Vad gör man om dom om delad vårdnad inte följs och kan man få ensam vårdnad i så fall?

2018-08-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag och min dotters pappa har delad vårdnad. Jag är boendeförälder och han har umgänge varannan helg enligt dom i tingsrätten. Efter förra umgänget har han ej lämnat hem dottern igen. Vad kan jag göra för att kunna få hem henne så snart som möjligt? Och eftersom han inte följer domen kan jag kräva ensam vårdnad?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först att redogöra för vilka rättigheter du har och sedan om dina möjligheter till ensam vårdnad i framtiden. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning. Då frågan handlar om vårdnaden av barn blir föräldrabalken (FB) tillämplig. Vad bör du göra nu? I första hand bör du höra av dig till pappan och säga att han måste lämna över dottern. Om du inte kan få kontakt med honom eller om han vägrar göra det kan du ansöka om verkställighet av domen, vilket innebär att myndigheterna hjälper dig att se till att domen följs. Verkställighet av domen Ansökan om verkställighet görs hos tingsrätten i den ort där barnet bor, se FB 21 kap. 1 §. Innan domstolen beslutar om verkställighet ger den oftast en tjänsteman i uppdrag att försöka lösa konflikten frivilligt, se FB 21 kap. 2 §. Beslutar rätten om verkställighet får den även besluta om vite och hämtning av barnet, se FB 21 kap. 3 §. I vissa undantagsfall kan domstolen även besluta att polisen ska hämta barnet. Förutsatt att det inte är något som förändrats sedan domen avkunnades som gör att pappan har en anledning till att inte lämna över dottern, kommer tingsrätten besluta om verkställighet av domen och pappan kommer vara tvungen att lämna över dottern.Barnets egen vilja Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är barnets bästa som ska beaktas. Om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess egen vilja bör beaktas (runt 12 år) får verkställighet enbart beslutas mot dennes vilja om det är nödvändigt för barnets eget bästa, se FB 21 kap. 5 §. Likaså får rätten aldrig besluta om verkställighet ifall det är uppenbart att det inte är förenligt med barnets bästa, se FB 21 kap. 6 §. Dina möjligheter till ensam vårdnad Efter att domen om delad vårdnad fastslagits hade ni båda en skyldighet att följa den. Ifall du ansöker hos rätten om ensam vårdnad kommer det faktum att pappan vägrade lämna över dottern till dig vara till hans nackdel. Du har alltså bättre chanser till att få ensam vårdnad om dottern än du hade innan. Med det sagt beslutar rätten alltid utifrån de aktuella omständigheterna i fallet och då jag inte känner till alla dessa kan jag inte uttala mig med säkerhet i hur domstolen skulle döma. Sammanfattning Du bör i första hand höra av dig till pappan antingen själv eller genom ombud och få honom att lämna över dottern frivilligt. Om han inte gör det bör du ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten. Förutsatt att inget har förändrats sedan domen avkunnades som gör att pappan har en anledning till att inte lämna över dottern kommer tingsrätten besluta om verkställighet. Detta kommer innebära att han kommer att föreläggas med vite och eventuellt kommer tingsrätten besluta om hämtning av barnet. Ifall du ansöker om ensam vårdnad kommer det faktum att pappan vägrade lämna över barnet att väga till hans nackdel vilket gör att du har större chans att få ensam vårdnad. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen! Vänliga hälsningar

Hos vilken av föräldrarna ska barnet bo?

2018-08-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min dotters pappa fick vårdnaden av vår dotter för ca 5 år sen p.g av att jag mamman bodde just då med en kille som misshandlade mig ..är inte längre med den killen utan bor å lever med en annan kille nu och dotter är 15 nu och hon mår inte bra hos pappan han struntar i henne totalt trycker ned henne psykiskt dagligen och vill bo med mig mamman han förbjuder till och från umgänge mellan mig och dotter och det får både mig och dotter att må dåligt ..pappan har i alla år använt vår dotter som slagträ för att jävlas med mig ..vill veta vad som gäller nu när hon är 15 år och han förbjuder umgänge helt men han själv festar med sin nya tjej varje helg och är med i ett kriminellt mc gäng och struntar i vår dotter och låter henne vara hemma själv istället för att vara hos mig mamman ..hon vill vara Och bo med mig och min sambo men pappan förbjuder dotter mår ständigt dåligt och har haft ångest attacker senaste åren men anförtror sig till mig eftersom pappan inte bryr sig ..mim fråga är gäller beslutet och kan hon bestämma vart och när hon vill vara hos mamman nu när hon är 15 ..vad ska jag göra???/mvh hjälplös mamma
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska gå tillväga för att få din dotter att vara boende hos dig. Regler om detta finns i Föräldrabalken (FB).Alla beslut som fattas angående vårdnad, boende och umgänge med ett barn har alltid sin utgångspunkt i vad som anses vara bäst för barnet, vilket framgår av 6 kap. 2 a § FB. Enligt 6 kap. 1 § FB har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, samt rätt att behandlas med aktning för sin person och egenart. Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för att dessa behov blir tillgodosedda.Det du och din dotters pappa kan inleda med är att försöka få till ett samarbetssamtal. Detta ansvarar kommunen för enligt 5 kap. 3 § Socialtjänstlagen (SoL) och syftar till att hjälpa föräldrar att nå enighet i frågor som gäller barnet; som boende och umgänge exempelvis. En förutsättning för att ett samarbetssamtal ska komma till stånd är att båda parter är överens om att det ska ske.Jag råder dig därför inledningsvis att be din sambo kontakta familjerätten i den kommunen som barnet är bosatt. Där kan ni försöka få till stånd ett samarbetssamtal, och familjerätten kan även hjälpa till med att ordna ett avtal som reglerar boende och umgänge. Genom detta kan ni försöka komma överens om vad som ska gälla. Om samarbetssamtal inte fungerar så är det istället tingsrätten ni får vända er till. Då gäller att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem önskar en ändring i vårdnaden så får rätten, på talan av en av föräldrarna eller båda två, besluta om att vårdnaden antingen ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna. Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Detta framgår i 6 kap. 5 § FB. En sådan talan som nämns i paragrafen kan föras hur många gånger som helst, det vill säga även om rätten fastställd ensam vårdnad för en förälder kan den andra ändå skicka in en stämningsansökan för att förändra förhållandet igen.Enligt 6 kap. 2 a § 3 st. FB ska hänsyn tas till barnets vilja efter åldern och mognad när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge. Eftersom din dotter är såpass gammal kommer rätten givetvis lyssna på hennes åsikter och beakta detta när de fattar sitt beslut. Hennes vilja är dock inte avgörande eftersom beslut angående barn alltid fattas med hänsyn till vad som anses vara barnets bästa. Sammanfattningsvis så kan du först försöka få till stånd ett samarbetsmöte hos er familjerätt, för att sedan om det inte skulle fungera väcka talan i tingsrätt om vårdnad/boende/umgänge. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Enskild vårdnad och bestämmanderätt

2018-08-14 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambos ex har enskild vårdnad om deras son. Nu har hon lyckats få pojken diagnostiserad med adhd o ska få medicin till honom. Hon har även försökt detta flera ggr med dottern utan att lyckas tack o lov. Det är inget fel på något av barnen. Mamman däremot har nån sorts problem som borde utredas. Men iaf. Har min sambo något att säga till om detta? Kan pojken motsätta sig medicineringen? Han är ca 15år.
Sara Hill |Hej och tack för din fråga. Jag förstår att situationen är frustrerande. Föräldrabalken reglerar vårdnadshavares bestämmanderättVårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Utgångspunkten är därför att sambons ex enskilt bestämmer över deras son. Vid gemensam vårdnad Hade din sambo och hens ex haft gemensam vårdnad hade bestämmanderätten tillkommit dem tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Det hade inneburit att om din sambo motsatte sig en hälso- och sjukvårdsfråga hade inte sambons ex ensamt kunna driva den. Dom hade alltså behövt vara överens. Om vårdnadshavarna inte är överens ADHD är dock en sådan typ av hälso- och sjukvårdsfråga där socialnämnden kan fatta beslut om behandling trots att en av vårdnadshavarna motsätter sig.I domen HFD 2015 ref 5 prövade domstolen om läkemedelsbehandling kunde ges för en neuropsykiatrisk sjukdom, trots att den ena vårdnadshavaren motsatte sig behandlingen. Om det är nödvändigt och det för sonen finns ett påtagligt och tydligt behov hade då socialnämnden kunnat besluta att pojken skulle få behandling ändå, trots att din sambo motsatte sig det. Sammanfattningsvis menar jag på att din sambo tyvärr inte har någon beslutanderätt i frågan eftersom hen inte är vårdnadshavare. Vidare hade sambons ex ändå kunnat få igenom sin vilja förutsatt att socialnämnden tagit dennes parti - vilket såklart inte alls är säkert då kraven är relativt högt ställda. Även om pojken är 15 år bestämmer hans vårdnadshavare i dessa frågor till och med att han fyllt 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vad kan ni göra? Det finns därför inte mycket ni som inte är vårdnadshavare enligt lag kan göra åt saken. Skulle det råda något missförhållande i uppfostran eller i hemmet är det socialnämnden ni bör vända er till. Dem skulle i så fall utreda om din sambos ex på något vis brister i omsorgen. Hoppas du fick svar på din fråga. Säg gärna till om det var något jag missat, och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan jag hindra min brors sambo att träffa mina barn?

2018-08-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!jag undrar vad jag som förälder har att säga till om vilka mina barn få träffa?Om jag som mamma inte vill att mina barn träffar min brors sambo, kan jag på något sätt se till att det blir så?Jag litar inte på henne och jag vill verkligen inte att barnen är i närheten av henne.Problemet är att mitt ex, barnens far ställt sig in hos dom och vänt min bror och sambo emot mig. Nu är vi så pass ovänner att vi aldrig kommer bli sams igen. Jag skulle inte ta ifrån mina barn rätten att träffa sin morbror, men kan jag hindra hans sambo från att träffa mina barn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken. Alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska tas utifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdnad ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB).De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnen ska gå i skola/förskola eller vart de ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans. Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad barnen ska äta, sovtider m.m. I det ingår även om barnen ska träffa någon. De tider barnens far har barnen kan du således inte lägga in något veto. Barnens far har rätt att bestämma vem de ska umgås med under tiden de är med honom. Undantaget skulle vara om kontakten är direkt skadlig, att det finns risk för att barnen utsätts för våld, övergrepp etc. Enbart att ni är ovänner och att du inte litar på din brors sambo är inte tillräckligt för att du ska ha möjlighet att stoppa kontakten.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

När får barn bestämma själva över umgänge?

2018-08-17 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad över mina 2 barn, 7år och 6 år gamla. Dom har allt mer sista tiden undvikit att träffa sin pappa så min fråga är hur gamla ska dom vara för att själva kunna välja hur dom vill göra? Pappan ifråga dyker upp när det passar honom.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och avsluta med råd om vad du kan göra. Vilka rättigheter har pappan att träffa barnen?När det gäller umgänge har inte pappan en ovillkorlig rätt att umgås med sina barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnen som har rätt att umgås med honom. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. Då ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Barnen har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, i detta fallet pappan. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att barnen dels har rätt att umgås med sin pappa, dels att du och barnens pappa gemensamt ska se till att barnen har ett umgänge med honom. När får barnen själva bestämma över umgänget?Det finns ingen lagstadgad ålder i vilken då ett barn själv får bestämma om umgänget. Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när det har fyllt tolv år. Det är dock ingen utskriven rättighet, utan bara något som kan användas som en utgångspunkt. Istället är det, som ovan redogjort för, att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet vill själv ju äldre och mognare det är. I princip får barnet därmed en större bestämmanderätt när det är t.ex. tolv år gammalt. Någon total bestämmanderätt får barnet dock först när det blir myndigt.Dina barn är ganska små varför det inte kommer att beaktas i så stor utsträckning vad de tycker. Då barnen är sex respektive sju år gamla innehar de inte den mognaden att de kan eller ska behöva ta sådana beslut själva.Vad du kan göraDet första du bör göra om ni inte kan enas om umgänget är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om barnens pappa går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänget ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol.Min erfarenhet är att det ofta är en trygghet för barnen att det är bestämt av föräldrarna när umgänge ska ske och att som i ditt fall, pappan inte bara dyker upp när det passar honom. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Kan ni inte enas i samarbetssamtal, eller pappan inte vill delta, är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur gör jag för att barnen ska bo med mig istället för deras mor?

2018-08-16 i Barnrätt
FRÅGA |Från att ha haft ett bra förhållande till barnens mor har nu hennes nya karl bestämt att vi inte får ha det med, vilket hon följer blint.Ett samtal med sonen resulterade i"Hon ljuger för oss, vi får inte göra det ena eller det andra för att hon ska träna.Vi får aldrig reda på något. Vi kan inte prata med henne som vi pratar med dig.Hon blir arg för minsta lilla.Vi är ganska trötta på att hon säger dumma saker om dig.Hon visar bilder på folk som tränar en massa och skryter över hur stora muskler T har.Hon vill att vi ska se ut så.Hon bryr sig mer om hur vi ser ut på utsidan än vad vi har på insidan.Jag får inte titta på vetenskapsprogram eller historieprogram. Utan det ska bara vara gamla repriser av serier och barnprogram.Jag tycker inte om Gym, jag vill göra någon annan sport, men mamma tillåter oss inte.Och jag kan inte säga till henne. Hon blir bara arg och jag vill inte att hon ska vara besviken på mig. Jag vill hellre bo hos dig pappa... Och med L.Ni låter mig få vara som jag är. Ni pratar MED mig."Vad gör jag nu?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter som finns och avsluta med råd om vad du kan göra. Min utgångspunkt är att ni har gemensam vårdnad om barnen.Utgångspunkten är barnets bästaVid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Om en förälder vill begära ändring om vem barnet ska bo med kan denne vända sig till rätten för beslut i frågan (6 kap. 14 a § FB). Även om barnet inte bor med en förälder har det rätt till umgänge med den föräldern. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Det finns i lagen inte någon uttalad rätt för ett barns föräldrar att träffa sina barn, tvärtom är det barn som har rätt att träffa sina föräldrar. I regel utgås från att det är till barnens bästa att ha ett umgänge med båda föräldrarna. Små barn kan i regel inte ta så stora beslut själva som vart de ska bo eller om/när de ska vara hos den ena eller den andra föräldern. Det framgår inte av din fråga hur gamla era barn är, men rent generellt; desto äldre ett barn är desto större hänsyn tas till barnets vilja. Svåra samarbetsproblem kan medföra att vårdnaden blir enskildDu kan även vända dig till rätten och begära ändring i vårdnaden, från gemensam till enskild. Som huvudregel är det till barnets bästa att vårdnaden är gemensam. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB).Sådant som kan tala för att vårdnaden ska vara enskild är svåra samarbetsproblem som inte är av övergående natur. I rättsfallet NJA 2007 s. 382 uttalade domstolen:"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."I domstolens resonemang vägs således in en förälders vägran att samarbeta om det är av långvarig natur. Det som talar emot en ändring i vårdnaden är att ni de facto haft ett fungerande samarbete fram till nu. Det gör att det kan argumenteras för att eventuella samarbetsproblem är av övergående natur. Vilket resonemang som kan föras i ert fall är tyvärr omöjligt att säga utan närmre information, bedömningen får göras av domstolen i det enskilda fallet. Även om domstolen inte beslutar om en ändring i vårdnaden (eller du inte är av uppfattningen att en ändring av vårdnaden är till barnens bästa) kan den besluta om en ändring i boende och umgänge.Ni kan vända er till familjerätten för råd, stöd och samtalDet första du bör göra om ni inte kan enas om barnens boende och umgänge är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om barnens mor går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Beroende på situationen kan man i vissa fall efter några samtal även låta barnen delta. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge och boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Avslutande rådMitt första råd är att du försöker nå fram till barnens mor i samarbetssamtal. Jag är av uppfattningen att samarbetssamtal i familjerätten inte ska underskattas. Det är i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, ska vara objektiv och ser till barnens bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog, vilket ibland kan vara svårt att klara själv efter ett uppbrott, när det finns nya partners involverade etc.Kan ni inte enas och samarbetssamtal inte är möjliga är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. Som nämnt enligt ovan har avtalet samma rättsverkan som en dom från tingsrätten om socialnämnden godkänt avtalet. Om inte barnens mor vill delta i samarbetssamtal (eller ni inte kan enas i sådana) och hon heller ej är beredd att avtala om boende och umgänge enligt förslag från dig, är nästa steg att stämma henne i domstol. I domstol kan du enligt ovan begära ändring av vårdnad, boende och/eller umgänge. För att utforma ett förslag till boende/umgänge alt. för att stämma barnens mor kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Juristen kan undersöka ditt ärende närmre och ge dig råd i ditt enskilda fall. Ofta går det att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring i familjerättsliga mål. Våra jurister kan hjälpa dig att söka rättsskydd ur din hemförsäkring om det blir aktuellt med en domstolstvist.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vem av vårdnadshavarna bestämmer vilken frisyr barnet ska ha?

2018-08-13 i Barnrätt
FRÅGA |Vem av vårdnadshavarna bestämmer vilken frisyr barnet ska, när de inte kan komma överens eller samarbeta kring barnet? Den som är boendeförälder eller umgängesförälder?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om hur vårdnaden ska utövas finns i föräldrabalken (FB). Du skriver att ni har gemensam vårdnad av ert barn. I 6:11 och 13 FB framgår det att beslut som rör barnets personliga angelägenheter ska tas gemensamt av båda vårdnadshavarna. Huvudregeln är alltså att ni ska ta besluten tillsammans. Detta gäller sådana beslut som är ingripande för barnets framtid, exempelvis vilken skola barnet ska gå i samt beslut om barnets hälso- och sjukvård. I 6:13 FB stadgas även att vissa beslut får tas av den ena vårdnadshavaren ensam. Det gäller beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp för framtiden, sådant som ingår i den dagliga omsorgen. Exempel på detta är barnets klädval, kost och fritidsaktiviteter. Detta får en vårdnadshavare ensam besluta om så länge det inte är av ingripande betydelse för barnets framtid. Att ta barnet till frisören och låta barnet få en ny frisyr torde inte vara av ingripande betydelse för barnets framtid (så länge det inte är en extremt uppseendeväckande frisyr). Därför får vilken som helst av vårdnadshavarna ta beslutet att låta barnet få en ny frisyr. Mest vanligt borde då vara att boendeföräldern gör detta, då det är där barnet spenderar mest tid.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur bestämmer vi vart barnen ska bo efter skilsmässan?

2018-08-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Vi är fortfarande gifta men snart ska vi separeras men har 3 st barn. 2st tjejer som fyller snart 12 år och en kille som är 15år.Mamman ska flytta ut nästan 5 mil bort till en annan man som har också en dotter i samma ålder som tjejerna. men det blir fortfarande samma kommun. Vi har tänkt delat vårdnad, men Sonen på 15år vägrar bo hos denne mannen och hans dotter. Likaså tjejerna är inte jätte intresserade med att bo där då det bl a vill fortfarande gå i samma skola på orten.Vad gäller eller hur går vi till väga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter som finns och avsluta med råd om vad du kan göra.Utgångspunkten är barnets bästaVid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).Det finns i lagen inte någon uttalad rätt för barnens föräldrar att träffa sina barn, tvärtom är det barn som har rätt att träffa sina föräldrar. I regel utgås från att det är till barnens bästa att ha ett umgänge med båda föräldrarna. Små barn kan i regel inte ta så stora beslut själva som vart de ska bo eller om/när de ska vara hos den ena eller den andra föräldern. Era barn är i en ålder där de inte uteslutande kan besluta själva vart de ska bo, men det kommer sannolikt att vägas in till viss del vad de själva vill. Det kommer sannolikt att beaktas i högre grad vad det äldre av barnen vill. Som föräldrar har ni ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att barnen har rätt att umgås med er båda och att såväl du som mamman gemensamt ska se till att de har ett umgänge med den av er det inte bor med.Det bästa är om ni kan lyssna in barnen och enasBarn hamnar vid en separation ofta i en lojalitetskonflikt och vet inte hur de ska förhålla sig till situationen. Det är även förståeligt om barnen kan känna en osäkerhet inför att halva tiden bo någon annanstans.Det bästa för barnen borde vara om ni kan lyssna in dem och komma överens om en lösning som fungerar för er alla. Huruvida lösningen innebär ett växelvist boende, varannan helg eller annan lösning kan variera från fall till fall. Kanske fungerar det med en upptrappning av boendet hos mamman i en takt som gör barnen trygga. Ni kan vända er till familjerätten för råd, stöd och samtalOm ni inte kan enas om barnens boende och umgänge är mitt råd är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om mamman går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Beroende på situationen kan man i vissa fall efter några samtal även låta barnen delta. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge och boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Avslutande rådKan ni inte enas och samarbetssamtal inte är möjliga är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge. Ett sådant avtal (oavsett om det är skrivet av en jurist du anlitat eller om det är skrivet i familjerätten) börjar inte gälla förrän båda föräldrarna undertecknat det. Som nämnt enligt ovan har avtalet samma rättsverkan som en dom från tingsrätten om socialnämnden godkänt avtalet. Behöver du komma i kontakt med en jurist kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline som kan hjälpa dig vidare.Det finns även en möjlighet att stämma mamman och begära att rätten beslutar om vårdnad, boende och umgänge. En sådan tvist bör dock vara en sista utväg och förhoppningsvis kan ni enas dessförinnan.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,