Är ersättning för såld lägenhet giftorättsgods?

2006-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |En kompis till mig har varit gift i 4 månader och i samband med giftermålet sålde han sin lägenhet och gick med god vinst, samtidigt flyttade han in i hustruns lägenhet. Nu 4 månader senare vill hon att han flyttar och kräver hälften av pengarna från lägenhetsförsäljningen. Har hon rätt till detta?
Michael Witting |Jag förutsätter att din kompis och hans fru ska skilja sig. Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods delas lika. Giftorättsgods är enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230, all egendom som inte är enskild. Av 7 kap. 2 § följer att egendom är enskild bl.a. om det stadgas i ett äktenskapsförord eller ett testamente att den ska vara enskild. Det har inte framgått av den information du lämnat att varken lägenheten eller ersättningen för den skulle vara enskild. Därmed är ersättningen för lägenheten att betrakta som gifträttsgods. Eftersom äktenskapet bara varat i 4 månader är det dock möjligt att din kompis får behålla allt eller i vart fall en stor del av sitt eget giftorättsgods. Därmed också ersättningen för lägenheten. I 12 kap. 1 § äktenskapsbalken finns nämligen en regel som möjliggör jämkning p.g.a. kortvariga äktenskap. En likadelning vid korta äktenskap kan ofta framstå som oskälig främst om den ena maken vid äktenskapets ingående har fört in egendom till stort värde i boet. Med kortvariga äktenskap förstås sådana som inte har varat mer än fem år. Den tid då makarna före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden ska emellertid medräknas.

Belånat enskild egendom för att skaffa giftorättsgods

2006-12-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min fru har skilt oss. Jag äger en fastighet som jag fått som gåva som enskild egendom med äktenskapsförord. Vid gåvotillfället var fastigheten lågt belånad, bara 200.000 kr. Vi har utnyttat fastigheten för att kunna ta förmånligare lån att köpa bil, båt och husvagn. Lånet uppgår idag till 600.000 kr. Min fru hävdar att lånet bara är mitt och skall ej omfattas av bodelningen eftersom fastigheten är min enskilda egendom. Är detta rätt - borde i alla fall inte ökningen av lånet (400.000 kr) omfattas av bodelningen? Om lånet nu bara är mitt - är inte då även bil, båt och husvagn mina?
John Engholm |Hej! Om du sålt något som var din enskilda egendom och köpt ny egendom för pengarna så skulle detta ”surrogat” också vara enskild egendom, ÄktB 7 kap. 2 §, se http://www.lagen.nu/1987:230. Men nyförvärvad egendom blir inte enskild egendom bara för att den helt och hållet betalats med medel som upplånats mot pantbrev i fastighet som är enskild egendom. Eftersom fastigheten fortfarande finns kvar så har den nya egendomen inte ”trätt istället” för den och utgör därmed inget surrogat. Den nya egendomen är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vad gäller skulderna är det dessvärre så att de ska räknas av mot din enskilda egendom och alltså inte tas med i delningen. Detta beror på att skulden hänför sig till din enskilda egendom och då ska avräkning också ske där enligt ÄktB 11 kap. 2 §. Om följden av detta blir att du i bodelningen blir skyldig att utge egendom till den andre maken så kan du åberopa den s.k. skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 § och yrka att skulden istället ska avräknas från ditt giftorättsgods. Men detta gäller alltså bara om du annars skulle bli tvungen att avstå egendom. Lycka till! Mvh

Arvlåtares dispositioner innan dödsfall

2006-12-12 i Alla Frågor
FRÅGA |hej, min man er särkullsbarn og har aldrig hatt kontakt med sin far. Fikk nå telefon fra en advokat som representerte sin nyligen avdöde fars fru. Advokaten opplyste att hans far hadde for ett par år siden skaffet ett ekteskapsförordnad der lägenheten nu sto oppfört på hans fru. Og att det nå lite eller ingenting av tillganger etter hans far. Hans avdöde far og fru har ett felles barn. Er dette rett eller finns det noe som heter laglotten, hva bör han gjöre för han skriver under bouppteckningen.
Markus Larsson |Hej, Till att börja med så innebär begreppet laglott att en bröstarvinge (till exempel en son till den avlidne) har rätt att få ut hälften av sin arvslott. (7:1 Ärvdabalken) Resten är arvlåtaren fri att disponera över genom testamente. Om ett testamente inkräktar på laglotten så finns det möjlighet för bröstarvingen att påkalla jämkning av detta (7:3 Ärvdabalken). En sådan möjlighet finns också enligt 7:4 samma lag om arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom på ett sådant sätt att gåvan är att jämställa med ett testamente, om inte särskilda skäl talar däremot. Tydligen så finns det här en möjlighet att angripa gåvan (äktenskapsförordet blir ju här i praktiken en form av gåva). Gåvor som är till syftet att likställa med testamente är exempelvis fall där givaren inom en kort tid väntar sig att dö, eller fall där givaren kan beräkna att få ha kvar nyttan av egendomen till sin död. Om gåvan ägde rum ett par år innan han avled är det väl tveksamt om det skulle vara att hänföra till "kort" tid innan dödsfallet. Det beror lite på hans hälsotillstånd mm. Däremot kan man väl anse att han fram till sin död väntade sig ha kvar nyttan av egendomen dvs lägenheten. Vidare krävs att det kan antas att givarens avsikt med gåvan var att ordna successionen, exempelvis att han inte ville att din man skulle få ärva något. Som du ser så är det svårt att ge några raka besked, men det verkar i varje fall finnas möjligheter för din man att angripa gåvan och få ut ett värde som motsvarar hans laglott. Jag antar att uttrycket "felles barn" innebär gemensamt barn. Detta innebär att din mans arvslott blir 1/2 av hans fars kvarlåtenskap, eftersom han får dela med sin halvbror. Laglotten blir 1/2 av denna, dvs 1/4 av den sammanlagda kvarlåtenskapen (förutsatt att det bara finns två bröstarvingar). Om gåvan återgår så skall värdet av denna läggas till kvarlåtenskapen innan laglotterna beräknas. Tilläggas bör att din man måste väcka talan om en sådan återgång inom ett år från det att bouppteckningen upprättades, annars förlorar han sin rätt. Ärvdabalken hittar du http://www.lagen.nu/1958:637. Vänliga hälsningar

Samboavtal

2006-12-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Min flickvän och jag överväger att köpa en lägenhet att bli sambor i. Jag kommer att betala 70% av lägenheten med egna sparade pengar, hon kommer att ta ett lån för att betala återstående 30%. Hon är rädd för att bli stående med ett lån om vi skulle separera och sälja med förlust. Jag tänkte föreslå följande för vårt samboavtal: Om lägenheten säljs med vinst delar vi vinsten 70-30. Om vi säljer med förlust, får hon så mycket som behövs för att täcka sin kvarstående skuld, och jag får resten. Verkar det rimligt? Finns det några problem med det?
Karin Borg |Samboavtal är att rekommendera om man vill vara säker på att bostaden inte delas vid en separation. Avtalet bestämmer att sambolagens regler om bodelning inte gäller på samma sätt som ett äktenskapsförord när man är gift. Avtalsfrihet gäller varför ni kan utforma avtalet på det sätt som lämpar sig bäst för er. Det finns inga juridiska problem med din föreslagna formulering för avtalet.

Det förstärkta laglottsskyddet

2006-12-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan alla typer av gåvor under livstiden, oavsett tid mellan gåvotillfälle och dödsfall, återvinnas enligt regeln om förstärkt laglottsskydd?
Mårten Andersson |Hej! Det förstärkta laglottsskyddet, som stadgas i ärvdabalken (ÄB) 7 kap 4 §, omfattar gåvor som till sitt syfte är att jämställa med ett testamente. Laglottsreglerna är ett skydd för bröstarvingar för att de inte skall kunna göras arvlösa. ÄB hittar du http://lagen.nu/1958:637. En förutsättning för att regeln skall kunna tillämpas är att givarens avsikt med gåvan kan antas vara att han eller hon velat fördela sin kvarlåtenskap. Således omfattas inte alla gåvor under givarens livstid, även om inte lagtexten stadgar någon speciell tidsfrist. Två typer av gåvor omfattas av ÄB 7 kap 4 §. Dels omfattas gåvor som äger rum strax innan dödsfallet, eller åtminstone när givaren trodde att han eller hon snart skulle dö. Dels också gåvor där givaren behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen. Ett exempel på det senare är att givaren förbehållit sig fri nyttjanderätt under sin livstid. Ett ytterligare exempel är om två sammanboende makar har överfört egendom på den ene maken genom gåvor, bodelningar och äktenskapsförord. Eftersom att makar ärver varandra endast framför gemensamma bröstarvingar (ÄB 3:1) blir regeln särskilt viktig för särkullbarn, se exempel http://lagen.nu/dom/1985/4802. Vad som utmärker bägge typerna av gåvor som omfattas av den förstärkta laglottsregeln är följaktligen att gåvan knappast innebär någon ekonomisk uppoffring för givaren under dennes livstid. Om regeln om förstärkt laglott är tillämplig, kan gåvomottagaren bli återbäringsskyldig till ett belopp motsvarande bröstarvingarnas laglott. Laglotten beräknas såsom att gåvan aldrig givits. Enligt ÄB 7 kap 1 § utgör laglotten hälften av vad bröstarvingen skulle ha mottagit om gåvan funnits kvar i dödsboet, med andra ord hälften av dennes arvslott. Återbäringsskyldighet föreligger dock bara om inte särskilda skäl talar däremot. Generellt sett kan man säga att om det ter sig otillfredsställande att gåvomottagaren skulle vara tvungen att återbära gåvan, så aktualiseras ingen återbäringsskyldighet. I rättspraxis har exempelvis en gåvomottagare som länge arbetat för gåvogivaren för en liten ersättning och dessutom dragit på sig arbetsskador inte blivit återbäringsskyldig. Slutligen kanske det bör noteras att om den avlidne under sin livstid givit gåvor till en av flera bröstarvingar kan också reglerna om förskott på arv tillämpas, se ÄB 6 kap. Hoppas du har fått svar på din fråga. Vänlig hälsning,

Egendom när parförhållanden upphör

2006-12-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag tänkte bara fråga om ni vet vad man bör tänka på vid en separation för att bevaka och skydda sina ekonomiska intressen?
Lucas Geisler |Hej, Verkningarna från en separation beror mycket på om paret är sambor eller makar. I äktenskap delas makarnas egendom in i två olika kategorier; giftorättsgods och enskild egendom. När äktenskapet upplöses skall makarna dela lika på giftorättsgodset. Den enskilda egendomen får respektive make behålla. Det som utgör enskild egendom anges i äktenskapsbalken 7 kap. 2 ( läs http://www.lagen.nu/1987:230#K7P2). Om det inte är enskild egendom utgör det giftorättsgods enligt 7 kap. 1. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord och genom villkor vid en gåva eller i ett testamente. Med ett samboförhållande avses två personer, oavsett kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett gemensamt hem i ett parförhållande. Sambolagen (läs http://www.lagen.nu/2003:376) tar sikte på den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, dvs. själva lägenheten/bostadsrätten och dess innehåll (möbler, köksinredning, elektronik mm.). Egendomen skall ha förvärvats för gemensam användning. Annan egendom som t.ex. bilar, båtar, pengar på banken och aktier berörs inte av sambolagens regler. Detta är en stor skillnad mellan samboförhållanden och äktenskap. Det är viktigt att komma ihåg att när ett samboförhållande upphör måste en av parterna begära bodelning för att bodelning skall kunna ske. Begäran om bodelning skall göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde ( läs http://www.lagen.nu/2003:376#P8S2). En begäran görs genom att man muntligt eller skriftligt underrättar den andra sambon om sitt krav på bodelning. Slutligen vill jag även påpeka att det finns regler om jämkning såväl i sambolagen som i äktenskapsbalken som tar hänsyn till förhållandets längd och parternas ekonomiska situation. Jag hoppas detta ger dig en bättre bild över de regler som berör parternas ekonomiska intressen vid separationer. Med vänlig hälsning

Ingår makes företag och hus i bodelning vid skilsmässa?

2006-12-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Gift sedan 2001, inget äktenskapsförord skrivet, maken hade eget företag (AB) och hus när vi träffades. Huset har varit vår gemensamma bostad fram till juni 2005, då tvingades jag och min son (maken ej pappa) flytta till lägenhet (där vi är skrivna) pga makens missbruk och våldsamma beteende. Socialen beslöt att jag skulle mista vårdnaden om min son om jag inte flyttade. Jag har bott hos min make varannan vecka då sonen har varit hos sin pappa. Vad händer med huset och företaget, som står på maken, vid en skilsmässa? Och allt annat som vi äger, kommer jag att gå miste om allt eftersom jag inte är skriven hos maken?
Emelie Brorström |Hej! Utgångspunkten när man gifter sig är att all ens egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgodset delar man lika vid en eventuell skilsmässa. Det ingår i den så kallade ”bodelningen”. Man kan hindra att viss egendom blir giftorättsgods genom äktenskapsförord eller på andra sätt. Om detta kan man läsa i Äkt 7:2 som handlar om hur egendom kan bli enskild (se http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Att observera är att egendomen kan bli enskild genom en villkorad gåva eller ett villkorat arv. Om Ni inte har något äktenskapsförord eller liknande tillhör både huset och företaget giftorättsgodset och det skall delas lika vid en eventuell skilsmässa. Vid korta äktenskap där förmögenhetsskillnaden varit stor mellan makarna vid äktenskapets ingående kan det i vissa fall anses vara oskäligt att dela 50/50. Därför finns en jämkningsregel i ÄktB 12:1 (se http://www.lagen.nu/1987:230#K12P1 ) som kan innebära att den ene maken får behålla en större del av giftorättsgodset. Denna regel gäller i princip framförallt när äktenskapet varat i mindre än fem år, och om jag förstår det rätt, har Ert äktenskap varat runt fem år. Regeln kan dock fortfarande vara relevant om Er make haft en väsentligt större förmögenhet än Er vid äktenskapets ingående. Men det skall till speciella omständigheter. När man varit gift i över fem år är huvudregeln att allt skall delas lika. Detta gäller oberoende av var Ni är skriven någonstans. Hoppas detta kan hjälpa Er! Hör gärna av Er på nytt annars. Vänligen,

Innebörden av äktenskapsförord

2006-11-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Vårt förra hus var skrivet på mig, likaså det nya huset som vi har byggt, samt våra bilar och vår båt. Nu säger min man att vi har äktenskapsförord. Jag förstår inte riktigt vad det innebär. Nu står ju allt i mitt namn, men om vi skiljs åt delas väl egendomen upp mellan oss?
Sara Edström |Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar huruvida makarnas egendom skall vara enskild eller utgöra giftorättsgods. Denna reglering får betydelse för vad varje make får behålla av sin egendom om äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad. Enskild egendom behåller man alltid själv medan giftorättsgodset skall delas lika. Om det inte finns något äktenskapsförord räknas alla tillgångar som giftorättsgods och delas alltså vid äktenskapsskillnad lika mellan makarna, oavsett vem som har betalat för vad osv. (Undantag gäller för arv och gåvor som villkorats av att egendomen skall vara mottagarnes enskilda.) Av äktenskapsförordet brukar alltså framgå att var och en ska behålla sin enskilda egendom. Svaret på din fråga beror alltså på vad som står i äktenskapsförordet, men i regel fungerar det så att om äktenskapsord finns innebär det att den som står som ägare för viss egendom, får behålla den själv. Det framgår inte riktigt av frågan om ni redan har eller planerar att upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom du som avtalspart måste ha skrivit under det verkar det egendomligt om du, utifrån informationen i din fråga, inte visste om att ni redan hade ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skall vara skriftligt och måste för att bli giltigt inges till tingsrätten för registrering. Tingsrätten sänder det sedan vidare till äktenskapsregistret som gäller för hela landet. Äktenskapsförordet blir gällande från och med den dag då det givits in till tingsrätten. Relevant lagtext hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 .