Grannens tall har vuxit in på våran tomt - har vi rätt att klippa av grenen / begära skadestånd?

Hej ! Grannen har två enormt stora granar alldeles i kanten av tomtgränsen, men på deras sida. I och med att träden står precis vid tomtgränsen har vi nästan lika mycket grenar och rötter på vår sida som grannen. Trädena är en olägenhet för oss. Den växer mot våran garage, uppe på garage taket. Garagetaket har blivit täckt av barr och grenarskräp som bildar mossa på min fastighet. Vi har fått vatten skada då brunnen blivit täckt av barr och grenar. Rötterna från grannens träd (tallar) förstör asfalten till min infart så jag blev tvungen att ta bort de och läggar stenutfart. Jag är orolig att dom kommer snart att förstöra våran garage. Jag har vid flertal tillfällen påpekat och 12 år försökt få till en dialog men grannen vägrar, har verkligen försökt att vara diplomatisk. Hur är reglerna och vad kan jag göra ? Tacksam för snabbt svar. Hälsningar Anna

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag betona att du gjort helt rätt att i första hand försöka lösa frågan på fredlig och diplomatisk väg. Eftersom detta inte lett till någon framgång för er kommer jag inrikta mitt svar på vad juridiken säger och vem som har rätten på sin sida i detta fall.


Har ni rätt att klippa av grenen?

Av 3 kap 2 § jordabalken framgår följande: "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Av regeln följer alltså att du som fastighetsägare har en rätt att exempelvis klippa bort en rot/gren som tränger in på din fastighet trots att roten/grenen kommer från din grannes tomt. Detta förutsätter att roten/grenen innebär en olägenhet för dig som fastighetsägare. I samband med att roten verkar orsaka skador på egendomen på eran torde det inte råda några tvivel om att kravet på olägenhet är uppfyllt. Om det finns skäl att befara att det kan innebära skada för grannen att klippa ned roten ska du enligt lagtexten i första hand kontakta grannen. Det kan alltså vara bra att i första hand ta kontakt med grannen och ge honom/henne möjlighet att klippa av grenen. Om grannen vägrar göra så har ni dock rätten att själva klippa av grenen. 


Har ni rätt att begära skadestånd?

Av din fråga framgår även att tallens inträngande på eran fastighet orsakat en vattenskada på ert garage. Frågan om ni kan begära skadestånd för detta leder oss in på ett tämligen outforskat område avseende det grannelagsrättsliga skadeståndsansvaret. Den frågan som här kommer behandlas är huruvida grannens underlåtenhet att fälla roten/alternativt förhindra er från att göra så kan innebära att han/hon blir skadeståndsskyldig för den skada som detta åsamkat er.

Som utgångspunkt bör man då se till regeln i 3 kap 1 § jordabalken där det följer att ”Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.”

Regeln har i rättspraxis tolkats så att skadestånd kan utkrävas i sådana fall där en granne inte visat skälig hänsyn till sin omgivning (jfr NJA 1994 s 162). Vad som avses med skälig hänsyn är därefter en fråga som avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men på ett övergripande plan skulle man kunna säga att frågan avser fastställandet av en handlingsnorm, alltså vad du borde kunna förvänta dig av en granne. Vid sådana frågor brukar man i första hand söka ledning i normer och föreskrifter. Det följer då av 8 kap 15 § plan- och byggnadslagen samt rättsfallet RÅ 1993 not 521 att träd inte får tillåtas växas så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. Om vi då tänker oss att din grannes tall vuxit så pass högt att det strider mot plan- och bygglagen skulle man då kunna argumentera för att grannen inte visat skälig hänsyn och att han/hon av denna anledning ska ansvara för den skada som detta åsamkat dig (se SvJT 2018 s 689 f). Utan att veta exakt hur högt grannen låtit träden växa är det dock vårt för mig att ge ett definitivt svar.


Sammanfattning

Jag har i mitt svar behandlat två frågor. Den första frågan avser huruvida du har rätt att själv/låta grannen klippa av grenen som vuxit in på eran tomt, här ger lagen er ganska tydligt stöd för att så är fallet. Avseende den andra frågan huruvida ni har rätt att begära skadestånd för den vattenskada som tallen åsamkat erat garage kan bedömningen bli något svårare och det har varit svårt att ge ett klart svar. Min förhoppning är dock att mitt svar varit till hjälp och om det kvarstår några frågor är ni självklart välkommna att åter höra av er till oss på Lawline.

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”