FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/06/2024

Vårdnadshavare som bortför barn utomlands

Jag har barn tillsammans med min ex-fru som är Japansk medborgare men bor i Sverige. Barnen har dubbla medborgardskap i Sverige och Japan men är stadgade här i Sverige sedan flera år tillbaka. Jag får ofta fått höra från vänner och släktingar att Japanska mammor tar med barnen till Japan och sedan får pappan aldrig se dem, d.v.s. att det Japanska rättsväsendet inte respekterar Haag-konventionen. Jag hittar flera artiklar på nätet med sådana historier, även om förälderna i det fallet inte är svensk. Av den anledningen tog jag barnens pass i förvar innan skillsmässan. Mamman är nu jättearg över detta. Jag har förståelse för att hon vill kunna ta med barnen på semester och dyligt, eller om någon släkting blir sjuk. Jag vill dock kunna känna mig säker på att barnen inte rycks ifrån mig utan någon chans att få dem tillbaka. Mamman påstår att om hon har de japanska passen och jag de svenska så finns det inget sätt hon kan stanna med dem i Japan utan min tillåtelse. Är detta något ni har möjlighet att bekräfta? Finns det något jag som svensk förälder kan göra för att undvika den situation jag beskrivit och befarar men samtidigt göra det möjligt för dem att hälsa på i Japan emellanåt? Finns det något sätt att känna sig helt säker på att de kommer tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag kommer att använda mig av Föräldrabalken (FB) för att besvara din fråga.


Dubbla pass

Eftersom barnen har dubbla medborgarskap och japanska pass är de inte hindrade av att resa endast för att du kvarhåller de svenska passen. Mamman kan resa med barnen om de har sina japanska pass. Du hade dock kunnat spärra de svenska passen så är de inte ett problem längre, men det finns dock saker angående vårdnaden att ha i åtanke.


Vårdnad

Jag kommer utgå från att ni har gemensam vårdnad. Detta handlar i grund och botten om vårdnad och vad ni får göra inom ramarna för vårdnad.


Vårdnadshavare har enligt 6 kap. 11 § FB rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Enligt 13 § samma kapitel, står barnet under vårdnaden av två vårdnadshavare, gäller 11 § dem tillsammans. Huvudregeln är därmed att vårdnadshavare ska ta beslut som rör barnet gemensamt.


Enligt 6 kap. 13 § 2st FB får ena vårdandshavaren ensam ta beslut i frågor som inte kan skjutas upp om den andra vårdnadshhavaren är förhindrad att ta del i sådana beslut, men ingen vårdnadshavare får ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.


Enligt lagkommentarer till 6 kap. 13 § 2st FB har boendeföräldern rätt att ta med barn på kortare utlandsbesök så länge det inte inkräktar på den andres umgänge. Det kräver dock att utlandsresorna inte har ingripande betydelse för barnens fratmid, avgörande blir då hur lång resan är tidsmässigt och om något ska göras under resan som kan ha en ingripande betydelse för barnens framtid.


Vidare enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa alltid vara avgörande i alla typer av beslut angående barnet. Vad som anses vara bäst för barnet handlar bland annat om ifall de far illa och deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn tas även till vad barnen själva vill med beaktande av deras ålder och mognad. Det kan enkelt beskrivas som att det kvittar vad en förälder vill i en tvist, om det skulle gå emot vad rätten anser vara barnets bästa. När det kommer till vårdnadsfrågor spelar även kontinuitetsprincipen stor roll. Den handlar om att som utgångspunkt inte avlägsna barnet från deras invanda miljö, exempelvis där barnet bor, går i skolan, har kompisar m.m.


Boendesituation och egenmäktighet med barn

En vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad, kan inte bara ta med sig barnet och flytta långt bort från barnets invanda miljö utan den andra vårdnadshavarens medgivande. Detta kan bland annat utläsas från 6 kap 11 § FB som säger att en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vid större beslut, såsom boende för barn, måste båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad vara överens.


Om vårdnadshavarna inte kan komma överens om var barnet ska bo ska den rådande boendesituationen gälla. Skulle ena vårdnadshavaren utan samtycke från den andra vårdnadshavaren ta barnet med sig vid en flytt kan denne dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § Brottsbalken (1962:700) vilket kan ge böter eller fängelse i ett år, det är med andra ord en brottslig handling. Om du känner att det vore en bra idé hade du kunnat nämna för mamman att ett sådant agerande skulle vara brottsligt.


Vårdnadstvist

Vill den ena vårdnadshavaren ta med sig sitt barn när denne flyttar utomlands men den andra vårdnadshavaren inte medger det så måste den första vårdnadshavaren väcka en talan om ensam vårdnad i rätten enligt 6 kap. 5 § FB för att kunna göra det. Avgörande i en sådan bedömning är som sagt vad som är bäst för barnet men rätten ska även fästa vikt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ansvar i frågor som rör barnet. Om du verkligen är rädd för att mamman till dina barn ska flytta till Japan med dem kan du alltid söka om ensam vårdnad och på så sätt ge dig själv bättre odds. Då kan du även försöka visa på signalerna som pekar mot att hon skulle göra något sådant. Men det är absolut ingen garanti att du skulle få ensam vårdnad, och att påbörja en sådan process skulle utan tvekan försämra relationen till mamman och kanske dina barn, något som skulle kunna putta hela situationen i den riktningen du vill undvika.


Haag-konventionen och Japan

Japan anslöt sig 2014 till Haag-konvetionen vilket berör internationella bortföranden av barn och har varit part i barnkonventionen sedan 1994. Trots detta så stämmer det likt du skrivit att Japan har stora antal ouppklarade fall av bortföranden av barn där ena föräldern är EU-medborgare och den andra är japansk medborgare. Detta är även något som Europaparlamentet riktat kritik mot i deras resolution av den 8 juli 2020 om internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan. Haag-konvetionen är dock redskapet som används för att få tillbaka barn som förts utomlands utan tillstånd och det är inte som att alla japanska fall lämnas ouppklarade.


Förebyggande åtgärder

Här följer en lista på förebyggande åtgärder framställd av regeringen:

 • En bra relation med din före detta partner minskar riskerna för att hon skulle ta barnen till Japan.
 • Be barnens mamma lämna in deras japanska pass till dig under tiden de inte har någon mindre resa planerad som du godkänt till.
 • Dokumentera och spara bevis som tyder på att hon skulle vara kapabel och villig till att ta barnen ur landet. Detta är viktigt ifall du tror att en sådan händelse är förestående och du vill ansöka om ensam vårdnad som sista utväg.
 • Kontakta socialtjänstens familjerätt i din kommun och/eller advokat/ombud. Socialsekreterare vid familjerätten kan hjälpa dig ochh den andra föräldern att komma fram till en lösning rörande vårdnad, boende och umgänge. Om ni inte kan komma överens kan det finnas anledning att vöerväga att ansöka om ensam vårnad och kanske också se över frågan om umgänge och umgängesformer.
 • Skaffa dig kunskap om det land du misstänker att barnet kan komma att föras till. Det kan handla om adresser och telefonnummer till familj, släkt, vänner, gamla arbetskamrater osv. Allt för att underlätta att snabbt kunna komma i kontakt med dem om ett bortförande skulle hända.
 • Kontakta Japans ambassad i Sverige. Lämna in bevis i form av till exempel en dom på att du är vårdnadshavare och meddela ambassaden att du motsätter dig att barnen beviljas nya pass eller att de får resa till Japan utan ditt godkännande.
 • Skriv ett avtal med mamman där det framgår vem som har vårnaden av barnet och att den andra föräldern endast har rätt att göra mindre utlandsresor med ditt samtycke. Vid en planerad resa kan du till exempel i avtalet ange vilket datum barnen ska vara tillbaka i Sverige. Både du och mamman ska skriva under avtalet. Avtalet kan komma att vara till fördel vid en eventuell process för att få tillbaka barnet.
 • Informera dagis/skola om vilka som har rätt att hämta dina barn. Detta har dock större betydelse om endast du har vårnad och mamman endast har umgängesrätt.
 • Fotografera dina barn, viktigt ifall det skulle bli aktuellt med en efterlysning.
 • Gör en lista med viktig information om mamman, såsom signalement, personnummer, poassnummer och bankkontonummer. Telefonnummer och adresser i urpsprungslandet av relevans.
 • I en situation där du befarar att ditt barn är på väg att omedelabrt föras ut ur landet utan ditt samtycke bör du kontakta vakthavande befäl vid gränspolisen på aktuell flygplats eller gränspassage och informera dem om situationen. Kontakta 11414 för att bli kopplad till vakthavande befäl.
 • Skulle dina barn bortföras utomlands är det viktigt att du snabbt sammanställer all viktig information och kontaktar Utrikesdepartementet och anlitar en advokat/ombud. Gör därefter en formell ansökan till UD om återförande av ditt barn. 

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare. Du har även beställt telefonuppföljning och jag föreslår att jag ringer dig fredagen den 14e runt kl 11.15. Om du skulle önska en annan tid så hör av dig via mejl till mig!

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000