Måste sambo vabba?

2020-10-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Om jag har flyttat ihop med en partner, som ej är biologisk förälder till min barn utan "bara" min sambo, har denne skyldighet att vabba för mitt barn om jag egentligen har en jobbdag och hen är ledig?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!LagrumVård av barn och föräldrapenningen man får i sådana fall regleras i Socialförsäkringsbalken (2010:110).Sambo och VABPå grund av lagändringen den 1 juli 2019 får sambon till en förälder ansöka om föräldrapenning, detta genom att föräldern överför en eller flera av sina föräldrapenningsdagar till sambon. Måste sambo vabba om hen är ledig och jag arbetar?Om en av föräldrarna har ledigt och kan vårda barnet medans den andra arbetar får man inte rätt till föräldrapenning om den som arbetar stannar hemma. Den lediga föräldern skall alltså vårda barnet om den kan det (prop. 1984/85:78 Förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen, s.77). I lagen avses förälder samma som i föräldrabalkens mening, alltså inte din sambo (11 kap. 5 § 2 st. SFB). Det kan alltså inte ställas något krav på en sambo, som inte är barnets förälder, att vårda barnet. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Återkalla medgivande av pass

2020-10-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag har tidigare gett mitt medgivande till att min dotter som nu är 12 år ska ha ett pass. Nu undrar jag om jag kan återkalla mitt medgivande.
Emil Wellander |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Passlagen är tillämplig i ditt fall. Jag utgår från att det rör sig om ett vanligt pass och att det inte föreligger några speciella omständigheter som bör tas hänsyn till, rörande anledningen till återkallandet av ditt medgivande. En minderårig person behöver som regel vårdnadshavares medgivande för att utfärda ett pass enligt 11 § 2 st. passlagen. Det framgår av 12 § passlagen framgår under vilka omständigheter ett pass kan återkallas. Detta kan aktualiseras i ditt fall eftersom du redan gett medgivande till passet. 12 § andra punkten passlagen bör främst aktualiseras i ditt fall. Där framgår bl.a. att ett pass kan återkallas om passet avser barn under arton år och båda föräldrarna har vårdnaden av barnet, och om en av föräldrarna begär återkallelse av det. Huvudregeln är att det ska återkallas om det inte finns synnerliga skäl mot att återkallelsen inte får ske. Med synnerliga skäl menas speciella omständigheter, t.ex. om barnet skulle befinna sig utomlands behövs samtycke från båda föräldrarna. Svaret på din fråga är alltså ja; det finns möjlighet att återkalla ett pass, trots att du givit ditt medgivande tidigare. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?

2020-10-25 i Barnrätt
FRÅGA |Om jag skulle avlida, finns det någon möjlighet för min make (inte mina barns biologiska pappa) att kunna "ta över" min del av den delade vårdnaden jag har med deras pappa. Vi har barnen varannan vecka. Började prata om det idag och han är orolig för att aldrig få se sina bonusbarn igen om något skulle hända med mig eftersom han inte har någon juridisk rätt till dem i nuläget.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din make kan ta över din del av vårdnaden om du skulle avlida. För att besvara detta kommer jag att använda mig av föräldrabalken (1949:381), vilken förkortas FB. Om en vårdnadshavare avliderVem eller vilka som ska ta över vårdnaden beror på vem som avlider och hur vårdnaden såg ut innan dödsfallet. Om barnen, som i ditt fall, står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden (6 kap. 9 § 1 st. FB). Det innebär alltså att om du dör får den andra vårdnadshavaren (dina barns biologiska pappa) ensam vårdnad. Sammanfattning och rådgivningDin make kommer inte kunna ta över din del av vårdnaden om du skulle avlida. Eftersom din fråga är viktig skulle jag rekommendera dig att ta ytterligare kontakt med Lawline för att få mer kvalificerad juridisk rådgivning. Lawlines telefonrådgivningTelefon: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är gåva till omyndig fullbordad?

2020-10-23 i Barnrätt
FRÅGA |Min mans dotter 17 år väljer att inte bo hos oss mer. Hon har valt att bo heltid hos sin mamma sedan 8 månader tillbaka. Kläder böcker och en dator jag köpt finns kvar här. Räknas dessa som hennes egendom fortfarande? Jag anser att datorn står på mig, jag har betalat för den och den är försäkrad här samt att hon ej är myndig, då äger väl jag den ännu och kan således behålla den för syskonens bruk? Eller tänker jag fel här?
Victor Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barns äganderättDin mans dotter är 17, och är alltså omyndig. För den som är omyndig finns det begränsningar i rätten att råda över sin egendom (9 kap. 1 § föräldrabalken). Även omyndiga har dock rättskapacitet och kan äga saker, t.ex. som de fått i gåva.Vad krävs för en giltig gåva?För att en gåva ska vara fullbordad krävs det tradition, alltså att gåvan övergått från dig till din mans dotter (2 § gåvolagen). Om gåvan inte är fullbordad har äganderätten inte gått över från dig till din mans dotter. I fallet NJA 1962 s. 669 ansåg Högsta domstolen att tradition inte hade skett när gåvan fanns i ett rum gåvogivaren hade tillgång till. Dina gåvor till din mans dotter har alltså sannolikt inte fullbordats.Sammanfattningsvis bör du fortfarande vara ägare till datorn du har köpt, då den inte kommit i din mans dotters besittning.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?

2020-10-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag är 18 år gammal och har flyttat hemifrån, både min pappa och min brors mamma tillåter inte mig att träffa min bror. Har de verkligen rätt att neka mig det?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i föräldrabalken (FB) och lagen om kontaktförbud.Din pappa och din brors mamma kan inte förbjuda dig från att träffa din brorVårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vårdnadshavaren ska även ta allt större hänsyn till barnets egen vilja i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § FB). Att du är 18 år och därmed myndig tyder på att din egen vilja ska respekteras (9 kap. 1 § e contrario FB). Det innebär att din pappa och din brors mamma, rent rättsligt, inte kan neka dig från att träffa din bror.Kontaktförbud kan dock begränsa vem som får träffa digEtt kontaktförbud kan dock rent rättsligt begränsa vem som får träffa dig (1 § första tycket lagen om kontaktförbud). Ett kontaktförbud kan meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud) Förbudet kan begäras av någon annan än den personen som kontaktförbudet ska skydda, t.ex. en förälder, om det finns anledning till detta (7 § lagen om kontaktförbud).Skyddspersonen måste vilja att ett kontaktförbud meddelasOm din pappa eller din brors mamma tar initiativ till en begäran om kontaktförbud som gäller dig, måste det dock klarläggas om du vill att kontaktförbud meddelas. Det sker vanligtvis genom att polisen kontaktar dig som skyddsperson. Du kan då meddela att du vill träffa din bror, och då kommer inte ett kontaktförbud att meddelas om inte det finns ett behov och en åklagare prövas målet på eget initiativ (7 § lagen om kontaktförbud).Sammanfattningsvis har din pappa och din brors mamma ingen juridisk rätt till att neka vem du får träffa. Kontaktförbudet kan också endast meddelas ifall ovannämnda omständigheter är uppfyllda och du samtycker till kontaktförbudet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

2020-10-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej san! Jag har gemensam vårdnad med min ex partner.Vi har ett barn.Jag har inte träffat barnen på 5 år.Hon har gjort allt att ta bort barnen from mig att inte träffa barnen.Jag betalade underhåll till FK tills nu.FK vill att jag betala underhåll till hans mamma men min fråga är: Kan jag betala henne nu 1/2 underhåll p.g a att vi har gemensam vårdnad och jag träffa inte barnen?Andra fråga är:Har hon rätt att stoppa barnen att komma till mig? Jag saknar min son jätte mycket
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan du betala hälften av underhållet för att du inte får träffa barnet? Om underhållet du betalar är ett belopp som en domstol har bestämt, kan mamman vända sig till Kronofogden ifall du inte betalar hela beloppet. Om underhållet inte är en fråga som tagits upp i domstol, så kan Försäkringskassan begära att du betalar resten av pengarna som Försäkringskassan fått betala till mamman i form av underhållsstöd (19 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Det innebär att det inte funkar att bara betala hälften av underhållsbidraget. Du kan fortfarande krävas på resten av beloppet antingen genom Kronofogden eller Försäkringskassan, oavsett om mamman låter dig träffa barnen eller inte. Det här är alltså ingen lösning. Har mamman rätt att stoppa barnet från att träffa dig?Så länge det inte finns en dom på umgängesrätt, så finns det egentligen inget som stoppar henne från detta. För att hon ska kunna hindras från att hålla barnet borta från dig, måste du vända dig till domstolen där ditt barn är folkbokfört och begära att du vill ha umgänge med ditt barn (6 kap. 17 § och 15 a § föräldrabalken). Domstolen kommer då ta ett beslut i frågan. När det finns ett beslut av en domstol på att du har rätt till umgänge, kan du ansöka om att verkställa domen hos domstolen ifall mamman fortfarande hindrar dig från att träffa barnet. Domstolen kan då ge mamman en form av böter tills hon går med på att låta dig umgås med ditt barn (21 kap. 3 § föräldrabalken).Ett annat alternativ är att du försöker få mamman att samarbeta genom att gå till socialtjänsten i kommunen där barnet är folkbokfört. Socialen kan då försöka övertala henne om att ni ska komma fram till en överenskommelse angående umgänget med barnet (6 kap. 15 a § tredje stycket och 17 a § andra stycket föräldrabalken). Socialen kan dock inte tvinga henne till något, så vägrar hon fortfarande att gå med på att du ska träffa din son får du väcka talan i domstol istället på det sätt jag nyss förklarat.Vänligen,

Kontakt med barnen och GDPR

2020-10-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt ex har en ju kvinna. Hon bestämmer i deras hem hur våra två barn ska uppfostras. Hon tar på sig min mammaroll då barnen är där. Jag får inte höra av mig till barnen, jag får inte komma och kolla på en träning eller match under veckorna de är där. Sen så lägger hon hela tiden ut bilder på barnen, hon lägger ut mer bilder än vad jag och pappan gör tillsammans. Det känns inte okej. Hon trampar mig på tårna och försöker ta av mig mig moderskap. Bara för att jag inte är med mina barn varannan vecka så är jag mamma till dem 24/7. Ska inte barnen få höra av sig till mig om dom vill det? Jag har sagt en gång att jag vill inte att hon lägger ut bilder på barnen. Då slutade hon ett tag men nu är det hela tiden nya bilder på barnen. Dem har alltså ignorerat mitt nej som jag sa. Jag vet att hon försöker provocera mig och varför vet jag inte. Jag har sagt att det är inte okej men hon lyssnar inte.
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Höra av dig till barnen?Barnets bästa i fokusVid alla beslut som tas rörande vårdnad, boende och umgänge ska man se till barnets bästa (6:2a FB). Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Ett väsentligt kriterium när det kommer till att värna om barnets bästa, är att värna om en god och nära relation mellan barnet och föräldrarna. Om ena föräldern (A) motarbetar att barnet får en god och nära relation till den andra föräldern (B), kan det resultera i att föräldern (A) ses som mindre lämpad förälder enligt rätten. I praxis kan man se att domstolen ser väldigt strängt på detta. Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna är lagstadgat i 6:2a FB. Vårdnadens utövandeEnligt 6:13 och 6:11 FB har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, vilket jag utgår ifrån att ni har, ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet. Med andra ord föreligger en gemensam bestämmanderätt (6:13 FB). Föräldrarnas gemensamma bestämmanderätt innebär emellertid inte att just alla beslut måste tas gemensam. Vissa enklare beslut får fattas på egen hand när barnet är hos den vårdnadshavare som har barnet för tillfället. Enklare beslut kan t ex vara val av kläder, sovtider, mat och vad barnet ska göra på sin fritid. Telefonsamtal med barnen m.m.Telefonsamtal med barnen faller förmodligen under kategorin "enklare beslut". När barnet är hos fadern har han därför antagligen möjlighet att neka dig att prata i telefon med barnen. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Om du kan visa att barnen tar skada av att inte få prata i telefon med dig så ser situationen annorlunda ut. Jag skulle rådgiva dig att i första hand försöka tala med fadern om situationen med kvinnan, och hitta en lösning tillsammans som är bäst för barnen. Om ni har omfattande samarbetssvårigheter som går ut över barnen rådgiver jag dig att vända dig till kommunens familjerätt. Lägga ut bilder på andras barn?Huvudregeln är att ditt ex kvinna har upphovsrätt till de tagna bilderna och bestämmer därmed hur bilderna ska användas. Detta så länge inte bilden är av kränkande karaktär. Skydd genom GDPRDataskyddsförordningen (GDPR) ger ett starkt skydd för den personliga integriteten. En bild utgör en personuppgift som omfattas av GDPR. GDPR gäller emellertid inte om fotona tas enbart för privat bruk, t ex om man enbart har bilderna på mobilen eller i fotoalbum. Vid publicering av bilder på nätet gäller GDPR. Då krävs det att en intresseavvägning görs för att avgöra om bilderna kan läggas ut. Det som vägs är personens intresse av att publicera bilden gentemot barnets intresse av att inte bli exponerade. I och med att bilderna är på barnet anses det vara extra skyddsvärda uppgifter. Om barnet inte vill att bilderna ska publiceras då är det självklart att bilderna inte ska publiceras. Om en förälder motsätter sig att bilder på dennes bar publiceras så bör det också ha en inverkan i avvägningen. SammanfattningsvisOm ditt ex kvinna har tagit bilder på barnen är det hon som äger rätten till bilderna. Det är okej att ta bilder för privat bruk och spara de t ex i mobilen eller fotoalbumet. För det fall kvinnan vill lägga upp bilderna på exempelvis instagram eller facebook måste en intresseavvägning göras. Huruvida bilden får läggas upp beror på själva bilden, hur den sprids, i vilket sammanhang och om barnet t ex har skyddad identitet. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskild fall. Även barnens intressen och synpunkter kan vägas in med hänsyn till barnens mognad och ålder. Vill barnen inte att bilderna ska publiceras så är det självklart att de inte ska göra det. Om en av föräldrarna motsätter sig publiceringen ska även det vägas in, särskilt om barnen är så unga att de själva inte kan förutse konsekvenserna av att exponeras. Hoppas du fick svar på dina frågor! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

2020-10-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är boende förälder och pappan är umgänges förälder. Jag skulle vilja flytta upp till min familj ca 80mil. Funderar på hur jag ska kunna göra detta!?Barnen skulle kunna bo kvar här om dem vill med sin pappa och åka till mig på lov osv eller om dem vill följa med. Hur går jag tillväga för att ändra beslutet. Om jag och pappan är överens. Vi vill båda barnens bästa
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni har gemensam vårdnad varvid barnen bor hos dig och umgås med den andra föräldern, och att ni kommit överens om att ändra på detta och du därför undrar hur du ska gå tillväga vad gäller att ändra/upphäva det tidigare beslutet.Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB). Eftersom både du och barnens pappa redan är överens om ändringen vad gäller boendet och umgänget räcker det med att ni sinsemellan avtalar om detta skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB och 6 kap. 15 a § FB). Detta kommer att ersätta den tidigare överenskommelse som funnits. Om ni mot förmodan inte skulle komma överens kan du vända dig till domstolen för en ny prövning. Ifall domstolen anser att ändringen vore bättre för barnet finns det en möjlighet att de fastställer ändringen som du vill uppnå. Bra att komma ihåg här är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge (6:2 a FB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,