Om jag är timanställd på ett företag vad har jag då för uppsägningstid?

2018-04-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag är timanställd på ett företag vad har jag då för uppsägningstid?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I lag om anställningsskydd ses inte "timanställning" som en riktig anställningsform. Att vara timanställd innebär att du blir anställd vid varje enskilt arbetstillfälle och i ett sådant läge finns ingen uppsägningstid. Om du inte längre vill jobba på företaget behöver du inte tacka ja till fler pass och om arbetsgivaren inte vill att du jobbar kvar kan hen låta bli att boka in dig på fler arbetspass. Kort sagt har du ingen uppsägningstid då anställningsavtalet ingås vid varje enskilt arbetstillfälle och upphör efter varje enskilt arbetstillfälle.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Han har fått huset som gåva, nu vill han skiljas och bo i sitt hus. Vad gäller?

2018-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Han har fått huset som gåva av sin far, farfar och farmor och i det brevet skrev hans familj in om att sambolagen inte gällde.Alltså de skaffade inte huset för gemensamt bruk.Men de flyttade in tillsammans med barnen o nu vill han skiljas o bo i sitt hus!Vad är det som gäller?Mvh SK
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du skriver att paret vill skiljas men det framgår inte att de är gifta så jag kommer att utgå från att paret endast är sambor och inte makar, särskilt då du nämner sambolagen. Tillämplig lag är Sambolagen (SL).BodelningNär ett samboförhållande upphör ska bodelning ske på begäran av någon av samborna, 8 § SL. I bodelningen ska all samboegendom fördelas mellan samborna.Samboegendom eller enskild egendom?Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § SL. Vad som inte ingår i samboegendom hittar du i 4 § SL. Där framgår det att egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, ska inte ingå i samboegendomen och därmed inte heller i bodelningen. Om det i brevet stod att huset som mannen fick i gåva ska vara hans enskilda egendom, ska huset inte ingå i bodelningen (att "sambolagen inte gäller" bedömer jag inte vara ett sådant villkor). Huset ska alltså ingå i bodelningen (och du har rätt till hälften av huset), förutsatt att något villkor om att det ska vara mannens enskilda egendom inte finns för i sådana fall har mannen rätt att bo kvar i huset själv och du har inte rätt till hälften av det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Adoption av myndig asylsökande

2018-04-11 i Adoption
FRÅGA |Hos mig, som är född och uppvuxen svensk i Sverige, bor en afghansk pojke som är bedömd av Migrationsverket till 18 år och fortfarande inte fått slutlig bedömning i sitt asylsökande av Migrationsverket. Han har bott hos mig och delat hushållets omkostnader med mig sedan slutet av november 2017. Vi har bestämt att han ska ingå i vår svenska familj som består av min dotter med make och 2 barn. Hur kan jag ansöka om att få adoptera honom?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB). Förutsättningar för adoptionI 4 kap. 4 § FB framgår det att personer som är gifta ska adoptera gemensamt.I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.eller2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I ert fall rör det sig inte om en person som ni har/vill uppfostra då han enligt Migrationsverket är myndig och han flyttade in hos er ganska nyligen. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) lär därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande som är 18 år eller äldre. Särskild anledning (se punkt 2)Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.För att få adoptera en myndig asylsökande krävs det därför att ni som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn. Adoptionens syfteI din fråga framgår det att pojken har bott hos er sedan november 2017 och att ni har delat hushållets kostnader men det är förmodligen inte tillräckligt. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.TingsrättenDet är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken ni vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Kort sagt kan adoption av en myndig asylsökande vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom ni som sökande måste kunna styrka att ni har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Hur ansöker ni om adoption?Vänd er till er hemkommun för att få ett medgivande för adoptionen. Därefter får ni all information ni behöver för att kunna adoptera.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur formulerar vi våra önskemål i ett testamente?

2018-04-07 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta, min fru har tre egna barn och jag har två egna barn. Vi har inget äktenskapsförord, men vi har tänkt att skriva ett testamente. Det är ett sätt för oss att försäkra oss om att respektive barn får det de har rätt till, enligt vårt sätt att se det. Dels har vi en del saker i hemmet som hör till den ena eller den andra släkten, dels har jag och min bror ärvt ett fritidshus efter våra föräldrar. Allt det här är sådant som vi vill reglera via ett testamente. Hur formulerar vi det här i ett testamente? Finns det något exempel som vi kan utgå ifrån?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du skriver ett testamente bör du hålla språket enkelt och tydligt så det inte går att misstolka. Det är svårt att ge mer konkreta förslag på formuleringar inom ramen för denna tjänst. Det finns olika mallar att följa på nätet men det bästa är självklart att ta hjälp av en jurist som vet hur olika önskemål ska formuleras samt ser till att all formalia blir rätt. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en av våra jurister här för att få hjälp med att upprätta ett testamente.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Nyligen har en bild på mig och min sambo publicerades i lokaltidningen i Upplands Väsby, utan vårt samtycke. Hur ska vi göra?

2018-04-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Nyligen har en bild på mig och min sambo publicerades i lokaltidningen i Upplands Väsby, utan vårt samtycke. Hur ska vi göra?Vänliga HälsningarRättsökare
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huruvida tidningen får publicera bilden på dig och din sambo beror på vem som har tagit bilden och i vilket syfte bilden publicerades i tidningen.Du eller din sambo har tagit bilden Om du (eller din sambo) har tagit bilden på er har du en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten enligt 49a § lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) Tidningen har alltså i sådana fall inte rätt att lägga upp bilden utan ditt samtycke. Då tidningen trots brist på samtycke använt bilden kan ersättning enligt 54 § URL bli aktuellt. Bilden används i marknadsföringssyfteOm du (eller din sambo) inte har tagit bilden men bilden publiceras i marknadsföringssyfte får tidningen inte publicera bilden utan ditt och din sambos samtycke enligt 1 § lagen om namn och bild i reklam. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta ska dömas till böter enligt 2 § samma lag.Du eller din sambo har inte tagit bilden och den används ej i marknadsföringssyfteOm du (eller din sambo) inte har tagit bilden och bilden inte har använts i marknadsföringssyfte, får tidningen publicera bilden i tidningen så länge den inte är kränkande i lagens mening (t.ex. kränkande fotografering, förtal etc.).Min rekommendationJag rekommenderar dig/er att prata med tidningen och försöka förklara för dem hur du/ni känner. I bästa fall lyssnar de på er och tar bort bilden, om det är det ni vill. I annat fall kan ni ansöka om stämning hos tingsrätten om du eller din sambo har tagit bilden, eller om bilden använts i marknadsföringssyfte. Vi på Lawline har även jurister ni kan boka en tid med här, vilket kan vara lämpligt ifall ni ansöker om stämning hos tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om jag får min sambos del av vår villa, halva, värd 500000, blir det skatt?

2018-04-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |om jag får min sambos del av vår villa , halva, värd 500000, blir det skatt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ingen skatt utgårOm du får halva villan i gåva behöver du inte betala någon skatt enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du kan behöva betala stämpelskatt om du övertar lån men då du inte nämner något om att överta lån utgår jag från att du inte ska göra det. Här kan du dock hitta mer info om det.GåvobrevNär det gäller gåva av fastighet ska ett gåvobrev upprättas och då måste vissa formkrav iakttas. Gåvobrevet skall innehålla summan som fastigheten överlåts för (vid gåva är detta noll kronor), en överlåtelseförklaring där det klart framgår vilken fastighet som överlåts samt givarens och mottagarens personuppgifter, se 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken. Både gåvogivare och gåvomottagare måste skriva under gåvobrevet, vilket ska vara skriftligt. Önskar du/ni hjälp med att upprätta en gåvohandling kan ni ta hjälp av en av våra jurister. Ni kan boka en tid här.LagfartNär du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska du göra inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med ansökan bifoga gåvobrevet i original.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om uppsägning inkom 7/4 med tre månaders uppsägningstid, när upphör hyresavtalet?

2018-04-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hyresavtal finns. Uppsägningstid 3 månader. Om upsägning inkommer idag 7/4 när upphör avtalet? Månad 6 eller 7?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom jag inte har någon information om ditt hyresavtal utgår jag först från att hyresavtalet ska upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, då det är vanligast förekommande. Det innebär att om uppsägningen inkom idag 7/4 upphör hyresavtalet att gälla 1 augusti.Om hyresavtalet däremot ska upphöra exakt tre månader efter uppsägningen och inte vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, kommer hyresavtalet att upphöra 7/7 om uppsägningen inkom idag 7/4. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det någon skillnad på nedlagt åtal och frikännande dom i belastningsregistret?

2018-04-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Är det någon skillnad på nedlagt åtal och frikännande dom i belastningsregistret?tack på förhand,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nedläggande av åtal innebär att åklagaren som väckt talan om brott vid domstol har valt att lägga ned åtalet på grund av t.ex. otillräcklig bevisning eller preskription. Frikännande dom är en dom av domstolen som innebär att bevisen vid domstolens prövning har varit otillräckiga för en fällande dom och den tilltalade kan inte fällas till ansvar för de rubricerade brott som åklagaren anmält till domstolen. Ingen brottspåföljd utdöms i någon av fallen.Belastningsregistret är ett register som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom exempelvis dom eller beslut, se 3 § lag om belastningsregister. Varken nedlagt åtal eller frikännande dom medför att en brottspåföljd utdöms och det påverkar därför inte belastningsregistret. Det är alltså inte någon skillnad på nedlagt åtal och frikännande dom i belastningsregistretJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,