FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/06/2022

Fråga om påföljd vid återfall i narkotikabrottslighet och trafikbrottslighet

Hej på er. Jag är en man 26 år gammal. Jag har en fråga jag blev stannat av polisen när jag körde påverkad med återkallat körkort. Denna är 5 gången polisen har stannat mig utan körkort 3 gånger fick jag bara böter eftersom jag inte var påverkad men 4 gången var jag påverkad av narkotika och jag hade domstol två år efter att jag blev stannad av polisen där jag fick 1,5 månader fängelse som istället ersättes med samhälltjänst på 40 timmar. Efter det blev min körkort återkallat av trafikverket. Nu ett år efter jag blev dömd blev jag stannad igen med narkotika i bilen en liten mängd kanske 2-3 gr, plus jag var påverkad när de stannade mig. Nu jag är jätteorolig att jag hamnar i fängelse. Har ni någon aning hur det kan gå för mig i domstolen när jag väl kommer till domstol för om man känner sverige rätt så kommer det dröja lite tills man får datum för dom.

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (29 kap. 1 § första stycket brottsbalken) är utgångspunkten att straff ska bestämmas med beaktande av en enhetlig rättstillämpning, inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. 

Av 29 kap. 4 § brottsbalken) framgår att vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig. 

I (30 kap. 1 § brottsbalken) framgår att vid val av påföljd är fängelse att anse som svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn. Bestämmelsen anger den inbördes rangordningen i svårhetshänseende mellan å ena sidan fängelse och å andra sidan villkorlig dom och skyddstillsyn. Av paragrafen följer att villkorlig dom och skyddstillsyn i formellt hänseende är att jämställa med varandra. Valen mellan en icke frihetsberövande påföljd görs utifrån reglerna i (30 kap. 7 § brottsbalken) (villkorlig dom) och (30 kap. 9 § brottsbalken) (skyddstillsyn). I praktiken utgör dock skyddstillsyn en mer ingripande påföljd än villkorlig dom.

Straffskärpning på grund av tidigare brottslighet kan åstadkommas genom påföljdsvalet i (30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken). I fråga om brott där straffet normalt blir böter, t.ex. vissa trafikbrott, men som även har fängelse i straffskalan medför återfall i samma slag av brottslighet efter hand en skärpning av bötesstraffet, och upprepade återfall inom viss tid i likartade brott kan så småningom leda till att fängelse döms ut. Enligt (30 kap. 4 § första stycket brottsbalken) sägs att vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. 

I (30 kap. 9 § brottsbalken) sägs att vid val av påföljd ska rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten enligt p. 2 beakta om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes missbruk.

Mot bakgrund av att du redan har dömts till villkorlig dom för likartad brottslighet skulle jag förmoda att domstolen väljer att skärpa straffet eftersom du återfallit i samma typ av brottslighet ett flertal gånger. Det innebär dock inte att du kommer dömas till fängelse. Domstolen ska som sagt fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Det finns exempelvis en möjlighet för domstolen att döma dig till skyddstillsyn eller skyddstillsyn i förening med samhällstjänst. 

Enligt mig är skyddstillsyn/skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård med föreskrift om särskild behandlingsplan en bättre dom än fängelse. Jag tror också att domaren skulle välja en sådan påföljd om du under förhandlingen erkänner att brottsligheten har haft samband med dina drogproblem. En sådan påföljd kan bättre hjälpa dig att komma till rätta med dina problem i kontrast till en fängelsedom som oftast är en dålig påföljd. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare