Mindre uppkommen skada på vägg i ett privat hyreshus till följd av viss måleriverksamhet hos ett barn - Vilken ersättning ska utgå till fastighetsägaren?

Jag har hyrt en villa av en privatperson, men nu flyttat ut. Min dotter målade lite på väggen i sitt rum, ca 10X15cm. Hyresvärden kräver nu mig på pengar för detta. Ommålning kostar ca 25 000kr och han anser att min del av det är 40% av det. Omtapetsering kostar ca 45 000kr och jag skall betala 28% av det. Dessa tapeter är lintapeter från 70-talet. Kan han verkligen kräva detta av mig på så gamla tapeter, samt att det rummet måste tapetseras om med tapeter som idag kostar 4000kr/rulle? Han har detta som uthyrningsbostad och bor inte där själv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är skadeståndslagen (SkL). Jag kommer dock inte att kunna avgöra exakt med hur mycket du eventuellt kan bli skyldig att ersätta fastighetsägaren (hyresvärden). Jag kan däremot redogöra för vilka metoder som ska tillämpas. Spontant måste jag ändå säga att de belopp som du har angett enligt ovan framstår som väl tilltagna. Men helt säker kan jag som sagt inte vara. 

Oavsett vilket borde det i förevarande fall vara fråga om en sakskada, vilken berättigar hyresvärden till viss ersättning i egenskap av skadelidande. I 2 kap. 1 § SkL sägs att den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Detta förutsätter naturligtvis att du, eller rättare sagt din dotter, faktiskt är skadeståndsskyldig. Men utifrån ett sådant antagande, dvs. att skadeståndsskyldighet föreligger, kan följande anföras när det gäller själva beräkningen av skadeståndet, vilket också knyter an till din fråga.  

I 5 kap. 7 § SkL anges att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan och 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. I det här fallet verkar det inte handla om någon totalskada eftersom endast en del av väggen är förstörd. Huvudregeln vid totalskador är i vart fall att ersättning ska utgå för återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. I doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) har de lärda uttalat att även nedsatt användbarhet och/eller andra liknande omständigheter kan få viss bäring i det här avseendet, se också Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2011 s. 576. Samma regler bör gälla partiella sakskador.

I förekommande fall används samma metod som många försäkringsbolag nyttjar, vilken bygger på att ersättning ska utgå motsvarande det faktiska nuvärdet, dvs. marknadsvärdet, eller annorlunda uttryckt; kostnaden för att införskaffa likvärdig begagnad egendom i den sedvanliga handeln. Enligt motiven till skadeståndslagen kan dock båda metoderna ligga till grund för en beräkning, se prop. 1972:5 s. 580. Den metod som är mest förmånlig för den skadelidande (hyresvärden) bör användas. Se även avgörandet NJA 2015 s. 199

Jämte detta bör framhållas att om bevisning om skadans värde inte fullt ut kan läggas fram följer av 35 kap. 5 § rättegångsbalken att om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten, dvs. domstolen, uppskatta skadan till skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp. Ovanstående kommer givetvis endast bli aktuellt för det fall frågan skulle hänskjutas till domstol.   

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”