Efterlevande makes arvsrätt/särkullbarn

2007-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag vill om vi gifter oss ha ett äktenskapsförord. Min sambo har en dotter sedan tidigare och vi undrar hur det påverkar arv vid min sambos ev död. Om vi köper ett hus tillsammans och hans tillgångar är bundna i det, måste jag i så fall köpa ut henne och kanske bli tvungen att sälja huset? Kan man komma runt det med ett testamente eller genom att skriva huset på mig, men samtidigt skydda min sambos rättigheter vid en ev separation?
Lisa Swanson |Hej! Efterlevande makes arvsrätt regleras i 3 kap Ärvdabalken (ÄB) (http://www.lagen.nu/1958:637). I ÄB 3:1 stadgas att den efterlevande maken har rätt att ärva den avlidne innan de gemensamma barnen. I detta fall har ni ett särkullbarn och det speciella med dessa är att de har rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken samt att de har ett så kallat förstärkt laglottsskydd. Dessa regleringar hittar du i ÄB 3:1 samt ÄB 7 kap (http://www.lagen.nu/1958:637). Det förstärkta skyddet innebär att ett särkullbarns laglott inte kan testamenteras bort. Särkullbarnet kan däremot frivilligt avstå från sin rätt att direkt utfå sin arvslott, i enlighet 3:1 och 3:9 ÄB. Om avstående på sådant sätt sker har särkullbarnet rätt att ta del av den efterlevande makens egendom när denne avlidit. Särkullbarnet kan också skriftligen göra en arvsavsägelse enligt 17:2 ÄB. Detta kan dock inte göras av barn som är under 18 år (se ÄB17:2 st. 2 http://www.lagen.nu/1958:637). Sammanfattningsvis finns det inget direkt sätt att säkerställa att efterlevande make får rätt att leva kvar i bostaden till sin död. Arvsavståenden och arvsavsägelser måste göras frivilligt av barnen. Lycka till! Vänligen

Definition av bohag och inre lösöre

2007-05-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad menas med "bohag". Har vid en bodelning tilldelats bohag och inre lösöre. Förstår inte i detalj vad jag kan ta med mej vid en skilsmässa.
Gabriel Westin |Vid en eventuell skilsmässa har du rätt till värdet av halva bohaget, förutsatt att inget äktenskapsförord finns. Bohag definieras i 7kap 4§ 2st ÄB (se http://lagen.nu/1987:230 ). Sammantaget betyder detta att du vid en eventuell skilsmässa har rätt till halva värdet av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för ert gemensamma hem. Inre lösöre kan exempelvis bestå av mattor, lampor, gardiner, en TV o.s.v. Dock med förutsättningen att det inte har använts uteslutande för den ena partens bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål. Med vänlig hälsning,

Att tänka på som sambos.

2007-05-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har separerat för cirka 3 år sedan och mitt ex och jag har gemensam vårdnad av barnen. Nu har vi flyttat hem till en ny man in i hans hus och jag tycker själv att det känns otryggt om någonting skulle hända. Det bästa hade väl varit att vi köpte oss någonting gemensamt men eftersom han har bott där i 20 år så valde vi att göra så här. Vad är det jag bör tänka på?
Cornelia Svensson |Hej, De åtgärder man kan vidta beror på om din sambo har barn eller inte. Om han inte har barn kan han till exempel testamentera egendom till dig så att du kan ta över boendet om han går bort. Vad gäller en eventuell separation är det inte mycket du kan göra i dagsläget eftersom huset inte är förskaffat för gemensamt bruk och således inte utgör samboegendom. För att lösa detta kan ni göra en överlåtelse, dvs att du köper, eller får som gåva, halva fastigheten vilket då innebär att ni blir gemensamma ägare till fastigheten och du blir skyddad vid en eventuell separation. (OBS, tänk på att en fastighetsöverlåtelse omges av många formkrav, se Jordabalkens 4:e Kapitel) Att gifta sig är ett annat alternativ. Vid en eventuell separation räknas fastigheten som giftorättsgods, om inget annat framgår av ett äktenskapsförord eller på annat sätt. Om ni är gifta kan du dessutom få viss arvsrätt 3 kap 1§ Ältenskapsbalken (om han ej har barn). Relevanta lagar är: Sambolagen http://lagen.nu/2003:376 Ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 Äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230 och Jordabalken http://lagen.nu/1970:994 Med vänliga hälsningar

Äktenskap - vad ingår i en bodelning?

2007-05-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar om två makar som är gifta och begär bodelning och den ena maken har ett fritidshus. Ska det huset då räknas in i bodelningen? Samma undran om den ena maken t.ex. har en bil.
Johanna Stampe |Hej! Enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) så ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Enligt 7:1 ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom är enligt 7:2 1p ÄktB enskild egendom om detta gjorts i äktenskapsförord enligt 7:3 ÄktB. Egendom som ena maken fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att den skall vara enskild, är också enskild enligt 7:2 2-4 p ÄktB. Detta betyder alltså att både fritidshuset och bilen kan utgöra giftorättsgods och ingå i bodelningen om inte någon av dessa situationer föreligger. Du kan hitta hela ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Arv av enskild egendom

2007-05-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Min fästman och jag ska gifta oss i sommar. Båda har vi barn sedan tidigare, men planerar inga gemensamma. Vi ska upprätta äktenskapsförord som säger att allt det vi för med oss in i boet plus det som vi ev. kommer att få genom t.ex. arv ska vara enskild egendom. Vad händer sedan om jag dör? Jag vill att mina barn ska ärva allt efter mig, inte min blivande make som redan har det gott ställt. Måste man upprätta ett testamente då eller ärver mina barn allt eftersom vi har ett äktenskapsförord?
Cecilia Johansson |Hej, Om du dör före din make kommer hela din kvarlåtenskap att tillfalla din efterlevande make, alltså även din enskilda egendom. Dina barn har dock rätt att utfå sin laglott direkt vid din död eftersom dessa barn inte är era gemensamma. Innan dina barn har rätt att få ut sin laglott har dock din make rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som han erhöll vid bodelningen eller som utgör hans enskilda egendom motsvarar fyra basbelopp, 3:1 Ärvdabalken (se http://lagen.nu/1958:637). Då du skriver att din make har det gott ställt själv kommer denna regel antagligen inte att bli tillämplig. Om du inte vill att din man ska ärva något efter dig kan du skriva ett testamente till förmån för dina barn. Genom ett testamente kan du helt skriva bort din mans rätt till arv. Rätten att utfå fyra basbelopp går dock inte att testamentera bort. Men för att denna regel ska kunna tillämpas krävs som sagt att din man inte får motsvarande belopp på ovannämnda vis. Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och arv

2007-05-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är gift, vi har ett gemensamt barn, min man har 2 sedan innan. Jag äger ett hus och en bostadsrätt till 100%, vad händer om min man dör? Har hans barn någon rätt till husen som är mina, räcker det om jag skriver äktenskapsförord?
Emma Ravheden |Hej! Om din make avlider ska bodelning förr eller senare göras. Detta innebär att den egendom som du och din man innehar som giftorättsgods delas lika mellan er. Giftorättsgods är allt som inte uttryckloigen är enskilda egendom. Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom ska skiljas mellan frågan om vem som har äganderätt till respektive egendom, då detta är två helt olika begrepp. Din makes bröstarvingar har rätt att genast få ut sin del av arvet efter sin far. Som du säger kan detta leda till att den egendom du äger tillfaller din makes arvingar. För att förhindra detta bör ni upprätta ett äktenskapsförord där den aktuella egendomen görs till enskild. Den kan då inte ingå i en bodelning mellan er. Vänligen,

Har min sambos barns arvsrätt efter mig?

2007-05-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Om min sambo avlider, har hans barn rätt att ärva pengar som finns på mitt bankkonto? är det tryggare att vara gift och ha ett äktenskapsförord?
Cecilia Johansson |Hej, Din sambos barn har endast rätt att ärva egendom som tillhör deras pappa, inte pengar som finns på ditt bankkonto. I ett samboförhållande finns ingen motsvarighet till äktenskapets giftorättsgods som ska delas lika när äktenskapet upphör. Detta innebär också att du inte ärver din sambo. Om ni gifter er blir all er egendom giftorättsgods, såvida ingen av er har någon enskild egendom. Detta innebär att om din make dör före dig har du rätt till all egendom. Dock har din makes barn rätt att få ut sin laglott redan då, dvs hälften av vad de har rätt till efter sin pappa. Denna rätt går inte att testamentera bort. Barnen har dock rätt att avstå sin laglott till dess du har avlidit. Om ni fortsätter att vara sambo kan ni skriva ett testamente som ger er arvsrätt efter varandra. Men angående din fråga är det inte tryggare att vara gift oavsett om ni skriver ett äktenskapsförord eller inte. Med vänlig hälsning,

Kan enskild egendom bli giftorättsgods?

2007-05-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej ! Jag och min bror fick för sex år sedan vårt familjesommarställe som gåva av vår mor. I gåvobrevet finns en skrivelse om att gåvan ej skall utgöra giftorätt. Jag har varit gift med min fru i snart 20 år och vill att hon skall ha obegränsad rätt till min hälft. Hur åstakommer jag detta ? Vi har ett äktenskapsförord sen vi gifte oss och vi tänkte annullera detta - men efter vad jag förstått måste vi registrera ett nytt och skriva att allt ska omfattas av giftorätt. Skulle vi här kunna skriva om sommarstället ?
Emma Ravheden |Hej! Det framgår av frågan att villkoret för gåvan från din mor var att stugan skulle vara din enskilda egendom, dvs. att den inte skulle kunna ingå i en bodelning mellan dig och din hustru. Detta kan ni inte nu ändra på. Stugan kommer alltid att vara din enskilda egendom oavsett vad du och din hustru inbördes avtalar. Vad gäller annan egendom som du och din hustru äger står det er fritt att göra denna till giftorättsgods. Vänligen,