Enskild vårdnad och bestämmanderätt

2018-08-14 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambos ex har enskild vårdnad om deras son. Nu har hon lyckats få pojken diagnostiserad med adhd o ska få medicin till honom. Hon har även försökt detta flera ggr med dottern utan att lyckas tack o lov. Det är inget fel på något av barnen. Mamman däremot har nån sorts problem som borde utredas. Men iaf. Har min sambo något att säga till om detta? Kan pojken motsätta sig medicineringen? Han är ca 15år.
Sara Hill |Hej och tack för din fråga. Jag förstår att situationen är frustrerande. Föräldrabalken reglerar vårdnadshavares bestämmanderättVårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Utgångspunkten är därför att sambons ex enskilt bestämmer över deras son. Vid gemensam vårdnad Hade din sambo och hens ex haft gemensam vårdnad hade bestämmanderätten tillkommit dem tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Det hade inneburit att om din sambo motsatte sig en hälso- och sjukvårdsfråga hade inte sambons ex ensamt kunna driva den. Dom hade alltså behövt vara överens. Om vårdnadshavarna inte är överens ADHD är dock en sådan typ av hälso- och sjukvårdsfråga där socialnämnden kan fatta beslut om behandling trots att en av vårdnadshavarna motsätter sig.I domen HFD 2015 ref 5 prövade domstolen om läkemedelsbehandling kunde ges för en neuropsykiatrisk sjukdom, trots att den ena vårdnadshavaren motsatte sig behandlingen. Om det är nödvändigt och det för sonen finns ett påtagligt och tydligt behov hade då socialnämnden kunnat besluta att pojken skulle få behandling ändå, trots att din sambo motsatte sig det. Sammanfattningsvis menar jag på att din sambo tyvärr inte har någon beslutanderätt i frågan eftersom hen inte är vårdnadshavare. Vidare hade sambons ex ändå kunnat få igenom sin vilja förutsatt att socialnämnden tagit dennes parti - vilket såklart inte alls är säkert då kraven är relativt högt ställda. Även om pojken är 15 år bestämmer hans vårdnadshavare i dessa frågor till och med att han fyllt 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vad kan ni göra? Det finns därför inte mycket ni som inte är vårdnadshavare enligt lag kan göra åt saken. Skulle det råda något missförhållande i uppfostran eller i hemmet är det socialnämnden ni bör vända er till. Dem skulle i så fall utreda om din sambos ex på något vis brister i omsorgen. Hoppas du fick svar på din fråga. Säg gärna till om det var något jag missat, och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan jag hindra min brors sambo att träffa mina barn?

2018-08-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!jag undrar vad jag som förälder har att säga till om vilka mina barn få träffa?Om jag som mamma inte vill att mina barn träffar min brors sambo, kan jag på något sätt se till att det blir så?Jag litar inte på henne och jag vill verkligen inte att barnen är i närheten av henne.Problemet är att mitt ex, barnens far ställt sig in hos dom och vänt min bror och sambo emot mig. Nu är vi så pass ovänner att vi aldrig kommer bli sams igen. Jag skulle inte ta ifrån mina barn rätten att träffa sin morbror, men kan jag hindra hans sambo från att träffa mina barn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken. Alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska tas utifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdnad ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB).De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnen ska gå i skola/förskola eller vart de ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans. Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad barnen ska äta, sovtider m.m. I det ingår även om barnen ska träffa någon. De tider barnens far har barnen kan du således inte lägga in något veto. Barnens far har rätt att bestämma vem de ska umgås med under tiden de är med honom. Undantaget skulle vara om kontakten är direkt skadlig, att det finns risk för att barnen utsätts för våld, övergrepp etc. Enbart att ni är ovänner och att du inte litar på din brors sambo är inte tillräckligt för att du ska ha möjlighet att stoppa kontakten.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad är ett normalt vite för uteblivet umgänge?

2018-08-12 i Barnrätt
FRÅGA |Vad är ett normalt vite för uteblivet umgänge
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor om barns vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara vägledande för bedömningen. Detta gäller även vid bestämmande av vite. Ett vite ska fungera som en avskräckande faktor för föräldern som inte följer domen om umgänget. Vitesbeloppet ska bestämmas utifrån förälderns ekonomiska förmåga och ska bestämmas till ett belopp som får avskräckande verkan för föräldern. Föräldern kommer då förhoppningsvis att följa domen för att slippa betala vite (21 kap. 3 § föräldrabalken). Det lägsta vitesbeloppet är 5000 kronor. Med vänliga hälsningar

Gränsen för växelvist boende

2018-08-11 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Vad är gränsen för växelvis boende? Om barnen är förlängda helger hos den ena föräldern och då är där 11% mindre än hos den andra. Räknas detta fortfarande som växelvist boende?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Växelvist boende innebär att barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Det finns ingen definition för vad detta innebär i lag men barnen ska tillbringa sin dygnsvila hos sina vårdnadshavare i ungefär samma omfattning. Uppdelningen behöver alltså inte vara exakt 50 %. I ditt fall spenderar barnen 11 % tid mer hos den ena vårdnadshavaren vilket innebär en uppdelning på cirka 60 % respektive 40 %. Skillnaden i tid som spenderas hos respektive vårdnadshavare är relativt liten och därmed är detta sannolikt att anse som växelvist boende. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vem av vårdnadshavarna bestämmer vilken frisyr barnet ska ha?

2018-08-13 i Barnrätt
FRÅGA |Vem av vårdnadshavarna bestämmer vilken frisyr barnet ska, när de inte kan komma överens eller samarbeta kring barnet? Den som är boendeförälder eller umgängesförälder?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om hur vårdnaden ska utövas finns i föräldrabalken (FB). Du skriver att ni har gemensam vårdnad av ert barn. I 6:11 och 13 FB framgår det att beslut som rör barnets personliga angelägenheter ska tas gemensamt av båda vårdnadshavarna. Huvudregeln är alltså att ni ska ta besluten tillsammans. Detta gäller sådana beslut som är ingripande för barnets framtid, exempelvis vilken skola barnet ska gå i samt beslut om barnets hälso- och sjukvård. I 6:13 FB stadgas även att vissa beslut får tas av den ena vårdnadshavaren ensam. Det gäller beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp för framtiden, sådant som ingår i den dagliga omsorgen. Exempel på detta är barnets klädval, kost och fritidsaktiviteter. Detta får en vårdnadshavare ensam besluta om så länge det inte är av ingripande betydelse för barnets framtid. Att ta barnet till frisören och låta barnet få en ny frisyr torde inte vara av ingripande betydelse för barnets framtid (så länge det inte är en extremt uppseendeväckande frisyr). Därför får vilken som helst av vårdnadshavarna ta beslutet att låta barnet få en ny frisyr. Mest vanligt borde då vara att boendeföräldern gör detta, då det är där barnet spenderar mest tid.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur bestämmer vi vart barnen ska bo efter skilsmässan?

2018-08-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Vi är fortfarande gifta men snart ska vi separeras men har 3 st barn. 2st tjejer som fyller snart 12 år och en kille som är 15år.Mamman ska flytta ut nästan 5 mil bort till en annan man som har också en dotter i samma ålder som tjejerna. men det blir fortfarande samma kommun. Vi har tänkt delat vårdnad, men Sonen på 15år vägrar bo hos denne mannen och hans dotter. Likaså tjejerna är inte jätte intresserade med att bo där då det bl a vill fortfarande gå i samma skola på orten.Vad gäller eller hur går vi till väga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter som finns och avsluta med råd om vad du kan göra.Utgångspunkten är barnets bästaVid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).Det finns i lagen inte någon uttalad rätt för barnens föräldrar att träffa sina barn, tvärtom är det barn som har rätt att träffa sina föräldrar. I regel utgås från att det är till barnens bästa att ha ett umgänge med båda föräldrarna. Små barn kan i regel inte ta så stora beslut själva som vart de ska bo eller om/när de ska vara hos den ena eller den andra föräldern. Era barn är i en ålder där de inte uteslutande kan besluta själva vart de ska bo, men det kommer sannolikt att vägas in till viss del vad de själva vill. Det kommer sannolikt att beaktas i högre grad vad det äldre av barnen vill. Som föräldrar har ni ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att barnen har rätt att umgås med er båda och att såväl du som mamman gemensamt ska se till att de har ett umgänge med den av er det inte bor med.Det bästa är om ni kan lyssna in barnen och enasBarn hamnar vid en separation ofta i en lojalitetskonflikt och vet inte hur de ska förhålla sig till situationen. Det är även förståeligt om barnen kan känna en osäkerhet inför att halva tiden bo någon annanstans.Det bästa för barnen borde vara om ni kan lyssna in dem och komma överens om en lösning som fungerar för er alla. Huruvida lösningen innebär ett växelvist boende, varannan helg eller annan lösning kan variera från fall till fall. Kanske fungerar det med en upptrappning av boendet hos mamman i en takt som gör barnen trygga. Ni kan vända er till familjerätten för råd, stöd och samtalOm ni inte kan enas om barnens boende och umgänge är mitt råd är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om mamman går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Beroende på situationen kan man i vissa fall efter några samtal även låta barnen delta. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge och boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Avslutande rådKan ni inte enas och samarbetssamtal inte är möjliga är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. Som nämnt enligt ovan har avtalet samma rättsverkan som en dom från tingsrätten om socialnämnden godkänt avtalet. Behöver du komma i kontakt med en jurist kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline som kan hjälpa dig vidare.Det finns även en möjlighet att stämma mamman och begära att rätten beslutar om vårdnad, boende och umgänge. En sådan tvist bör dock vara en sista utväg och förhoppningsvis kan ni enas dessförinnan.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad kan man göra om dottern ljuger inför barnbarnen?

2018-08-11 i Barnrätt
FRÅGA |Vad ska man göra när man har en dotter som bara ljuger om mig till sina barn Jag har slängt ut henneTvingat henne köpa möbler som hon inte ville ha sagt det en av sina döttrar Det stämmer inte möblerna ville hon köpa Har inte slängt ut henne men jag har åkt o letat efter henne i olika knark kvartar Önskar få något svar jag börjar må dåligt av all lögn som hon säger Mvh
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån ett juridiskt perspektiv kan man tyvärr inte göra så mycket åt att din dotter ljuger om dig för sina barn. Enligt lag har barnets vårdnadshavare ansvar för att barnets behov av umgänge med en person som står barnet särskilt nära tillgodoses. (6 kap. 15 § 3 st FB) I egenskap av vårdnadshavare har alltså din dotter ansvar för att barnens behov av umgänge med dig som morförälder tillgodoses. Du har dock tyvärr ingen lagstadgad rätt att träffa dina barnbarn så om din dotter inte tillgodoser ert umgänge finns det tyvärr inget som du kan göra. Du skriver i din fråga att din dotter ljuger om dig inför barnen. I brottsbalken stadgas att den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, ska dömas för förtal. (5 kap. 1 § BrB) Utifrån informationen i din fråga jag kan inte bedöma huruvida situationen skulle kunna klassas som förtal men det ställs alltså ganska höga krav för att lögnerna faktiskt ska ses som ett brott.Eftersom du skriver att du åker och letar efter din dotter i knarkkvartar skulle jag råda dig att kontakta socialtjänsten för att rådfråga hur du ska göra. Dit kan du ringa anonymt om du inte vill att din dotter ska få reda på det. Om du tror att barnen far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har alltid som mål att hjälpa människor på frivillig väg varför din kontakt med socialtjänsten i bästa fall kan resultera i att du får konkreta råd och tips på hur ni ska lösa situationen.Hoppas mitt svar i vart fall gav lite klarhet i rättsläget men för att sammanfatta finns det alltså tyvärr inte så mycket utifrån ett juridiskt perspektiv som du kan göra. Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra när ena föräldern talar illa om den andra?

2018-08-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag måste bara höra om ni kan svara på min fråga som jag har gått och grubblat på ett tag.Jag och Barnens pappa är separerade och han är väldigt arg på mig att jag inte vill ha tillbaka honom.Så det han gör är att pratar otroligt illa om mig till barnen. Ex kan han säga: pussa inte mig om ni har pussat mamma för då får jag och ni äckliga baciller från henne för hon har pussat på andra killar. Eran mamma bryr sig inte om er för hon vill inte prata med er när ni ringer, hon vill hellre träffa killar än att vara med er. (Det är alltså hans dagar att vara med barnen) Han frågade våran dotter om hon hade nyckel hem till mig för att han ville gå och snoka hos mig när jag inte var hemma. Han kan säga väldigt mycket illa om mig och jag bara undrar är egentligen vad det kallas det han gör? Är det ex psykisk misshandel mot barnen? Och måste jag ha bevis för att gå vidare med det?Tack snälla för svar
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i det följande att ge min syn på vad det barnens pappa gör kan klassas som och kommer avslutningsvis att ge råd med vad du kan göra. Min utgångspunkt är att ni har gemensam vårdnad då du inte uppgett något annat i din fråga.Psykisk misshandel är inte ett brott i sigPsykisk misshandel finns inte som eget brott. När man talar om psykisk misshandel brukar en mängd brott ingå. Till psykisk misshandel räknas ofta olaga tvång (4 kap. 4 § Brottsbalken, BrB), olaga hot (4 kap. 5 § BrB) och ofredande (4 kap. 7 § BrB). Sannolikt är inget av dessa brotten aktuella i ert fall. Det som skulle kunna aktualiseras är brottet hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). Hemfridsbrott kan vara aktuellt om han går in i din lägenhet med nyckel som barnen har. Brottet är i sådana fall mot dig, inte mot barnen.I föräldrabalken (FB) finns ytterligare regler om vilka rättigheter barn har. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och får varken utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB). Som kränkande behandling har lagstiftaren tagit sikte på rumsarrest, öppnande av brev och ren utfrysning av barnet (prop. 1978/79:67 s.8). Däremot räknas sannolikt inte de uttalanden han gör om dig som sådan kränkande behandling som lagstiftaren haft som syfte. Jag kan dock instämma i att uttalandena i sig är väldigt olämpliga.Utgångspunkten är alltid barnets bästaVid alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara utgångspunkten (6 kap. 2 a § FB). Är du av uppfattningen att det beteende barnens pappa har inte är till barnens bästa, kan du kontakta tingsrätten för att begära en ändring i vårdnad, boende eller umgänge. I regel är gemensam vårdnad det som anses vara till barnens bästa. I frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild ska rätten särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan dock tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen:"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."I detta skulle kunna innefattas det du beskriver, när han talar illa om dig. För enskild vårdnad krävs det däremot även att samarbetet i övrigt inte fungerar och att det handlar om långvariga samarbetsproblem. Det finns även möjlighet att få tingsrätten att utdöma hur t.ex. umgänget ska se ut för det fall att det nuvarande umgänget inte är till barnens bästa. Som huvudregel är det till barnens bästa att ha ett umgänge med båda sina föräldrar, dock kan det självklart argumenteras för hur umgänget ska se ut om det ständigt talas illa om den andra föräldern. Tyvärr är det omöjligt att sia om hur domstolen skulle resonera i ett fall som ert. Det kommer att göras en bedömning i det enskilda fallet, med barnets bästa som utgångspunkt.Måste du ha bevis för att gå vidare?I svensk rätt är huvudregeln att den som påstår något (i t.ex. domstol) har bevisbördan. Däremot har domstolen en egen utredningsskyldighet när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 19 § FB). Utredningen kan, beroende på situationen, innefatta samtal med barnen, samtal med föräldrarna, skola/förskola m.m.För att gå vidare i en tvist om vårdnad, boende eller umgänge baserat på det du beskriver, behöver du inte ha några bevis. Domstolen är skyldig att göra sin egen utredning och förhoppningsvis kan den i sin utredning utröna samma omständigheter.Mitt råd till dig är att innan du vänder dig till domstol bör du och pappan prata om situationen. Jag har full förståelse för att det kan vara svårt, framförallt efter ett uppbrott och med de känslor som från ena eller andra sidan kan finnas.Mitt förslag är därmed att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att barnens pappa går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten prata om de uttalanden pappan gör och få honom att förstå att det inte är till barnens bästa. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. Jag har full förståelse för att du känner dig kränkt av de uttalanden han gjort till barnen. I långa loppet kan det dock vara en god idé att få till stånd en dialog om det och förhoppningsvis få honom att sluta; för barnens bästa! För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Om pappan inte vill delta i samarbetssamtal eller ni inte når framgång med sådana, kan du enligt redogjort för ovan, stämma honom och begära ändring i vårdnaden. I ett sådant fall rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist. Jag kan för ändamålet varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Juristen kan granska ditt ärende närmre och även hjälpa dig att söka rättsskydd ur din hemförsäkring.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,