FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/06/2022

Kan en förmyndare använda upp mitt arv?

Hej! Jag är fosterbarn sedan jag var 7 år. Då jag förlorade mina föräldrar fick jag till mig att en bouppteckning gjordes samt betalades ut till mig och mina syskon. När vi var 18 år fanns inga pengar kvar. Är det möjligt att någon kan komma åt ett barns bouppteckning på detta vis?

Lawline svarar

 

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering.  

När du var under 18 år, det vill säga omyndig fick du inte själv råda över din egendom (Föräldrabalken 9 kap. 1 §). Istället så hanteras dina tillgångar av din förmyndare.  

Förmyndare 

Efter att du förlorat dina föräldrar har troligen en förmyndare utsetts enligt 10 kap 5 § Föräldrabalken. Inom två månader från att denne blivit din förmyndare ska denne ha lämnat en förtäckning över den egendom denne förvaltar till överförmyndaren (Föräldrabalken 14 kap. 1 §).  

Din förmyndares skyldigheter 

Din förmyndare har en skyldighet att förvalta dina tillgångar, förutsatt att testamentet inte förbjudit detta (Föräldrabalken 12 kap 1 § 1-2 stycket). Din förmyndare ska alltid ha handlat på det sätt som varit bäst för dig (Föräldrabalken 12 kap. 3 §). Dina tillgångar får i skälig omfattning användas för ditt boende, utbildning, och övriga nyttigheter (Föräldrabalken 12 kap. 4 §). I detta kan ingå tillexempel att bekosta en bättre bostad, eller en resa i rekreationssyfte om du skulle behövt det (prop. 1993/94:251 s. 212 och prop. 1987/88:124 s. 188). Din förmyndares ansvar har alltså inte primärt varit sparsamhet utan snarare att bevaka dina behov. Det är inte uteslutet att något som kan nyttjas av flera, till exempel en bil, köps för medlen förutsatt att det gjorts i ditt intresse.  

Din förmyndare ska löpande bokföra förvaltningen och göra anteckningar om vad denne gjort i övrigt och ska se till att det inte sammanblandas med andra tillgångar som inte är dina(Föräldrabalken 12 kap. 5–6 §§). På begäran ska upplysningar lämnas till överförmyndaren (Föräldrabalken 12 kap. 19 § 2 stycket

När får förmyndaren förfoga över din egendom utan överförmyndarens samtycke?  

En förmyndare får i vissa fall utan samtycke placera dina tillgångar bland annat i skuldförbindelser från staten eller kommunen, eller andelar i en värdepappersfond (Föräldrabalken 14 kap. 5 §) . Rätten kan utvidgas till tillexempel aktier om överförmyndaren godkänt detta(Föräldrabalken 14 kap. 6 §).  

Om pengarna satts in hos en bank krävs överförmyndarens samtycke om det inte avser avkastning eller pengar som behövs för ditt boende eller för din egendom om det gjorts förbehåll om detta vid insättning.  

Din förmyndare får inte ge bort din egendom om det inte är fråga om en personlig present som inte skulle missgynna dig sett till dina ekonomiska villkor (Föräldrabalken 14 kap. 12 §)  

Upphörandet av förmyndarskapet 

När förmyndarskapet upphört ska förmyndaren genast överlämna tillgångarna antingen till en ny förmyndare, eller till dig nu när du fyllt 18 (Föräldrabalken 14 kap. 22 §). Förmyndaren ska dock hålla bokföringen och annan information rörande förvaltningen tillgänglig för granskning (14 kap. 23 §).  

Om förmyndaren skadat värdet på din egendom  

Om värdeminskningen skett uppsåtligen eller av vårdslöshet ska förmyndaren ersätta skadan (Föräldrabalken 12 kap. 14 §). Talan ska föras inom 3 år från att överförmyndaren mottagit sluträkningen (Föräldrabalken 12 kap. 15 §).  

Slutligen 

Om du misstänker att något blivit tokigt kan du kontakta din förmyndare eller överförmyndare. Olika kommuner har olika överförmyndarnämnder.  

Om du önskar vidare juridisk hjälp kan du anlita en av våra kunniga jurister här.  

Jag hoppas att det löser sig för dig.  

Vänligen,  

Lin ToftRådgivare