Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?

2019-10-08 i Barnrätt
FRÅGA |Vad är den bakomliggande tanken till FB 9 kap § 7 där barn inte behöver betala ersättning för mer en vad de har fått nyttja av? Är det för att skydda barnet och dess föräldrar från allt för höga ersättningskrav eller finns det någon annan anledning?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån det jag funnit inom doktrinen så stämmer din gissning att bestämmelsen är till för att skydda barnet(Civilrätt s. 106). Det ska i varje fall göras en individuell bedömning av om avtalet varit till nytta eller inte för barnet. För barnets motpart räcker det att visa att barnet någon gång haft nytta av avtalet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hur får jag ensam vårdnad då pappan till barnen varit med om en allvarlig mc olycka 2019. Enligt intyg av läkaren kan han inte ta hand om varken sig själv eller sina barn. Han vårdas på sjukhus med hjälp dagligen Jag har barnen på heltid. Vi har separerat.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.I 6 kap. 8 a § FB finns en bestämmelse som innebär att om ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad och en av dem är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Med att en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden menas att han eller hon under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan bero på t.ex. att föräldern är skild från barnet, att föräldern är försvunnet i samband med t.ex. en olyckshändelse men kan även bestå av medicinsk art. Med medicinsk art avses att föräldern på grund av t.ex. långvarig medvetslöshet eller allvarlig psykisk sjukdom är förhindrad att sörja för sitt barn.För att ansöka om enskild vårdnad måste du vända dig till domstol (6 kap. 5 § FB). Min rekommendation är att du för förfarandet vänder dig till en jurist som hjälper dig. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur stor är chansen att jag kan få enskild vårdnad?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej har en dotter på 2 år 9 månader som jag har tagit hand om ca 10 månader själv. men har delad vårdnad med sin far . Men hennes far bryr sig inte om sin dotter eller hör av sig. Varit hos familj rätten där han ej döck upp ville skriva på papper för varannan helg. Det vill inte han ,han tror att man kan planera som han själv vill & bestämma när han själv tycker. Dottern vill inte träffa honom gallskriker varje gång hon ska dit hon trivs inte hos sin pappa . jag försöker fixa ensam vårdnad men han gör allt för jag inte ska ha ensam vårdnad. Ända han är ute efter är pengar men skiter fullständigt i sin dotter . han har prick i brottregister. Min fråga är kan jag vinna rätten har han lätt att vinna kampen i rätten. Han har inget eget boende eller jobb. Jag har eget boende . Behöver all hjälp och råd .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Kan du och pappan inte komma överens och du är av uppfattningen att det är till barnets bästa att du ska ha ensam vårdnad kan du vända dig till domstol och begära det (6 kap. 5 § första stycket FB). Tyvärr går det inte att ge ett absolut svar på hur stor "chans" du har att vinna i rätten. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er ska rätten fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."Domstolens bedömning innebär således att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är av övergående natur, talar det för att vårdnaden ska vara enskild till en av er. I bedömningen ska, som inledningsvis redogjort för, barnets bästa vara avgörande. För att begära enskild vårdnad rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Min son vill träffa sin son oftare, vad gäller?

2019-10-02 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har en fråga om vårdnaden av ett barn.Min son bodde ihop med en kvinna och de har en son som nu är 18 månader.Sedan några månader tillbaka har de separerat. Nu framgår det att hon aldrig skickat in ansökan om delad vårdnad som hon sade att hon gjort. Har min son någon rätt alls att få träffa sin son. Hon går med på det väldigt sällan och bara om hon själv behöver göra något då hon inte kan ha barnet med. Som tex när hon vill gå ut och ta en öl.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det måste vara en frustrerande situation din son har hamnat i. Jag ska försöka förklara vad som gäller för vårdnad och föräldrars rätt till umgänge med sina barn, och vad din son kan göra om mamman inte går med på att låta honom träffa barnet. Reglerna finns i föräldrabalken (FB). Din son kan ansöka om gemensam vårdnadJag förstår det som att mamman i detta fallet har ensam vårdnad om barnet, och att hon sagt att hon ska ansöka om gemensam vårdnad men att det av någon anledning inte har blivit av. Om det är vad din son vill, kan han själv ansöka hos tingsrätten om att de ska ha gemensam vårdnad över barnet (FB 6 kap. 4 §). I alla frågor som rör vårdnad av barn och umgänge med barn ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrar Oavsett om din son har gemensam vårdnad över barnet eller inte, har barnet hur som helst en rätt till umgänge med sin pappa (FB 6 kap. 15 §). Notera att det är barnet som har denna rättighet till umgänge, inte föräldern. Hur och när umgänget ska ske är upp till föräldrarna att bestämma. Båda föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor hos tillgodoses så långt som möjligt. Avtal om umgängeDet finns möjlighet för föräldrarna att skriva avtal om barnets umgänge med din son. Ett sådant ska vara skriftligt och lämnas in till socialnämnden för godkännande (FB 6 kap 15 a § tredje stycket). Ett sådant avtal är helt frivilligt, och är ett alternativ för de föräldrar som vill ha en bestämd plan på hur och när umgänget med sina barn ska ske.Samarbetssamtal Skulle föräldrarna ha svårt att samarbeta, finns det möjlighet till att genom kommunen få gå på samarbetssamtal. Dessa samtal sker tillsammans med en sakkunnig, och har som syfte att föräldrarna ska kunna komma överens om barnets vårdnad och umgänge (socialtjänstlagen 5 kap. 3 §). Domstol kan besluta om umgängeDet finns även en möjlighet att låta domstolen besluta om umgänge mellan pappan och sonen (FB 6 kap. 15 a § första stycket). I första hand brukar alltid överenskommelser mellan föräldrarna föredras, men jag nämner ändå detta för din kännedom. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |HejMitt barnbarn har skilda föräldrar.Boendet är växelvis varannan vecka.Deras mamma vill att dottern ska få spela fiol och gå på fotbollsträning. Barnbarnet tar sig själv till fotbollen , men behöver hämtas hem 2 ggr i veckan. Fiollektionerna är i skolan där hon går efter lektionstid och påverkar inte hämtningen från skolan.Flickan själv vill göra båda sakerna. Pappan säger att hon inte får göra dessa aktiviteter när hon är hos honom.Vilka rättigheter har flickan att få ha samma fritidsaktiviteter varje vecka oavsett vem hon bor hos?ledsen Mormor
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Barnets vårdnadshavare har enligt 6 kap. 11 § FB både rätt och skyldighet att ta beslut som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet har två vårdnadshavare ska de ta sådana beslut tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna får beslut som rör den dagliga omsorgen tas av den vårdnadshavare barnet bor hos just då. Det kan exempelvis handla om val av mat och kläder. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, som var barnet ska bo och gå i skolan, måste vårdnadshavarna ta gemensamt. Fritidsaktiviteter torde vara ett sådant beslut som en vårdnadshavare får ta ensam när denne har barnet hos sig, men det avgörande är som sagt hur pass ingripande det är för barnets framtid. Värt att tillägga är att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut om vårdnad, boende och umgänge, vilket följer av 6 kap. 2a § FB. I samma paragraf står också att hänsyn ska tas till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad, och av din fråga framgår att barnet vill gå på aktiviteterna. Om problemet kvarstår skulle jag vilja ge rådet att be föräldrarna att ta kontakt med kommunens familjerätt som kan erbjuda hjälp och stöd i vårdnadsärenden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är i en otrolig jobbig situation just nu.Jag och min sons pappa funderar på att skilja oss. Han gick först med på att ge mig ensam vårdnad men att han ska få fortsätta träffa vår son när han vill och har möjlighet att göra det. Han har nu helt plötsligt ändrat sig.Jag vet att det kommer bli otroligt jobbigt då han måste vara delaktig i alla beslut gällande sonen, så som folkbokföring, pass ansökan, skola, förskola mm.Min fråga är nu finns det någon chans att Socialstyrelsen eller domstolen/tingsrätten ger mig som mamma ensam vårdnad då sonens pappa bor och är folkbokförd i Norge?. Han har inte heller medborgarskap i Norge utan han har tillfällig uppehållstillstånd som förnyas var 6e månad eller varje 12e månad.Hans medborgarskap är i ett av de asiatiska länderna.Vad jag har hört så måste pappan/mamman vara bosatt inom 6 km ifrån barnets skola/förskola...
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Kan du och pappan inte komma överens och du är av uppfattningen att det är till barnets bästa att du ska ha ensam vårdnad kan du vända dig till domstol och begära det (6 kap. 5 § första stycket FB). Det är endast domstolen som kan besluta om enskild vårdnad, inte socialnämnden. Vårdnadshavare kan dock avtala om att vårdnaden ska vara enskild; sådant avtal gäller om socialnämnden godkänner det (jfr 6 kap. 6 § första stycket FB). Tyvärr går det inte att ge ett absolut svar på hur stor "chans" du har att vinna i rätten. Det finns ingen bestämmelse som innebär att föräldrarna måste bo inom en viss radie från barnets skola eller förskola. Det är inte ovanligt att föräldrar bor långt från varandra och ändå har gemensam vårdnad om barnet. Hur nära föräldrarna bor varandra kan dock vara aktuell i en bedömning av t.ex. växelvis boende.Om du begär enskild vårdnad ska domstolen fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."Domstolens bedömning innebär att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är av övergående natur, talar det för att vårdnaden ska vara enskild till en av er. I bedömningen ska, som inledningsvis redogjort för, barnets bästa vara avgörande. För att begära enskild vårdnad rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vart vänder man sig om man inte får träffa sina barn?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hur och vart och till vem vänder man sig om man inte får träffa sina barn och barnen inte får träffa sitt syskon?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga är väldigt kortfattat ställd varför jag får göras vissa antaganden för att kunna besvara den. Min utgångspunkt i svaret är att du har barn och att den andra föräldern inte låter dig träffa barnet. Om situationen är annorlunda än vad jag beskrivit, är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken, FB. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med (6 kap. 15 § första stycket FB). En förälder som vill umgås med sitt barn kan vända sig till domstol för att få domstolen att besluta om umgänge (6 kap. 15 a § FB).Min rekommendation om du inte får träffa dina barn är att du i första hand vänder dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal mellan föräldrar, där du och den andre föräldern kan träffa för att komma överens om bland annat umgänge. Samarbetssamtal är frivilliga, vilket innebär att den andra föräldern måste ställa upp på det för att det ska vara aktuellt. I annat fall är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig vidare och eventuellt stämma den andra föräldern till domstol angående umgänget.Vänligen,

Hur kan barn skyddas från sina föräldrar enligt svensk lag?

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag har polisanmält barnens far för våld mot barnen. Hur kan jag skydda barnen utan att umgänges sabotage hävdas. Kan detta göras via socialtjänsten? Hur kan detta göras på lagligt sätt?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkter för barnets bästa: en god och nära kontakt samt risken för övergrepp m.m.Ledstjärnan i svensk rätt är att barnets bästa ska komma i främsta rummet, vilket också kommer till uttryck i bl.a. föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen (SoL). Det stadgas att "[b]arnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge" (6:2 a 1 st. FB). Att barnet eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp eller att barnet far illa i övrigt samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, utgör båda bedömningsgrunder för vad som ska anses vara barnets bästa (6:2 a 2 st. FB). Det är kring dessa bedömningsgrunder som det uppstår problem när barnet utsätts för våld i familjen, samtidigt som man ska förhålla sig till presumtionen (utgångspunkten) om att det ligger i barnets intresse att i så stor utsträckning som möjlig ha en "god och nära kontakt med båda föräldrarna", trots att realiteten kanske är en annan.Rätten kan ändra vårdnaden om barnets hälsa eller utveckling är föremål för "bestående fara"Det framgår inte av din fråga om barnens far är vårdnadshavare, om han bara har umgängesrätt eller om han har barnen boende hos sig växelvis. Om han är vårdnadshavare – vilket jag fortsättningsvis utgår från i mitt svar – och han försummar utövandet av vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen, kan rätten (domstolen) ändra hur vårdnaden ser ut om detta riskerar att skada barnets hälsa eller utveckling på ett sätt som medför bestående fara (6:7 1 st. FB); i det fall ni båda står för vårdnaden kan alltså vårdnaden flyttas över enbart på dig (6:7 2 st. FB). Både socialnämnden och du som förälder kan föra talan i syfte att vårdnaden ska ändras (6:5 FB och 6:7 4 st. FB). Bedömningen följer förfarandet som vid omhändertaganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), där beredande av vård bl.a. ska beslutas om den unges hälsa eller utveckling riskerar att skadas med hänsyn till hur omsorgen och hemförhållandena ser ut (2 § LVU). Mitt råd är du kontaktar socialtjänsten, alternativt socialnämnden, snarast möjligt för att försöka få till stånd en ändring av vårdnaden; kommunen (genom socialnämnden och i sin tur socialtjänsten som kan sägas "arbeta på golvet") har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver (2:1 SoL) och dessa insatser ska utformas tillsammans med dig som enskild (3:5 SoL). Yrkesverksamma inom socialtjänsten (bland många andra myndigheter) är skyldiga att göra en omgående anmälan till socialnämnden om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14:1 1 st. SoL), liksom att de är skyldiga att lämna alla för utredningen relevanta uppgifter (14:1 3 st. SoL). Socialnämnden ansvarar i sin tur för en mängd barnrelaterade frågor, bl.a. att verka för goda uppväxtförhållanden hos barn och unga, att bedriva förebyggande arbete för att förhindra att dessa far illa och att samarbeta med hemmen i de fall barn och ungas utveckling riskerar att påverkas negativt m.m. (5:1 SoL). Som framgår ovan kan de, om tillräckliga skäl talar för det, på eget initiativ väcka talan hos rätten om att få tillstånd en ändring av vårdnaden.Om frågan istället gäller umgängeSom huvudregel är umgängesrätten en rätt som enbart tillkommer barnet; inte föräldern (6:15 FB). Det är viktigt att du ändå gör ditt bästa för att kommunicera din oro för barnen till just socialnämnden och socialtjänsten på samma sätt som ovan är beskrivet, istället för att på eget bevåg förhindra att umgänget kommer till stånd. Du skriver inte heller hur gamla barnen är men i takt med stigande ålder och mognad ska också allt större hänsyn tas till barnets vilja (6:2 a 3 st. FB), vilket innebär att också deras ord kan väga tungt vid en bedömning om huruvida umgänget ska fortsätta eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,