Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

2020-02-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Pappan till vårat barnbarn säger att vi inte får träffa barnbarnet.Vilken rätt har vår dotter (mamman) att ta med barnet för att hälsa på oss?De bor tillsammans och är gifta och har delad vårdnad!
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om umgänge med barn finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Lagens paragrafer utgår från barnet och vilka rättigheter just barnet har. I 6 kap. 15 § FB finns barnets rätt att umgås med sina föräldrar reglerad. Någon absolut rätt för barnet att umgås med övrig släkt finns dessvärre inte uttryckt i lagen. Dock har barnets vårdnadshavare (er dotter och pappan till barnet om jag har förstått din fråga korrekt) ett ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med någon som står det särskilt nära ska tillgodoses. Detta enligt 6 kap. 15 § tredje stycket. Enligt förarbetena till lagen syftar man bland annat på mor- och farföräldrar. Detta talar alltså för att er dotter och pappan till barnet ska se till att barnets behov av umgänge med er blir tillgodosett. Om en vårdnadshavare motsätter sig att barnet träffar sina mor- och farföräldrar (som barnets pappa verkar göra i din fråga) kan socialnämnden väcka talan i rätten om att barnet ska få träffa er. Detta står i 6 kap. 15 a § andra stycket FB. Jag vill också lyfta fram 6 kap. 2 a § FB, det är en viktig paragraf som säger att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Enligt paragrafen ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Sammanfattningsvis finns alltså bestämmelser om barnets föräldrars ansvar att tillgodose barnets behov med er snarare än en uttryckt rätt för er dotter att ta med barnet till er. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i beslut om barnet. Om situationen kvarstår är mitt råd att ta kontakt med socialnämnden och förklara hur det ligger till. Om du är i behov av ytterligare rådgivning kan jag också rekommendera att ta kontakt med Lawline på mail eller telefon.Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.Vänligen,

Ska jag betala en del av resekostnaderna i samband med umgänge?

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är skild, har enskild vårdnad om mina två barn och försäkringskassan betalar ut underhållsstöd till mig från barnens far.Nu ska barnen påbörja umgänge med sin far varannan helg 20mil från oss. Barnens far begär nu att jag ska betala honom för resorna han i och med detta umgänge kommer att göra tillsammans med barnen.Ekonomiskt sett har han det betydligt bättre ställt än mig. Barnens far valde själv vid separationen att flytta 20mil bort från barnen.Min fråga är nu:Ska jag betala del av resekostnaden?Vem ska jag betala denna till? Hur räknar jag ut hur mycket i sådana fall ska betala?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör umgängesresor och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, se 6 kap. 15 b FB.Den förälder som barnet bor hos är i allmänhet endast skyldig att ta del av resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorten och umgängesorten är relativt stort, i lagens förarbeten anges en riktpunkt på tio mil. Dock är en förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna inte heller skyldig att göra det. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen rörande resekostnaderna. En sådan omständighet är om en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort, en godtagbar anledning till att flytta är exempelvis att en arbetslös förälder fått arbete på en annan ort. KostnadsberäkningDet finns inte några särskilda beräkningsnormer i lagtexten. Utgångspunkterna vid fördelningen av resekostnaderna är föräldrarnas ekonomiska förmåga, samma principer tillämpas vid prövningen av kostnadsansvaret för resorna som när underhållsbidrag till barnet bestäms. Följande modell kan användas vid fördelningen av resekostnaderna: Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll för barn och eventuell maka eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppets storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidrager får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder. Saknar den förälder som barnet bor hos förmåga att stå för någon del av resekostnaderna, är den föräldern inte heller skyldig att göra det. Situationen i ditt fall Hur stor del av resekostnaderna du ska stå för beror helt på din ekonomiska förmåga, utöver det tas även anledningen till varför barnets far flyttade i beaktande. Vad summan blir beräknas enligt samma modell som underhållsbidrag på ovan angivna sätt. Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av umgänget utan att gå till domstol

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har två barn 11 och 15 år. Vi har varit i vårdnadstvist och fått dom på att barnen ska vara hos mig 12 dagar i månaden och resten av tiden med sin pappa som är boendeförälder. Nu sedan 6 månader har barnen efter muntlig överenskommelse bott minst varannan vecka hos mig vissa månader fler dagar men han skickar in domen från tingsrätten till försäkringskassan och hävdar att domen består vilket gör att jag blir underhållsskyldig trots att jag har barnen lika mycket och delar på kostnaden kring barnen. Pappan har även barnbidragen. Kan man häva domen från tingsrätten utan att starta en helt ny process?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill ändra domen om umgänget utan att på nytt gå till rätten. Vill du inte gå till rätten, är det möjligt att du och pappan avtalar om en ändring av umgänget. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, se 6 kap. 15 a 3 st. föräldrabalken. Ett sådant avtal har samma rättsverkan som en dom. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt att bo kvar vart man vill som barn

2020-01-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag är 17år (blir 18 i år) och jag flyttade till en lägenhet så jag skulle vara närmare mitt gymnasium. Båda av min föräldrar var okej med det men mamma hade en regel att jag inte fick bo med min kille. Lägenheten är en delad, tjejen jag delar med är inte en sån bra "sambo" och hon och hennes kille har gjort väldigt många kränkande saker mot mig så jag ville byta lägenhet men skolan har inga lediga 1:or och jag vill verkligen inte flytta in med en annan tjej efter allt som har hänt. Jag förslog till mina föräldrar att skaffa en egen lägenhet (en 2:a) men hyran är för hög för att dom ska betala så jag sa att min kille kunde betala halva hyran och halvtids bo med mig som min pappa tyckte lät bra men mamma säger att hon inte vill det och håller sig fast med regeln. Hur ska jag göra? Det går verkligen inte att bo kvar här och jag vill inte bo med en främling efter det som har hänt. Är det konstigt att jag inte vill bo med en främling? Tjejen och hennes kille jag bor med har varit stökigt, högljudda (även nattid), gått in i mitt rum utan tillåtelse (det är polisanmält) och massa mer. Som sagt pappa är okej med det men inte mamma, jag vill inte mamma ska vara arg på mig för att jag försöker lösa det här för att kunna fokusera på skolan. Jag gör bra ifrån mig i skolan både när min kille är här och när han inte är här men det går mycket sämre nu på grund av tjejen jag bor med. Lägenheten jag hittade är den första på flera månader och jag vill flytta så fort som möjligt.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar att utgå från den information jag har fått i frågan, finns det andra omständigheter som inte har nämnts så kan resultet bli ett annat.Barnet får ingen lagstadgad rättighet att bestämma vart det ska bo förrän att de har fyllt 18 år, varken när föräldrarna har gemensam eller enskild vårdnad. Det som gäller är att alla beslut om vårdnad ska tas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap 2 a § 1 st Föräldrabalken). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad ( 6 kap 2 a § 3 st Föräldrabalken). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill ju äldre och mognare barnet är. Barnet kan alltså få större inflytande i beslutet ju äldre barnet är, men ingen absolut bestämmanderätt förrän det blir myndigt vid 18 års ålder. 6 kap 2 § Föräldrabalken säger även att barnets behov, som står i 6 kap 1 § Föräldrabalken, ska tillgodoses, vilket innebär att trygghet och boende ska erbjudas barnet i fråga. 6 kap 11 § Föräldrabalken säger även att man ska ta barnets ålder, utveckling och mognad i beaktning vid bedömning av beslut. 6 kap 2 a § Föräldrabalken säger även att man ska ta i beaktande, vid val av boende, om barnet i fråga far illa på något sätt. 6 kap 3 § Föräldrabalken säger likväl att om det finns två vårdnadshavare så måste dessa två ta ett gemensamt beslut, ett beslut utan den ena förälders tillåtelse eller samtycke är inte gällande.Vad innebär detta för dig? Detta innebär du själv inte har någon rätt att bestämma vart du ska bo, men att du har en stor möjlighet att påverka detta beslut. Att inte fixa en ny bostad eller på något sätt flytta dig från ditt nuvarande boende kan vara ett brott eller oförenligt med föräldrabalken då ditt bästa inte tillgodoses. Utifrån den information jag fått så, enligt lagens mening, far du illa av att vistas i detta boende. Dock måste detta beslut om att flytta dig vara gemensamt av båda föräldrarna. Din mamma måste också gå med på detta. Alternativen är då att påpeka för dina föräldrar att låta dig bo kvar kan vara lagstridigt mot föräldrabalken, eller att vänta tills du är 18 år och flytta ihop med din pojkvän.Hoppas att detta var till hjälp! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Barn har sparat annans kreditkortsuppgifter

2020-02-01 i Barnrätt
FRÅGA |Vår son, 9 år, var iväg och träffade en kompis 11 år. Kompisen hade storebrors, 26 år, kreditkort. På något sätt kom dom överens om att kompisen, via kreditkortet, skulle köpa något åt min son i en mobilapp i utbyte mot något annat. Senare har det visat sig att kortuppgifterna lagrades i mobilen vilket lett till att vår son lyckats köpa för ytterligare 5000 kr i spel.Vad kan man göra för att reklamera detta? Kan man refererara tilll Föräldrabalken?Kan man gå via Arn?Den andra familjen har anmält detta till Google Play men fått avslag. Vi vet ej ännu hur dom formulerat sig eller vad svaret var.Den andra familjen kräver oss nu på pengar.Vad är vårat ansvar i detta?
Adam Novak |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga.Situationen ni beskriver regleras i Föräldrabalken(FB). Barn som har ingått avtal, i detta fall ett eller fler köpavtal, kan få dessa ogiltigförklarade av sina förmyndare (9 kap 7 § FB). Regeln är i sådana fall att barnet ska ge tillbaka det den mottagit, i den mån barnet haft nytta av det.I situationer där barn förlett den andra avtalsparten, som i detta fallet genom att använda någon annas kreditkort, ska alla skada som uppstått ersättas av barnet eller dess förmyndare (9 kap 7 § 2 stycket FB).Sammantaget innebär reglerna att ni måste ersätta de pengar er son har spenderat från kompisens storebrors kreditkort. Vidare behöver ni kontrollera att kortuppgifterna(kortnummer, etc.) är säkra. Det görs lättast genom att spärra kortet helt och hållet, men det är bara en rekommendation från min sida, eftersom kortets ägare avgör om de vill vara förstående för er sons ungdomliga oförstånd.Jag hoppas ni kan lösa situationen och att ni fått den hjälp ni sökteMed vänlig hälsning,

Är boendeföräldern skyldig att skjutsa vid umgängestillfällena?

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag som boendeförälder var tvungen att flytta 7 mil (40 min med bil och 1h kommunalt) från umgängesföräldern pga ekonomi och jobb. Umgängesföräldern vägrar hämta och lämna inför deras umgänge som är varannan helg. Jag har ställt upp på att hämta och lämna i ett halvår nu, utan ersättning för resan.Om jag inte går med på det här så stämmer umgängesföräldern mig och yrkar på att bli boendeförälder. Vad har jag för rätt i detta?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör umgängesresor och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, se 6 kap. 15 b FB. Den förälder som barnet bor hos är i allmänhet dock endast skyldig att ta del av resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorten och umgängesorten är relativt stort, i lagens förarbeten anges en riktpunkt på tio mil. Se även RH 1999:30 där en vårdnadshavare inte ansågs skyldig att bidra till kostnaderna för resor till den andra föräldern vid umgänge, genom att svara för resorna och skjutsa sin son när avståndet underskred tio mil. Du behöver således inte hämta och lämna när den andra föräldern ska ha umgänge utan dessa resor ansvarar umgängesföräldern för själv. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Byte av barns efternamn - förälders samtycke?

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Mina barnbarns mamma, min dotter, har gift sig med en man som ej är barnens pappa. De vill nu byta till sin mammas och deras styvpappas efternamn. De har inte haft kontakt med sin pappa på 8 år. Barnen är nu 9 år. De kommer inte träffa pappan på ca 12 år då han sitter i fängelse fram till dess.Kan de få byta efternamn trots att egen vårdnad för mamman ej har gått igenom ännu?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker börja med att förklara vad som gäller då vårdnaden fortfarande är gemensam, för att gå vidare med vad som gäller om din dotter skulle få ensam vårdnad. Regler om namnbyte finns i lag (2016:1013) om personnamn. Även bestämmelser i föräldrabalken (FB) är relevanta. Vårdnadshavares rätt att bestämma Nedan redogörs för vad som gäller om namnbytet sker då föräldrarna har gemensam vårdnad. Vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor (6 kap. 11 § FB). Detta ska vårdnadshavarna bestämma om tillsammans (6 kap. 13 § FB). Det gäller även vid ett eventuellt namnbyte. Då föräldrarna har gemensam vårdnad ska dessa tillsammans bestämma om ett eventuellt namnbyte och det är inte möjligt att genomföra det mot en vårdnadshavares vilja. Vad gäller vid ensam vårdnad? Nedan redogörs för vad som gäller om din dotter får gemensam vårdnad. Även om din dotter har ensam vårdnad, så krävs som utgångspunkt fortfarande pappans samtycke för att barnen ska få byta efternamn. Domstolen kan dock besluta att de ska få lov att byta efternamn utan pappans samtycke då detta anses vara till barnens bästa. (34 § lagen om personnamn) Huruvida det är aktuellt för domstolen att besluta om namnbyte utan vårdnadshavares godkännande beror på omständigheterna i det enskilda fallet och är något jag inte kan få en rättvis bild över utan att ha tillgång till mer detaljerad information. Barnen kan själva byta när de fyllt 18 år En person som fyllt 18 år kan fritt byta till en förälders efternamn, även utan föräldrars samtycke (9 § lagen om personnamn). SammanfattningsvisVid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna tillsammans besluta i frågor som rör barnet. En namnändring kan då ske endast om båda vårdnadshavarna samtycker till det. Om din dotter skulle få gemensam vårdnad, krävs som huvudregel fortfarande pappans samtycke. Det finns däremot en viss möjlighet att få ett namnbyte godkänt av domstol om rätten anser det vara till barnets bästa. Om namnbytet inte skulle vara möjligt att genomföra nu, kan det vara bra att veta att barnen själva kan genomföra ett namnbyte när de fyllt 18 år.Du kan läsa mer om ansökan till Skatteverket här. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem får vårdnaden av mitt barn om jag som ensam vårdnadshavare dör?

2020-01-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga, vad händer med min 6åriga son om jag dör? Jag har ensam vårdnad om honom då den biologiska pappan gick med på att säga upp vårdnaden pga dom knappt umgås osv , min sambo är en bra bonuspappa till honom. Får han vårdnaden om jag dör? Eller behöver min sambo adoptera honom för att få den rätten eller hur fungerar det?
Maya Waldenström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall att du avlider innan din son fyllt 18 år kan antingen ditt barns pappa göra en ansökan eller socialnämnden i din kommun göra en anmälan om att domstolen ska bestämma vem som ska få vårdnaden. Antingen kan den andra föräldern, i ditt fall din sons pappa få vårdnaden eller om domstolen anser att det är lämpligare – en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det som avgör vem som får vårdnaden är omständigheter så som vem som har bäst förutsättningar att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Även vilken relation barnet har till tänkbara vårdnadshavare kommer vägas in. Ju äldre ditt barn blir, desto mer kan han själv få inflytande i den bedömningen. (6 kap 2 a § och 9 § föräldrabalken - FB).Det finns också en regel som tar sikte på att en vårdnadshavares angivna vilja ska beaktas i valet av ny vårdnadshavare. Om du upprättar exempelvis ett testamente där det framgår att din önskan är att din sambo ska få vårdnaden om din son i händelse av din död kommer domstolen ta hänsyn till detta. Det är dock inte bindande utan frågan kommer alltid avgöras med hänsyn till vad som anses lämpligast och bäst för din son. Den här regeln tar främst sikte på om båda föräldrarna är döda men den ger ändå en indikation på att din vilja kan få betydelse eftersom du är ensam vårdnadshavare.(6 kap 10 a § FB)Gällande adoption kan din sambo adoptera din son. Domstolen prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum och även i detta fall vägs din sons vilja och bästa in. Ni ansöker om adoption i tingsrätten. Om adoptionen godkänns kommer din sambo bli vårdnadshavare till din son så snart domen vunnit laga kraft. (4 kap 6 § och 22 § FB).Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.Vänligen