Provocerad Uppsägning

2020-03-24 i Trakasserier
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan stämma min arbetsgivare då denna har efter hörsägen samlat material och med det anklagat mig för att missköta mitt uppdrag som lärare. De 10 sidor som säger detta kan jag dementera på alla punkter med sparat material och betrodda vittnen. Alla punkter är sammansatta av ca 4 kollegor och anklagelser påhittade samt lagt ord i munnen på elever och omvandlat vardagssituationer till påstådda kränkningar. Under 2 låten så har arbetsgivaren haft många grova anklagelser utan varken tid när det utspelas eller vilja personer det gäller. Första mötet så erbjöds jag heller inget fackligt ombud. Idag har jag varit omplacerad till hemmet och arbetsbefriad under 3 veckor och fick idag ta del av sammanställningen för att bemöta detta till nästa onsdag. De har med detta underlag betonat att de anser sig ha nog med överträdelser för att yrka på uppsägning baserat på personliga skäl och har redan ersatt mig som lärare samt planerat resten av våren utan mig inkluderad. Min förra chef och rektor samt facket har aldrig varit med om liknande och tror att detta är personligt för min chef och därför har detta nu blivit en häxjakt som inletts av några få kollegor med stor avundsjuka. De skyllde först den så kallade missskötseln pga av misstänkt alkoholmissbruk men då proverna inte kunde visa på det och de hade fel så har de istället gripit efter halmstrån. De har redan bestämt sig men enligt facket så har de inte nog med fakta. Kan jag stämma dem?Mvh V------a
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.En eventuell stämning är det naturliga utfallet av en konflikt som denna. Du kan dock inte väcka talan om en uppsägning inte skett än, eftersom ingen gjort något formellt än, annat än omplaceringen. Omplaceringar faller inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.Den rättsliga frågan i fallet: Provocerad uppsägningFrågan som snarare uppstår i situationen än hur du ska göra om du vill överklaga en eventuell uppsägning pga att den saknar sakliga skäl, så som 7 § LAS kräver. Även om du är den som säger upp dig hanteras detta som om du har blivit uppsagd.Det verkar sannolikt att de kommer fortsätta att trakassera dig tills de finner eller framkallar något som räcker för att säga upp dig pga. personliga skäl. Om en uppsägning på den anställdes initiativ framkallas av visst beteende från arbetsgivaren som syftar till att förmå den anställde att säga upp sig blir det en fråga om provocerad uppsägning. Dessa ska enligt förarbetena till LAS(prop 1973:129 s. 129) och senare praxis i arbetsdomstolen(bl.a. AD 1993 s. 185) hanteras som om den anställde har sagts upp utan sakliga skäl.En uppsägning utan sakliga skäl leder till att arbetsgivaren behöver betala skadestånd (38 § LAS). En provocerad uppsägning hanteras i rätten som om den vore en uppsägning utan saklig grund. Skadestånden i frågor om osakliga uppsägningar brukar ligga kring 50 000 - 100 000 kronor utöver ersättning för den ekonomiska skadan uppsägningen förorsakat.Mitt råd till digJag föreslår att du föregriper deras försök att hitta en ursäkt att säga upp dig. Säg upp dig innan de gör det och kontakta facket. Berätta för facket vad som har hänt och be dem att hjälpa dig i rätten.Samla in all dokumentation, särskilt de med anklagelserna, och använd dessa som bevis för deras motiv. De har enl. facket inte tillräckligt med underlag för en uppsägning, med detta är något du kan använda mot dem.Du kommer sannolikt behöva söka dig till en ny arbetsplats. Det är bäst om du börjar med det redan nu, eftersom denna typ av arbetsmiljö är fruktansvärt effektiv i att framkalla psykologiska besvär hos den som utsätts för dem. Det krävs en styrka som ytterst få besitter för att klara av en längre tid av denna typ av behandling. När symptomen av dessa besvär börjar visa sig kan du oavsiktligen ur frustration ge dem det de söker, vilket innebär att ditt tålamod och din ihärdighet vänds mot dig. När de väl har de sakliga skälen framkallade blir bevisläget mycket svårt för dig.Istället för att stå ut med detta mer tycker jag du borde säga upp dig, ta dem till rätten för att de provocerade fram uppsägningen, tvinga fram ett skadestånd, och gå vinnande ur denna situation. Du behöver dessutom efter detta inte vara rädd för att de utgör en dålig referens vid eventuell jobbsökande, utan kan visa upp domslutet till potentiella arbetsgivare och förklara situationen. Detta besparar dig både din psykiska hälsa, och ger dig upprättelse samt kompensation, vilket är att föredra framför alternativet där de lyckas med denna "häxjakt". Jag hoppas du lyckas med din rättsprocess, och önskar dig lycka till. Om det finns något mer vi kan hjäpa dig med är du välkommen att skriva till oss igen.Med vänlig hälsningar,

Trakasserande uttalanden från en arbetstagare

2020-02-28 i Trakasserier
FRÅGA |Jag har ett jobb som chef. Jag har blivit tillfälligt placerad på en annan enhet, än den jag är anställd på. Har kontakt med både facket och Previa då jag inte alls mår bra. Och självklart kontakt med min chef.Nu har huvudkontorets HR person ringt till facket och Previa och sagt;-jag vänder kappan efter vinden- jag är inte att lita på-jag sjukskriver mig när det passar(som att jag inte är sjuk fast jag har läkarintyg)- jag ljuger om att jag vet om ett möte med facket som jag inte fått info om.Jag tycker inte detta känns lagligt
Andrea Vrcic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens skyldigheterArbetsgivaren har en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att anställda inte blir utsatta för ohälsa eller olycksfall enligt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen (AML). Du bör kontakta din arbetsgivare då denne ansvara för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Vill du inte direkt gå till din arbetsgivare kan du välja att gå till skyddsombudet (om ett sådant finns på er arbetsplats) så får den personen prata med arbetsgivaren, vilket framkommer i 6 kap 6 a AML. DiskrimineringDet beteende du beskriver är inte acceptabelt och något som inte bör förekomma på en arbetsplats. Eftersom att de påstående som huvudkontorets HR person gjort inte är av diskriminerande art rör det sig inte om direkt eller indirekt diskriminering. Det är på grund av att de uttalanden som gjorts inte är kopplat till de någon av de grunder som krävs för att det ska röra sig om trakasserier enligt diskrimineringslagen (DL). Grunderna framkommer i 1 kap 1 § DL och är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I ditt fall finner jag ingen direkt eller indirekt koppling till någon av grunderna i DL. TrakasserierEn möjlighet skulle vara att hävda att du blivit trakasserade på arbetet. Här gäller det dock att trakasserierna också är kopplade till en diskrimineringsgrund enligt 1 kap 1 § DL. De gånger du kan hävda att trakasserier ägt rum är endast om din värdighet har kränkts och att beteendet som du utsätts för är oönskat från ditt håll. Det krävs även att du uttryckligen har sagt ifrån, och att den som trakasserat dig faktiskt har insett att deras uttalande varit kränkande. Det är något du själv måste styrka. Arbetsgivarens utredningsskyldighetArbetsgivaren har en skyldighet att utreda omständigheter kring trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen enligt 2 kap 3 § DL. Diskrimineringslagen är tvingande och är något som arbetsgivaren inte kan avtala bort. Din arbetsgivare måste aktivt arbeta förebyggande och förhindrande av diskriminering och ska ställa upp riktlinjer om hur personer ska bete sig på den aktuella arbetsplatsen enligt 3 kap DL. Sammanfattande råd Börja med att kontakta din arbetsgivare eller ditt skyddsombud på arbetsplatsen. Framhäv det du upplever är fel och se om ni kan lösa det internt för att förbättra din situation och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Skulle det vara så att du kan koppla uttalandena till en diskrimineringsgrund kan det föreligga möjligheter till diskrimineringsersättning. Det förutsätts dock att uttalandet kan kopplas till en diskrimineringsgrund. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Har oriktigt blivit anklagad för dåligt bemötande på mitt jobb, vad ska jag göra?

2019-12-22 i Trakasserier
FRÅGA |Jag har fått en avvikelse på mig för dåligt bemötande på mitt jobb. Jag vet att jag gör allt för att ha ett bra bemötande mot alla. Känns som det är någon som inte gillar mig värst mycket som ställer till det. Men jätte tråkigt
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad lagstiftningen säger angående arbetsmiljö, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad säger lagstiftningen om arbetsmiljö? I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 1 st (här). Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här). På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § 1 st (här). Om förekommer på din arbetsplats att arbetskamrater eller kunder, brukare eller liknande påstår att någon har gjort sig skyldig till dåligt bemötande trots att så inte är fallet kan det vara ett tecken på dålig arbetsmiljö. Om det förekommer osämja eller till och med mobbning på arbetsplatsen är det garanterat ett arbetsmiljöproblem. Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du pratar med din chef om det inträffade. En annan möjlighet är att du pratar med skyddsombudet, om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Om du är medlem i facket kan du även kontakta facket för rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Lag om hot och trakasserier mot förtroendevalda

2019-11-27 i Trakasserier
FRÅGA |Vad är det för lagar som gäller för förtroendevalda som utsätts för hot och trakasserier? Har kollat lite på flera lagar i brottsbalken men är inte saker på att jag är rätt.
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fjärde kapitlet brottsbalken (se här) finner du till de brotten brotten olaga hot i 5 § och ofredande i 7 § som du nämner i frågan. De har dock ingen specifik koppling till utövandet av ett förtroendevalt uppdrag.Gällande specifikt för det uppdrag du nämner finns det särskilda bestämmelser i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (se här). I 3 § anges att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman från att fullgöra sitt uppdrag. Enligt 4 § får inte en facklig förtroendeman med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor och enligt 6 § har en förtroendeman rätt till den ledighet som krävs för sitt uppdrag. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.

2020-03-09 i Trakasserier
FRÅGA |Hej Lawline,En vän till mig fick en fråga i samband med sitt jobb om vilket land deras föräldrar kommer ifrån och var de själv är födda (Sverige eller utomlands) är det lagligt att fråga om detta? strider inte detta mor RF 1 kap 1§ 5 st bland annat?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall den arbetsgivare din kompis var på intervju hos varit diskriminerande mot din kompis genom att ställa frågor om dennes etnicitet/bakgrund.Det är tillåtet för arbetsgivare att ställa vilka frågor som helst till arbetssökande under en arbetsintervju, dock behöver arbetssökanden inte svara på de frågor den inte vill. För att det eventuellt ska kunna handla om diskriminering måste arbetsgivaren grundat sitt beslut om anställning på arbetssökandes etnicitet (1 kap. 5 § punkt 3 DiskL och 2 kap. 1 § DiskL). Sammantaget kan det sägas att det är lagligt för arbetsgivare att fråga om arbetssökandes etnicitet/bakgrund sålänge det inte påverkar anställningsprocessen. Detta strider inte mot några bestämmelser. Med vänliga hälsningar,

Diskriminering av arbetsgivare

2020-01-25 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, Igår skedde det en händelse då min arbetsgivare diskriminerade samt förnedrade mig på grund av min religion. Han vill väldigt ofta diskutera om min religion med mig på arbetsplatsen, vilket jag upplever olämpligt. Dessutom när det sker en diskussion frambringar han alltid en negativ ton samt generaliseringar om religionen som "det är väl mycket terrorism på grund av religionen", "religionen skapar mycket problem i världsdelen" och så vidare. Vad kan jag göra nu och vilka lagar kan stödja mig?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns i diskrimineringslagen (DL), då lagen har till ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter (1 kap. 1 § DL).Diskriminering?Det du har blivit utsatt för är dels direkt diskriminering, dels trakasserier på grund av diskrimineringsgrunden religion. Det är fråga om direkt diskriminering i ditt fall då du har behandlats sämre av din arbetsgivare på grund av din religion, eftersom arbetsgivaren har haft en negativ ton och generaliserat din religion vid diskussioner, genom att han har uttalat sig med fördomar om religionen (1 kap. 4 § första punkten DL). Det är även fråga om trakasserier då jag tolkar det som ett upprepat beteende från arbetsgivarens sida, eftersom han väldigt ofta vill diskutera din religion och han gör det på ett sätt som kränker din värdighet (1 kap. 4 § fjärde punkten DL).Det råder ett diskrimineringsförbud för arbetsgivare mot sina arbetstagare (2 kap. 1 § första punkten DL). Därmed har din arbetsgivare brutit mot diskrimineringsförbudet. Om du väljer att anmäla eller kritisera din arbetsgivare på grund av den diskriminering du blivit utsatt för, får arbetsgivaren inte utsätta dig för repressalier (bestraffning) på grund av att du har anmält diskrimineringen (2 kap. 18 § DL).Ersättning?Eftersom din arbetsgivare har brutit mot diskrimineringsförbudet ska han betala diskrimineringsersättning till dig för de skador du lidit av diskrimineringen (5 kap. 1 § DL). Vidare ska arbetsgivaren också betala ersättning för eventuella ekonomiska skador som du har haft i följd av diskrimineringen, såsom mistad lön eller kostnader av olika slag (5 kap. 2 § DL).För att eventuellt kunna få ersättning krävs det att du anmäler diskrimineringen till en domstol. När det gäller diskrimineringsärenden är det arbetsdomstolen du ska vända dig till (6 kap. 1 § DL). Diskriminerings-ombudsmannen, en ideell förening eller en arbetstagarorganisation (facket) kan föra talan åt dig i domstolen om du vill det (6 kap. 2 § DL). Vidare är det arbetsgivaren som har utsatt dig för diskriminering som har bevisbördan, dvs. det är han som ska försöka bevisa att diskriminering inte har skett (6 kap. 3 § DL). Det är därmed inte du som behöver bevisa att diskriminering har skett, utan ansvaret ligger hos din arbetsgivare.Jag hoppas att det löser sig för dig, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad borde arbetstagare göra vid sexuella trakasserier av chefen på arbetsplatsen?

2019-12-07 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, det är så att min chef frågar konstiga grejer som att han vill fika med mig utanför jobbet eller på arbetstid eller gå ut på middag. Fastän jag har sagt nej fortsätter han göra det. Han har även sagt grejer som "du gör mig så glad" eller "jag mår bra när jag ser dig och du gör min dag mycket bättre" eller du är så vacker". Han har redan en partner hemma, men ändå så håller han på så. Nu har det kommit fram till att han går runt och säger så till flera andra tjejer. Vad borde man göra i en sån här situation?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väldigt tråkigt att läsa att situationen ser ut så för dig på din arbetsplats. Du undrar vad du som arbetstagare kan göra åt att din arbetsgivare bemöter dig, och andra, på ett sätt som du upplever opassande eller kanske till och med obehagligt. Frågan regleras i diskrimineringslagen (DL). En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, (2 kap. 1 § 1 pkt DL). Diskriminering genom sexuella trakasserierDet beteende som du beskriver skulle kunna klassas som sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier kan definieras som ett uppträdande av arbetsgivaren i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare, (1 kap. 4 § 5 pkt DL). Det kan exempelvis handla om beröringar, skämt, förslag, blickar och liknande som är sexuellt anspelande och ovälkomna. Det är din egna upplevelse som avgör om uppträdandet är ovälkommet eller inte.Vad du bör göraDet är viktigt att du står upp för dig själv och underrättar din arbetsgivare om att du blir kränkt av hans beteende, alternativt att du tar det vidare till en högre chef om det är möjligt eftersom arbetsgivaren är skyldig att utreda situationen (2 kap. 3 § DL). Om beteendet efter tillsägelse fortsätter föreligger trakasserier. Högre krav ställs på högre befattning och därav bör det anses att din chef i det här fallet har förstått eller borde ha förstått att hans beteende är opassande. Om du är fackligt ansluten råder jag dig till att kontakta ditt fackförbund och be dem bistå dig i detta ärende. Facket kan framföra dina rättigheter och väcka talan mot arbetsgivaren. Är du inte fackligt ansluten och finns det ingen högre chef du kan vända dig till, bör du vända dig till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan om diskriminering. En anmälan kan leda till att en tillsynsutredning inleds. För att ärendet ska kunna gå vidare är det viktigt att bevisning för sådant beteende från arbetsgivaren som du beskriver finns, exempelvis genom sms/andra meddelanden, och berättelser från andra arbetstagare som upplever liknande situationer som du. Diskrimineringsbombudsmannen får föra talan i domstol för en enskild om denne medger det, (6 kap. 2 § DL). Påföljder vid bevisad diskrimineringDen som bryter mot förbuden mot diskriminering kan få betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär, (5 kap. 1 § 1 st DL). Din arbetsgivare kan även få betala ersättning dig till för den förlust som uppkommer på grund av de sexuella trakasserierna, (5 kap. 1 § 2 st DL). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad göra när en anser sig bli trakasserad på jobbet?

2019-09-30 i Trakasserier
FRÅGA |Hej. Jag undrar om ni kan hjälpa mig med en situation som pågår på jobbet. Jag har en kollega som jag misstänker använder sig av alla slag för att få mig att sluta på jobbet. Har har vänt alla på jobbet emot mig. Han sprider lögner om mig. Han använder sig av sin tro. Han bryter mot svensk lag på många sätt anser jag. Han spelar in mig via mobil. Vi har haft möten men människor som inte ser en person med personlighets störning kan inte lösa problemet. Hur ska jag kunna lösa detta?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du beskriver att du blir trakasserad av din kollega på jobbet då han sprider lögner om dig och spelar in dig via din mobil. Mitt första råd till dig är att vända dig till din arbetsgivare.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns till för att anställda ska må bra på jobbet. Trakasserier på arbetsplatsen är inte endast otillåtna, arbetsgivaren har även en skyldighet att göra något åt det omgående (3 kap. 2 § AML). Först och främst ska en arbetsgivare fortlöpande bedriva arbetsmiljöarbete (3 kap. 2a § AML). Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och skapa en handlingsplan för de risker som inte åtgärdats omedelbart, detta framgår av föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö(OSA) (AFS 2015:4) 5,13 § och Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§I andra hand finns det så kallade arbetsmiljöombud på många arbetsplatser. Det är alltid en av de anställda som utses till ombud och blir då som en slags representant i arbetsmiljöfrågor för de anställda. Ombudet håller alltså reda på den psykiska och sociala arbetsmiljön och uppmärksammar arbetsgivaren om det (6 kap. 4 § AML) och (6 kap. 6a § AML). Mitt andra förslag blir då att du tar reda på om ni har ett ombud på jobbet och kontakta honom/henne med dina frågor (det är kostnadsfritt).I tredje hand så kan du/skyddsombudet vända er till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller föreläggande om arbetsgivaren vägrar lyssna (6 kap. 6a§ AML). Om du väljer att anmäla så är det värt att veta att du omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälas görs via nätet här./Vänligen,