Ärver personen även om den avlider innan arvskiftet?

2018-12-06 i Arvsskifte
FRÅGA |Om ett arv från person X tillkommer en avliden person Y, ett år efter det att bouppteckning efter Y gjorts, vart går då pengarna? Person X avled innan Y avled, men arvet efter X (som innehöll en fastighetsförsäljning) färdigställdes först långt senare. Inga konton finns kvar och vid bouppteckningen efter Y fanns mer skulder än tillgångar i dödsboet.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om arvtagaren avlider innan arvskifte till denne har skett ska arvet fortfarande räknas in i dennes bouppteckning. Arvet från X ska alltså fortfarande tillkomma Y, vilket gör att i praktiken går arvet från X till att betala Y:s skulder och resterande del av arvet går till Y:s arvingar. Med vänliga hälsningar,

Kan man begära skadestånd pga brott även om brottet är preskriberat?

2018-11-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Lawline.Kan man föra en skadeståndstalan som uppkommit på grund av brottslig handling men där den brottsliga handlingen preskriberats, men där man begär skadestånd av skadevållaren för värdet på skadan.Faller talan inom skadeståndsrätten och den så kallade allmänna ansvarsregeln som återfinns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen som lyder: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan och kan du förklara för mig vad rättsregeln är i detta fall.Omständighet Hantverkaren här kallad A har fått i uppgift att till beställaren här kallad B monterar ett bastuaggregat, belysning, eluttag samt matarkabel (elkabel) till anläggningen, vilket skedde år 2013 till ett förutbestämt pris. A tycker sedan att han fått för lite betalt av B och tvist uppstår. Tvisten slutar i tingsrätten där båda parter under muntlig förberedelse år 2013 förlikar sig och står sina kostnader och samtliga mellanhavanden dem sinsemellan förklaras avslutade, vilket stadfäst i dom.Hantverkaren (A) får sedan två år senare för sig att olovligen återvända och montera bort matarkabeln och ta med sig den, vilket är stöld och i mildaste form självtäkt. Båda brotten är nu vid tiden 2018 preskriberade, men jag bör kunna begära skadestånd för värdet av matarkabeln.Ska värdet på matarkabeln baseras på kostnaden vid tiden 2013 eller för vad motsvarande matarkabel kostar 2018 och räcker det att styra kostnaden med en offert från säljaren.Aktningsfulla hälsningarM
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i detta svar från att förlikningen i tvistemålet 2013 ledde till att matningskabeln blev din. Skulle det istället röra sig om självtäkt blir det något svårare att ta ställning till huruvida skada uppkommit och vilket värde detta skulle uppgå till. Skadestånd är en civilrättslig fråga, skadeståndstalan kan därför väckas utan att personen döms för brott. Skadeståndskrav faller under allmän fordringspreskription och har därför en preskriptionstid på 10 år. Denna tid börjar löpa från det att skadan uppkommer, alltså när hantverkarna olovligen tog matarkabeln. Detta skadeståndskrav är alltså inte preskriberat. Vad gäller beräkningen av skadeståndet är huvudregeln att skadeståndet uppgår till det belopp som det hade kostat att återanskaffa varan vid tidpunkten för skadan. Alltså vad det hade kostat dig att köpa en likadan matarkabel när de tog matarkabeln. Man kan även räkna med vissa andra kostnader som uppkommit till följd av den ursprungliga skadan men eftersom du inte nämner några utgår jag ifrån att det inte finns några. Det borde vara tillräckligt att ha en offert från säljaren idag eftersom priset troligtvis inte förändrats avsevärt på dessa få åren. Däremot om hantverkarna skulle hitta en billigare matningskabel eller komma med bevisning som stödjer att matningskabeln var billigare vid skadans uppkomst, kommer skadeståndet istället uppgå till detta belopp. Hoppas detta hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att inneha kniv på allmän plats?

2018-11-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag väntar på en rättegång som är nu i januari och det gäller brot mot knivlagen. Fråga 1. Ja lever hemmlö sen tre år och bor i skogen. Och jag måste ha en kniv för att klara mig med att leva i vildmarken. Jag var på xxl där dom säljer friluftsliv saker. Jag införskaffade ett nytt tält och två knivar. När jag sedan åker pändeltåg så blir jag stoppad av vakter för att dom tyckte att jag var för full då jag endast hade druckit fem öl. I samband med tagandet så var jag i samtal i telefon med socialamyndigeten angående mitt liv då jag inte får någon hjälp med bostad. Så jag var högljudd. Så vakterna tycker då att ja var störande mot almenheten. Så dom går då i genom min påse som även har xxls logo på.samt kvitto med tältet och två knivar. Så ja blir då tagen för lob. Hur kan detta vara möjligt?? Att jag nu ska bli dömd. Och fråga 2. Hur länge måste ja hålla mig borta om jag inte infinner mig i rätten nu den 11januari. Tack på förhand
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förbjudet enligt knivlagen att inneha kniv på allmän plats. Om du har en kniv på allmän plats döms du för minst böter och högst 6 månaders fängelse. Det är däremot inte brottsligt att inneha kniv på allmän plats om du har en anledning att ha den. Det har i tidigare rättsfall ansetts tillåtet att ha knivar för friluftsaktiviteter som t ex camping och fiske. Eftersom du nyss köpt kniven, bor i skogen och har kvitto på att du nyss köpt kniven tror jag personligen att du har goda möjligheter att frias från brottet. Om du inte skulle infinna dig vid rättegången finns det risk att rättegången hålls i din frånvaro, då förlorar du din chans att försvara dig själv. Rätten kan även besluta om att polisen ska hämta dig till rättegången. Jag rekommenderar därför starkt att du går på din rättegång. Med vänliga hälsningar,

Ändras arrendeperioden om bostadsarrende överlåts?

2018-10-11 i Arrende
FRÅGA |Hej!Jag är i färd med att bli bostadsarrendator och ska överta ett befintligt arrendeavtal som löper i 25 år. Av avtal framgår det att arrendetiden gäller från och med tidigare ägares tillträdesdag (i 2013). Min fråga till er är om arrendeperioden kommer/ska ändras till min tilträdesdag när jag övertager rollen som arrendator?Med vänliga hälsningar,
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du köper ett befintligt arrendeavtal ändras inte tillträdesdagen såvida du inte kommer överens med jordägaren att ändra den. Om ni inte kommer överens om att ändra den kommer den befintliga arrendeperioden kvarstå (2013). Mer information som kan vara bra att veta inför överlåtelsen hittar ni hos arrendenämnden. Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om arvingar inte skriver under att de delgivits testamente?

2018-11-25 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min mor var gift med en man utan egna barn i 35 år. De hade upprättat ett testamente att efter den sist överlevandes död skulle jag ärva allt. Kopia på testamentet har skickats till alla hans efterarvingar för underskrift. Vad händer om någon av dessa inte skickar tillbaks att de delgivits testamentet? Alltså att de inte alls hörs av? Min mor dog efter honom.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Låt mig börja med att du inte kan göra dina barn arvslösa genom testamente, har någon utav din mor eller hennes man barn eller barnbarn kommer alltså barnen ha rätt till 50% av arvet från denne. Har ingen av dem barn eller barnbarn har du rätt till hela arvet från båda oavsett om dessa skriver under testamentet eller inte. Vill någon arvinge klandra testamentet måste de göra detta inom 6 månader från det att de blivit delgivna testamentet. Vägrar de skriva under att de delgivits testamentet kan du skicka det med mottagningsbevis så du kan bevisa att arvingen tagit emot testamentet. 6 månader börjar då löpa från det att arvingen mottog testamentet enligt mottagningsbeviset. Regler gällande delgivningen kan du hitta i 14:de kapitlet i Ärvdabalken. Hoppas detta hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Omfattas vattenbrunn av köparens undersökningsplikt?

2018-11-08 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Vi har köpt en fritidsfastighet 181009. i objektbeskrivningen står det att det ska finnas en BORRAD BRUNN (snittdjup ca 80 meter).Vi litade på att det stämde eftersom det stod så i obejektbeskrivningen.Nu har det visat sig att vattnet tas från en GRÄVD BRUNN som är 1 meter djup och ligger i ett dike ca 100 meter från fastigheten. Enl. grannar blir det grumligt vatten ifall det har regnat.vi känner oss vilseledda.Kan begära ersättning från säljarenmvh Stefan
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som köpare har ni en undersökningsplikt vilket innebär att ni ska undersöka fastigheten innan ni köper. Därefter står ni som köpare för fel som kunnat upptäckas av en översiktlig undersökning, säljaren står i sin tur för fel som inte hade kunnat upptäckas, även kallat dolda fel. Köparens undersökningsplikt förmildras däremot om säljaren lovar säljaren vissa saker, t ex att elementen fungerar. Vad som blir viktigt i ert fall är alltså om ni har pratat om säljaren om brunnen och i vilken utsträckning ni kontrollerat denna brunn innan köpet. Om ni t ex var på väg att gå och kolla på brunnen men säljaren stoppade er och lovade att brunnen var bra är säljaren ansvarig för felet och ni får göra avdrag från köpeskillingen. Skulle det vara så att ni inte nämnt brunnen och ni inte kontrollerade brunnen innan köpet skulle detta omfattas av er undersökningsplikt och ni kan därför inte få något avdrag på köpeskillingen. Denna regel hittar ni i 4 kap 19§ Jordabalken Med vänliga hälsningar,

Gäller föräldrabalken om man är myndig?

2018-11-08 i God man & förvaltare
FRÅGA |hej jag undrar om föräldrabalken gäller när man är myndig jag är satt under förvaltare 'enl överförmyndaren går i såfall emot sig själva
Eric Nilsson |Föräldrabalken har olika bestämmelser som gäller gentemot olika personer. Vissa bestämmelser gäller vårdnadshavarskapet och andra gäller förvaltare och god man. Har du förvaltare gäller föräldrarbalken i de delarna där föräldrabalken behandlar förvaltarskapet, även om du är myndig.Föräldrabalkens bestämmelser om förvaltare hittar du främst i Kapitel 11.

Vem bestämmer priset vid utköp av en samägd fastighet?

2018-10-09 i Alla Frågor
FRÅGA |HejVi är tre syskon som ärvt en sommarstuga av vår far.Två av syskonen vill köpa ut den 3;e.Värdering av sommarstugan är gjord av 3 olika mäklare, bud från 675000 - 1000000.Nu tycker syskonen som vill köpa ut mej att den lägre summan gäller.I boupptäckningen angavs 100000 :- Div. renoveringar av mina syskon efter värderingen kan väl ej gälla vid utköp Vore tacksam för svar
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att ni tre syskon har ärvt sommarstugan tillsammans och därför innehar den med samäganderätt. Utköp av samägare görs genom att en eller flera av ägarna köper en annan ägares andel av fastigheten. Den som säljer sin andel får alltså bestämma själv vilket pris den vill sälja sin andel för. Undantaget från detta är om ni skrivit ett avtal mellan er som säger annorlunda eller er far skrivit något om ett eventuellt utköp i sitt testamente. Skulle ni inte komma överens om en summa och ni inte vill äga fastigheten tillsammans kan ni ansöka om att fastigheten säljs på offentlig aktion där ni sedan delar lika på köpeskillingen. Med vänliga hälsningar,