neka er på någon grund. Det är tingsrätten som fattar beslut om att godmanskapet ska upphöra, FB 11:19 b. För att ansöka om upphörande av godmanskap skickar ni en ansökan till tingsrätten i den kommun där din dotter är folkbokförd. En ansökan om upphörande av godmanskap kan göras av antingen dig eller din son, FB 11:21. Ansökningsblanketter finns ofta på kommunens hemsida färdig att fylla i. För mer information kan du kontakta överförmyndaren i samma kommun.Ansök till överförmyndaren om att få den gode mannen entledigad p.g.a. missbruk eller dyliktDu skriver även att ni har tråkiga erfarenheter av god man. Om hen har misskött sig och därför är att se som olämplig för uppdraget kan ni istället ansöka om att hen ska entledigas på den grunden. En sådan ansökan om entledigande ska skickas till överförmyndaren i den kommun som din dotter är folkbokförd i, FB 11:20. SammanfattningDu kan välja mellan att - ansöka till tingsrätten i den aktuella kommunen om att godmanskapet ska upphöra - ansöka hos överförmyndaren om att entlediga den gode mannen Jag uppfattar det dock som att du menar att din dotter inte är i behov av en ny god man. I och med det är alternativet om ansökan till tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra troligtvis att föredra.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vem får lov att överta behörighet att rättshandla åt anhörig när den tidigare behöriga inte kan fortsätta uppdraget?

2019-01-06 i God man & förvaltare
FRÅGA |Sonen sköter sin djupt dementa mors vardagsekonomi idag. Då sonen nyligen också fått en demensdiagnos undrar jag om jag som svärdotter kan få anhörigbehörighet och överta svärmors ekonomi. Hon har ingen fastighet eller besparingar, är på ett boende och räknas som fattigpensionär. Är det banken som i så fall ska godkänna det? Om det är möjligt vilka papper för ändamålet kan tänkas behövas?Tack på förhand.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du skriver anhörigbehörighet utgår jag från att sonen har skött sin mors ekonomi med stöd i föräldrabalken (FB) 17 kap.Behörighet för anhöriga att sköta ekonomin för annans räkning kan enbart ges till vissa anhöriga och där räknas inte svärdöttrar med, FB 17:2. Det innebär att du som svärdotter dessvärre inte kan överta den rollen som sonen hade.Ett alternativ är att istället bli god man för din svärmor. Det skulle innebära att du övertar rätten att sköta din svärmors vardagsekonomi och annat som din svärmor på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp med, FB 11:4.För att bli god man krävs det att din svärmor skickar in en ansökan till domstolen. Om hennes hälsotillstånd är så allvarligt att hon inte förstår vad hon samtycker till kan en nära släkting, till exempel hennes son, skicka in en ansökan i hennes ställe, FB 11:15. I ansökan kan du föreslås som god man vilket rätten kommer att ta hänsyn till när de utser en god man, FB 11:12.Ansökan om god man skickar ni till tingsrätten i den kommun där din svärmor är folkbokförd. På kommunens hemsida finns ofta blanketter färdiga är att fyllas i. Den information som behövs skiljer sig något från kommun till kommun, men inkluderar generellt följande uppgifter:- Vad din svärmor behöver hjälp med - Förslag på god man, det vill säga du - Skriftligt samtycke från din svärmor (om ett sådant kan ges) - LäkarintygLycka till!Vänliga hälsningar,

Vilken myndighet kan man vända sig till när Migrationsverket tagit ett felaktigt beslut?

2018-12-25 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej Min far avled på sjukhuset här i Sverige, han var asylsökande och jag tror att han inte har fått den nödvändiga vård och behandling som han behöver för att Migrationsverket avslog hans ansökan om uppehållstillstånd. Han hade bara rätt till akut behandling och detta var en av anledningarna till hans död. Trots bevis på att han var i ett livshotat tillstånd från specialistläkare på sjukhuset så avslogs hans och min mors ansökan om uppehållstillstånd. Min fråga är om man kan begära skadestånd för detta felaktiga beslut och till vilken myndighet man kan vända sig. Min mor har glaukom och är permanent blind i ena ögat och ser med endast 20% på andra, kan hon få uppehållstillstånd för detta?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga din fars bortgång. Jag kommer att besvara din fråga i två delar, dels hur du kan hantera det felaktiga beslutet och dels om din mor kan få uppehållstillstånd.Var du kan vända dig när du fått ett felaktigt myndighetsbeslutI lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns regler om vilka möjligheter du har till sjukvård som asylsökande. Precis som du säger så hade din far bara rätt till akut behandling i och med att han fick avslag på sin asylansökan, 4 § lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Du berättar att en specialistläkare ansett att din far befann sig i ett livshotat tillstånd. Om fallet var så är det möjligt att han borde ha fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, 5 kap 6 § utlänningslagen (UtlL). En utredning gällande uppehållstillstånd är dock mycket omfattande och det är svårt för mig att bedöma om beslutet som togs var felaktigt eller inte enbart baserat på de grunder som du har angett. Om du tycker att felet är felaktigt tycker jag dock att du definitivt ska klaga på det, och det kan du göra på följande sätt.1. Begära omprövning/överklagaNär du får beslut från Migrationsverket och andra myndigheter som du tycker är felaktigt så är generellt sett det bästa du kan göra att begära att myndigheten omprövar sitt beslut eller att överklaga beslutet till en domstol. I ditt fall blir en omprövning eller överklagan dock inte meningsfull eftersom att frågan om uppehållstillstånd efter din fars bortgång inte längre är aktuell. Därför är de två följande sätten bättre alternativ.2. JO-anmälanDu kan anmäla beslutet till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter och utreder felaktiga myndighetsbeslut på begäran av privatpersoner. JO har dock ingen möjlighet att driva skadeståndsärenden utan kan enbart kritisera Migrationsverkets agerande.Din anmälan till JO ska innehålla följande uppgifter:- vilken myndighet du vill klaga på, det vill säga Migrationsverket - en beskrivning av händelsen - en motivering till varför beslutet är felaktigt - när händelsen inträffade - diarienummer på ärendet - personuppgifter - kopior på relevanta dokumentPå JO:s hemsida kan du läsa mer om JO:s arbete samt skicka in din anmälan. 3. JK-anmälanFelaktiga beslut kan även anmälas till Justitiekanslern (JK). JK har liknande uppgifter som JO men har även möjlighet att driva frågor om skadestånd mot staten då en myndighet har fattat ett felaktigt beslut. En JK-anmälan är därför att föredra om du vill begära skadestånd. Det krävs dock mer av dig som privatperson om du går den här vägen. Du måste själv samla behövlig information samt relevanta dokument och bifoga i anmälan för att JK i sin tur ska ta ställning till om du har rätt till skadestånd eller inte. I en skadeståndsanmälan till JK ska följande uppgifter finnas:- en utförlig beskrivning av händelsen - motivering till varför du har rätt till skadestånd - belopp för skadeståndet och hur det ska räknas - en utredning bestående av allt material som kan vara relevant för JK att ta del av för att bedöma om skadestånd kan bli aktuellt eller inteJK har även andra arbetsuppgifter och en mycket hög arbetsbörda. Därför bortprioriteras många ärenden, bland annat ärenden som redan prövats av JO. Om du vill klaga till JK rekommenderar jag dig därför att skicka en anmälan till JK i första hand.Din mors möjlighet att få uppehållstillståndDet är svårt för mig att avgöra om din mor kan få uppehållstillstånd i och med att jag enbart har information om delar av hennes hälsotillstånd. En allvarlig sjukdom som glaukom kan i samband med andra omständigheter vara grund för uppehållstillstånd om helhetsbedömningen skulle innebära synnerligen ömmande omständigheter, 5 kap 6 § UtlL. Sådana andra omständigheter är till exempel att situationen i hemlandet är mycket svår, att det inte finns någon tillgänglig vård där eller att din mor har anpassat sig mycket bra till Sverige genom att hon till exempel arbetar eller utbildar sig här. Möjligheten till uppehållstillstånd på denna grund har dock begränsats avsevärt i och med införandet av lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Lagen innebär att din mor enbart kan få uppehållstillstånd på grunden synnerligen ömmande omständigheter om det skulle strida mot internationella konventioner som Sverige skrivit under att inte ge henne uppehållstillstånd, 11 § BegrL. Den här begränsningen gör det som sagt mycket svårt att få uppehållstillstånd på grund av en sjukdom som glaukom. Men som jag nämnt så är det svårt för mig att på dessa knappa grunder göra en rimlig bedömning angående din mors möjlighet till uppehållstillstånd. Jag råder dig därför att överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Det behöver du göra inom tre veckor från det att Migrationsverket tog sitt beslut. Överklagandet ska göras i brevform och innehålla följande uppgifter:- ärendenummer - varför beslutet ska ändras - relevanta dokument och annan bevisning som stödjer en ändring av beslutet - din mors personuppgifter, adress och telefonnummerDu skickar överklagandet till Migrationsverket.SammanfattningMin rekommendation är att du anmäler avslagsbeslutet på din fars ansökan om uppehållstillstånd till Justitiekanslern först och främst i och med att du önskar begära skadestånd. Om Justitiekanslern inte åtar sig ärendet tycker jag att Justitieombudsmannen är ett bra alternativ för att få någon slags upprättelse om inte annat. När det kommer till frågan om din mor kan få uppehållstillstånd vill jag mena att det alltid är värt att överklaga Migrationsverkets beslut, trots att möjligheten till uppehållstillstånd är begränsad.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till med anmälan till Justitiekanslern och överklagandet till migrationsdomstolen.Vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter och möjligheter till vårdnad har en pappa till sitt barn?

2018-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Vi har ett familjehemsplacerad barn på 8 år boende hos oss sedan 2,5 år. Biologiska mamman har drabbats av psykisk sjukdom, hon omfattas av personkrets 3, och gått med på en frivillig placering hos oss. Mamman är ensam vårdnadshavare då pappan inte visat nåt intresse för barnet och har inte funnits med i bilden alls. Barnet och pappan har aldrig träffats. Pappan bor i en annan världsdel och har ett annat medborgarskap än barnet. Om pappan nu vill träffa sitt barn vad har han för rättigheter till det och vad krävs för att pappan ska få tillbaka vårdnaden?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad hittar du i föräldrabalken (FB). Jag tänkte beskriva vilka rättigheter en förälder som inte är vårdnadshavare har samt vilka möjligheter det finns att få vårdnad om sitt barn.Pappans rättigheter till barnetBarnet har rätt till umgänge med sin pappa, FB 6 kap 15 §. Pappan har däremot ingen motsvarande rätt till umgänge med sitt barn. Den avgörande faktorn när det kommer till frågor som rör umgänge är principen om barnets bästa, FB 6 kap 2 §. Det innebär att barnets vilja ska beaktas i förhållande till dets ålder samt att barnets behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. En annan aspekt av barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med sin pappa. Du uppger dock att barnet och pappan aldrig har träffats. Det är en omständighet som eventuellt kan tala mot umgänge mellan pappan och barnet. Om pappan vill ha umgänge med barnet måste han skicka in en ansökan till domstol, FB 6 kap 15 §. I sådana fall kommer domstolen att göra en helhetsbedömning av situationen och göra en avvägning mellan det som talar för och emot umgänge innan de tar ett beslut. Vilka möjligheter finns det för pappan att få vårdnad?För att pappan ska få vårdnad om barnet krävs det att han ansöker om vårdnad till domstolen, FB 6 kap 5 §. Principen om barnets bästa är avgörande även vid vårdnadsfrågor. Domstolen tar även hänsyn till föräldrarnas samarbetsförmåga vid vårdnadsfrågor. En annan möjlighet för pappan är att avtala med mamman om att de ska ha gemensam vårdnad fortsättningsvis, FB 6 kap 6 §. I sådana fall kontrollerar socialnämnden att avtalet är förenligt med barnets bästa för att det ska bli giltigt.SammanfattningBarnet har rätt till umgänge med sin pappa men pappan har ingen motsvarande rätt till barnet. För att få umgänge till eller vårdnad om barnet krävs det att pappan aktivt ansöker om det till domstolen. I ett sådant beslut ska barnets bästa vara det avgörande för utgången.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Vad innebär myndigheters kommuniceringsskyldighet?

2019-01-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Myndighetens kommuniceringskravHej! Enligt den nya förvaltningslagen 25 § ska allt material kommuniceras innan en myndighet fattar beslut i ett ärende. I tidigare lag gällde kommuniceringskravet om det kommit in uppgifter från andra. Vad gäller nu?Är det nödvändigt för en myndighet att kommunicera om det är den sökande själv som lämnat alla uppgifter?Vad är det den sökande ska få tillfälle att yttra sig över?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här är den aktuella lagtexten i förvaltningslagen 25 §:"Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet."I den gamla förvaltningslagen var det tydligt att det var material som någon annan än den sökande själv tillfört ärendet som skulle kommuniceras ut till den sökande. I den nya förvaltningslagen har denna formulering valts bort och ersatts av en skyldighet som innebär att "allt material av betydelse" ska kommuniceras ut med undantag för sådant material som är "uppenbart obehövligt". Det material som ska kommuniceras ut är det material som påverkar myndighetens ställningstagande i frågan som beslutet gäller. Med uppenbart obehövligt menas alltså att materialet inte ligger till grund för myndighetens beslut. Om en myndighet är osäker på om material ska kommuniceras eller inte ska man dock ta det säkra före det osäkra och kommunicera materialet till den sökande.Syftet med kommunikationskravet är att den sökande ska få möjlighet att påverka beslutet genom att "yttra sig över" eller lämna synpunkter på materialet som kommer läggas till grund för beslutet. Det ger uttryck för principen att ingen får dömas ohörd, vilket är en grundläggande rättsprincip i demokratiska stater och även ses som en mänsklig rättighet, Europakoventionen art. 6. Material som den sökande själv har lämnat till myndigheten kan mycket väl vara relevant för myndighetens slutliga beslut. Det bör av förklarliga skäl dock inte finnas något stort behov för den sökande att lämna synpunkter på det material som en själv har lämnat in. I och med formuleringen i förvaltningslagen 25 § tolkar jag det trots allt som att det är just det material som påverkar myndighetens beslut som ska kommuniceras ut, vilket även kan inkludera det material som den sökande själv har lämnat in. Om myndigheten tycker att det är uppenbart obehövligt att lämna ut det materialet behöver de dock inte göra det. Men som tidigare nämnt så ska myndigheten vid tveksamhet välja att följa huvudregeln och helt enkelt kommunicera ut materialet till den sökande ändå.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur kan en förvaltare bli entledigad innan en ersättare har utsetts?

2018-12-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min fru har ett mycket krävande uppdrag som förvaltare. Hennes huvudman har nu flyttat 10 mil bort och hon vill bli entledigad från uppdraget. Överförmyndaren säger att hon inte kan bli det förrän en ersättare är utsedd. Hur ska hon göra för att entlediga sig själv från ett uppdrag som förmyndare?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att redogöra för möjligheten din fru har att bli entledigad från förvaltaruppdraget. Reglerna jag förhåller mig till finns i föräldrabalken (FB).Jag utgår från att huvudmannen ska ha fortsatt förvaltarskap i och med att överförmyndaren inte vill entlediga din fru förrän en ersättare är utsedd, 11 kap 19 § FB. Enda möjligheten att bli entledigad innan överförmyndaren har hittat en ersättare är om din fru har en skälig orsak till att bli entledigad, 11 kap 19 a § FB. En skälig orsak kan innebära bland annat följande:- förvaltaren drabbas av en allvarlig sjukdom - ett fortsatt förvaltarskap skulle försätta förvaltaren i en jävsituation - huvudmannen har hotat eller utövat våld mot förvaltaren - det har gått mycket lång tid utan att överförmyndaren har hittat en ersättare Det är domstolen som avgör frågor om att entlediga ställföreträdare innan ersättare har utsetts, 11 kap 19 b § FB. När domstolen bedömer om en orsak är skälig görs en avvägning mellan förvaltarens skäl för entledigande och huvudmannens behov av att ha en ställföreträdare. Domstolen ställer generellt sett mycket höga krav på ett sådant skäl när det är en förvaltare som vill bli entledigad i och med att förvaltarskapet i sig innebär att huvudmannen har mycket stora behov av en ställföreträdare. Om vi ser till exemplen på vad som är en skälig orsak enligt lagen och dessutom lägger till att din frus förvaltarskap är mycket krävande så tror jag dessvärre att möjligheten för din fru att "entlediga sig själv" är mycket liten när orsaken till entledigandet är att huvudmannen har flyttat 10 mil bort. Min rekommendation är trots allt att ni ansöker till tingsrätten om att din fru ska bli entledigad och uppger vad skälet för det skulle vara. Om ni skulle behöva hjälp med ansökan och den fortsätta domstolsprocessen kan ni boka tid med Lawlines duktiga, färdigutbildade jurister som kan hjälpa er med detta. Till dess att tingsrätten beslut kommer måste din fru dock fortsätta med sitt uppdrag. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Kan man häva en häst som inte stämmer överens med av säljaren angivna egenskaper?

2018-12-21 i Köplagen
FRÅGA |Hästjuridik. Behöver hjälp med hävning av häst.Har köpt en häst för en månad sen av en privatperson. Den skulle vara trygg, snäll och erfaren inom hopptävling. Under hela tiden den varit hos mig har den varit extremt stressad, nästan farlig i hantering och går inte att rida pga den bockar av ryttaren i galopp. Vi har även kollat upp den med veterinär och det visar sig att han har lite problem med bakdelen, speciellt bakknäna. De är typ "svaga" och har även liiite artros som man ej vet om det kan utvecklas till mer i framtiden. Veterinären tror att hans beteende är en kombination av bakknäna som fömodligen är pga en gammal förslitningsskada, och nån form av låsning i ryggen. Den behöver alltså en ganska lång rehabilitering av hovslagare (dens hovar är även kaos och kommer nog aldrig bli bra, han snedbelastar sig helt och kommer få problem om man ej gör något åt det), kiropraktor och veterinär för att ens kunna ridas och tränas normalt. Detta skulle bli min nya tävlingshäst i framtiden men han kommer förmodligen inte kunna tränas och tävlas så hårt eller så höga klasser pga bakknäna. Förra ägaren nekar till allt och säger att han aldrig betett sig så innan, och att hon friskrivit sig från alla fel genom att hästen såldes i befintligt skick. Vad ska jag göra? Vad har jag för rättigheter i dethär?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du har köpt hästen av en privatperson och kommer därför att utgå från reglerna i köplagen (KöpL). Jag kommer nedan att i turordning gå igenom:- de köprättsliga grunder som gör hästen "felaktig" - hur friskrivningen påverkar din möjlighet till hävning - vilka fel du kan göra gällande mot säljaren- hur du kan gå vidare nuGrund 1: Hästen ska ha de egenskaper som säljaren utlovat innan köpetDu skriver att hästen skulle vara trygg, snäll och erfaren inom hopptävling. Jag utgår från att det är information som du har fått av säljaren i samband med köpet samt att dessa egenskaper har varit en förutsättning för dig att köpa just den här hästen. Det vill säga att om du visste att hästen var stressad och farlig så hade du avstått från köpet. Hästen är att se som felaktig eftersom hästens skick inte stämde överens med de uppgifter du fått av säljaren, KöpL 18 §.Grund 2: Hästen ska vara ägnad för tävlingsändamålJag utgår från att det innan köpet framgick mellan dig och säljaren att du skulle använda hästen som tävlingshäst i och med att du skriver att hästen skulle vara erfaren inom hopptävling. Då är det rimligt att anta att säljaren också förstod att din avsikt med köpet var att få en ny tävlingshäst. Om du litar på att säljaren har tillräcklig kunskap för att göra en korrekt bedömning av hästens hälsa så borde säljaren alltså ha insett att hästen inte var i tillräckligt gott skick för att användas som tävlingshäst. Hästen verkar enligt dina uppgifter aldrig mer kunna användas i tävlingssammanhang och därför är den att anse som felaktig, KöpL 17.Befintligt skick – en ogiltig friskrivningAtt sälja något i befintligt skick innebär en mycket generell friskrivning. Det gör att friskrivningen får två begränsningar som kan göra friskrivningen ogiltig, KöpL 19 §:1. Hästen stämmer inte överens med de egenskaperna som säljaren har uppgett, det vill säga att den inte är trygg och snäll. Som tidigare nämnt anar jag att det har påverkat din vilja att genomgå köpet. Det gör att friskrivningen blir ogiltig.2. Säljaren påstår att hon inte var medveten om hästens tillstånd. Rimligtvis vill jag mena att säljaren åtminstone borde ha vetat om problemen med hovarna och uppmärksammat hästens hetsiga humör, då dessa tillstånd tar sig uttryck utåt. Om det trots allt fanns en medvetenhet om hästens dåliga hälsa men hon har undvikit att berätta om det för dig så gör även det friskrivningen ogiltig eftersom att den informationen är mycket relevant för dig som köpare.Din skyldighet att undersöka hästenSom köpare får du inte göra gällande sådana fel som du kände till eller borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning innan köpet, KöpL 20 §. Det framgår inte att du gjorde någon undersökning och det verkar inte som att du fått reda på något om hästens beteende eller skador på annat sätt. Om det stämmer så kan du alltså göra gällande alla grunder jag har tagit upp ovan för att påstå att hästen är felaktig. Om det genomfördes en undersökning kan du till exempel inte göra gällande de dåliga hovarna som ett fel i och med att det är något som du borde ha upptäckt vid en undersökning.Samtliga fel kan göras gällande mot säljarenDu berättar att säljaren påstår att hästen tidigare inte har betett sig på det här sättet. Min kunskap om hästar är inte särskilt omfattande, men jag vill rimligtvis tro att artrosen, låsningen i ryggen och förslitningsskadan inte är skador som har uppkommit helt plötsligt, utan funnits en längre tid. Skadorna fanns alltså när köpet gick igenom för en månad sen. Det är en förutsättning för att du ska kunna hålla säljaren ansvarig, KöpL 21 §.Hur du kan gå vidare Du uppger att du vill häva köpet. Hävning ses i köprättslig mening som en mycket ingripande åtgärd och du kan därför bara häva om köpet är "av väsentlig betydelse" för dig och säljaren borde ha förstått det, KöpL 39 §. Jag vill mena att felet faktiskt kan vara av väsentlig betydelse för dig i och med att din avsikt att tävla med hästen helt går förlorad på grund av hästens dåliga skick, vilket säljaren borde ha förstått. Vad som är ett fel av väsentlig betydelse bedöms dock från fall till fall vilket gör det svårt att avgöra om hävning skulle vara aktuellt eller inte. Jag tycker dock att du ska försöka häva köpet i första hand då det blir mer fördelaktigt för dig!Alternativet till hävning är prisavdrag. Det innebär helt enkelt att du får tillbaka en del av summan som du betalade för hästen. I sådana fall utgår du då från vad du betalade och jämför det med hästens värde i nuvarande skick för att komma fram till en mellanskillnad som ska återbetalas till dig, KöpL 38 §. SammanfattningHästen har inte de egenskaper som den enligt säljaren skulle ha och kommer inte gå att använda för det tänkta ändamålet, tävlingar. Dessa grunder gör hästen felaktig i köprättslig mening. Friskrivningen är troligtvis ogiltig eftersom hästen som sagt inte överensstämmer med de nämnda egenskaperna och säljaren har inte berättat för dig om de skador som hon borde ha känt till. Om det har skett en undersökning begränsas din möjlighet till att göra gällande de fel som du då inte borde ha upptäckt. Om undersökning inte skedde kan du göra samtliga fel gällande och gå vidare antingen med hävning eller prisavdrag.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad, annars är du hjärtligt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att trycka upp dekaler med Volvos logotyp och sälja vidare?

2018-12-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en undran när det gäller ett privatföretag som säljer dekaler, med VOLVO's logotyp på. Är det tillåtet att trycka upp VOLVO's namn i större upplaga, för att sedan sälja vidare? Borde inte detta falla inom ramarna för upphovsrättslagen? Och kan man iskall anmäla detta på något sätt?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Volvo har ensamrätt till logotypenVolvos logotyp är ett varumärke. Reglerna om hantering av varumärken hittar du i varumärkeslagen (VML). Volvo äger logotypen och har sannolikt ensamrätt till den. Det innebär att ingen annan än företaget Volvo får använda logotypen i sin affärsverksamhet, VML 1 kap 10 §. Det betyder till exempel att det inte är okej att trycka upp dekaler med Volvos logotyp för att sälja i sin egen verksamhet, utan det är att se som ett intrång i Volvos ensamrätt. Varumärket Volvo har dessutom ett extra starkt skydd på grund av att det är ett mycket välkänt varumärke, VML 1 kap 10 § första stycket tredje punkten. Det talar ytterligare för att det är ett intrång som det handlar om. Om Volvo skulle ha gett tillstånd till det andra företaget att använda logotypen skulle det dock inte ses som ett intrång, VML 1 kap 10 §.Kan man anmäla varumärkesintrånget?Det är framför allt upp till Volvo själva att kontrollera att ingen använder deras logotyp utan tillstånd. Det är även upp till Volvo att avgöra hur de vill gå vidare med varumärkesintrånget eftersom att de är ägare till varumärket. Min rekommendation är därför att du vänder dig till Volvos kundtjänst eller marknadsföringsavdelning och informerar om din upptäckt för att sedan låta de gå vidare med en eventuell process.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du vill veta mer har Patent- och registreringsverket mycket bra information om varumärkesintrång m.m. på sin hemsida.Vänliga hälsningar,