FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt28/06/2022

Tolkning av villkor i livförsäkring

Hej! Skriver å min mammas vägnar. Hennes man gick hastigt bort i en hjärtinfarkt för två månader sedan. De har varit gifta i nästan 5 år, och sambos i 12 år. Han har en livförsäkring via Swedbank på en halv miljon kronor. Denna har nu bedömts ska gå till hans brorson, då han vid tecknandet av livförsäkring skrivit att denna i första hand ska gå till sambo, och i andra hand till brorson. Swedbanks jurister bedömer att ”vederbörande vid dödstillfället var gift” och därav bedöms min mamma ej som sambo och därför ska pengarna gå till brorsonen. Detta är inte vad vår bonuspappa, min mammas man, hade velat. Han har alltid vart tydlig med att mamma ska ärva honom om något händer, så att hon ska kunna bo kvar i deras hus osv. Vid försäkringens tecknande är det möjligt att han inte trodde att de skulle gifta sig och därmed benämnt som ”sambo” och att han efteråt tänkt att detta borde gälla även som gift. Vi vill nu överklaga detta beslut och undrar om det finns liknande fall där domstol dömt enligt vår tolkning? Alternativt ett fall där avliden kryssat i ”sambo” men där försäkringsbelopp tilldelats make/maka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har din mammas man haft en livförsäkring, vilken i första hand skulle gå till hans sambo och i andra hand hans brorson. Då din mamma och hennes man var gifta och inte längre sambos gjorde bankens jurister bedömningen att pengarna ska gå till brorsonen. Ni undrar nu om det finns något liknande fall där en domstol dömt enligt er tolkning. 

Tolkning av försäkringsvillkor

Utgångspunkten vid tolkning av försäkringsvillkor är att det ska göras en subjektiv tolkning, det vill säga tolkningen ska göras utifrån försäkringstagarens synvinkel (viljeprincipen). Försäkringsvillkor är dock ofta utformade som standardavtal, varför det kan vara svårt att tolka försäkringstagarens vilja. Till följd av detta har vissa tolkningsregler införts. I 14 kap. 6 § försäkringsavtalslagen (FAL) definieras bland annat sambo i de fall försäkringstagaren inte namngett förmånstagaren. Med sambo avses den som är sambo med försäkringstagaren när förordnandet tillämpas. Detta är dock endast en presumtion som gäller om inte annat framgår av omständigheterna. Kan det till exempel bevisas att försäkringstagarens vilja avviker från ordalagen blir den bakomliggande viljan avgörande. Bevisbördan åvilar den som vill bryta presumtionen enligt 14 kap. 6 § FAL.[EÅB1] 

Rättspraxis 

Tyvärr har jag inte hittat något rättsfall som stödjer er tolkning. Ett av de få fall som rör tolkning av livförsäkringar är NJA 1999 s. 117. I målet ansågs förmånstagarförordnande till sambo förfallet genom att samboförhållandet upphört innan försäkringstagarens död. Detta mål kan sägas tala emot er ståndpunkt i och med att samboförhållanden bland annat upphör om samborna ingår äktenskap (2 § sambolagen). Som tidigare nämnts är dock viljeprincipen styrande. Precis som du nämnde kan det, enligt en subjektiv tolkning, antas ha varit din mammas mans avsikt att livförsäkringen skulle tillfalla din mamma, oavsett om de var sambor eller gifta vid hans död. Om ni väljer att väcka talan i domstol är det dock viktigt att påpeka är att det är ni som måste bevisa att han hade denna avsikt. Annars gäller presumtionen i 14 kap. 6 § FAL. 

Sammanfattning

Något rättsfall som stödjer er tolkning har inte hittats. Presumtionen i 14 kap. 6 § FAL gäller därför som utgångspunkt. Detta innebär att begreppet sambo avser den som är sambo vid din mammas mans död. Som tidigare nämnts kan denna presumtion brytas om ni visar att din mammas mans vilja var att livförsäkringen ändå skulle tillfalla din mamma, även om de inte längre var sambos utan gifta. Då det kan bli dyrt att ta målet vidare till domstol är min slutliga rekommendation att ni kontaktar en jurist för vidare rådgivning. 

Jag hoppas att du/ni fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ellinor BäckströmRådgivare