Vad kan jag göra när grannen skadat min mark?

2020-10-11 i Skadestånd
FRÅGA |stugägare byggt stuga 2 m in på vår mark lantmäteriet beslut servitutväg på marken vi hindrades anlägga vägen där hindret var nu nekar de ersätta merkostnaden intånget är uppenbart avsiktligt då vi hittade hennes gränsrör . polisanmälan ? stämmning? eller Fakturering. fotografier och vittnen finns.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga utifrån dels det du skrivit ovan, dels den korrespondens vi för per e-post har en granne ansökt om att få servitut till sin tomt via er fastighet. Lantmäteriet beslutade och ni anlitade ett företag för utsättning av gräns mot ytterligare en granntomt. Ni hittade då gränsrör nedböjt i gräs och ris, en lastbilslast med grus och en byggnad in på er mark. Ni påtalade att det måste flyttas och om det inte var flyttat när anläggning av väg skulle utföras fick den som inträngt på er mark iordningställa området som hindrade vägbygget. Den 24 juni 2020 började ni anlägga vägen, hindren fanns kvar (bilder och vittnen finns). Ungefär två veckor senare flyttades hindren men grannen nekade att iordningställa området. För er innebär det en ny etablering av maskiner och utrustning vilket dels inte är helt lätt, dels är kostsamt. Du undrar nu vad ni ska göra.Som jag förstått det utifrån den komplettering du sände per e-post finns det inte längre någon stuga som går in på er fastighet. Om så hade varit fallet regleras detta i 3 kap. 12 § jordabalken. Vad som gäller är till stor del beroende av om anläggningen byggts så den inkräktar på annan fastighet med avsikt eller av grov vårdslöshet. Om det inte skett med avsikt eller grov vårdslöshet krävs det i regel inte att grannen river sin stuga, däremot har man som fastighetsägare rätt till ersättning. Jag kommer inte att gå närmre in på reglerna då jag förstår det som att det inte längre finns någon stuga som går in på er fastighet.Det jag förstår att det tvistas om är att grannen vägrar att iordningställa området där det funnits en stuga och legat en lasbilslast med grus. Det kan eventuellt argumenteras för att det utgör brottet skadegörelse (jfr 12 kap. 1 § brottsbalken). Utan någon vetskap om vad som skett kan jag tyvärr inte uttala mig närmre i ärendet. För att få prövat om huruvida det utgör brottet skadegörelse är min rekommendation att du gör en polisanmälan genom att vända dig till din närmsta polisstation eller genom att ringa 114 14.Har din granne skadat din mark genom att gräva på den m.m. kan du, oavsett om det räknas som ett brott eller ej, föreligga ett skadeståndsansvar. Om det räknas som ett brott har du rätt att därmed begära skadestånd för den skada som orsakats. Om det inte räknas som ett brott (eller du inte polisanmäler) är det möjligt att civilrättsliga väcka talan mot grannen (dvs. att stämma din granne). Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ska ersätta den. Om din granne har skadat din mark kan det därmed aktualiseras ett skadeståndsansvar.Min rekommendation är att du, för det fall att du anser att ett brott har begåtts, kontaktar polisen. För att ta ställning till huruvida du kan nå framgång med att stämma din granne civilrättsligt är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan, som ombud för dig, sända ett kravbrev till grannen med begäran om ersättning. Om grannen vägrar gå med på det kan juristen även företräda dig i domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva att en granne fäller ett träd som riskerar att falla på vårt hus? Vad händer om jag själv utan tillåtelse fäller trädet?

2020-09-09 i Skadestånd
FRÅGA |Hej, vi har ett fritidshus i Sörmland. Strax utanför tomtgränsen (på den privata exploatören mark) står en gigantisk gran som vid storm kommer att krossa vårt fritidshus. Markägaren vägrar fälla granen med hänvisning till vår hemförsäkring. Jag vill förebygga en skada som ju möjligen kan kompenseras via min försäkring men å andra sida orsaka enormt mycket arbete och extrakostnader.Blir det åtal för egenmäktigt förfarande om jag för att skydda min egendom låter fälla trädet? Vad kan i så fall kravet bli? Liknande incidenter har skett då en husägare fällt träd i samband med borrning av brunn (brunnen på egen tomt men träden utanför gränsen). Det togs till domstol men löstes senare i godo.Om jag hovsamt frågar markägaren är jag ganska övertygad om ett negativt svar och då är jag liksom "rökt". Kan jag då driva en process med jurist hjälp?Tacksam för förslag på ett "next step"!
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag uppfattar din fråga som att den framför allt handlar om riskerna med att fälla trädet utan markägarens tillåtelse och vilka möjligheterna är att på laglig väg kräva att trädet fälls. Jag reder ut hur det ser ut i dessa bägge delar. Är det därefter någonting i svaret som är oklart är du välkommen att maila mig på mailadressen som anges nedan.Konsekvenserna av att fälla någons träd utan tillåtelseDet finns en del konkreta rättsfall som handlar om situationer som i vissa delar liknar det du undrar om, vad gäller konsekvenserna av om du egenmäktigt skulle fälla granen. Ett sådant exempel är NJA 2015 s. 199 där Högsta domstolen konstaterar att handlingen att fälla någon annans träd i lagens mening utgör skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). I det fallet rörde det sig om fyra tallar som var mellan 65 och 115 år och som bl. a. delvis utgjorde ett insynsskydd. Grannen som fällde träden blev i slutändan skyldig att betala 33 600 kr i skadestånd och dömdes till 80 dagsböter á 50 kr. Situationen är visserligen inte exakt densamma som din, men de principiella frågorna är i många delar lika. Det finns ingen rätt att utan tillåtelse fälla någon annans träd, och konsekvenserna bör i de flesta sådana fall bli dagsböter och skadestånd. Det faktum att ni är oroliga för att trädet kan komma att välta över ert hus skulle i och för sig kunna motivera att ett lägre skadestånd dömdes ut, men det är svårt att säga något säkert om det utan att saken prövas av en domstol. En starkare typ av undantag som befriar från ansvar är om handlingen begåtts i nöd, men det förutsätter bl. a. som regel att det inte finns något annat och lagligt sätt att lösa situationen. Min bedömning i det här fallet är att det inte skulle godkännas av en domstol.Vilka krav kan riktas mot grannar?Det finns en mängd bestämmelser som reglerar förhållandet mellan grannar, dels i 3 kap. jordabalken och dels i 32 kap. miljöbalken. Mest relevant för er situation är jordabalken, där det bl. a. anges att grannar ska visa hänsyn mot varandra, att en fastighetsägare vars fastighet besväras av grenar eller rötter från en grannfastighet får ta bort dessa och att den som utför grävning på sin fastighet är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga skador på grannfastigheter. Ingen av dessa träffar med exakthet er situation, men det finns även här en del närliggande rättsfall att dra lärdom av. I ett hovrättsavgörande från 1989 blev en fastighetsägare ersättningsskyldig för kostnaderna för bortforslandet av ett träd som fallit över grannens garageuppfart. I Högsta domstolens avgörande NJA 1990 s. 71 stämde en fastighetsägare sin granne för att ha toppklippt en häck som delvis tillhörde fastighetsägaren. Grannen ansågs då inte skadeståndsansvarig då det ansågs rimligt att grannen kunde kräva att häcken hölls trimmad. Här konstaterar också Högsta domstolen att inte bara ageranden utan även att inte agera, kan innebära ett åsidosättande av s.k. grannelagsrättsliga förpliktelser.Vad innebär dessa avgöranden för dig?Det här innebär alltså att det otvivelaktig finns en plikt för en fastighetsägare att visa hänsyn mot sina grannar och att den hänsynen inte bara måste visas genom att avstå från att agera störande eller dyl. Hänsynskravet kan också innebära en plikt att vidta åtgärder i vissa fall.Rätten att få saken prövadNär det gäller krav på åtgärder för att uppfylla jordabalkens hänsynskrav finns det också en möjlighet att få den saken prövad av domstol (NJA 1983 s. 546). Det innebär för din del att om din granne vägrar gå med på er begäran så kan ni vända er till en domstol.Nästa stegDen handlingsplan som jag skulle vilja föreslå ser därför ut som följer:1. Prata med din granne ytterligare en gång och påtala dels att hen kan bli ersättningsskydlig för de skador och kostnader som trädet skulle kunna orsaka och dels att grannar har en plikt att visa hänsyn och agera för att undvika skador. Skulle grannen vara ovillig till detta kan det vara värt att erbjuda att ni ombesörjer det hela, möjligen t.o.m. att ni ersätter grannen för granens vedvärde eller motsvarande. Att jag rekommenderar detta har att göra med riskerna med nästa steg.2. Vägrar grannen under alla förhållanden att göra något åt granen, så återstår er alternativet att vända er till en domstol. Hamnar ni i den situationen rekommenderar jag er absolut att ta ytterligare juridisk hjälp, något som vi på Lawline också erbjuder. Återkom till mig i så fall på isak.bergstrom@lawline.se, så återkommer vi med en offert. Det ni då måste känna till är att det är förenat med en viss ekonomisk risk att gå in i en rättsprocess, då det aldrig kan garanteras att utgången blir på ett visst sätt. Skulle ni förlora målet kommer ni då bli skyldiga att betala även motpartens rättegångskostnader.Jag hoppas det var svar på dina frågor.Med vänlig hälsning

Vem vänder man sig till vid en fastighetstvist?

2020-06-29 i Skadestånd
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat hus och det blev kraftigt försenat pga oklara omständigheter i samband med först tänkta grundläggning mellan husleverantör och markägare. Nu har vi fått flytta in men har ett interimistiskt intyg då våning 3 inte uppfyller kraven för brandsäkerhet. Vi har läst att allt ska vara klart 20 veckor efter första leverans, därefter kan vite bli aktuellt. Var ska vi vända oss för att (kostnadsfritt) ansöka o vite?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga är mitt korta svar att den tingsrätten, i den stad där tvisten/objektet avser, den behöriga domstolen för att avgöra tvisten. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller vid fel i fastighet och även vad som gäller och kostnader vid tvistemål. Frågor gällande fastighetsköp regleras i Jordabalken (JB). Frågor gällande köp, byte och gåva av fastighet regleras i 4 kap. Jordabalken. Vad gäller när säljaren inte avträder fastigheten i rätt tid?Om parterna har kommit överens om att köparen ska tillträda fastigheten en viss tidpunkt, och säljaren är i dröjsmål innebär detta att säljaren ska ersätta köparen dennes skada. Om felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet samt kräva skadestånd, 4 kap. 13 § JB. Vad gäller vid fel i fastighet?Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet, 4 kap. 19 § JB. Att fastigheten inte skulle stämma överens med vad som följer av avtalet skulle detta betraktas som ett konkret fel. Vid konkreta fel görs en bedömning utifrån avtalet och om egenskaperna på fastigheten avviker från avtalet föreligger det ett konkret fel, med förutsättning att andra omständigheter som friskrivningar inte föreligger.Var vänder man sig vid en tvist?Vid en tvist avseende fastighetsköp är tingsrätten, i den stad där tvisten/objektet avser, den behöriga domstolen för att avgöra tvisten. Däremot kan det vara värdefullt att vara medveten om kostnaderna för tvistemål, vilka är följande: Huvudregeln är att den förlorande parten ska betala både sina egna kostnader men även motpartens kostnader, 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Om värdet av vad som yrkas överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 650kr för år 2020) ska hela kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud eller biträde ersättas. Dessutom ska ersättningen omfatta partens arbete och tidspillan i anledning av rättegången och även ränta på rättegångskostnadsbeloppet från den dag tvisten avgörs tills dess betalning sker, 18 kap. 8 § RB.Om det är fallet att det som i målet yrkas är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer inte alla kostnader att täckas av den förlorande parten. Sammantaget är de kostnader som ersätts följande, 18 kap. 8a § RB: 1. rättslig rådgivning under en timme,2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,3. resa och uppehälle för en part, ställföreträdare och/eller ombud4. vittnesbevisning,5. översättning av handlingar.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga är mitt råd till er att undersöka avtalen mellan er och utgå därifrån, därmed är det svårt att ge ett tydligt och korrekt svar på vilket tillvägagångssätt som passar er bäst. Vidare är ett fel i fastigheten som ni angett i frågan, i min mening tydligt tecken på att ett fel föreligger i fastigheten samt/eller att säljaren är ersättningsskyldig för skada till följd av att ni inte fått tillgång till fastigheten i rätt tid. Mitt andra råd är att undersöka om det i första hand är möjligt att uppnå en överenskommelse mellan er och säljare innan ni vänder er till domstol för att undvika en tidskrävande och kostsam process. Om det är fallet att ni inte kommit överens är därmed tingsrätten den myndighet som ni bör vända er till för att lösa tvisten.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Olovlig kapning av grenar på grannes träd

2020-06-05 i Skadestånd
FRÅGA |Grannen har olovligt kapat av grenar på min träd. Så fruktansvärt mycket och brutalt att hela min ek dog pga. Polisen öppnar inte ens utredning. Jag lovade, vid grannens förfrågan, att grannen själv fick kapa av överskjutande grenar vid tomtgränsen. Så gjorde de inte. De traskade in 2,5 meter in på min tomt. De var två grenar som växter över gränsen. De kapade av 16 grenar, dvs alla grenar på eken upptill tiometers höjd. Några futtiga få grenar lämnades högst upp i eken. Nu en månad senare efter denna brutala ek slakt har hela eken dött. Polisen hävdar att detta bara är avtalsbrott. Eken var min stolthet så vacker och gammal, ca 150 år, dvs eken var fridlyst. Min sorg över eken är oerhörd stor. Hur vad ska jag göra för att få grannarna straffade för detta dåd ? Förstår också att de kommer att bli oerhört kostsamt att få min döda ek avlägsnat från platsen. Helst borde eken ersättas med en likvärdig ek, säkert mycket kostsamt. Vad har min fastighet gått ner i värde på grund av detta. Borde inte förövarna stå för dessa kostnader ? Grannarna erkänner vad de har gjort och skryter om sitt dåd.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din ek ses i lagens mening som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB), vilket innebär att den är en del av din fastighet. Din granne har viss rätt att såga av grenar eller rötter som hänger över på grannens tomt enligt 3 kap. 2 § JB, vilket du också verkar ha gett din tillåtelse till. Grannen har däremot inte rätt att ta bort så många grenar så att trädet skadas eller dödas. Grannen kan ha gjort sig skyldig till skadegörelseNär grannen gör detta kan denne göra sig skyldig till skadegörelse enligt 12 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Beroende på trädets värde skulle detta även kunna rubriceras som ringa skadegörelse (12 kap 2 § BrB). Skadegörelse är ett uppsåtligt brott (1 kap 2 § BrB), vilket betyder att man inte kan begå skadegörelse av oaktsamhet. Att grannen skryter om vad hen har orsakat kan, i min mening, tyda på att detta inte har begåtts av oaktsamhet utan att din granne är i vart fall likgiltig inför skadan på ditt träd (vilket talar för uppsåt). Du kan ha rätt till skadeståndOm grannen uppsåtligen eller av vårdslöshet har skadat ditt träd kan du kan ha rätt till skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL). I detta fall handlar det om en så kallad sakskada som ger rätt till ersättning för sakens (trädets) värde eller reparationskostnad (vilket är svårt i ditt fall om trädet har dött). Även värdeminskning av din fastighet kan inräknas i skadeståndet (5 kap. 7 § SkL). Precis som du skriver är gamla träd mycket svåra att ersätta och det skulle vara mycket kostsamt. Högsta domstolen har med anledning av detta beräknat skadestånd för nedsågade träd i ett rättsfall från 2015 som du kan läsa här om intresse finns: NJA 2015 s. 199. Eftersom liknande träd (av samma ålder och storlek) skulle vara i princip omöjliga att köpa beräknade domstolen i detta fall skadeståndet med utgångspunkt i fastighetens förlorade värde. För din information så dömdes skadestånd i det fallet ut med 33 600 kronor till fastighetens ägare för fyra nedsågade fullvuxna träd. Hur du kan gå vidare med detta Jag förstår det som att du redan talat med polisen och fått beskedet att dem inte vill ta upp ärendet. Mitt råd om du vill gå vidare med detta är att du vänder dig till polisen igen och upprättar en anmälan om skadegörelse. I sådana fall kan du även framställa en begäran om skadestånd. Ett alternativ, som kanske är bättre om du inte vill skapa dålig stämning i grannskapet, är att kontakta en jurist angående saken och rikta ersättningsanspråk mot grannen, vilket du gör genom ett kravbrev. Jag hoppas att det var svar på din fråga och att detta löser sig mellan dig och grannen!Med vänliga hälsningar

Grannen sågat ner träd

2020-09-26 i Skadestånd
FRÅGA |grannen har sågat ner mitt körsbärsträd har jag rätt till ersättning ?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon sågar ned ett träd på annans mark gör man sig skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Detta föranleder i sin tur rätt till ersättning i form av skadestånd (2 kap. 1 § Skadeståndslagen).Det finns dock en rätt att såga av gren eller rot som tränger in på tomten, även fast trädet står på grannens mark (3 kap. 2 § Jordabalken). Observera att man måste upplysa grannen om detta och erbjuda denne att utföra åtgärden om det kan förväntas innebära skada för grannen.

Skadestånd vid skada på fastighet

2020-06-30 i Skadestånd
FRÅGA |Grannfastigheten har dumpat jord och stora stenbumlingar mot väggarna av min carport, som står exakt på tomtgränsen. Han har även dumpat jord utmed/på mitt staket som står på tomtgränsen. Utöver detta har han höjt marknivån på ena sidan av min carport med dryga 1,5 meter varvid lerigt regnvatten rinner in under carporten in på golvet i carporten vilket ger stor olägenhet med tjock kladdig lera där inne. Viktigt! Rent juridiskt så är det en byggfirma som utfört arbetet men som nu begärts i konkurs. För att ytterligare komplicera det hela så ägs denna grannfastighet, där dumpning av jord och stenbumlingar skett mot min fastighet, av samma person som äger byggföretaget som utfört arbetet (Aktiebolag). Observera att våra fastigheter ligger utanför planlagt område. Hur kan jag komma till rätta med detta? Vem vänder jag mig till för att få juridiskt stöd för att tvinga grannen att åtgärda problemen alternativt ersätta skadorna. Hans byggföretag är ju satt i konkurs - Kan ägaren av både byggföretaget och grannfastigheten bli skyldig att rätta till problemen som "privatperson" nu när hans företag inte längre finns? Hjälp!
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation. Eftersom din granne har beställt att arbete utförs på hans fastighet, jag antar att det är vid gränsen mot din fastighet, kan du rikta skadeståndsanspråk direkt mot grannen (fastighetsägaren) om hans agerande vållat skada på din fastighet. Om din granne har höjt mark på din fastighet kan du även rikta skadeståndsanspråk direkt mot fastighetsägaren oavsett vem han har anlitat för att utföra arbetet. Om grannens aktiebolag går i konkurs kan det ändå vara så att grannen har kvar privata medel eller har någon hemförsäkring vilken kan täcka eventuella kostnader vid en tvist eller en reparation av de skador som uppkommit på din fastighet. För att ta reda på skadans storlek kan du till exempel ta hjälp av en fackman som ger en offert på kostnaden att åtgärda skadorna eller anlita en besiktningsman. Det är lämpligt att du börjar med att kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om du har rättsskydd vid en eventuell tvist med grannen och om de ersätter skadan som uppstått. Utgångspunkten i den här typen av juridiska frågor är att skada ska täckas av någon försäkring men om den inte gör det kan du även väcka talan och yrka på ersättning av grannen. Om skadeståndKortfattat är grannen som fastighetsägare skyldig att iaktta skälig hänsyn till omgivning vid nyttjande av sin fastighet enligt jordabalk (1970:994) 3 kap 1 §. Den som avser att utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande fastigheter. Bestämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap.miljöbalken 1998:808). Eventuella skador ska ersättas enligt 32 kap miljöbalken. Regler om skadeståndsansvar för byggnadsarbeten på fastighet och liknande finns i 32 kap. I 3 § stadgas att skador som omfattas är bland annat skador på grund av buller, skakningar och andra liknande störningar. Ansvaret är rent strikt. Det ska finnas ett orsakssamband mellan skadan och den störande verksamheten. Vidare ersätts inte alla skador alltid. Den störande verksamheten måste så att säga vara av en viss svårighetsgrad. Detta gäller inte om den har orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet, se 1 § 3 st. Skadeståndsansvarig är fastighetsägare som bedriver eller låter bedriva verksamhet på fastigheten, se 6 §. Det innebär att fastighetsägaren kan bli ansvarig vare sig han själv utför arbetena på fastigheten eller om han har anlitat en entreprenör. Emellertid kan även en entreprenör som utför arbeten på fastigheten göras ansvarig vilket framgår av 7 §. Fastighetsägaren och entreprenören svarar solidariskt vilket innebär att de ansvarar gemensamt och för varandra. Motparten kan således välja att kräva någon av de skadeståndsskyldiga på hela beloppet. Då miljöbalkens skadeståndsansvar eventuellt inte är tillämpligt i ditt fall ser vi till skadeståndslagens regler som alltid är tillämpliga om vissa rekvisit är uppfyllda.Enligt skadeståndslagens regler ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta skadan, se 2 kapitlet 1 § SkL. Det innebär att din granne skulle kunna bli ersättningsskyldig utifrån hur jag tolkar din fråga. Det beror helt enkelt på om din granne/den som utförde arbetet kan anses ha varit vårdslös, vilket inte är helt klarlagt utifrån informationen som du beskrivit i frågan. Om din granne/entreprenörens arbete skulle anses ha varit oaktsam och om handlandet har ett orsakssamband med den uppkomna skadan, så är grannen ersättningsskyldig. Det är bra att känna till att bevisbördan för att skada uppstått ligger på den skadelidande. En grundläggande princip när det kommer till skadeståndsrätt är att den som blivit utsatt för en skada ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat genom ersättning.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ägaren till grannfastigheten, under vissa förutsättningar, kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit på din fastighet. Det spelar ingen roll att era fastigheter ligger utanför planlagt område. Grannen har i egenskap av fastighetsägare ett ansvar gentemot skador på grannfastigheter som uppkommit efter arbete som han utfört själv eller låtit utföra av entreprenör. Grannen kan alltså bli skadeståndsskyldig för skador han eller hans entreprenör orsakat på din fastighet även om hans bolag vilka utförde arbetet har gått i konkurs. RekommendationDu bör i första hand kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på om de ersätter skadan. Du bör även ta reda på kostnaderna för att åtgärda de skador som har uppstått. Du bör även kontakta grannen för att diskutera åtgärder för att förhindra att det uppstår nya översvämningar och skador eftersom du har skyldighet att begränsa skadans storlek. Om det är brådskande att åtgärda skadan bör du inte vänta för länge med att anlita någon som åtgärdar skadan på din fastighet i det fall grannen inte agerar snabbt. (I detta fall kan du använda fakturan som underlag för krav mot grannen). Du får däremot inte utföra arbete på grannens mark utan dennes medgivande (gärna skriftligt medgivande om det blir aktuellt). Om ditt försäkringsbolag inte ersätter skadan bör du kontakta grannen för att diskutera ersättning, för att få grannen att åtgärd problemen bör du i första hand diskutera med grannen om han är villig att avhjälpa problemen själv/via sin försäkring utan att inleda en tvist om skadestånd. Om grannen vägrar att ersätta dig kan du väcka skadeståndstalan mot grannen vid Tingsrätten. Innan du väcker talan rekommenderar jag att du anlitar en jurist eller advokat som hjälper dig att skriva kravbrev till grannen och/eller skriva en stämningsansökan och beräknar skadeståndskravets belopp.Det är även bra att känna till att man enligt skadeståndsrättsliga principer om ersättning inte ska ersättas dubbelt för samma skada. Detta innebär att om du får kostnaden för hela skadan täckt genom en försäkring kan du inte dessutom få ersättningen täckt av grannen i en domstolsprocess. Däremot kan du kräva ersättning för kostnaden för eventuell självrisk av grannen om då får betala en sådan. Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en av våra jurister är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Vänligen,

Vem äger träd vars stam lutar över på grannens tomt?

2020-06-05 i Skadestånd
FRÅGA |Vi har en diskussion med våra grannar om ett träd. Trädets rot är på vår mark. Det hade fyra stammar som delade sig ända nere vid roten. En av stammarna lutade in över grannens mark. Vid ett tillfälle förra sommaren började trädet klyva sig och jag sågade då ner det. Jag sågade även ner den stam som lutade över grannens mark, eftersom det riskerade att skada grannens staket och ett växthus som stod i fallriktningen, och jag gjorde bedömningen att det hade börjat vika sig.Grannen blev upprörd över att vi hade sågat ner trädet och sade att det var deras träd och att jag skulle ha låtit det stå kvar.Nu har vi satt upp två små träkorgar med blommor i på stubbarna och då har grannen slagit ner korgarna och sedan påstått att vi skulle kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom vi sågat ner "deras" träd.Jag undrar nu: Vem som äger trädet om jag kan ta bort stubbarna utan att fråga grannen, eller låta dom stå kvar, om jag vill det?Har grannen rätt att slå ner de blomkorgar som vi har satt upp?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag klargöra att trädet, vars hela rot jag förstår det som är placerad på din tomt, utgör fastighetstillbehör i lagens mening enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB). Det innebär att trädet, inklusive den stam som hängde över på grannens tomt, är att se som en del av din fastighet.Du hade rätt att såga ner trädetEftersom trädet utgjorde fastighetstillbehör till din fastighet är det också du som har rätt att såga ner detta samt välja vad du vill göra med stubbarna. Genom 3 kap. 1 § JB fastställs dock en allmän princip som innebär att man vid nyttjande av sin egen fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Att du har sågat ner trädet innebär inte att du har brustit i hänsyn mot dina grannar men för grannsämjans skull hade det varit bra att, om möjligt, diskutera med grannarna innan du sågade ner trädet. Kan grannen kräva skadestånd? Eftersom trädets rot står på din tomt har inte grannen lidit någon skada i skadeståndslagens mening. Att grannen tycker sig ha skadats spelar ingen roll då trädet tillhörde dig. I min mening var det utifrån ditt perspektiv bra att du tog ner trädet eftersom du hade kunnat ådra dig skadeståndsskyldighet om detta hade fallit över på grannens tomt och skadat växthuset eller staketet (2 kap. 1 § och 5 kap. 7 § skadeståndslagen). Du kan alltså inte bli skadeståndsskyldig för att du sågat ner trädet. Grannen kan ha gjort sig skyldig till skadegörelseGrannen har ingen rätt att slå ner dina blomkorgar. Om korgarna skadas eller förstörs skulle detta kunna rubriceras som ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 § Brottsbalken (BrB).Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars får du gärna skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar

Hyresgästens ansvar vid målning efter överenskommelse

2020-05-08 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! Min syster och jag har hyrt ut vårt hus f o m 1 maj i år. Under april fick dem tillgång till huset för att fixa lite. Bland annat gick vi med på att dem fick måla det duvblå taket vitt. När vi kom dit hade dem målat de specialbehandlade bruna bjälkarna (som var behandlade för att se gamla ut) helt vita. Dem sade att dem räknade de som tak. Dem sade också att dem råkat måla utanför och sedan fortsatt. Detta går ej att återställa om man inte tar ner dem, lägger dem i lut och sedan sätter upp den. Cirka sex bjälkar på 5 m var. Vi vet ej hur vi ska göra då vi ser en stor värdeminskning när huset senare ska säljas vilket hyresgästerna vet om. Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Jag kommer nedan redogöra för vilka lagar som är tillämpliga för att besvara er fråga, för att sedan göra en bedömning om vilka utsikter ni har att få ersättning för denna skada från hyresgästerna. Tillämpligt lagrumÄven om målningen företogs innan tillträdesdagen gjordes denna i egenskap av hyresgäster, varför Hyreslagen i 12 kap. Jordabalken (JB) är tillämpliga för att kunna besvara er fråga. Även bestämmelser ur skadeståndslagen (SkL) är relevanta.Rätten till ersättning vid skadaEnligt hyreslagen framgår det att den som hyr ett hus, på egen bekostnad har rätt att bland annat utföra målning och skulle det vara så att huset minskar i värde genom denna handling är hyresgästen ersättningsskyldig. Ni har alltså rätt att begära hyresgästerna att betala er för den skada som ni har lidit genom att bjälkarna målades. Skadestånd ska enligt lagen ges exempelvis om arbetet är dåligt utfört. Skulle hyresgästerna inte gå med på att betala er någon ersättning får ni ta det här vidare till hyresnämnden som kommer pröva om någon sådan skyldighet finns, 12 kap. 24 a § JB. Om hyresnämnden inte prövar er ansökanDet finns en möjlighet att hyresnämnden inte anser att detta faller inom deras befogenhet och då skulle alternativet vara att ta ärendet till tingsrätten på skadeståndsrättsliga grunder, 2 kap. 1 § SkL och 12 kap. 24 § JB. I så fall bör ni dock vara medvetna om att det kan tillkomma höga rättegångskostnader, varför ni måste tänka igenom beslutet noga.Kan ni anses som medvållande? En problematik som givetvis kan uppstå i det här fallet är att ni har tillåtit hyresgästerna att måla taket och att de påstår att de räknade med att bjälkarna tillhörde detta. När hyresnämnden, alternativt tingsrätten, samlar in sin bevisning i frågan kommer givetvis detta tas med i bedömningen och det faktum att ni inte har påtalat att takbjälkarna inte fick målas skulle i viss mån tyvärr kunna räknas som ett medvållande från er sida till det som skett. Ett medvållande skulle alltså kunna sätta ner (jämka) skadeståndet en del eller i dess helhet beroende på i vilken mån ni anses ha medverkat till skadan, 6 kap. 1 § SkL. Ett argument till hyresgästernas fördel är alltså att om bjälkarna nu var så värdefulla så borde ni ha påtalat det och inte låtit dem måla taket. Något som talar till er fördelNågot som däremot talar till er fördel i frågan är att hyresgästerna sa att de råkat måla utanför och sedan fortsatt. Det låter där som att de någonstans var medvetna om att bjälkarna inte egentligen hörde till taket, men struntade i det och målade över dem också utan att rådfråga er. På denna grund menar jag att ni ska ha rätt till ersättning för den skada som ni har lidit.Råd och avslutningSammanfattningsvis anser jag att hyresgästerna har gjort sig skyldiga till att ersätta skadan eftersom de borde ha insett att bjälkarna inte var en del av taket. Detta kan givetvis diskuteras då hyresgästerna givetvis hade talat för det motsatta. I första hand råder jag er att tala med hyresgästerna och försöka komma överens om en lösning där de ersätter er pengar för er skada. Skulle ni inte komma överens och ni ändå är intresserade av att gå vidare med ärendet så skickar ni in en ansökan till hyresnämnden. Det gör ni HÄR. Vill ni vill ha hjälp med denna ansökan kan ni givetvis anlita en av våra jurister på byrån genom att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se. Skulle hyresnämnden inte ta emot er ansökan kan ni i sista hand ta det vidare till tingsrätten, vilket ni bör vara beredda på kan kosta en hel del pengar. Jag hoppas att i fick svar på er fråga och skulle det vara så att ni har några följdfrågor eller behöver hjälp når ni mig på min mejl. Annars önskar jag er ett stort lycka till!Vänligen