Vad göra när en anser sig bli trakasserad på jobbet?

2019-09-30 i Trakasserier
FRÅGA |Hej. Jag undrar om ni kan hjälpa mig med en situation som pågår på jobbet. Jag har en kollega som jag misstänker använder sig av alla slag för att få mig att sluta på jobbet. Har har vänt alla på jobbet emot mig. Han sprider lögner om mig. Han använder sig av sin tro. Han bryter mot svensk lag på många sätt anser jag. Han spelar in mig via mobil. Vi har haft möten men människor som inte ser en person med personlighets störning kan inte lösa problemet. Hur ska jag kunna lösa detta?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du beskriver att du blir trakasserad av din kollega på jobbet då han sprider lögner om dig och spelar in dig via din mobil. Mitt första råd till dig är att vända dig till din arbetsgivare.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns till för att anställda ska må bra på jobbet. Trakasserier på arbetsplatsen är inte endast otillåtna, arbetsgivaren har även en skyldighet att göra något åt det omgående (3 kap. 2 § AML). Först och främst ska en arbetsgivare fortlöpande bedriva arbetsmiljöarbete (3 kap. 2a § AML). Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och skapa en handlingsplan för de risker som inte åtgärdats omedelbart, detta framgår av föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö(OSA) (AFS 2015:4) 5,13 § och Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§I andra hand finns det så kallade arbetsmiljöombud på många arbetsplatser. Det är alltid en av de anställda som utses till ombud och blir då som en slags representant i arbetsmiljöfrågor för de anställda. Ombudet håller alltså reda på den psykiska och sociala arbetsmiljön och uppmärksammar arbetsgivaren om det (6 kap. 4 § AML) och (6 kap. 6a § AML). Mitt andra förslag blir då att du tar reda på om ni har ett ombud på jobbet och kontakta honom/henne med dina frågor (det är kostnadsfritt).I tredje hand så kan du/skyddsombudet vända er till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller föreläggande om arbetsgivaren vägrar lyssna (6 kap. 6a§ AML). Om du väljer att anmäla så är det värt att veta att du omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälas görs via nätet här./Vänligen,

Får arbetsgivare neka personer med neuropsykiatriska funktionshinder arbete enbart på grund av diagnosen?

2019-09-01 i Trakasserier
FRÅGA |Får arbetsgivare neka personer med neuropsykiatriska funktionshinder arbete hos dom enbart pga diagnosen?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till diskrimineringslagen (DL).I diskrimineringslagen räknas de så kallade diskrimineringsgrunderna upp. Diskrimineringsgrunderna utgör de sju grunder som en enligt lag inte får bli diskriminerad på, varav funktionshinder är en av dessa. Diskrimineringslagen tar även upp inom vilka områden det är förbjudet att diskriminera människor. Däribland finns ett förbud mot att diskriminera människor som söker jobb, DL 2 kap 1 §. Det är alltså som huvudregel förbjudet att neka en person arbete enbart på grund av dennes funktionshinder. Om det neuropsykiatriska funktionshindret innebär att en inte uppfyller något avgörande yrkeskrav är det dock inte att se som diskriminering trots allt, DL 2 kap 2 §. Om du ska bli polis får du exempelvis inte ha något neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta räknas inte som diskriminering då yrket innebär att du kan hamna i många oförutsägbara och stressiga situationer som är svårare att hantera för en person med exempelvis autism.Sammanfattningsvis är det i regel förbjudet att neka en person arbete enbart på grund av att denne har något neuropsykiatriskt funktionshinder. Undantaget är dock om det finns ett lämpligt och nödvändigt yrkeskrav som kommer av arbetets natur och som en person med viss neuropsykiatrisk diagnos inte möter. I sådana fall är det okej att neka personen arbete just på grund av att denne har en diagnos.Om du eller någon du känner har blivit nekad arbete på grund av att du/denne har en neuropsykiatrisk diagnos och det nämnda undantaget inte är tillämpligt på situationen rekommenderar jag dig att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i samband med sexuella trakasserier?

2019-06-28 i Trakasserier
FRÅGA |För två år sedan blev jag våldtagen av en kollega. Vi umgicks privat och våldtäkten skedde utanför arbetsplatsen, och jag har ganska nyligen tagit mod till mig att polisanmäla våldtäkten. Eftersom vi arbetar på samma arbetsplats fortfarande så har det varit jobbigt sedan det hände, men nu när jag bearbetar det och berättar om det blir jag retraumatiserad och det känns ännu jobbigare nu. Dessutom är jag orolig för hur han ska reagera när han får reda på att jag polisanmält honom för våldtäkten. Efter polisanmälan berättade jag även för min chef om vad som har hänt, och hur fruktansvärt och skadligt för min psykiska hälsa det är att behöva se honom på jobbet. Vi jobbar inte i samma arbetslag, men på samma arbetsplats. Jag trodde att min arbetsgivare skulle vidta någon slags åtgärd, men de säger att de inte kan göra något förrän och om han döms. Stämmer det? Jag har ganska mycket bevisning och har enligt mitt målsägandebiträde en relativt stor chans att få honom åtalad, men det kommer ju oavsett hur det går att ta flera månader eller ännu längre innan det händer. Är det jag som har blivit våldtagen som ska behöva byta arbetsplats för att slippa se min förövare varje dag? Är inte beviskraven för en arbetsrättslig åtgärd mot honom lägre än för att han ska fällas i domstol? Har inte arbetsgivaren åtminstone en skyldighet att starta någon typ av ärende angående detta?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arbetsrättslig karaktär och regleras framförallt i diskrimineringslagen (DiskL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Sexuella trakasserierÄven sexuella trakasserier omfattas av diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är när någon uppträder sexuellt och på så sätt kränker någons värdighet (1 kap. 4 § femte punkten DiskL). När en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare upplevt sig sexuellt trakasserad i samband med arbetet av någon på arbetsplatsen inträder en utredningsplikt för arbetsgivaren samt att denne är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra (2 kap. 2 § DiskL). Det är i detta fallet oklart om de sexuella trakasserierna kan anses ha samband med tjänsten, men det skulle inte vara helt otänkbart att de har det. I sådana fall har arbetsgivaren ett utredningsansvar som innebär att man kan prata med personen ifråga, kollegor och så vidare för att få en klarare bild av vad som hänt. Skäliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra kan vara att förflytta personen till en annan avdelning eller ge personen en varning. UppsägningFör att säga upp tillsvidareanställda krävs saklig grund (7 § första stycket LAS). När man ska säga upp någon pga. personliga skäl är det ganska svårt att nå upp till kravet på saklig grund. Dessutom får inte uppsägningen grunda sig enbart på omständigheter som inträffat för mer än två månader sedan (7 § fjärde stycket LAS). Någon uppsägning i detta fall blir alltså inte aktuellt. Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Diskriminerad av arbetsgivare - har jag rätt till ersättning?

2019-05-20 i Trakasserier
FRÅGA |Jag arbetar i en butik där jag känner att min arbetsgivare diskriminerar mig (hbtq relaterat). På grund av det har jag mått så psykiskt dåligt så jag legat flera veckor sjukskriven och inlagde på heldygns vården inom psykiatrin. Jag vägrar att gå tillbaka för det kommer betyda att mitt mående kommer krascha och jag kommer bli självmordsbenägen. Detta är jobbet/cheferna som har tryckt ner mig. Kan jag söka om skadestånd och var i så fall. Hur mycket?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du har blivit diskriminerad av din arbetsgivare på grund av din sexuella läggning. Detta är en fråga som regleras i diskrimineringslagen (DiskL). Viktigt att poängtera är att diskrimineringslagen är tillämplig när arbetstagaren blir diskriminerad av arbetsgivaren, inte av andra arbetstagare på arbetsplatsen. Diskrimineringens grund Diskrimineringslagen är tillämplig eftersom att du som arbetstagare har blivit diskriminerad av din arbetsgivare (2 kap. 1 § 1 st 1 p DiskL). Diskrimineringen avser diskriminering på grund av sexuell läggning vilket är en av lagens sex diskrimineringsgrunder (1 kap. 5 § 1 st 5 p DiskL). Även den som avser att ändra alternativt har ändrat sin könstillhörighet omfattas av lagens skydd men då under diskrimineringsgrunden kön (1 kap. 5 § 2 st samt 1 kap. 5 § 1 st 1 p DiskL). Diskrimineringens form I diskrimineringslagen finns sex olika former av diskriminering (1 kap. 4 § DiskL):1. Direkt diskriminering: Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. 2. Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. 3. Bristande tillgänglighet: Gäller vid funktionsnedsättning. 4. Trakasserier: Ett uppträdande som på något sätt kränker någons värdighet och har samband med någon diskrimineringsgrund. 5. Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.6. Instruktioner att missgynna: Order att diskriminera någon på ett sätt som avses i de fem punkterna ovan som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Då det av din fråga inte framkommer på vilket sätt som du har blivit diskriminerad kan jag inte utveckla denna aspekt. Det krävs dock att diskrimineringen har skett på någon av de sex sätt som jag har redogjort för ovan. Slutsats Om ovan uppställda krav för diskriminering har uppfyllts så ska du först och främst vända dig till ditt fackförbund. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utöver facket har talerätt vilket är rätten att föra talan inför domstol (6 kap. 2 § DiskL). Observera att det är du som har bevisbördan i detta fall (6 kap. 3 § DiskL). Detta innebär att du måste kunna bevisa att det finns anledning att anta att du har blivit diskriminerad av din arbetsgivare. Om du uppfyller detta krav är det därefter arbetsgivaren som ska bevisa att diskriminering inte har skett. Om rätten finner att du har utsatts för diskriminering av din arbetsgivare så har du rätt till diskrimineringsersättning (5 kap. 1 § DiskL). Beloppet på ersättningen varierar från fall till fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan anmärkningar om språkkunskaper räknas som diskriminering?

2019-09-12 i Trakasserier
FRÅGA |Hej,Jag arbetar som enhetschef inom vården och upplever att en av mina anställda talar med nedvärderande ton till mig. Ett exempel är att hon ibland sätter igång och skickar sms där hon tydligt skriver att jag ska googla vissa ord e att förstå orden. I och med jag har utländsk bakgrund så uppfattar jag att hon påpekar att jag ska googla saker för att mitt språk brister. Räknad detta som diskriminering. Jag känner mig väldigt kränkt.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i diskrimineringslagen. Etnisk tillhörighet är en grund för diskriminering som skulle kunna vara aktuell beroende på omständigheterna, 1 § diskrimineringslagen.Med etnisk tillhörighet enligt diskrimineringslagen åsyftas en individs ursprung, hudfärg eller liknande förhållanden. Diskriminering i form av trakasserierAtt den anställde anmärker på ditt språk skulle kunna vara en del av en diskriminering, men troligtvis är det inte i sig en grund om inte omständigheterna är väldigt extrema. Det måste gå att visa att hon nedvärderar dig på grund av att du har en annan etnisk bakgrund. I rättsfallet AD 2009 nr 4 nämns det att en del utav gärningsmännens trakasserier var att de sa att de inte förstod vad personen sade. Dock ska det anmärkas att de även gav honom nedsättande öknamn kopplat till hans etnicitet. Vad bör du göra?Sammanfattningsvis kan jag inte utifrån din information säga att du blivit utsatt för diskriminering i lagens mening. Kanske kan du som chef ta ett samtal med den anställde och fråga varför den gör dessa anmärkningar, framgår det då att det beror på din etniska bakgrund så har du ett bättre underlag. På diskrimineringsombudsmannens hemsida hittar du information om hur man anmäler ifall du skulle vilja göra det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen

2019-07-15 i Trakasserier
FRÅGA |Min chef underskattar mitt arbete, diskriminerade mig framför mina kollegor, jag kände mig nedtryckt av chefen.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Diskrimineringsfrågor regleras i diskrimineringslagen (DiskrL).Diskriminering är på särbehandla någon grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utöver negativ särbehandling av någon grupp diskriminering också bestå av sådant som bristande tillgänglighet för personer med viss funktionsnedsättning, trakasserier och sexuella trakasserier (1 kap 4 § DiskrL).Det är, som du redan vet, otillåtet för chefer att diskriminera sina anställda (2 kap 1 § DiskrL).Om du meddelar din arbetsgivare om att du anser dig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av din chef, är din arbetsgivare skyldig att utreda saken och om det behövs vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra framtida trakasserier (2 kap 3 § DiskrL).Den som har blivit diskriminerad av sin chef har också rätt till diskrimineringsersättning motsvarande den kränkning som överträdelsen innebär (5 kap 1 § DiskrL). När ersättningens storlek bestäms ska enligt lagtexten särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas, vilket tenderar att innebära förhållandevis generösa kränkningsersättningar.Vänligen

Vad kan man göra om det förekommer mobbning på arbetsplatsen?

2019-05-21 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, från ett år sen började jag på nytt förskola. Jag har upplevd att det finns mycket prat men inte om mig. En dag var jag på väg till kontoret och fick höra två kollegor som pratade jätte illa om mig. Jag sa inget till dem eller chefen för att två veckor innan hade jag prata med min chef att jag och min kollega behöver hjälp eftersom vi har det svårt kommer över ens. Fram till idag har jag hört mycket dåligt prat om andra kollegor från det samma första som pratade innan och fick höra ( de pratar fram för mig) att chefen till och med sa "att den inte bra prata bak om ryggen men faktisk man får lov göra så ibland. "Jag kände mig så kränkt att chefen hade tillåtet prata skit om sina medarbetar. Detta har bara spridet negativ stämning och jag mår så dåligt och kränk från både chefen och kollegorna. Vad kan ni hjälpa mig med ??
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beteende du beskriver uppfattar jag som mobbning på arbetsklassen. Anledningen till att jag inte anser att det rör sig om trakasserier är att det inte framgår att dina kollegors uppförande är kopplat till exempelvis din religon eller sexuella läggning, vilket är en förutsättning för att det ska röra sig om trakasserier enligt diskrimineringslagen. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att förebygga och hantera mobbning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att vara tydlig med att kränkande behandling inte accepteras. Om man märker att det förekommer mobbning på arbetsplatsen kan man inledningsvis prata med sin närmsta chef, om man har förtroende för denne. Om din chef inte åtgärdar problemet kan du kontakta arbetsplatsens skyddsombud. Skulle din arbetsplats sakna skyddsombud kan du vända dig direkt till ditt fackförbund. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Får arbetsgivare trakassera anställda och uppmana till uppsägning?

2019-05-19 i Trakasserier
FRÅGA |Hej! Min nya chef tog in mig på ett möte i veckan där hon sade saker som "vill du verkligen jobba här?" "du borde söka något annat" "jag vill ha pigga drivna arbetare och du känns inte driven" "Du måste göra ett val nu om du vill vara med eller inte" "Du har varit lite trött senaste tiden och om du inte rycker upp dig så kan jag inte ge dig en bra referens". Jag är en av dem med högst resultat i vårat team och missköter mig inte så dem kan inte sparka mig. Jag bad henne då när hon hotade med att inte ge mig en bra referens att istället kolla på mina prestationer och mina resultat. Det var tydligen oväsentligt. Jag upplevde det här mötet som att hon försökte provocera mig till en uppsägning.Denna chef är ny och hon gillar inte att jag ibland inte är superpratglad på jobbet (vilket egentligen grundar sig i att jag inte har tid att prata med folk för att vi har mycket att göra och är underbemannade för att dem börjat sparka folk till höger och vänster. För att jag inte pratar hela tiden och istället vill jobba så vill hon kalla mig trött och inte driven. Jag har även inget större personligt intresse för denna chef då hon är otrevlig och går på personers utseende. Jag har afrohår och när jag inte plattar det och sätter i mitt löshår får jag kommentarer av henne som "du ser risig ut" "du ser inte fräsch ut". Hon har även till en annan kollega sagt "du ska inte ha uppsatt hår det passar inte ditt ansikte".Det jag nu undrar är om det är ok att hon talar till oss såhär?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtgångspunktJag förstår det som att din fråga är uppdelad i två delar. För det första handlar det om allmänna uppmaningar till uppsägning och för det andra handlar det om nedlåtande beteende. Av denna anledning har jag uppdelat svaret i dels vad som gäller kring provocerade uppsägningar och referenser/arbetsgivarintyg, dels vad som gäller kring arbetsgivares diskriminering av anställda. Nedan kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslagen (DiskL).Kan arbetsgivare framprovocera en uppsägning?En uppsägning kan föreligga om genom att yttrande eller handlande ger uttryck för, och av motparten uppfattas som, att anställningen ska upphöra (AD 2006 nr 44). Av detta skäl har fastslagits i praxis att en uppsägning som formellt sker av den anställde kan anses egentligen vara en uppsägning från arbetsgivarens sida, vilket fordrar antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Detta kallas provocerad uppsägning och kan föranleda skadeståndsskyldighet. Skadeståndsskyldighet kan inträda även om den anställde inte sagt upp sig (se bla. AD 1985:112).Kraven för att provocerad uppsägning i allmänhet är för det första att det ska föreligga en provokation och för det andra att arbetsgivaren anses ha insikt i agerandet, någon avsikt till uppsägning krävs inte. Provokationskravet innebär att arbetsgivarens agerande strider mot god sed på arbetsmarknaden eller annars är otillbörligt. Omfattningen kan vara trakasserande åtgärder i direkt syfte att förmå den anställde att sluta sin anställning eller att arbetsgivaren har agerat uppenbart utanför vad som kan accepteras på en arbetsplats i övrigt. Hot om dåliga referenser och arbetsgivarintyg torde kunna utgöra sådant otillbörligt agerande. Förutsatt att du kan bevisa arbetsgivarens agerande såsom du har beskrivit det synes detta krav kunna vara uppfyllt. Angående det andra kravet ska arbetsgivaren ha insikt i att agerandet har framkallat en svår situation för arbetstagaren och därmed en risk för att arbetstagaren lämnar anställningen. Är ovannämnda krav uppfyllda kan arbetsgivaren bli skyldig till allmänt skadestånd enligt grunderna för lagen om anställningsskydd även om den anställde inte har lämnat anställningen (jfr 38 § LAS och återigen AD 1985:112). Kan arbetsgivarens agerande utgöra olovlig diskriminering?Initialt måste göras en distinktion mellan allmänt olämpligt agerande och juridiskt erkänt diskriminerande agerande. Diskriminering föreligger enbart om det olämpliga agerandet grundas i vissa erkända diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen (DiskL). Det som faller utanför kan vara olämpligt och grunda provocerad uppsägning men inte föranleda några rättsliga konsekvenser enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringsgrunderna som föreligger är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt religion och annan trosuppfattning (1 kap. 1 § DiskL). I detta fall kan diskriminering potentiellt tänkas föreligga genom trakasserier.Trakasserier (1 kap. 4 § 4p. DiskL)Otillåtna trakasserier kan föreligga om det för det första föreligger en trakasserande handling, vilket avser märkbara, tydliga och oönskade kränkningar. För det andra måste den som trakasserar förstå att kränkning har samband med diskrimineringsgrund, varför kränkt person bör göra klart att beteendet upplevs som kränkande (jfr AD 2010:21 och AD 2009:4); detta är således ett subjektivt insiktskrav. För det tredje råder i princip ett frånsägelsekrav. Det bör åligga den trakasserade att göra klart för den som trakasserar att beteendet upplevs som kränkande (se även AD 2013:71 och prop. 2007/08:95 s. 493 f.). Undantag från frånsägelsekrav torde råda om kränkningen utan vidare måste ha stått klar för den som har trakasserat. För det fjärde råder ett subjektskrav innebärandes att trakasserierna måste riktas mot en eller flera specifika individer. Även enskilda mindre allvarliga handlingar kan utgöra trakasseri om de upprepande återkommer och den anställde säger ifrån. För det femte och sista krävs för att det ska ses som diskriminerande att det är arbetsgivaren som är den som trakasserar.Hur hävdar jag min rätt vid diskriminering?Det är du som anställd som initierar ärendet och bär den initiala bevisbördan för att diskriminering har förekommit, till detta kan en jurist anlitas för assisterande i processen. Bevisbördan är dock mildrad och den diskriminerade måste enbart ge anledning att anta diskriminering (se SOU 2014:34 s. 69). Med anledning att anta avses att den diskriminerande måste visa att det föreligger en diskrimineringsgrund samt ett missgynnande agerande, varvid orsakssamband antas föreligga.Vad är påföljden om arbetsgivaren diskriminerar anställda?Föreligger diskriminering kan diskrimineringsersättning bli aktuellt (5 kap. 1 § 1st DiskL). Ersättningens storlek bedöms utifrån huvudsakligen tre grunder. För det första kränkningens allvar, omfattning och konsekvenser (som regel högre än kränkningsersättningar i brottmål (prop. 2007/08:95 s. 390 ff.). För det andra den individuella upplevelse, med beaktande av den drabbades intresse av att reglerna upprätthålls. För det tredje utifrån avsikten hos den som diskriminerarSammanfattning och synpunkter i ditt fall Arbetsgivare får inte agera som de själva vill utan lagstadgade gränser finns i dels lagen om anställningsskydd, dels diskrimineringslagen. Jag bedömer det som sannolikt att provocerad uppsägning kan föreligga, vilket kan aktualisera allmänt skadestånd enligt LAS. Utifrån omständigheterna bedömer jag det möjligt att diskriminerande trakasserier kan anses föreligga enligt DiskL. Sistnämnda ser jag dock som mindre sannolikt och det råder ett absolut krav på att trakasserierna i sådant fall ska baseras i någon av de nämnda grunderna, hänvisning till utseende i allmänhet är ingen diskrimineringsgrund. Vid diskriminering enligt DiskL kan diskrimineringsersättning aktualiseras. Bevisbördan ligger på den som påstår provocerad uppsägning eller diskriminering, även om viss mildrande reglering finns. Även om du har rätt krävs således att du på något vis även kan visa att du har rätt för att även kunna få rätt. Jag kan således rekommendera att du framöver spelar in samtal med din chef. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar våra jurister här om du bedömer din situation falla in under de krav som jag ställt upp ovan. Hoppas att du fick dina funderingar klarlagda! Vänlig hälsning,